KATEGORI
[hjem] [1] 2  [neste]1-5 av 9

Årsberetninger

18.03.19

publisert av Sjomann 18.03.19 07:18


../innovaeditor/assets/Sjomann/tsf Årsberetning 2018_1.png

Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. desember 1846, har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet
I 2018 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2018 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket den 8.mai og Shantykoret sang. Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 11. i rekken, ble avholdt 14. juli, og blir mer og mer populær for hvert år. Takeaway er et meget godt bidrag til en solid økonomi rundt arrangementet.
Fra 3. til 6.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en ny og meget vellykket tur. På turen mot Farsund så var vi innom Lindesnes fyr. Dagen etter fortsatte vi over fjellet mot Lysebotn. Fantastisk natur og nydelig vær. Ferjen tok oss over Lysefjorden som har mange kraftige synsinntrykk. Vi kjørte videre fra Lauvik til Stavanger. Vi besøkte Oljemuseet og vi hadde byvandring. Turen til «Flor og fjære» var bare et eventyr i syns- og smaksinntrykk. Vi reiste videre med Stavangerfjord til Hirtshals, for så å ende opp i Langesund. Turen var også i år med ledsagere, så den ordningen har kommet for å bli. Bare storfornøyde deltagere på turen!
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.
Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie. Filmen skal være ferdig i god tid før 175-års-jubileet.
Boforskanonen som vi fikk av Liv Ellefsen på Skjærsnes i Stokke, er nå plassert på Tollbodkaia. Vi hadde besøk fra Bofors under Bacalaofestivalen og vi fikk overrakt bedriftens flagg.
Vi har laget vimpel med foreningens logo og denne vaier på toppen av flaggstangen. Vi har også laget bordfaner med logo.
Vårt lovverk er revidert.

Utleie av lokaler

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2018. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2018 er
Kr 598.182,-, det vil si en stabil og god inntekt.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk, omvisninger og eksterne foredrag var i 2018 kr 50.971,-.

Medlemstall / Medlemskontingent

Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2018, 272 medlemmer, hvor av 8 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 7 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 78 honnørmedlemmer og 8 kvinnelige medlemmer. 9 medlemmer har meldt seg ut av foreningen. Vi har fortsatt noen utfordringer med kontingentinnkrevingen, så ingen medlemmer ble strøket i 2018. Foreningen fikk 17 nye medlemmer og 4 medlemmer kastet anker i 2018.
Medlemskontingenten for 2018 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2018 var kr 119.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 8. februar 2018 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R. Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Arne Nilsson
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Ingeniør Jan Tønnesen

 Revisor

Foreningens revisor i 2018 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon

Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Revisor Svenn Richard (Rich) Åsvang

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er sjøkaptein Svein W Holbu, med sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant.

 Komiteer

Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, arrangementskomiteen, huskomiteen, kulturkomiteen, og ordenskomiteen, pluss shantykoret vårt.

Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen ledes av maskinsjef Olav Nilsen og består av 9 personer, og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 29 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.
Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening, herunder også en tur til Stavern Sjømannsforening.

 Huskomiteen

Huskomiteen ledes av driftssjef Sigmund Opthun og består av 6 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen er referent. Huskomiteen har i 2018 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver.
Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene. Montering av skilt og lyssetting av veggen mot sjøen er utført av huskomiteen. To nye dører på veggen mot sjøen er montert og tak over disse dørene er nå på plass. Alle stolene i Wilhelmsensalen er oppgradert og forsterket.
Alle servicekontrakter med heis, brann, sikring, ventilasjon og IT blir fulgt opp og noen nye kontrakter er etablert.
Flaggstangen er på plass og foreningens nye vimpel vaier på toppen. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen. Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.

Kulturkomiteen

Kulturkomiteen ledes av ingeniør Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her. Komiteen jobber også med å markedsføre museet, herunder nye informasjonsskilt.

Ordenskomiteen

Komiteen ledes av sjøkaptein Kay O Myhre, og har to medlemmer og et varamedlem.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Registrering av medlemmers bortgang er viktig.

