KATEGORI
[hjem] [forrige]  1 [2]6-10 av 10

Årsberetninger

30.01.15

publisert av Sjomann 30.01.15 13:55


Tønsberg Sjømannsforening. Årsberetning 2014

Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangshistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg.
(Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registeret i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet
I 2014 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter hvorav 5 med foredrag. Det har vært avholdt 12 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2014 en representant som bekranset Svend Foyn statuen
17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus 17. mai. Den årlige Bacalaofestivalen ble avholdt 12. juli.
I perioden 17-19 september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening tur med ”Pearl Seaway”  til København / Helsingør for besøk til Københavns Sjøfartsmuseum. 30 medlemmer deltok på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs Maritime historie.

Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre lokaler i 2014. Samlede leieinntekter for 2014 er kr. 547.800

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforenings medlemmer. Foreningens kulturkomite forestår den daglige virksomhet på frivillig basis. Inntekter ved publikumsbesøk og og omvisninger var i 2014 kr. 61.100

Medlemstall /  Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2015,  265 medlemmer, hvorav  9 æresmedlemmer, 63 honnørmedlemmer og 4 kvinnelige medlemmer. 9 medlemmer har meldt seg ut av foreningen og et medlem er strøket. Foreningen fikk 16 nye medlemmer i 2014. 13 medlemmer kastet anker i 2014.
                                                           2
Samlede medlemskontingent i 2014 var kr. 123.500.
                                                          
19 medlemmer og 1 kvinne er tildelt Tønsberg Sjømannsforening`s hedersmerke med diplom.
På foreningens møte med ledsagere i desember 2014 ble Gunnar H. Andersen, Olav Nilsen og Erik Henningsen tildelt hedersmerke med diplom.

Styret vil foreslå at kontingenten for 2015 holdes uforandret på kr. 500.- og at honnørmedlemmene betaler halv kontingent

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den  6. februar 2014 bestått av:
Formann                               Sjøkaptein       Kay O. Myhre
Viseformann                          Sjøkaptein       Tore Simonsen
Styremedlem                         Flykaptein       Odd Knutsen
Styremedlem                         Sjøkaptein       Eivind Normann Riksen
Styremedlem                         Driftssjef         Sigmund Opthun

Varamann                             Maskinsjef      Franz W. Hofer
Varamann                             Skipsmegler    Inge Thorstensen
Varamann                             Sjøkaptein       Sverre Ekeberg          


Revisor
Foreningens revisor  i 2014 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører                    Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær                                Sjøkaptein Svend E. Jensen

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2014 fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum, med Sjøkaptein Svein W. Holbu som varamann.

Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementkomiteen, ordenskomiteen  og et shantykor.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av Sigmund Opthun og består av 4 personer som deler på vaktmestertjenester. I tillegg er det et varamedlem / sekretær. Huskomiteen har i 2014 hatt 5 ordinære møter. Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter hvor de utfører planlagte arbeidsoppgaver. Hvert år utføres sliping og lakking av gulvene i selskapslokalene.
Alle servicekontrakter med heis, brann og It blir fulgt opp.
Huskomiteen forestår all flagging på offentlige helligdager. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen.                                                                                                                                                               

Arrangementskomiteen
Arrangementkomiteen ledes av Olav Nilsen og består av 11 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 27 lørdagskaffemøter.
Arrangementkomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener og generalforsamling. Herunder ligger også å skaffe foredragsholdere.
Arrangementkomiteen er også tilrettelegger for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiten er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen. Det er også avholdt guidekurs i  museet for å øke antall guider. Komiteen tar seg av alt renhold og jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle forandringer. Det er igangsatt et stort arbeide med digitalisering av alle møteprotokoller fra 1846 og frem til i dag. Komiteen jobber også med markedsføring av museet og prøver på å få inn Nøtterøyskolene i den kulturelle skolesekken.

