KATEGORI
[hjem] [1] 2 3  [neste]1-5 av 11

Møtereferat

01.01.19

publisert av Sjomann 01.01.19 15:14


Referat fra medlemsmøte 10. mars 2020.
Etter seks glass på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen, 35 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Maskinsjef Olav Nilsen og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også velkommen kveldens foredragsholder; George M. Bratli som skal fortelle om hvalfangerne som ikke kom hjem under krigen ” sjømann og hvalfangerbrigaden”
Det var ingen medlemmer som var til stede for første gang, men formann ønsket en kvinnelig gjest hjertelig velkommen.
Vi reiste oss så for minneord over: Æresmedlem, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen som kastet anker den 22. februar 2020, og som ble bisatt fra Ris kirke den 5. Mars 2020.
Wilhelm Wilhelmsen ble født den 8 juni 1937.Han ble innvotert i Tønsberg Sjømannforening den 28. februar 2008.Wilhelm ble utnevnt til æresmedlem i 2008
Formann understreket at det var med stor sorg vi i Tønsberg Sjømannforening mottok budskapet om at vårt æresmedlem, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, hadde kastet anker.
Wilh. Wilhelmsens rederi ble etablert i Tønsberg i 1861, og familien Wilhelmsen har alltid hatt et nært og godt forhold til Tønsberg Sjømannforening. Da Tønsberg Sjømannsforening i 2005 kjøpte den Gamle Tollboden fikk foreningen nye flotte lokaler, og samtidig ble det etablert et sjøfartshistorisk senter med fokus på Tønsbergs skipsfart - og hvalfangshistorie.
Et så stort prosjekt var økonomisk krevende for oss, og det var her Wilhelm Wilhelmsen sørget for et generøst bidrag, som gjorde oss i stand til å fullføre restaureringen.
Wilhelm Wilhelmsens navn er for all tid forankret i Tønsberg Sjømannforening og Tønsbergs sjøfartshistorie, og med hans engasjement har han bidratt til at rederiet Wilh. Wilhelmsen og Tønsbergs sjøfartshistorie er ivaretatt og tilgjengelig for almenheten og den kommende slekt.
Formann lyste fred over Wilhelm Wilhelmsens minne med ett minutts stillhet. Deretter ble det slått åtte glass på skipsklokka.
Kveldens foredragsholder George M. Bratli ble så gitt ordet: Han hadde selv denne ”headingen” på foredraget.
Norwegian Armed Forces in Scotland.Norske Sjømanns – og hvalfangerbrigade 1940 – 1945. Scottish Norwegian Connection.
Scottish Norwegian Connection ble etablert av noen ildsjeler som ønsket å samle inn materiale om hvalfangere i exil under krigen. Et tema de mente var underkommunisert.
Scottish Norwegian Connection hadde som formål å bevare historiske dokumentasjon og å utvikle forbindelser og vennskap mellom Scottland og Norge basert på samarbeidet som oppstod under annen verdenskrig med utgangspunkt i Den Norske Brigades opphold i Dumfries og andre steder i Scottland 1940 – 1945.
Etter at organisasjonen ble registrert i Brønnøysund i 2017 fikk de tilgang til dokumentasjon
og kilder på en helt annen måte enn før.
I 1939 hadde hvalfangsflåten reist ut mens deler an Europa allerede var i krig. Da fangssesongen var over forsommeren 1940, en sesong som for øvrig hadde vært meget bra,var også Norge en del av krigen. Den norske hvalfangerflåten med 8000 mann hvorav 6000 fra Vestfold og masse skip; kokerier, hvalbåter og hjelpeskip kunne ikke og ville ikke reise til Norge og overgi seg til tyskerne. De endte mange forskjellige steder, blant annet dro 7 kokerier og 19 hvalbåter til Halifax. De båtene som ikke endte hos tyskerne ble leid ut til den Norske Marine eller andre allierte land. Sjøfolkene ble med båtene videre, men hvalfangerne måte prøve å ta seg hjem eller til England på egen hånd.
Mange hundre hvalfangere kom seg etter hvert til London, de hadde fått utbetalt hyre, og var stinne av pund. Nå ville de hjem for å krige mot tyskerne. Det fikk de ikke. Fem år i den Norske Brigade ventet. Brigaden besto av opp til 60 % sjøfolk.
Første stopp var den vesle byen Dumfries helt syd i Scottland. Fortsatt lever det gamle folk der som var øyenvitner da de første 200 nordmennene ramlet ut av jernbanevognene på stasjonen, der et musikkorps spilte og ordføreren ønsket velkommen til by’n.
Nysgjerrigheten var stor.I begynnelsen hadde ikke hvalfangerne så lett for å innordne seg militær eksersis og disiplin. Mange av dem var voksne, selvstendige karer som i begynnelsen ikke ville la seg herse med av unge jyplinger blant befalet og offiserer. Men da de forsto at eksersisen kunne føre dem hjem til Norge med våpen i hånd, ga de etter. Snart ble det alvor i instruksjon, trening og øvelser. Etter noen uker fikk de uniformer, og mot slutten av sommeren håndvåpen. Så kom tyngre skyts etter hvert.
I den første tiden og under hele oppholdet i Scottland, oppsto vennskap og kjærlighet mellom de norske soldatene og skotter. Nordmennene ble invitert hjem til te, kaker og underholdning. At det var kvinneoverskudd i området pga. krigen bidro også til at
nordmennene følte seg hjemme. Sjømannskirkene betydde også mye for trivselen for de norske styrkene i England. 10 % av soldatene var barn under 18 år. 6000 mann var innom brigaden under krigstiden. Mange av soldatene fra brigaden spilte betydelige roller i utfallet av krigen som medlemmer av Kompani Linge, slaget og evakueringen av Finnmark osv.
Formann takket foredragsholderen av, for et fantastisk og interessant foredrag, med en liten gave fra oss.
Formann Tore refererte følgende foreningssaker:
Opptak av fire nye medlemmer: Følgende fire nye medlemmer ble innvotert:
Kjell H. Mathiassen, født 1941, pensjonist, Sandvika
Sigmund Bellkysst, født 1949, pensjonist, Åsgårdstrand
Thorbjørn Nygaard, født 1944, pensjonist, Husvik
Nils Erling Mogensen, født 1959, pensjonist, Tjøme
Gave ved Wilh. Wilhelmsens båre, Disponering av pengene: Hans ønske var at isteden for blomster ved graven kunne man gi en pengegave til Tønsberg Sjømannsforening. I følge formann var beløpet som kom inn kr. 237100. Fantastisk, men vel så viktig for oss var avdødes tanke bak gaven. Styret vil i samarbeide med familien vurdere bruken av pengene.
Vi har meldt oss i inn i ”Visit Vestfold”. Et organ for bl. annet tilreisende til Tønsberg. Vurderes av styret som positivt for Tønsberg Sjømannforening og Tollboden.
Formann minnet så om: Spiseaften den 26. mars. Stig Tore Lunde skal fortelle oss om skipsbygging i Vestfold . Servering blir flesk og duppe.
Og lørdagskaffen som fortsetter i Pelagosrommet.
Han avsluttet den formelle delen av kvelden kl. 20 40 med følgende ord for dagen:
Den beste måten å glemme alle bekymringer på er å gå med sko som
er for trange.
Jeg måtte, måtte prøve å bli modigere. Men ikke akkurat nå mens jeg var så redd.
Grunnen til at bekymringer tar livet av flere mennesker enn arbeid, er at det er flere mennesker som bekymrer seg enn arbeider.
Da var det kaffe og kringle i salen.