Shantykoret
Shantykoret ble ledet av befrakter Erik Graue helt frem til hans bortgang. Utviklingssjef Nils Terje Ottestad har sagt seg villig til å overta den administrative delen av koret. Koret har 30 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen. Som tidligere nevnt så har koret også hatt flere eksterne oppgaver.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Administrasjonen

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar, bibliotekar, og mange andre medlemmer som gjør andre viktig arbeidsoppgaver. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 107.799,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 183.319,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.18 er på kr 3.520.157,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

2. Thorstein Gjermundrøds Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.18 på kr 1.320.147,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2018, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke dokumenterte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i godtgjørelse til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester. (Eks: Flagging)

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Sparebankstiftelsen BV kr 50.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

Tønsberg 31.januar, 2019

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Rolf R Halvorsen
Styremedlem Styremedlem

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.18 er på kr 3.520.157,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

2. Thorstein Gjermundrøds Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.18 på kr 1.320.147,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2018, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke dokumenterte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i godtgjørelse til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester. (Eks: Flagging)

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Sparebankstiftelsen BV kr 50.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

 

Tønsberg 31.januar, 2019

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Rolf R Halvorsen
Styremedlem Styremedlem
Publisert i kategorien: Årsberetninger
11.01.18

publisert av Sjomann 11.01.18 14:17


Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)
Virksomhet
I 2017 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2017 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket den 8.mai. Formann Tore Simonsen holdt dagens tale og Shantykoret sang. Shantykoret sang også på «Slektsforskerdagen» på Slottsfjellmuseet den 28.oktober.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 10. i rekken, ble avholdt 8. juli, og blir mer populær for hvert år. Takeaway er et meget godt bidrag til en solid økonomi rundt arrangementet. Vi har skaffet oss Vipps. Nr. 133309.
Den 3.august, da «NRK-Sommertoget» dro gjennom fylket vårt, var vår forening representert ved jernbanestasjonene i Tønsberg og på Stokke.
Fra 6. til 9.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket tur, først til Kiel og deretter opp gjennom Danmark med buss, vi besøkte Ribe, Kolding, Odense og så hjem med Colorline fra Hirtshals til Larvik. Turen var også i år med ledsagere, så den ordningen har kommet for å bli. Bare storfornøyde deltagere på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.
Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere. Registreringen gjøres digitalt og vil gjøre det mulig å søke opp alle våre norske krigsseilere. Dette er en stor, krevende, men ikke minst viktig oppgave.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie.
Vi har fått en Bofors hvalkanon av Liv Ellefsen på Skjærsnes i Stokke. Den er nå til oppussing hos Henriksen Mek. Kanonen skal plasseres på Tollbodkaia.
Vi har levert sterke innsigelser til Bane NOR mot å velge «Nøtterøykorridoren». Med en slik løsning vil Tønsbergs dager som havneby være talte.
Vi er fortsatt interessert i å få flere eksemplarer av vår hundreårs-jubileumsbok «Arven fra Bjørn Farmann».
Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2017. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2017 er
kr 591.090,-. Det vil si en stabil og god inntekt.
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2017 kr 36.067,-.
Medlemstall / Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2017, 267 medlemmer, hvor av 9 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 7 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 78 honnørmedlemmer, 9 kvinnelige medlemmer og 8 medlemmer har meldt seg ut av foreningen. Pga noen utfordringer med kontingentinnkrevingen, ble ingen medlemmer strøket i 2017. Foreningen fikk 9 nye medlemmer og 10 medlemmer kastet anker i 2017.
Medlemskontingenten for 2017 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2017 var kr 114.250,-.
Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 9. februar 2017 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Statslos Jon Brun
Varamann Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann (Til 29.august) Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang
Revisor
Foreningens revisor i 2017 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS
Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Sjøkaptein Svend E. Jensen
Sekretær (Fra 29.august) Revisor Svenn Richard (Rich) Åsvang
Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er sjøkaptein Svein W Holbu, med sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant.
Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementskomiteen og ordenskomiteen, pluss shantykoret vårt.
Huskomiteen
Huskomiteen ledes av driftssjef Sigmund Opthun og består av 6 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen er referent. Huskomiteen har i 2017 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver.
Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene. Montering av skilt og lyssetting av sørveggen er utført av huskomiteen. Oppgradering av innvendig belysning er også utført. To nye dører på vestveggen er innkjøpt og vil bli montert medio februar.
Alle servicekontrakter med heis, brann og IT blir fulgt opp.
Flaggstangen savnes fortsatt, men den er ikke glemt. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen. Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.
Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av maskinsjef Olav Nilsen og består av 10 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 28 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.
Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening, herunder en tur til Drammen Sjømannsforening.
Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av økonom Jan Tønnesen og har 12 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 8 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her. Komiteen jobber også med å markedsføre museet.
Ordenskomiteen
Komiteen ledes av sjøkaptein Kay O Myhre, og har tre medlemmer og et varamedlem.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Her må også nevnes maskinsjef Arne Christophersens uvurderlig arbeid med medlemsregisteret.
Shantykoret
Shantykoret ledes av befrakter Erik Graue, og har 29 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.
Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar og bibliotekar. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.
Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet underskuddskudd på kr 35.358,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 109.143,-.
Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.17 er på kr 3.107.626,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2017.
2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.17 på kr 1.315.250,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2017.
Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2017, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i honorar til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester.
Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Lyngaas Stiftelse kr 30.000,-
Anders Jahres Humanitære Stiftelse kr 25.000,-
Finn Wilhelmsens Stiftelse kr 25.000,-
Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