Ordenskomiteen
Komiteen har hatt 1 møte i 2014
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats i foreningens arbeide, og eventuelt grunnlag for dette, fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Komiten har 3 medlemmer og en varamann 

Shantykoret
Shantykoret ledes av Erik Graue, og har 33 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på 7 av våre spiseaftener.
Shantykoret har i år deltatt for 32. gang på sjømannsfesten på Træleborg Sykehjem. I tillegg har Shantykoret deltatt med Byorkesteret i Peisen, Tønsberg Maritime Kulturforum, Quality Hotel for 150 sykepleiere, og tilslutt på Kystkulturfestivalen sammen med Loggen Kystlag.

Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar. Styremedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på 33.861. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 71.771

Fond
1 Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
    Fondets kapital pr. 31. 12 er på kr 1.718.695. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2014.
2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
     Fondets Kapital er pr. 31/12  på kr. 1.458.880 Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2014.           
Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer, etter vedtak i Generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- i honorar til vaktmesterne, dvs. kr. 1000.- til hver.                                                         
Bidrag og gaver
Jac. O.Lyngaas og Hustrus Stiftelse                          kr. 80.000
Sjømannsfond av 1918                                            kr.   5.000    

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

 

 

Tønsberg 6.februar 2015
Styret i Tønsberg Sjømannsforening

 

Kay O. Myhre                                     Tore Simonsen                                   Odd Knutsen
Formann                                                 Viseformann                                            Styremedlem

 

                     Eivind Normann Riksen                                  Sigmund Opthun
                     Styremedlem                                                  Styremedlem

 

 

 
Publisert i kategorien: Årsberetninger
22.02.13

publisert av Sjomann 22.02.13 01:01


Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening- stiftet 5. desember 1846- har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgate 38 i Tønsberg. (Den gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet
I 2013 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 7 spiseaftener, herav 2 med damer. Det har vært avholdt 7 medlemsmøter hvorav 6 med foredrag. Det har vært avholdt 13 styremøter i 2013.
Sjømannsforeningen hadde også i 2013 en representant som bekranset Svend Foynstatuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransningen av krigsminnesmerket. Sjømannsforeningen hadde åpent hus 17. mai. Den årlige Bacalaofesten ble avholdt 13. juli.
29-30 august ble det arrangert en busstur til Gøteborg Sjøfartsmuseum med 34 av foreningens medlemmer.
I 2013 har Tønsberg Sjømannsforening sammen med Tønsberg Havnevesen tatt initiativ til å etablere Tønsberg Maritime Kulturforum, hvor Vikingskipet Saga Oseberg, D/S Kysten AS, Stiftelsen Berntine og Loggen Kystlag nå er fullverdige medlemmer. Formålet er å ivareta Tønsbergs maritime kulturhistorie, lage felles arrangementer for å trekke folk til byen.  Foreningen arbeider også med å få tilbake Sjøfartsmuseet til Tønsberg.

Utleie av Lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre
Lokaler i 2013. Samlede leieinntekter for 2013 er kr. 534.432
Tønsberg Sjøfartshistorisk Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforenings medlemmer. Foreningens kulturkomite forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger  i 2013 var kr.65.100

Medlemstall- Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2014, 272 medlemmer, herav 52 ikke stemmeberettigede. 4 medlemmer har meldt seg ut av foreningen, 1 medlem er strøket. 7 medlemmer kastet anker i 2013. Foreningen fikk 12 nye medlemmer i 2013. Samlede medlemskontingenter i 2013 var kr. 120.500

Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2014,  9 æresmedlemmer og 66 honnørmedlemmer. På Generalforsamlingen 2013 ble Sjøkapteinene  Ole Brynjulvsen, Einar Sjuve og Driftssjef Sigmund Opthun utnevnt til Æresmedlemmer.
På spiseaften med damer i desember ble Sjøkaptein Gunnar Lien, sivilngeniør Tormod Pettersen, maskinist Tor Smith og maskinsjef Odd Jacobsen tildelt foreningens hederstegn.    
Styret vil foreslå at medlemskontingenten for 2014 holdes uforandret på kr. 500.-og at honnørmedlemmer betaler halv kontingent.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling 21.februar 2013 bestått av:
Formann     Sjøkaptein    Kay O. Myhre
Viseformann     Sjøkaptein   Eilif H. Hundal
Styremedlem    Sjøkaptein    Bjørn Haave
Styremedlem    Sjøkaptein Tore Simonsen
Styremedlem    Flykaptein Odd Knutsen

Varamann    Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen
Varamann    Statslos        Tore Severinsen
Varamann    Driftssjef      Sigmund Opthun

Revisor
Foreningens revisor har i 2013 vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS.