Så takk for i kveld og vel hjem.
SRÅ 12/03/2020

 


Spiseaften 27. 02. 2020.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 60 medlemmer og gjester velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Olav Nilsen. Han ønsket videre 3 gjester velkommen og spesielt velkommen til tidligere formann i TSF og formann i Vallø & omegn Historielag Ragnar Henriksen. Han skal foredra om ” Vallø Saltverk 1739 – 1861 – en glemt norsk storindustri”
Formann nevnte også at vårt æresmedlem Wilh. Wilhelmsen hadde kastet anker. Han bisettes torsdag 5. mars, og formann vi komme tilbake med minneord etter bisettelsen.
Møtelederen ga ordet til foredragsholderen Ragnar Henriksen som gjennom en imponerende film og sine kommentarer ga oss en flott og interessant historie om hvordan industrieventyret Vallø Saltverk ble til og drevet i perioden 1739 – 1861.
Her er noe av historien:
At det i tidligere tider har vært et saltverk på Vallø var det få som visste om, selv beboerne på Vallø. Og hvorfor ble det bygd der? Før 1739 var det kun en bondegård på Vallø. Det var saltverk på Jylland, Danmark, men sterk vind som blåste sand utover jordene. Og mangel på ved gjorde at danskekongen Christian VI så mot Norge for passende sted for saltverk. Han sendte en delegasjon til Norge for å finne et sted som egnet seg for saltproduksjon. Først dvelte de ved Narverød, men endte opp med Vallø som hadde en fin havn, og mye skog fantes nære.
I 1739 ble 100 tyske ingeniører sendt til Vallø for å bygge saltverk. I 1742 var første byggetrinn ferdig og første produksjon av salt ble satt i gang. Det ble påbygd videre i 10 år, og verket ble sammen med kobbergruvene på Røros og sølvgruvene på Kongsberg et av tre industrieventyr i Norge på den tiden. På grunn av klimaet var det liten produksjon om vinteren, men rundt 300 mann var engasjert i produksjonen på Vallø. Med støtte produksjonen som vedhogst etc. Var ca. 1000 mann sysselsatt pga. saltverket. Det var hard arbeide opptil 12 -14 timer per dag. Første tiden var saltet av dårlig kvalitet, men norske innbyggere måtte kjøpe saltet derfra. Kvaliteten ble bedre etter hvert med en produksjon på ca. 3000 tonn i året på det meste. Man mener at omtrent 125 000 tonn ble produsert der i alt.
Saltet ble laget ved at sjøvann ble varmet opp og fordampet i Graderhus. Sjøvannet ble hentet på 10 meter dyp via pumpehus som først ble drevet av mennesker og senere av hester. Senere ble det bygd vindmølle for å avlaste hestene. Det var en avansert kokeprosess. Først opp til 80 grader og deretter til 60. Sydeprosessen tok ca. 7 timer før saltet begynte å krystallisere seg, da ble temperaturen satt ned til ca. 60 grader. Saltet sank til bunn av karet og ble skrapet opp og lagt i vidjekurver for tørking. Nytt gradert sjøvann ble fylt etter i karet og prosessen fortsatte. Etter ca. 72 timer måtte kokekaret rengjøres før sydingen kunne fortsett. Saltet ble solgt i tønner på 175 kilo. Verket hadde egen bødker.
Det var hele 70 bygninger på det meste. Verket hadde egen skole, fattigvesen, helsevesen, pensjonssystem og jordmor. I 1793 var det 60 barn, men de hadde kun 4 -5 undervisningstimer i uken med regning, skriving og kristendom.
Det var drift på Vallø i 119 år med 5 forskjellige eiere og varierende økonomiske resultater for driften. Den norske stat tok over i 1814 med dårlig resultat. Carl Petter Stoltenberg tok så over i 1819, men verket gikk konkurs i 1831. Sveisiske eiere overtok deretter,og de drev også osteproduksjon der. Verket ble nedlagt i 1861 og det brant i 1865. Nå finnes det så godt som ingen ting igjen.
Styret i Vallø & omegn Historielag ønsket å dokumenter saltverkets historie enten ved en modell eller gjennom en film. En modell ble for omfattende og man endte opp med en film. Den ble satt sammen av 50 000 enhetsbilder, og var ferdig 1 2016. Men da uten lyd, noe styret ønsket å gjøre noe med. Lyd ble satt til av styret, og filmskaperen Erik Jacobsen bearbeidet materialet. Filmen ble styret meget godt fornøyd med, noe vi også kan istemme etter å ha sett filmen. Kostprisen ble ca.kr. 500 000, men gode sponsorer bidro. Filmen kan kjøpes av historielaget for kr. 300. På uroppførelsen i Støperiet møtte over 400 personer som også var godt fornøyd med filmen.
Etter å ha vist den imponerende filmen med velvalgte kommentarer av Ragnar ble han takket av med en liten påskjønnelse fra en like imponert formann Tore.
Litt foreningsinformasjon fra Formann Tore:
Takkekort mottatt fra medlem vedr. fødselsdags oppmerksomhet.
Tollboden har fått sitt navn på endeveggen mot syd. Resultatet syntes medlemmene har blitt bra.
Det holdes kurs 17. mars for vakter og guider som betjener museet.
Nils Toreskaas ble hedret med hederstegn med diplom da han ikke var til stede under den delen av Generalforsamlingen.
Formann svarte på et spørsmål om styret kan gjøre noe med julemøte og begrensningen i deltagelsen. Formann svarte bekreftende at det jobbes med løsninger .
Det var så tid for en liten runde med hyggelige historier.
Det ble så takket for maten ved viseformann Eilif som takket kjøkkenet for en velsmakende ”Irish Stew”
Shantykoret fremførte 4 shanties med 3 forskjellige forsangere. Koret vokser og leverer stadig bedre og bedre.
Formann Tore minnet om:
Neste medlemsmøte den 10.03.2020. Samt at lørdagskaffen fortsetter i Pelagosrommet.
Så ønsket han takk for i kveld og vel hjem med sitt ord for dagen som alltid er ord for ettertanke.
Møte hevet


