KATEGORI
[hjem] [1] 2  [neste]1-5 av 6

Historie

22.09.10

publisert av Jørgen Kirsebom 22.09.10 18:20


../innovaeditor/assets/admin/tonsberg-reperbane.jpg

Repslageri – et gammelt håndverk

Magnus Lagabøters lov av 1276 nevner repari som et håndverk som skulle betale byavgift noe som viser at repslagning på den tiden var et etablert håndverk.
 

Tønsberg bys eldste bedrift

Tønsberg Reperbane ble grunnlagt i 1796 av daværende eier av teie Hovedgård, Mathias Føyn. Tanken vatr i første omgang å slå tauverk til egne skuter. Men på begynnelsen av 1800-tallet var det en sterk utvikling i skipsfarten og behovet for tauverk øket tilsvarende. En fullrigger hadde en løpende rigg på vel 10 km og en stående rigg på 5 km. Den første tiden ble repslagningsmaskinen drevet av hester. Garnet ble håndspunnet. Råvarene var i første omgang bare hamp, senere også kokos, manilla og den kjente manillahampen fra Manilla. Tønsberg Reperbane ble imidlertid akterutseilt av den tekniske utviklingen i 1860-70-årene
 

Ny eier og utvikling til maskinell drift

Kjøpmann C.F. Isaachsen kjøpte og overtok reperbanen 1. januar 1877. Under hans og og verksmester M.G. de Langes ledelse utviklet Tønsberg Reperbane seg raskt til en maskinell og moderne industriell bedrift med dampdrift og spinnemaskiner hvor man fra 1886 også produserte det langt sterkere ståltauet (wire). Bedriften var faktisk den første som produserte wire i Norge.
 

Verdens lengste?

Den første langbanen, en enetasjes bygning, var ca. 250 m lang og ble etter brannen i 1890 bygd ut til ca. 320 m. De neste 100m ble bygget da en kunde bestilte et tau på 350 m og ikke ville godta at det ble spleiset. Med enda en påbygning nådde bygningen den betydelige lengde av 455 m, skal derved ha vært verdens lengste overbygde bane og var dermed  sterkt markert i bybildet.
 

Rivende utvikling og nye markeder

Bedriften fikk et stort oppsving ved leveranser til hvalbåtene. Hvalskytterne stilte store krav til tauverkets kvalitet og føringsevne, og bedriften var lenge ledende på dette feltet. Spesielt var Tønsberg reperbane kjent for sine gode forløpere til hvallinene. Etter hvert ble naturfiber avløst av kunstfiber.
 
I 1910 ble Larvik Dampreperbane kjøpt opp og i tidsrommet 1930-1948 var bedriften forent med Fredriksvern Reperbane. I 1939 beskjeftiget så dette felles firma i alt 130 personer.
 
I 1912 ble den privateide bedriften omdannet til aksjeselskap, senere overtatt av Elkem og etter flere navnforandringer er navnet i dag Parker Scanrope AS og eier er det børsnoterte Scan Subsea ASA nå (2011) navnet. Produksjon i dag er i det vesentligste basert på enorme wireleveranser til offshorebransjen og hele bygningmassen tar seg helt annerledes ut enn tidlige, ettersom wirene produseres rett til tromler.Publisert i kategorien: Historie
21.09.10

publisert av Jørgen Kirsebom 21.09.10 18:25


../innovaeditor/assets/admin/henriksen.jpg

Etableringen

Henrik Henriksen opprettet som 22 åring en smie for tilvirking av skipsutstyr ute på Råel i 1856, senere flyttet til Nes.  Dermed ble han grunnleggeren av en generasjonsbedrift som fremdeles er i virksomhet.

Familiebedriften

I 1876 brant det hele ned og Henrik sto på bar bakke. Men etter to år hadde han etablert nytt verksted i Tønsberg. Her opprettet han også et rørleggerverksted. I 1967 ble bedriften flyttet til nye lokaler ute på Træleborg. Rørleggerdelen ble solgt i 1975 og flyttet til Råel. H. Henriksens mek. Verksted har i alle år vært eid/kontrollert og ledet av familien Henriksen, og hver generasjon har satt sitt spesielle preg på virksomheten

Fem generasjoner på verdensmarkedet

1. Generasjon - Henrik Henriksen (1834 -1916) utviklet sin vesle smie til et stort verksted, med leveranser til byens fangsflåte som hovedvirksomhet, etter hvert også til det internasjonale marked. Sammen med Svend Foyn utviklet han harpun og granat for fangst av store hvaler og mottok flere internasjonale utmerkelser for sine oppfinnelser.