Administrasjonen
Forretningsfører    Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær    Hyresjef Gunnar Fadum / Sjøkaptein Svend E. Jensen
Sekretærene har gjennom året vekslet på sekretærjobben.

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2013 fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum med Sjøkaptein Svein W. Holbu som varamann.

Kommiteer- Shantykor
Tønsberg Sjømannsforening har 3 komiteer, Huskomiteen, Kulturkomiteen og Arrangementkomiteen samt et shantykor.

Huskomiteen 
Huskomiteen ledes av Ole Brynjulvsen og består av 4 personer som forestår alt vedlikehold av vår bygning Tollboden.
Tollbodens vaktmester er også medlem av huskomiteen. Vaktmesterordningen ble avviklet 1/1-2014, og vaktmestertjenesten fordeles nå på huskomiteens 4 medlemmer.
Hvert år vaskes, slipes og lakkes gulvene i Wilhelmsensalen, styrerom, Pelagosrom, trapp og ganger. All malingslitasje, reparasjoner av møbler etc. repareres fortløpende. Fast oppdrag er flagging på alle offentlige flaggdager.
Alle medlemmene av huskomiteen er pådrivere i bacalaofesten.

Huskomiteen har hatt 5 ordinære møter i 2013. Komiteen møtes hver mandag gjennom hele året for planlegging og utførelse av vedlikeholdsarbeider.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av siviling. Tormod Pettersen, og består av 8 personer. Komiteen har hatt 5 møter i 2013. Medlemmene forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, som omfatter omvisninger, ansvarlig for foreningens bibliotek, Den Kulturelle Skolesekken, foreningens kulturaktiviteter og utvikling av museet.
Av større arbeider som nå er forestående er oppgradering av Tønsberg Sjøfartshistorisk Senter ved arkitekt Pål Sundhell, og produksjon av Pelagosfilm. Styret har bevilget opp til kr. 210.000 til arbeider som skal utføres i museet.

Arrangementkomiteen
Arrangementkommiteen ledes av Olav Nilsen og har 11 medlemmer. Komiteen er ansvarlig for all tilrigging før møter, foredragsholdere, menyer, arrangere lørdagskaffen i Pelagosrommet, innkjøp av kaker og drikke til baren. Bemanner baren og kassa og loddsalg ved utlodninger, og innkjøp av gevinster. Komiteen sto som arrangør av Gøteborgturen i august.
Komiteen hadde 10 møter i løpet av året.

Shantykoret
Shantykoret var ledet av sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen fram til august, hvoretter  Erik Graue overtok ledelsen. Koret har 35 aktive medlemmer. Shantykoret har øvelser i forkant av hvert medlemsmøte, og underholder ved hver spiseaften. Koret har også i 2013 underholdt ved Træleborg Sykehjem for 32.gang.

Administrasjon 
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Styret har i tillegg engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr. 64 288.  Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 128 858.
Styret mener at årsresultatet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.

Fond
1.Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital er pr. 31/12 2013 på kr. 1 275 003 . Det er ikke gjort uttak  av fondet i 2013.
2.Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31/12 2013 på kr. 1 220 586 . Det er ikke gjort uttak av fondet i 2013.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.

Formann er tildelt kr. 4000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- til vaktmester.