Medlemsmøte 7. Januar 2020

Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 51 medlemmer velkommen.Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen,Sjøkaptein Finn Aage Christoffersen, maskinsjef Ole Jacob Olsen og Flykaptein Odd Cimber

Og han ønsket også kveldens foredragsholder Henrik Kulms som skulle fortelle om nye «Lardex» og litt om historien om «Hotell Atlantic» i Sandefjord.
Det var ett nytt medlem til stede for første gang Svein Ditmansen og han ble ønsket velkommen.
Formannen ba så forsamlingen å reise seg og leste minneord over Sjøkaptein Håkon Andor Aarsheim som døde 24.11.2019 og ble bisatt i Søndre Slagen kirke 06.12.2019. Det ble etterfulgt av ett minutts stillhet og 8 slag på skipsklokken.
Formannen ga så ordet til Henrik Kulms som fortalte om arbeidet med nye «Lardex» alt arbeid ble gjort av frivillige og var veldig strukturert og delt opp i flere områder. Rederier, Hvalfangst, Sandefjord rundt, Lardex TV, Veteranskip, Skipsverft, Fangststasjoner og Lag og foreninger.
Når dette blir ferdig til bruk i slutten av februar 2020 vil man kunne gå inn på f.eks. rederiene og se alle skipene de har hatt og få opplysningene om alle skipene. Under skipsverft ligger alle båtene skipsverftet har bygget. I Sandefjord rundt ligger opplysninger om alle gatene i byen og det ligger ute bilder om folk og hendelser i byen oppgjennom tidene. Under fangststasjoner ligg blant annet bilder og opplysninger fra kirkegårdene og alle som er gravlagt der.
Arbeidet med «LARDEX» blir nok aldri helt ferdig da nye opplysninger vil komme til fremover og alle som ønsker det kan sende inn bilder og opplysninger som vil bli lagt til av «Lardex styret» etter hvert som det kommer inn. Det ligger pr i dag opplysninger om nesten 10 000 skip.
Henrik Kulms fortalte så om Hotell Atlantics historie og ga så medlemmene anledning til å stille spørsmål. Det var flere som var interessert i Lardex og noen hadde gode minner fra hotellet.
Formannen takket for foredraget og overrakte våre tradisjonelle gaver og sa at vi kanskje ville sette opp en tur til Hotell Atlantic.
Formannen tok så opp foreningssaker, Han leste opp brev fra Edel samboeren til Erling Dittmann som ble dårlig under spiseaften den 19.12.2019. Han ble innlagt på SIV 20.12.2019, men er nu på bedrings vei.
Han leste så opp jule og nyttårshilsen fra våre skotske venner. Så var det opptak av to nye medlemmer: Svenn Ola Bratterud og Bjørn Erikstad.
Han opplyste om møtet med nye medlemmer (de unge) 15.01.2020 og om jobben med kommunen for å få Varpankret som var en gave fra Finn Aage Christoffersen på plass. Han opplyste så om att det ved senere sommer avslutting og jule møtet med ledsagere ville bli satt opp to likeverdige møter hvis det det skulle bli mange påmeldte.
Formannen minnet så om spiseaften 23.01.2020 og om lørdagskaffen i Pelagos rommet.
Han leste så opp ord for kvelden og takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem når den tid kommer. Det ble så servert kaffe og kringle og praten gikk lystid rundt bordene.
Publisert i kategorien: Møtereferat
01.01.17