Tønsberg 1.februar 2018

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Jon Brun

Publisert i kategorien: Årsberetninger
02.02.17

publisert av Sjomann 02.02.17 16:32


Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)


Virksomhet
I 2016 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2016 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 9. i rekken, ble avholdt 9. juli, og blir mer populær for hvert år.
Fra 26. til 28.august arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket busstur til Stockholm, turen var åpnet for ledsagere, så det ble med 49 meget fornøyde deltagere på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie.
Flere av våre medlemmer er aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere. Registreringen gjøres digitalt og vil gjøre det mulig å søke opp alle våre norske krigsseilere. Dette er en stor, krevende, men ikke minst viktig oppgave.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie.

Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre lokaler i 2016. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2016 er
kr 604.694,-.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2016 kr 47.630,-. 

Medlemstall / Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2016 274 medlemmer, hvorav 9 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (alle æresmedlemmer har også hedersmerket). Vi har 79 honnørmedlemmer og 9 kvinnelige medlemmer. 4 medlemmer har meldt seg ut av foreningen, og 9 medlemmer er strøket. Foreningen fikk 19 nye medlemmer i 2016. 8 medlemmer kastet anker i 2016.
Medlemskontingenten for 2016 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2016 var kr 126.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 9. februar 2016 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Statslos Jon Brun
Varamann Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Revisor

Foreningens revisor i 2016 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Sjøkaptein Svend E. Jensen

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2016, fram til sin bortgang den 24.mai, fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Etter Einars bortgang har Sjøkaptein Svein W. Holbu fungert som medlem av stiftelsen. Stiftelsen har hatt 2 styremøter.

Komiteer

Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementskomiteen, ordenskomiteen, pluss et shantykor.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av Sigmund Opthun og består av 5 personer som deler på vaktmestertjenester. I tillegg er det et varamedlem / sekretær. Huskomiteen har i 2016 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver. Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene.
Alle servicekontrakter med heis, brann og it blir fulgt opp.
Flaggstangen er nede for vedlikehold, så det var lite flagging i året som gikk. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av Olav Nilsen og består 11 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 27 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. Herunder ligger også å skaffe foredragsholdere.
Arrangementskomiteen er også tilrettelegger for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening.

Kulturkomiteen

Kulturkomiteen ledes av Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 8 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, dette sammen med Den kulturelle skolesekken for Tønsberg kommune er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander, og eventuelle forandringer. Digitaliseringen av dokumenter og bilder har pågått hele året. Komiteen jobber også med å markedsføre museet.

Ordenskomiteen

Komiteen har hatt 1 møte i 2016.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats i foreningens arbeide, og på eventuelt grunnlag av dette, fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Komiteen har 3 medlemmer og en varamann.

Shantykoret

Shantykoret ledes av Erik Graue, og har 31 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Administrasjonen

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar og bibliotekar. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 142.077,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 94.893,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.16 er på kr 2.781.710,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.16 på kr 1.303.518,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2016, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- i honorar til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester.

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr. 5.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

  

Tønsberg 1.februar 2017

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Jon Brun
Styremedlem Styremedlem
Publisert i kategorien: Årsberetninger
28.02.15

publisert av Sjomann 28.02.15 18:51


                                                                 Protokollutskrift

                                Tønsberg Sjømannsforening 170. generalforsamling

                                                                11.februar 2016.

 

Ved styrebordet           Formann         Sjøkaptein Tore Simonsen.

                                    Viseformann   Flykaptein Odd Knutsen.

                                    Styremedlem  Sjøkaptein Eivind Normann Riksen

                                    Styremedlem  Driftssjef Sigmund Opthun.

                                    Styremedlem  Skipsmegler Inge Thorstensen

                                    Forr.fører        Maskinsjef Agnar Kristoffersen.