Bidrag og gaver
Tønsberg Sjømannsforening har i 2013 mottatt fra:
Grasrotandelen     kr. 25.000
Anders Jahres Humanitære Stiftelse   kr. 25.000
Jac Lyngaas Stiftelse     kr. 70.000
Norske Esso AS     kr. 20.000

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

      
Tønsberg 22. januar 2014
Styret i Tønsberg Sjømannsforening

 

Kay O. Myhre    Eilif H. Hundal    Odd Knutsen
Formann           Viseformann      Styremedlem

Tore Simonsen           Bjørn Haave 
Styremedlem             Styremedlem 
Publisert i kategorien: Årsberetninger
21.02.13

publisert av Sjomann 21.02.13 15:33


Foreningen. Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen).

Virksomhet. I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 13 foredrag. Det har også vært holdt 32 lørdagskaffemøter. Foreningen har i juli 2012 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbodplassen. Foreningens styre har avholdt 14 møter i 2012.

Utleie av lokaler. Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Spiseri har vært driverne av våre lokaler i 2012. Samlede leieinntekter for 2012 er kr. 522 372,-.

Bygning og vedlikehold.  For å opprettholde den flotte standarden i våre lokaler, ble det i 2012, som foreningen gjør hvert år, vasket slipt og lakkert gulver i W-salen, Pelagosrom, Styrerom og ganger. Sammen med et eksternt firma har huskomiteen montert 5 nye vinduer i 1. etasje mot syd samt malt karmer rundt disse. Gamle vannskader i murvegg ved inngangen er reparert og malt. Det er også utført en del arbeid i restauranten i 1. etasje for å få lokalene over fra ”kafévirksomhet” til restaurant. Vedlikeholdsfondet var på kr. 842 904,- ved utgangen av 2012.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Det ble på dugnad ved flere av medlemmene foretatt en nedvask av lokalene med åpne utstillingsobjekter i april 2012. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2012 kr. 75 370,-. Det har også vært 22 omvisninger med guide, samt skolesekken som i 2012 fikk besøk av 30 stk 9. klasser med til sammen 492 elever.

Medlemstall – Medlemskontingent. Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2013, 272 medlemmer. 220 stemme - berettigede og 52 ikke stemmeberettigede. I 2012 har 5 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 2 medlemmer er strøket og 10 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2012, 18 nye medlemmer, herav 6 ikke stemmeberettigede. Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2013, 6 æresmedlemmer og 66 honnørmedlemmer. På generalforsamlingen i 2012 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, flykaptein Odd Knutsen, utnevnt til æresmedlem med diplom i foreningen. Hyresjef Gunnar Fadum ble i 2012 utnevnt til hedersmedlem med merke og diplom. Medlemskontingenten for 2012 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent.  Medlemskontingenten vil være den samme i 2013. Samlede medlemskontingenter for 2012 var på kr. 129 500,-.

Styresammensetning. Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 23. februar 2012 av:

Formann:        Sjøkaptein Ragnar Henriksen.                         

Viseformann:   Sjøkaptein Eilif H. Hundal.                                        

Styremedlem:  Maskinist Tor Smith.              

Styremedlem:  Sjøkaptein Bjørn Haave.                                       

Styremedlem:  Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen                                   

Varamann:      Sjøkaptein Tore Simonsen.                                          

Varamann:      Statslos Tore Severinsen.                    .                    
Varamann:      Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen.

Revisor. Foreningens revisor har i 2012 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg.

Administrasjonen. Forretningsfører:  Maskinsjef Agnar Kristoffersen, Sekretær: Marine Manager Ketil Sollien. Fra primo mai 2012 har foreningen vært uten sekretær pga. jobbskifte. Sekretærjobben har gått på rundgang i styret. Ingen av de spurte medlemmer har vært villige til å ta sekretærjobben.

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes- museum. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2012 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem.

Komiteer – Shantykor. Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor.

Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 5 ordinære møter i 2012, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning.

Kulturkomiteen består av 10 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 6 møter i 2012. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Tønsberg Sjømannsforening sine hjemmesider blir oppdatert bl.a. av kulturkomiteens formann. Her blir også foreningens møter annonsert.

Program- og arrangementskomiteen består av 12 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 8 ordinære møter i 2012. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for 7 spiseaftener og 7 medlemsmøter + 17. mai arrangementet, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen 32 lørdager i 2012. Komiteen har også bistått ved andre arrangementer.