publisert av Sjomann 01.01.17 14:12


Spiseaften 28. november 2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 73 medlemmer og gjester velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen til 6 gjester , ett medlem Øystein Broder Sørhaug som var på møte for første gang, samt kveldens foredragsholder Nils Raabe som skulle fortelle oss om Tønsbergslektene Bull, Foyn og Bruun.
Møtelederen ga ordet til Nils som blant mye annet interessant kunne fortelle:
- Nils Raabe har skrevet en bok om noen toneangivende sjømannsslekter i Tønsberg og deres samtid. I foredraget trakk han spesielt frem slekten Bull som dominerte Tønsbergs økonomiske, sosiale og kulturelle liv gjennom 250 år.
- Foredraget omfattet Bull slekten da han selv er inngiftet i Bull-slekten. Det medførte at han ble meget interessert i i disse slektene som i flere ledd ble knyttet i hverandre.
- Mange av slektene som kom til Tønsberg på 1700- tallet var innvandrere. De var velstående familier som kom til et velstående område.
- 1750 – 1810 var det ”boom” i skipsfarten og 1837 var Tønsberg Norges største skipsfartsby.
- Bull – slekten preget Tønsbergs økonomiske liv i 200 år.
- Sjømannsslektene Bull fra Tønsberg: Henrich Bull ( 1670 i Holstein – 1717 på Jarlsberg ) . Innvandret 1699. Forpakter og sorenskriver. En sønn som ikke fikk etterkommere. Og broren: Jacob Bull ( 1662 i Angel – 1749 ) Innvandret i 1700. Konsul, kjøpmann, skipsreder. Fikk 19 barn med en kone.
- Jacob hadde to fløytskip, De Tvende Brødre som forliste ved Tønsberg Tønne 1743, to sønner omkom. Og skipet De Tolv Brødre.
- Av Jacobs 19 sønner overlevde 12 og de ble presentert for kongen i 1733.Han ble så imponert at faren ble innvilget tollfrihet gjennom Øresund for sitt skip De Tolv Brødre.
- Per Nicolay Bull, 1757 – 1831 var skipper og reder, barnebarn av Jacob Bull. Fikk med sin kone 16 barn. Bygde og eide 17 barker og brigger. Mange bygd på Sandsverven som lå mellom Stokke og Sandar. Sandsverven bygde mellom 100 – 150 skuter, siste gang 1872.
- Nils Otto Bull ( 1773 i Horsens – 1847 ) sønn av juristen Otto Bull. Kjøpmann, skipsreder og konsul. Kjøpte Kaldnes og Bullgården 1799, Aker gård 1812, Klubbselskapet 1816. Vallø Saltverk fra 1819. Stortingsmann 1818,1827,1828.
- Anders Berg Bull, 1813 – 1877, hans far var fetter av Peter Nicolay Bull . Kaptein, reder, verfts- og sagbrukseier. Hurtigseilende store skuter i langfart. Ordfører på Nøtterøy, Østlandske Assuranseforening som han stiftet i 1866 etter selv å ha mistet skuter i forlis. Skaffet egen megler og assurandører.
- Flere av Bullene var formenn i Tønsberg Sjømannsforening. Blant annet Marcus Christian Bull, 1848 -1922. Formann 1888 - 1891. Svend Foyns fostersønn. Hvalfangsbestyrer Finnmark og Island. Forbedret fangstutstyr.
Et meget interessant og inspirerende foredrag, og vi kan alle være enige i det Kay Myhre sa i spørsmålsrunden at det er all grunn til å være mektig imponert over Bull-slektens rolle i Tønsbergs utvikling på 1700 og 1800 tallet.
Formann takket Nils for et glimrende og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Noen foreningssaker fra vår formann:
- Mottatt 2 takkekort fra medlemmer.
- 3 søknader om medlemskap mottatt. Henges opp på tavla.
- Styret har innvilget julegave til Frelsesarmen og Kirkens Bymisjon med kr. 10 000 til hver
- Foreningens 175 års markering blir 4.12.2021. Bankettsalen på Hotell Klubben er reservert.
- Tore har forespurt Klubben om et mulig samarbeide rundt eksponering av museet vårt for hotellets gjester.
- IT-oppgraderingen er ferdig. Nå vil det være mulig å se TV på storskjerm i Wilhelmsensalen.
- Vi har gjennomgått og revidert alle mailadressene våre. Takk til de som har bistått.
- 15.01.2020 arrangeres informasjonsmøte for alle nye (3 år) medlemmer.
- Jobber med avløser for Agnar. Og det mangler foreløpig 2 nye medlemmer til Huskomiteen og nye medlemmer til valgkomiteen.
Da var det tid for et velsmakende lutefiskmåltid med godt drikke.
Inge Thorstensen holdt tale for æresmedlemmene. Han takket æresmedlemmene for deres utrettelige innsats i og for foreningen. Fundamentet for utnevnelsen til æresmedlemmer er den største honnør foreningen kan gi dem for dette arbeidet over lang tid. Og flere av æresmedlemmene er fortsatt svært aktive i driften av vår forening.
Nils Raabe takket for maten som var meget velsmakende. Han nevnte også at han satte stor pris på å komme til vår forening der han berømmet medlemmene for sitt samhold og vennskap.
Shantykoret underholdt deretter med 4 shanties med 4 forskjellige forsangere. Flott.
Formann Tore avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og julefest med ledsagere den 19.12.2019. Plass til max 110 stk, så først til mølla.
Ord for kvelden:
”Stakkars, store naturen på en iskald vinterkveld.
Når vi sitter i varmen må den være ute i seg selv”.
Takk for i kveld og vel hjem. Møte hevet kl. 2200 SRÅ 01.12.2019