2. Generasjon - Eldste sønnen, Karl Ludvig Henriksen (1860 – 1935), kom inn som verksmester i 1887 og overtok som daglig leder etter sin fars død i 1916. Han videreutviklet fangstredskaper og utvidet bedriften til også å levere utstyr til landstasjoner og etter hvert komplette landstasjoner og fangstutstyr over hele verden. Bedriftens store blomstringstid.

3. Generasjon - Finn Henriksen (1904 – 1979), var sønn av Karl Ludvigs bror, Harald, som i mange år var administrerende direktør på Kaldnes mek. Værksted.  I en alder av 31 år var det Finn som overtok ledelsen i H. Henriksens mek. Verksted i1935.  Det falt i hans lodd å lede bedriften i en periode med nærmest stans i hvalfangsten, børskrakk, verdenskrig, hard konkurranse, slutt på hvalfangsten og dermed omstilling til andre produkter.

4. Generasjon - Finns sønn, Henrik M. Henriksen (1937-), begynte i familiebedriften i 1967 og overtok som disponent etter sin far i 1973, Hans konstruksjonsegenskaper gjorde at nye spesialprodukter ble skapt på løpende bånd og bedriften gikk travle tider i møte.  

5. Generasjon - I 1998 begynte Henriks sønn, sivilingeniør og bedriftsøkonom Henrich N. Henriksen (1968 - ) som konstruksjonssjef . I 2001 ble han daglig leder. I løpet av de neste to årene staket han opp en ny kurs for framtida. De tradisjonelle sveise- og montasjeoppdrag og produksjon av mindre lønnsomme produkter ble forlatt til fordel for nisjeprodukter med langt bedre inntjening..

Fremtiden

H. Henriksens mek. Verksted leverer i dag spesialiserte produkter til kunder over hele verden og har nå på plass en moderne ”high-tech” utviklings- og produksjonsbedrift med sterk satsing innen bl.a avansert sikkerhets- og redningsutstyr. Bedriftens satsing på spesialprodukter til faste kunder i stedet for masse-produksjon har dessuten vist seg å være en vellykket strategi, og med store ordrereserver (2008) synes fremtiden godt sikret.Publisert i kategorien: Historie
20.09.10

publisert av Jørgen Kirsebom 20.09.10 18:30


../innovaeditor/assets/admin/Kaldnes 001.jpg

Foto fra boken "Kaldnes - et skipsverft"

Tønsbergs eget skipsbyggeri

Ved overgangen til stålskip med dampmaskin forsvant den lokale treskipsbyggingen. I stedet kom mekaniske verksteder med faste anlegg og med fagfolk som behersket stålbearbeiding og maskinbygging. 

Norsk skipsbygging slik vi kjenner den i dag ble etablert på slutten av 1800-tallet Aktieselsekabet Kaldnæs Patentslip og Mekanisk Værksted ble etablert i 1899, men skiftet navn til Kaldnes Mekaniske Værksted i 1916. 
 
Verkstedets historie kan deles inn i 6 avsnitt:
1.  1899 - 1906   Mekanisk virksomhet, slippsetting og skipsreparasjoner.
 
2.  1907 - 1937   Skipsbygging, for en stor del hvalbåter, ingen skip større enn 90 twd.
 
3.  1938 - 1950   Overgangs- og oppbyggingsperide. Reparasjoner og ombygginger samt nybygg opp til 4 000 dwt.
 
4.  1951 - 1974   Spesialskip og serier av nybygg opp til 37 000 tdw. I denne perioden ble det også bygd 840 Brøyt X3   
                        gravemaskiner.
 
5.  1975 - 1983   Serie av Panamaxskip på 60 000 tdw, Ro-Roskip, halvt nedsenkbare skip og en nedsenkbar borerigg. I samme 
                        periode ble det det startet opp med gaffeltruckproduksjon.
 
6.  1984 - 1994   Omstilling og omstrukturering til flere separate selskaper. Gradvis avvikling 1990 – 1994.
 
Antall skip bygd ved verkstedet var 220, og av disse var 82 hvalbåter
55 av skipene ble bygd for utenlanske redere. Største skip bygd på Kaldnes var på 60 000 dwt. Det siste komplette skip ble bygd på verkstedet i 1984. 5 skip fikk innbygd dampturbiner som fremdriftsmaskineri.
 