Alle komiteene gjør en formidabel jobb for foreningen og dens medlemmer.

Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 38 medlemmer og 39 ved årets slutt, 8 av disse er sjelden til stede av forskjellige årsaker. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener og under foreningens Bacalaofest på brygga. Likeledes underholdt de for 30! gang på Trelleborg Bo - og Behandlingshjem. Shantykoret underholdt også på en kundemiddag i regi av Esso, holdt i W-salen. På 80 års dagen til korets leder dukket koret overraskende opp i W-salen og underholdt jubilant og gjester. Sist, men ikke minst, da vårt kongepar den 20. juni 2012 gjestet Tønsberg, ble Tønsberg kommunes festmiddag for kongeparet arrangert i W-salen i vårt bygg! Her ble shantykoret invitert til å underholde gjestene med 2 shanties. Alle steder koret har opptrådt har de fått stor applaus fra tilhørerne. Administrasjon.

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap. Foreningens årsregnskap for 2012 viser et overskudd på kr. 14 735,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 250 378,-. Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.

Godtgjørelser. Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 4.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester.

Bidrag og gaver. Tønsberg Sjømannsforening har i 2012 mottatt bidrag fra: Div. støtte kr. 1 500,-. Grasrotandelen kr. 23 530,-. Arv etter Æresmedlem Thorstein Gjermundrød  kr.  1 172 670,- 

Miljø. Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.

  

Tønsberg, den 15. februar 2013. Styret i Tønsberg Sjømannsforening.

Ragnar Henriksen   Eilif H. Hundal   Tor Smith

Formann                Viseformann     Medlem

Oddvar M. Olsen           Bjørn Haave     

Medlem                        Medlem                                                                                   
Publisert i kategorien: Årsberetninger
28.02.12

publisert av Sjomann 28.02.12 09:42


Foreningen.
Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen).
Virksomhet.
I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 12 foredrag og intervjuer. Foreningen har i juli 2011 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbod– plassen.
Foreningens styre har avholdt 16 møter i 2011. Likeledes har det vært holdt 3 ekstra møter med et forhandlingsutvalg i forbindelse med å få nye drivere av våre lokaler etter at Tollboden Mathus ble sagt opp. Det ble tatt kontakt med 8 forskjellige interessenter. 2 av disse ble det etter hvert avholdt møter med og tilslutt ble driverne av Gimle Selskapslokaler, Nina og John Helge Larsen, valgt til å drive utleielokalene våre videre. De overtok driften 1. juli 2011 og bruker navnet Tollboden Spiseri.
Utleie av lokaler.
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Mathus & Catering ANS har i 2011 leid selskapslokalene i 2. etasje og lokalene i 1. etasje fram til 30. juni. Tollboden Spiseri overtok driften fra 1. juli. Samlede leieinntekter for 2011 er kr. 495 426.-.
Bygning og vedlikehold.
 For å kunne bespise 110 personer i Wilhelmsensalen og likeledes opprettholde den flotte standarden, ble det senhøstes 2011innkjøpt 40 nye stoler maken til de vi har fra før. Det ble også bestilt, fra et lokalt snekkerverksted, 3 nye runde bord til Wilhelmsensalen. I samråd med Huskomiteen ble det i høst, hos Skallevold Trevare, bestilt 5 stk. nye vinduer for sydveggen i 1. etasje. Det skal også nevnes at vedlikeholdsfondet var på kr. 321 532,- ved utgangen av 2011.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Det ble på dugnad ved flere av medlemmene foretatt en nedvask av lokalene med åpne utstillingsobjekter den 6. april 2011. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2011 kr. 76 535. Antall besøkende har vært 852. Det har også vært 33 omvisninger med guide, samt skolesekken som i 2011 fikk besøk av 28 stk 9. klasser med til sammen 448 elever.