 

Medlemsmøte 5. november 2019.
Etter seks slag på skipsklokken, ønsket Rolf Roar Halvorsen, i formann Tore Simonsen fravær, 43 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, sjøkaptein Kay Myhre, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun. Han refererte en hilsen fra formann Tore og ønsket også velkommen kveldens foredragsholder; Nasjonalparkforvalter i Færder Nasjonalpark Anne Sjømæling som skal fortelle om ” et dypdykk i nasjonalparken”
John G. Hebnes presenterte seg som nytt medlem og første gang på møte og ble ønsket velkommen
Anne Sjømæling fikk ordet og noe av det hun sa var:
Færder Nasjonalpark – omfatter største parten av skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme. Full av spennende emner. Inndelte foredraget i følgende hovedemner:
- Fakta.
- Plante- dyreliv.
- Kulturminner.
- Forvaltning.
Fakta: Omfatter: - 340 km2
-15km2 land
-Verdens Ende og Moutmarka
- Ca. 50 øyer og stort antall holmer/ skjær
Hun viste et bilde av en kompassrose riset inn i fjell på Østre Bolærne fra år 1540. Viktige øyer for samfunnet allerede på den tiden. Landskapet formet av istiden.
Plante- dyreliv: Skjøtselprosjekt: Man jobber med å få tilbake blomsterengene, slår med ljå. Har 6 beitedyr av gammelnorsk sauerase. Naturen har allerede tatt seg inn igjen etter tørken i fjor.
-Særegen natur – få inngrep.
- Østre Bolærne – sommerfuglenes arena.
- Havørnen er tilbake,fikk 3 unger i år mot 2 som er vannlig.
- Rikt fugleliv – anbefaler Moutmarka i mai.
- 309 rødlistearter av blomster /planter i nasjonalparken, mange som bare finnes her.
- Tareskogen i havet – som en tropisk regnskog.
- Stillehavsøstersen på sterk fremmars – uønsket. Ikke bare negativt, gir rom og beskyttelse for små arter. God å spise.
- Flatøstersen – sterkt truet.
Kulturminner:
- Mellom Bolærne – flere bronsealdergraver.
- Tømmerstua til greven – bygd i år 1870.
- Færder Fyr – fredet.
- Militære kulturminner.
- Fangeleieren – Russisk arbeidsleir, dødsleir.
Forvaltning: Opptatt av forskning, for eksempel: kysttorsken er borte, hvorfor? Krafttak for torsken. Fra 15. juni 2019 forbudt å fiske torsk i Oslofjorden hele året.
Forskning på steinkobber.
Marin søppel. – strandrydde dag.
Genressurser – Foreslås som landets første genressursreservat. 206 arter er valgt ut. 110 påvist i Færder NP. 7 øyer er utvalgt.
Mye av grantrærne hugget bort, for eksempel på Mellom Bolærne. Blomsterfloraen er tilbake.
Utfordringer:
- Marint søppel.
- Forurensning fra luft, land eller på sjø.
- Introduserte fremmedarter.
- Utbygging.
- Overfiske.
Noen ønsker for fremtiden:
- Bevare artsmangfoldet.
- Fortsatt rom for fiske og allsidig bruk av fjorden.
- Mer forskning og overvåking.
- Tilført midler til bl annet tilsyn.
Ordstyret takket Anne Sjømæling for et meget interessant og inspirerende foredrag, og han overrakte våre tradisjonelle gaver. Det er trygt og godt å konstantere at deler av vårt lokal samfunn blir fulgt opp og tatt vare på.
Deretter noen foreningssaker:
2 nye medlemmer ble innvotert:
Øystein Broder Sørhaug, Stokke, 72 år, pensjonist, maskinsjef.
Thoralf Hodt, Tjøme, 56 år, maskinreparatør.
Julemøte med damer er flyttet til 19. des.
5 skutemodeller mottatt på lån fra Tønsberg Havnekontor.
Plassering av ankergaven fra Finn-Aage ikke avklart. Formann Tore følger opp med kommunen.

Ordstyrer minner så om spiseaften 28. nov., og lørdagskafeen før han avsluttet den formelle delen av møte, kl. 20.05, med følgende ord for dagen. ”Penger er ikke alt. Livet består av mye mer enn det: Gull, sølv, verdipapirer, kunstverk, pels og diamanter.
Deretter kaffe, wienerbrød og hyggelig samvær.
6.11.2019 SRÅ

 