Det er dessuten bygget 71 dampmaskiner, de fleste av egen konstruksjon. I alt ble det bygd 180 dampkjeler. Verftet fikk sin del av oljeeventyret. I årene etter 1983 var produksjon til oljeinstallasjoner og arbeide i nordsjøen omfattende med store montasjeoppdrag på Heimdal- og Ula-feltene, oppjekking av Ekofisk-feltet samt montasjearbeider på Mongstadraffineriet.
 

Distriktets store arbeidsgiver

Antall ansatte ved verkstedet var opp til 1500. De fleste hørte hjemme i Tønsberg, Nøtterøy og Sem, men kom også fra andre kommuner i området. 14 bussruter fraktet folk til og fra jobb, og verftet hadde egen parkeringsplass for 540 sykler. Dette var før privatbilismens tid.
 

Kaldnes-konsernet

Kaldnes Mek. Verksted A/S hadde i årene etter 2. verdenskrig gjennom kjøp og utvikling etablert et konsern som også innbefattet Jarlsø Fabrikker, Jarlsø Støperi, Kaldnes Export, Continental Longtrader og etter 1983 Kaldnes de Groot. Alt for å stå sterkest mulig rustet til stadig nye oppgaver. Men i en global verden ble konkuansen for stor likevel, så nå tutærém ikke lenger på Kaldnes.Publisert i kategorien: Historie
19.08.10

publisert av Jørgen Kirsebom 19.08.10 19:07


../innovaeditor/assets/admin/IMG_2198.jpg

Tønsberg havn i 1950-årene

Hvor lenge Tønsberg har vært en havneby er usikkert, men det er ganske sikkert at byen har sitt utspring fra havnen. Det vil si at havnen kan være eldre enn byen selv. Historien om havnen er med andre ord lang og toneangivende for hvordan byen Tønsberg har utviklet seg. Siden den spede begynnelse i år 871 (nevnt i Snorres sagaer om Harald Hårfagre) og fram til i dag har utvikling av havnen vært synonymt med byens utvikling.

Hansatiden fra 1100 til 1550

Tønsberg var en av tre hansabyer i Norge. De øvrige var Bergen og Oslo. Trelast var den viktigste eksportartikkelen ved siden av skinnvarer, huder, smør og sild. Importen var korn og mel fra Danmark, hvete, honning og klesvarer fra England samt vin og sydfrukter fra Frankrike.

Havneforordning

Etter havneforordningen av 1735 – utstedt av kong Kristian VI -  kom de fleste av lendets havnekommis-joner i virksomhet i løpet av 1736. Men Tønsberg hadde sin havnekommisjon lenge før det i og med at magistraten og 2 sjøkyndige menn hadde fungert på denne måten i mange år.

Napoleons-krigene

Tønsberg hadde i 1806 118 skip. Bare Arendal og Bergen hadde større handelsflåte. Etter de utarmende og lammende Napoleons-krigene var det stagnasjon i skipstrafikken. Men i allerede 1840 hadde Tønsberg tolldistrikt landets største skipsflåte.

Tønsberg – landets største

I året 1880 var det i Tønsberg tolldistrikt ca. 400 skip. Av disse var 153 hjemmehørende i byen. Wilh. Wilhelmsens rederi startet 1. oktober 1861 i Tønsberg. Dette rederiet utviklet seg til å bli, ikke bare Norges, men et av verdens største privateide rederier.

Tønsbergs uthavn

Uthavnen omfattet foruten gårdene Nedre Råel, Teien, Nordre og Søndre Nes med Torgersøya, Nordre og Søndre Husvik samt øyene Jarlsøy eller Jersø og Husøy. Over Aldershviletangen brygge, bygget i 1856 for midler skaffet til veie av sjømannsforeningen, foregikk det i en årrekke transport av proviant og utstyr til de mange Tønsberg-skip som lå fortøyd/forankret i Jersø-Husøysundet.


Fyret på Torgersøya
Tønsberg Sjømannsforening ble stiftet i 1846 og lanserte allerede i sitt første driftsår tanken om å få opprettet en fyrlampe på på nordenden av Torgersøya. Hensikten med denne fyrlampen var å trygge innseilingen til Tønsbergs uthavn ved Jersø, Husøy og Husvik. Torgersøens fyrstasjon ble opprettet i 1851. I 1890 ble den betegnet som fyrlykt. Klokketårnet ble satt opp i 1910. etter 2. verdenskrig ble det opprinnelige fyrhuset erstattet av et standardisert mindre fyr. Klokketårnet, bygget i sveitserstil, blir i dag tatt hånd om av Klokketårnets Venner.