                                    Sekretær         Sjøkaptein Svend Erik Jensen.

Øvrige tilstede fra styret

                                   Varamedlem    Maskinsjef Franz W.Hofer.

 

Kl.1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 70 medlemmer velkommen til foreningens 170. generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd

Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.

To nye medlemmer Arvid Fjell og Roar Fjell var tilstede for første gang og ble ønsket velkommen.

Det var mottatt en hilsning i anledning generalforsamlingen fra Erik Graue. 

 

Sak 1: Konstituering

       a)   Formannen kunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovenes § 11 hadde blitt

             gjort i Tønsbergs Blad lørdag 30.januar 2016. Medlemmer med e-mail hadde også blitt 

             underrettet to ganger. Ingen bemerkninger.

 

       b)  Refererte til sakslisten : Lovenes § 11, punktene 1-11.

                                     

       c)  Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og

            Orlogskaptein Jon Arnfinn Byberg. Vedtatt.    

      

 

      e)  Til tellekorps ble foreslått Maskiningeniør Øyvind Brevik, Lektor Arne Sigurd Grønhaug og

           Forpleiningssjef Tore Strøm, vedtatt.

 

      f)  Formannen erklærte  så generalforsamlingen for lovlig satt.

                                                                                                                                                  

Sak 2: Årsberetning         

       Formann leste styrets  årsberetning for 2015.

       Årsberetningen viser at året har vært meget aktivt og positivt. Komiteene har også vært meget                                                                                                                                                 

       aktive og deres arbeide ble fremhevet. Ingen bemerkninger og årsberetningen ble godkjent.

 

Sak 3-4-5: Årsoppgjør med revisjonberetning.

       Forretningsfører Agnar Kristoffersen  presenterte foreningens regnskaper. Regnskapet for

       foreningen er gjort opp med et overskudd på kr.259.761, mens Tollbodens drift ga et

       underskudd på kr. 108.228.

       Det ble spørsmål om honorar til økonomisk rådgiving på kr.31.535 for foreningen og Odd

       Knutsen opplyste at utgiftene var påløpt i forbindelse med kontraktsforhandlingene med

       Gimle Selskapslokaler & Catering A/S avdeling Tollboden.

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      -2-

        Forøvrig ingen bemerkninger og årsoppgjøret ble godkjent.      

       

        Flykaptein Odd Knutsen leste  revisjonsberetningen fra revisjonsfirmaet Åsvang & Co.A/S,

        Ingen bemerkninger.

 

       Formannen ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.

                                                                                                                                                 

       Forr.fører Agnar Kristoffersen redegjorde for  Sjømannshjemmets fond (Tønsberg

       Sjømannshjems fond for vedlikehold av Tønsberg Sjømannsforeningens eiendom (Tollboden).

       Statuttene for fondet ble vedtatt på generalforsamlingen 24.februar 2010. Styret forvalter

       fondet. Fondets kapital pr.31.12.15 var kr. 2.356.434 Det er ikke gjort uttak fra fondets

       grunnkapital i 2015.   

 

       Videre refererte han til Thorstein O. Gjermundrøds Minnefond. Statuttene ble vedtatt på

       generalforsamlingen 21.februar 2013. Minnefondet er på kr.1.290.137 Det er ikke gjort uttak

       fra fondets grunnkapital i 2015.

 

       Han refererte også til bidrag og gaver mottatt i 2015. Testamentgave fra Arne Mathisen

       kr.100.000 og gave fra Sjømannsfond av 1918. Kr.5.000. Det fulgte ikke med føringer for bruk

       av testamentgaven og styret forvalter gaven.  

      

Sak 6. Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.

       Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2016. Formann kr.4.000,

       Forretningsfører og Sekretær kr 3.000 hver. Huskomiteens medlemmer vil få kr.1000 hver etter

       at komiteen overtok vaktmester tjenesten på deling fra 1.januar 2014. Godkjent.  

 

Sak 7. Fastsettelse av kontingent og opptakelsegebyr.

Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelse-gebyr for 2016, kontingent kr.500 og  opptakelsesgebyr kr.500, halv kontingent for honnørmedlemmer, og æresmedlemmer er fritatt. Godkjent.

 

Sak 8 Budsjetter. 

        Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for

       2016 som begge viste overskudd. Godkjent uten kommentarer.