Spiseaften 24. oktober. 2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 90 medlemmer og gjester velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen også til 15 gjester fra Kragerø Sjømannsforening , ett medlem som var på møte for første gang, tre andre gjester samt kveldens foredragsholder Bård Norberg som skulle fortelle oss om skipsbygging i China og litt til.
Møtelederen ga ordet til Bård som blant mye annet interessant kunne fortelle:
- Han dro til sjøs i 1967 og fikk sin faglige opplæring på 6 Wilhelmsen båter, linjefart, konteiner og O/O.
- Deretter Ole Schrøders rederi, kjemikalie og gass skip, varierende oppgaver sjø og land. Kaptein i en alder av 29 år.
- 1990 Operasjons sjef og nybyggings ansvarlig hos Norgas I.M.Skaugen.
- 2013 etablerte eget firma CRG Arctic Marine as. Patenter innen Cryogrensik teknologi og litt til.
- 2013 Ny patent for LNG tank teknologi.
- 2016 Sammen med firma som sønn jobber og er deleier i , kontrahert 45.000.CBM LNG carrier ” Saga Dawn”
- 2019 Utvikling av LNG bunkers skip med hybrid teknologi. Teknologi patentert i China.
- Ved kommunismens overtagelse var det kun 20 verft i China.
- Litt før 1980 bestemte China seg for å gå inn på det internasjonale markedet. Deng Xiaoping tok den strategiske beslutningen. 0.8% av verdens kapasitet da.
- 1998 Chinesisk skipsbygging overskred 6.5 mill TDW. 7.5% av verdens kapasitet.
- China State Shipbuilding delt i Southern Group og Northern Group. For økt konkurranse, men den ene gruppen visste med en gang hva den andre jobbet med.
- Chinesisk skipsbyggings utvikling har gått veldig raskt i Bårds periode i China. Fra veldig primitive forhold og produksjonssteder til enorme topp moderne verft som bygger alt fra tradisjonelle skip til avanserte militære fartøyer og hangar skip.
- Skaugens rederi var villige til å bygge sine skip ved verft som knapt hadde bygd skip i større skala før. Det medførte ofte store utfordringer for Bård som inspiserte byggearbeidene.
- Sammen med Skaugen og noen norske investorer etablerte Bård en fabrikk for produksjon av lystbåter. Litt likt design som Hankøternene. Produserte og solgte ca 50 båter til flere land. Men markedet falt produksjonen tok slutt.
- Nå arbeider Bård bl. annet, sammen med firma til hans sønn, med utviklingen av et konsept og en båttype for Liquid Methane Bunkering. Patentert i China og meget stor interesse fra chinesiske produsenter.
Formann takket Bård, som har vårt medlem i vår forening i snart 50 år, for et glimrende og engasjerende foredrag.
Noen foreningssaker fra vår formann:
- Mottatt 1 takkekort fra medlem ved fødselsdag og fra Åse Rud vedrørende hennes manns bortgang.
- Et nytt medlem Knut Erling Olson, Duken, pensjonert skipsfører, innvotert. 2 søknader om medlems skap mottatt. Henges opp på tavla.
- Det blir høsttur 2020. Vestlandstur med 4 overnattinger.
- Foreningens 175 års markering i 2021. Nedsettes komite’, dagen blir 4.12.2021.
- Erik Jacobsen har lansert ide om ny film om Tønsbergs historiske betydning for norsk sjøfart. Vi kan gå inn som en av flere interessenter.
- Når det gjelder Agnar og eventuell assistent til han så forsetter han, men Tore tar kontakt med regnskapsfører for overføring av flere plikter fra Agnar til dem.
- Tønsberg Maritime Kulturforum arrangerer, på vegne av Tønsberg Kommune, Maritim uke i Tønsberg i uke 28. Vi bidrar med Bacalaofestivalen.
- Havnekontoret er nå tømt for de tingene vi skal ta ansvar for.
Gunnar Aue holdt tale for de seilende. Krigens ofre skal ikke glemmes. Og han fremhevet at den yrkesmessige tid for seilende sjøfolk har forandret seg dramatisk En hjertelig hilsen fa Tønsberg Sjømannforening til de som tar sin utdanning innen maritime fag.
Nestformann i Kragerø Sjømannforening takket for maten som han også berømmet som meget god, og han takket på vegne av Kragerø for et veldig hyggelig møte.
Shantykoret underholdt deretter med 4 shanties. Det var veldig gledelig at koret nå hadde fire forskjellige forsangere.
Formann Tore avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og ønsket vel hjem med følgende ord for dagen:
Man bør fortelle sannheten, men ikke alle sannheter bør fortelles.
Neste møte 5. november 2019.
Møte hevet 21.45 SRÅ 26.10.2019


Medlemsmøtet i Tønsberg Sjømannsforening den 8.oktober 2019.

Etter seks glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 45 medlemmer velkommen til et nytt medlemsmøte.
En spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene: Sjøkapteinene Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjef Ole J Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun.
Fire nye medlemmer, Alek Andreassen, Roar Bakke, Ferdinand Juell og Svein Olaf Uthus var på medlemsmøte for første gang og ble også ønsket spesielt velkommen.
Det var vårt æresmedlem, sjøkaptein Kay O Myhre som var kveldens foredragsholder.
Han tok for seg rederiet Wilh Wilhelmsens etablering og drift i Tønsberg fra 1861 til de flyttet til Oslo i 1910.
Han tok for seg hele familiedynastiet, den første seilskuten som het «Matilde», og den store skepsisen til damp da D/S «Talabot» kom i 1887. Det er fortsatt litt uenighet om grunnen til at alle båtene til WW begynte på T, om det var pga Talabot, eller om det var pga at de var registrert i Tønsberg. Rederiet var også gjennom selskapet Vestfold, med i hvalfangsten på Finnmarkskysten. Nøysomhet og nøyaktighet har hele tiden været en rød tråd gjennom rederiets drift. Selv om det er over hundre år siden rederiet flyttet fra Tønsberg, så sitter byen igjen med mange staslige bygninger, nok å nevne: Gunnarsbø, Villa Møllebakken, Wilhelmsen House, Ørsnes og Gimle på Nøtterøy.
Kay ble behørig takket for foredraget og det var mange i salen som satte stor pris på denne gjennomgangen fra fordums tider.
Etter foredraget hadde Nils Torsekaas og Oddmund Danielsen en grundig gjennomgang av Dropbox og Regweb. Henholdsvis foreningens arkivsystem og medlemsregister.