Skipsbyggerier

Det var mange skipsbyggerier i de forskjellige småhavner i Tønsberg-distriktet. Det var bl.a skipsbyggerier på Kaldnes, Husøy, Husvik, Valløy, Nes, Arøsund, Hella, Knarberg, og på Slagentangen.

Havnebyen i dag

Det er i dag (2010) et høyt aktivitetsnivå i Tønsberg havnedistrikt. Skipstrafikken har stor betydning for næringen og industrien i Tønsberg by og de nærliggende områder. Etter sammenslåingen av Tønsberg og Sem i 1987 omfatter Tønsberg havnedistrikt foruten Tønsberg havn med Kaldnes også Esso-raffineriet på Slagentangen. Havnevirksomheten på Valløy, Jarlsøy og Husøy har nå opphørt ved at industrien på disse steder er nedlagt. Likevel, Tønsbergs havnedistrikt er fremdeles et av de mest trafikkerte havneområder i Norge.Publisert i kategorien: Historie
17.08.10

publisert av Jørgen Kirsebom 17.08.10 19:02


../innovaeditor/assets/admin/Sjomannshjemmet-gammel.jpg
Tidlig på 1900 tallet hadde Tønsberg en kraftig vekst i handels og hvalfangstflåten, som igjen resulterte i at et stort antall hyresøkende besøkte byen, og behovet for rimelig husvære var påtrengende.
 
Styret i Tønsberg Sjømannsforening mente at behovet for et sjømannshjem i Tønsberg var stort og i 1915 ble det nedsatt en komitee i sjømannsforeningen hvor man skulle utrede mulighetene for et hus eller tomt hvor man kunne få oppført Sjømannshjem.
 
I 1922 hadde komiteen samlet inn kr. 350.000. Arbeidet med å finne en passende tomt var vanskelig, og løsningen ble kjøp av storgaten 17, en praktfull 3 etasjes gammel bygning som ble innkjøpt for kr. 305.000.
 
Bygningen ble ominredet og man fikk 27 gjesterom med 43 senger, flott selskapslokale og spisesal.
 
Sjømannshjemmet ble innviet i mai 1925, og Tønsberg Sjømannsforening fikk sine foreningslokaler i dette bygget.
 
I 30 årene opplevde man trange tider både i skipsfarten og hvalfangerflåten og mange av sjøfolkene som bodde på Sjømannshjemmet var uten midler og kunne derfor ikke gjøre oppfor seg. Tønsberg Sjømannsforening / Sjømannshjemmet viste sin solidaritet med sjøfolkene og ettergav skyldig leie.
 
Den 11. mars i 1949 brant Sjømannshjemmet og 7 personer mistet livet, 5 gjester og 2 damer fra betjeningen.
 
Tønsberg Sjømannshjem stod ferdig gjenoppbygd 15. august i 1955. Behovet for Sjømannshjem avtok og styret i Tønsberg Sjømannsforening søkte om å få bygningen godkjent som hotell, noe som ble innvilget i 1956.
 
Det skal også nevnes at en eller annen gang på 50 tallet ble Tønsberg Sjømannshjem gjort om til en stiftelse, og Tønsberg Sjømannsforening opprettet en leieavale med stiftelsen Tønsberg Sjømannshjem for sine klubblokaler.
Den 22. mars i 1966 fikk sjømannshjemmet navnet Hotell Maritim
 
Tønsberg Sjømannsforening fikk bygd opp et flott billedgalleri i kjelleren på Hotell Maritim, hvor man hadde det meste av Tønsbergs skuter.
 
Drift av Hotell Maritim ble vanskelig. Den 13. oktober i 2005 godkjente styret i Tønsberg Sjømannsforening nedleggelse av stiftelsen Tønsberg Sjømannshjem.
 
Tønsberg Sjømannsforening flyttet ut av Maritim Hotell høsten 2005.
 
Hotell Maritim ble solgt den 13. januar i 2006 og nye eiere overtok den 28. februar i 2006
 
 
Billedtekst:
 
Hovedbildet: Sjømannshjemmet slik det så ut i 1925.
 
Nedenfor: Sjømannshjemmet idag.
 Publisert i kategorien: Historie

[hjem] [1] 2  [neste]1-5 av 6