Medlemstall – Medlemskontingent.
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2012, 271 medlemmer. 219 stemme - berettigede og 52 ikke stemmeberettigede. I 2011 har 8 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 2 medlemmer er strøket og 3 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2011 7 nye medlemmer, herav 2 ikke stemmeberettigede.
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2012 6 æresmedlemmer og 61 honnørmedlemmer. På generalforsamlingen i 2011 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, advokat Tor Olstad, utnevnt til æresmedlem med diplom i foreningen. Sjøkapteinene Svein Willie Holbu og Sven O. Lystang, maskinsjef Arne Christophersen og bokbindermester Arne Kjell Johansen ble i 2011 utnevnt til hedersmedlemmer med merke og diplom. I 2011 ble også vårt æresmedlem, sjøkaptein Kay Otto Myhre, tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv.
Medlemskontingenten for 2011 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent.  Medlemskontingenten vil være den samme i 2012. Samlede medlemskontingenter for 2011 var på kr. 122.750,-.
Styresammensetning.
Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 24. februar 2011 av:
Formann:   Sjøkaptein Ragnar Henriksen.                         

Viseformann:  Sjøkaptein Eilif H. Hundal.                                        

Styremedlem:  Maskinist Tor Smith.              

Styremedlem :  Sjøkaptein Svein Willie Holbu.            

Styremedlem:  Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen.        

Varamann:   Sjøkaptein Ole Kristian Knapp.                                          

Varamann:   Ingeniør Arnulf Olsen.                     .                    

Varamann:   Statslos Jon Brun.

Revisor.
Foreningens revisor har i 2011 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg.
Administrasjonen.
Forretningsfører:  Flykaptein Odd Knutsen.      Sekretær:  Advokat Tor Olstad. 
I 2011 har sekretæren vært syk og hans jobb er blitt utført av midlertidig sekretær Gunnar Fadum.

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum.
Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes- museum. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2011 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem.
Komiteer – Shantykor.
Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor.
Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 4 ordinære møter i 2011, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning.
Kulturkomiteen består av 9 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 3 møter i 2011. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Kulturkomiteen har også en referansegruppe på 5 mann. Høsten 2011 fikk Tønsberg Sjømannsforening sine nye hjemmesider i gang. Nettsidene er levert av nettselskapet ”Really” v/Jørgen Kirsebom og kulturkomiteens formann står som redaktør.
Program- og arrangementskomiteen består av 11 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 10 ordinære møter i 2011. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for spiseaftener og medlemsmøter, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen. Ca 35 lørdager i 2011. Komiteen har også bistått ved andre arrangementer.
Alle komiteene gjør en formidabel jobb for foreningen og dens medlemmer.
Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 38 medlemmer og det samme antall ved årets slutt, 8 av disse er sjelden til stede av forskjellige årsaker. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener. Likeledes underholdt de ved åpningen av ”Sjøstua” på Husvik. Shantykoret underholdt også, sammen med Husvik Foreldreorkester, ved en konsert i Presterød Ungdomsskoles aula. De har også underholdt ved et par middagsarrangementer i Wilhelmsensalen, nemlig for Røyken Rotary og Norwegian Oil Tradings. Alle steder til stor applaus fra tilhørerne.
Shantykorets opptreden under Bacalaofesten 23. juli 2011 ble naturlig nok avlyst pga. tragedien på Utøya og i Regjeringskvartalet dagen før.

Administrasjon.
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap.
Foreningens årsregnskap for 2011 viser et samlet overskudd på kr. 104 208.-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 122 162.-.
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.
Godtgjørelser.
Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 3.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester.
Bidrag og gaver.

Miljø.

Tønsberg Sjømannsforening har i 2011 mottatt bidrag fra:
Sjømannsfondet av 1918   kr. 3.000,-
Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.

 

Tønsberg, den 15. februar 2012.         
Styret i Tønsberg Sjømannsforening.

 
Publisert i kategorien: Årsberetninger
01.02.10

publisert av Jørgen Kirsebom 01.02.10 16:57


../innovaeditor/assets/admin/logo.jpg

Foreningen.

 
Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. 
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen).
 

Virksomhet.