Av andre foreningssaker kan nevnes:
Restauranten i første etasje er pusset opp.
Vi får nytt maleri fra George Cummings. Et Tønsberg-kokeri.
Vi har fått 5 skutemodeller på utlån fra Tønsberg Havnekontor. De skal flytte inn i nye lokaler på Kilen.
Jobber fortsatt med kommunen om å få lov til å plassere ankeret (Gaven fra Finn-Aage og Kari Christoffersen) på Tollbodkaia.
Fått bilde av Bjarne Rud som skal plasseres i museet vårt.
Etter noen påminnelser og kveldens ord ble det servert kaffe og kringle.

Tore S.

 

Spiseaften 26. 09. 2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Inge Thorstensen i Formann Tore Simonsen fravær 78 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen også til fire fremmøtte gjester samt kveldens foredragsholder Trond Barth Andersen som skulle fortelle oss om mennesket Terje Vigen.
Møtelederen ga ordet til Barth Andersen som blant mye annet interessant kunne fortelle:
Det episke diktet ”Terje Vigen” er skrevet av Henrik Ibsen i 1861. Diktet bygger på fortellinger fra sørlandskysten under napoleonskrigen og kornblokaden 1808 – 1811. På den tiden var Danmark – Norge i krig med bl. annet England, som hadde innført handelsblokader og dermed kuttet kontakten med Norge. Det medførte hungersnød i landet. Diktets hovedperson ble tatt av et britisk marinefartøy og sendt i krigsfangeskap i Storbritannia.
Boken ”Terje Vigen” av Henrik Ibsen kom ut i 1890 med 21 illustrasjoner av Christian Krogh. Foredragsholderen har drevet undersøkelser for å finne ut hvor disse originalene befinner seg. Svaret er på Valdemars slott i Danmark hvor de havnet pga. familierelasjoner. Barth Andersen, sammen med andre, arbeider for å få originalene hjem til Norge. Til Haugar ville være ønskedrømmen.
Var Terje Vigen en virkelig person? Foredragsholderen tror nei, han har ikke funnet noe som tyder på det. Men Ibsen bodde i Grimstad fra han var 16 til han var 22. Han ble kjent med flere personer i Grimstad og på sørlandet som var sjømenn og kunne gi inspirasjon til diktet og historien . Han kan ha hørt historier om personer som reiste på havet og ble tatt til fange av engelskmennene. Man kjenner imidlertid ikke til navnet Terje Vigen fra noen av fangelistene. Det skal derimot ha eksistert en grav ved Fjære kirke som lignet den graven som nevnes i diktets siste vers. Fjære kirke brant i 1836 og det er senere reist en obelisk over Terje Vigen utenfor Fjære kirke ved Grimstad.
Henrik Wergelands bok ”Den engelske los” har nok også inspirert Ibsen .
Barth Andersen avsluttet sitt engasjerende foredrag ved at han med litt hjelp av salen deklamerte de 4 siste versene av Ibsens fascinerende dikt. Deretter ble foredragsholderen takket av og overrakt vår tradisjonelle gave.
Så middag med ”sjømannskost” som var like velsmakende som tidligere, alltid en fulltreffer.
Trond Barth Andersen takket for maten og en fremragende aften som han hadde opplevd det.
10 nye medlemmer ble innvotert: Alek Andreassen, Ferdinand Juel, Odvar Møller, Laila Valdal, Tormod Gran, Per E. Borge Hansen, Roar Bakke, Torgrim Fredagsvik, Kjell Helmersen, John G. Hebnes.

Shantykoret underholdt deretter med 4 shanties. Kay oppfordret flere medlemmer til å bli med i koret.
Inge avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og ønsket vel hjem med 2 ord for dagen.
Neste møte 8. oktober 2019.
Møte hevet 2145.
SRÅ 10.10.2019


Medlemsmøte 10. september 2019.
Etter seks slag på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen 33 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, sjøkaptein Kay Myhre, maskinsjef Ole Jacob Olsen og driftssjef Sigmund Opthun. Formann refererte så en hilsen fra æresmedlemmet sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen.
To gjester Tormod Gran og Oddvar Møller presenterte seg og ble ønsket velkommen.

Formann leste minneord over Rolf Konrad Kristensen, Eugen Erling Kristiansen og Bjarne Rud som har kastet anker. Det ble holdt ett minutts stillhet etterfulgt av åtte slag på skipsklokken.
Det ble avholdt den årlige brannkontrollen ledet av huskomiteen som ansvarlige. Sigmund opplyste at huset er et særskilt brannobjekt. Brannvesenet har nylig vært på kontroll med 4 mann, alt funnet i orden. Det er 2 plansjer, en i hver etasje, som viser nødutganger og sikkerhetsforskrifter. Vi har instruks for brannalarm, 6 brannslukningsapparater og 2 vannslanger. Vi har sprinkleranlegg som blir kontrollert årlig eksternt.
Da brannalarmen gikk ble lokalene evakuert og branninstruksen fulgt. Huskomiteen var fornøyd med øvelsen.
Referering av foreningssaker er tradisjon for første møte etter ferien, og da uten foredrag. Følgende foreningssaker ble referert ved formannen:
Hilsninger: Det var mottatt takk fra ti medlemmer som hadde mottatt fødselsdags blomster.