 

Sak 9 Valg   

       Formann ga ordet til valgkomiteens Formann  Statslos Jon Brun som fremmet  følgende forslag

       overfor generalforsamlingen:

       Styret : a) Formann-Sjøkaptein Tore Simonsen (ikke på valg)

                     b) Viseformann Sjøkaptein Eilif Harald Hundal for to år. Ny

                     c) Styremedlem Driftssjef  Sigmund Opthun for to år. Fortsetter.

                         Styremedlem Skipmegler Inge Thorstensen (ikke på valg)

                         Styremedlem Statslos Jon Brun for to år. Ny

                     d)Varamedlem  Sjøkaptein Trond Presterud. Ny ett år

                        Varamedlem  Skipselektriker Rolf R.Halvorsen. Ny ett år

                        Varamedlem  Revisor Sven Richard Åsvang. Ny ett år.

                  

                    e)  Offentlig autorisert revisor : Revisjonsfirmaet Åsvang & Co.A/S.

                   

                    f) Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum Sjøkaptein

                        Einar Sjuve og varemedlem Sjøkaptein Svein W.Holbu.

                                                                                                                                                      -3

                     Alle de ovennevnte ble votert inn i henhold § 11 punkt 9, og jf.§ 13 valg-votering. 

           

                          I henhold til foreningens lover § 13 og § 5 er styrets forslag til:

 

                     g) Valgkomite: Formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen, Sjøkaptein Per Ness,

                         Sjøkaptein Sven O. Lystang. Varamedlem Kjøkkensjef Gunnar H.Andersen.

                         Vedtatt.         

                         

                         I henhold til foreningens lover § 13 og § 5 er styrets forslag til:

 

                    h) Ordenskomite: Sjøkaptein Kay O.Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen og

                         Sjøkaptein Einar Sjuve. Varamedlem Driftssjef Sigmund Opthun.

                         Vedtatt.

                         (Komiteen velger selv sin egen leder.)

                

                    Sak nr.10.: Innkomne forslag til lovendringer. Ingen.                     

                    Sak nr.11.: Innkomne forslag til andre saker. Ingen.

          

                   I henhold til § 9 har styret oppnevnt ny Arkivar Inginør Nils Toreskaas.

 

Æresmedlemmer.           

     Formannen bad et styremedlem om å ta Maskinsjef Ole Jacob Olsen ut fra generalforsamlingen.

     Formannen fremmet da forslaget fra et enstemmig styre iht.§ 5 om å utnevne Maskinsjef Ole

     Jacob Olsen til æresmedlem og styrets begrunnelse ble opplest. Vedtaket ble godkjent.

     Han ble overrakt diplom og blomst, han takket for utmerkelsen og fikk stor applaus.

 

Tinnfat med logo :

     Styret hadde også vedtatt å overrekke foreningens tinnskål  med logo til Forretningsfører

     Maskinsjef Agnar Krisftoffersen og Maskinist Svenn Olav Andreassen for deres arbeide for

     foreningen. Begge ble  kalt frem og overrakt utmerkelsen av formannen. De takket og fikk

     applaus ved overrekkelsen.    

 

Avslutning.      

    Kl. 1905 erklærte formann i Tønsberg Sjømannsforening den 170.generalforsamling for avsluttet.

 

                                                   Protokollen undertegnet

 

                                              

                                               ......................................................         

                                                            Tore Simonsen

                                                                  Formann

 

 

    ...................................................                                                      ................................................

               Ole Jacob Olsen                                                                          Jon Arnfinn Byberg          

                  Maskinsjef                                                                                    Orlogskaptein 
Publisert i kategorien: Årsberetninger
30.01.15

publisert av Sjomann 30.01.15 13:55


Tønsberg Sjømannsforening. Årsberetning 2014

Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangshistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg.
(Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registeret i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet
I 2014 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter hvorav 5 med foredrag. Det har vært avholdt 12 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2014 en representant som bekranset Svend Foyn statuen
17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus 17. mai. Den årlige Bacalaofestivalen ble avholdt 12. juli.
I perioden 17-19 september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening tur med ”Pearl Seaway”  til København / Helsingør for besøk til Københavns Sjøfartsmuseum. 30 medlemmer deltok på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs Maritime historie.

Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre lokaler i 2014. Samlede leieinntekter for 2014 er kr. 547.800

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforenings medlemmer. Foreningens kulturkomite forestår den daglige virksomhet på frivillig basis. Inntekter ved publikumsbesøk og og omvisninger var i 2014 kr. 61.100

Medlemstall /  Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2015,  265 medlemmer, hvorav  9 æresmedlemmer, 63 honnørmedlemmer og 4 kvinnelige medlemmer. 9 medlemmer har meldt seg ut av foreningen og et medlem er strøket. Foreningen fikk 16 nye medlemmer i 2014. 13 medlemmer kastet anker i 2014.
                                                           2
Samlede medlemskontingent i 2014 var kr. 123.500.
                                                          
19 medlemmer og 1 kvinne er tildelt Tønsberg Sjømannsforening`s hedersmerke med diplom.
På foreningens møte med ledsagere i desember 2014 ble Gunnar H. Andersen, Olav Nilsen og Erik Henningsen tildelt hedersmerke med diplom.

Styret vil foreslå at kontingenten for 2015 holdes uforandret på kr. 500.- og at honnørmedlemmene betaler halv kontingent

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den  6. februar 2014 bestått av:
Formann                               Sjøkaptein       Kay O. Myhre
Viseformann                          Sjøkaptein       Tore Simonsen
Styremedlem                         Flykaptein       Odd Knutsen
Styremedlem                         Sjøkaptein       Eivind Normann Riksen
Styremedlem                         Driftssjef         Sigmund Opthun

Varamann                             Maskinsjef      Franz W. Hofer
Varamann                             Skipsmegler    Inge Thorstensen
Varamann                             Sjøkaptein       Sverre Ekeberg          


Revisor
Foreningens revisor  i 2014 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører                    Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær                                Sjøkaptein Svend E. Jensen

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2014 fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum, med Sjøkaptein Svein W. Holbu som varamann.

Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementkomiteen, ordenskomiteen  og et shantykor.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av Sigmund Opthun og består av 4 personer som deler på vaktmestertjenester. I tillegg er det et varamedlem / sekretær. Huskomiteen har i 2014 hatt 5 ordinære møter. Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter hvor de utfører planlagte arbeidsoppgaver. Hvert år utføres sliping og lakking av gulvene i selskapslokalene.
Alle servicekontrakter med heis, brann og It blir fulgt opp.
Huskomiteen forestår all flagging på offentlige helligdager. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen.                                                                                                                                                               

Arrangementskomiteen
Arrangementkomiteen ledes av Olav Nilsen og består av 11 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 27 lørdagskaffemøter.
Arrangementkomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener og generalforsamling. Herunder ligger også å skaffe foredragsholdere.
Arrangementkomiteen er også tilrettelegger for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiten er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen. Det er også avholdt guidekurs i  museet for å øke antall guider. Komiteen tar seg av alt renhold og jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle forandringer. Det er igangsatt et stort arbeide med digitalisering av alle møteprotokoller fra 1846 og frem til i dag. Komiteen jobber også med markedsføring av museet og prøver på å få inn Nøtterøyskolene i den kulturelle skolesekken.

Ordenskomiteen
Komiteen har hatt 1 møte i 2014
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats i foreningens arbeide, og eventuelt grunnlag for dette, fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Komiten har 3 medlemmer og en varamann 

Shantykoret
Shantykoret ledes av Erik Graue, og har 33 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på 7 av våre spiseaftener.
Shantykoret har i år deltatt for 32. gang på sjømannsfesten på Træleborg Sykehjem. I tillegg har Shantykoret deltatt med Byorkesteret i Peisen, Tønsberg Maritime Kulturforum, Quality Hotel for 150 sykepleiere, og tilslutt på Kystkulturfestivalen sammen med Loggen Kystlag.

Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar. Styremedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på 33.861. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 71.771

Fond
1 Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
    Fondets kapital pr. 31. 12 er på kr 1.718.695. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2014.
2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
     Fondets Kapital er pr. 31/12  på kr. 1.458.880 Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2014.           
Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer, etter vedtak i Generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- i honorar til vaktmesterne, dvs. kr. 1000.- til hver.                                                         
Bidrag og gaver
Jac. O.Lyngaas og Hustrus Stiftelse                          kr. 80.000
Sjømannsfond av 1918                                            kr.   5.000    

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

 

 

Tønsberg 6.februar 2015
Styret i Tønsberg Sjømannsforening

 

Kay O. Myhre                                     Tore Simonsen                                   Odd Knutsen
Formann                                                 Viseformann                                            Styremedlem

 

                     Eivind Normann Riksen                                  Sigmund Opthun
                     Styremedlem                                                  Styremedlem

 

 

 
Publisert i kategorien: Årsberetninger

[hjem] [1] 2  [neste]1-5 av 9