I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 13 foredrag og intervjuer. Foreningen har i juli 2010 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbod - plassen og det har vært holdt 2 sangaftener for medlemmer med familie og venner.
Foreningens styre har avholdt 19 møter i 2010.
 

Utleie av lokaler.

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Mathus & Catering ANS har i hele 2010 leid selskapslokalene i 2. etasje og lokalene i 1. etasje. Samlede leieinntekter for 2010 er kr. 392.830,-
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
 
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2010 kr. 90.876,-
Medlemstall – Medlemskontingent.
 
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2011, 278 medlemmer. 224 stemme - berettigede og 54 ikke stemmeberettigede. I 2010 har 8 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 1 medlem er strøket og 5 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2010 16 nye medlemmer, herav 3 ikke stemmeberettigede.
 
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2011 5 æresmedlemmer og 51 honnørmedlemmer.  I 2010 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, maskinsjef Ole Jacob Olsen tildelt foreningens hederstegn og diplom.
Medlemskontingenten for 2010 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent. Samlede medlemskontingenter for 2010 var på kr. 131.600,-.
 

Styresammensetning.

 
Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 25. februar 2010 av:
 
Formann:  Sjøkaptein Ragnar Henriksen.
 
Viseformann:   Sjøkaptein Eilif H. Hundal.
 
Styremedlem:  Maskinist Tor Smith.
 
Styremedlem:  Sjøkaptein Svein Willie Holbu.
 
Styremedlem:  Statslos Jon Brun.
 
Varamann:      Sjøkaptein Tore Olsen.                          
 
Varamann:      Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen.
Varamann:      Statslos Eivind Rusten.
 

Revisor.

Foreningens revisor har i 2010 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg.
 

Administrasjonen.

Forretningsfører:  Flykaptein Odd Knutsen.
Sekretær:           Advokat Tor Olstad.  
 
Fra medio november og ut 2010 har sekretæren vært syk og hans jobb har blitt delt mellom medlemmene i styret og midlertidig sekretær Gunnar Fadum.
 

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum senere Slottsfjellmuseet. 

Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes museum, senere Slottsfjellmuseet. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2010 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem.
 

Komiteer – Shantykor.

Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor.
 
Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 5 ordinære møter i 2010, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning.
 
Kulturkomiteen består av 9 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 7 møter i 2010. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Kulturkomiteen har også en referansegruppe på 5 mann. 
 
Program- og arrangementskomiteen består av 10 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 8 ordinære møter i 2010. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for spiseaftener og medlemsmøter, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen. Ca 30 lørdager i 2010. Komiteen har også bistått ved flere andre arrangementer.
Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 40 medlemmer, og det samme antall ved årets slutt. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener, 2 sang  aftener og bacalaofesten. Likeledes underholdt det ved generalforsamlingen til Essos Pensjonistgruppe, ved den offisielle åpningen for allmennheten av Torås Fort på Tjøme og oppstarten av prosjektet ”Nytt Osebergskip” på Lindalplan. Shantykoret underholdt også ved Slottsfjellmuseets gjenåpning etter ombyggingen og ved pensjonistgruppen fra Leif Høeghs rederis besøk på Tollboden. Sist, men ikke minst, så underholdt koret for 28. gang! beboerne ved Trelleborg Bo - og Behandlingshjem.
 

Administrasjon.

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.
Regnskap.
 
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr. 269.048,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 6.350,-.
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.
 

Godtgjørelser.

Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 3.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester.
 
Bidrag og gaver.
 
Tønsberg Sjømannsforening har i 2010 mottatt bidrag fra:
 
AS Norske Essokr.              100.000,-
Sjømannsfondet av 1918 kr.    3.000,-
 

Miljø.

Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.
 
 
Tønsberg, den 16. februar 2011.
Styret i Tønsberg Sjømannsforening.
 
Ragnar Henriksen
Formann
 
Eilif H. Hundal
Viseformann
 
Tor Smith
Medlem
 
Svein Willie Holbu
Medlem
 
Jon Brun
MedlemPublisert i kategorien: Årsberetninger

[hjem] [forrige]  1 [2]6-10 av 10