Medlemssøknader: Det er registrert 10 nye søknader om medlemsskap. De henges opp på tavla og blir innvotert på spisemøte 26. sept. Formann minte om faderansvaret som våre medlemmer har i forhold til nye medlemmer som de har anbefalt. Kay Myhre ønsket at fadderne pålegges å informere nye medlemmer om foreningen, komiteene og behovet for å bidra der det trengs.
Gave fra Bjarne Ruds familie: Foreningen har mottatt gave fra hans datter og svigersønn. Øremerkes, etter ønske, brukt i museet.
Kassererassistent: Eva Sæther har sagt seg villig til å assistere Agnar.

Høstturen: Nok en minnerik tur. Takk til deltagerne, Olav, reiseleder og en dyktig sjåfør.

Bacalaofestivalen: Nok en vellykket festival. Kommunen også godt fornøyd. Årets overskudd ca. 170- 180 000. Neste festival 11. juli 2020.
Oppdatering av IT- anlegget: Installert og oppgradert systemet, lagt inn fiber. Prosjektoren i Wilhelmsensalen skal også oppgraderes.

SRÅ:

 

Spiseaften med ledsagere 25. april 2019

El 2019tter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 98 medlemmer og ledsagere velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.

En hilsen også til Helen Christophersen og alle tilstedeværende koner og ledsagere.
Til slutt en spesiell velkomshilsen til kveldens underholder Arne Erlingsen som skal spille og synge for oss.
Ingen andre gjester, men 2 medlemmer var tilstede for første gang.
Foreningssaker: Følgende foreningssaker ble referert:
1) Takkekort ble referert fra Jørgen Anton Ellefsen etter vår oppmerksomhet i samband med hans 90 års dag.
2) Det er venteliste på vår høsttur.
3) Listen for bestilling av klippfisk kommer snart på tavla.
4) Bacalao komiteen er godt i gang med planlegging av årets festival 13. juli.
Så fikk vi sang og spill ved Arne Erlingsen. Han startet opp med ”Dansen på Sundene (Sunnanø?)”. Fortsatte på løpende bånd med velkjente låter fra 50,60 og 70 tallet. Det var ingen som ikke kjente seg igjen i de fleste låtene og vi nynnet med. Det var låter udødeliggjort av bl. annet Elvis, Jim Reeves, Louis Armstrong og John Denver. Arne ble takket av, etter vel tre kvarter med veldig hyggelig underholdning. Formann Tor overrakte våre tradisjonelle gaver.
Kveldens hovedrett Svinefilet Oscar ble så servert og smaken var utsøkt.
Etter hovedretten ble Kari og Finn-Aage Christoffersen takket for den storslåtte gaven de gjennom et gavebrev har gitt foreningen. Gaven består av over 30 maritime gjenstander, mange bøker og et varpanker. Finn- Aage har også skrevet bok, ” Finn- Aages sjøhistorie”. Styret har besluttet å trykke og gå til innkjøp av 50 bøker. Boken ble presentert og etter at Finn- Aage har fått noen eksemplarer for eget bruk vil boken bli solgt av foreningen til kostpris kr. 250.- En flott og interessant bok som alle medlemmene bør sikre seg.
Trond Presterud holdt damenes tale. Han overførte kjærlighet til skuta til damene våre. Æres de som var hjemme. Skål for damene våre som satt hjemme i alle år mens vi var ute. Vi reiste oss og skålet.
Etter desserten, isostekake med kaffe, takke Liv Aarø for maten. Takk for nydelig selskap, takk til betjeningen og de som laget maten.
Shantykoret fremførte 4 shanties og avsluttet med ”Skomværsvalsen”
Etter trekning ved Odd Cimber og fordeling av flotte premier ble Anne – Britt og Eva takket med blomster for sitt arbeide med lotteriet.
Henning Nilsen ble videre takket for sin innsats med ”måkefella”
Formann Tore kom med følgende påminnelser:
1) Siste kaffe i Pelagosrommet er 11. mai.
2) Det holdes tale ved Svend Foyns bauta 17. mai kl. 0820 ved vårt medlem Normann Riksen.
3) Vår fane er representer i Minneparken før gudstjenesten 17. mai ved Sigmund Opthun.
4) Pelagosrommet er åpent 17. mai fra 1000 til 1300.
5) Minner om Bacalaofestival den 13. juli
6) Neste medlemsmøte er 10. september.
Formann takket for en hyggelig kveld, ønsket god sommer og vel hjem kl. 2215.
SRÅ 27.04.2019.

 

Medlemsmøte 9. april 2019.
Etter seks slag på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen 40 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomshilsen til æresmedlemmene, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun.
Og selvfølgelig velkommen til kveldens foredragsholder: Stig Tore Lunde, han skulle fortelle oss om <
Formannen takket Sigmund og huskommiteen for en glimrende lakkejobb.
Som gjest ble Kåre Aksel Mathisen fra Sandefjord ønsket velkommen. Han er blant flere ting maskinsjef på Southern Actor.
Deretter fikk Stig Tore ordet for sitt foredrag.
Han arbeider halvt på Hvalfangsmuseet og har lenge vært opptatt av hvor ble det av båten og hvor har den endt opp?
Noen stikkord fra foredraget:
Baskerne var i Norge og fanget hvalsorten nordkaperen allerede på 1500 – 1600 tallet.
Svend Foyn levde 1809 til 1894. Han og hvalfangshistorien er glemt og ikke nevnt i skoleverket. Han var alltid ute etter å tjene penger og var streng religiøs.
Peder Mikkelsen var en veteran i selfangsten og han båt var den første som i 1845 kunne gå inn i isen. Det ble suksess fra andre året. Fra 1848 til 1852 var han alene. I 1855 var det 11 fartøyer fra Tønsberg og 1860 20 skip. Svend Foyn gikk i lære hos Mikkelsen. Salg av olje og skinn gikk særlig til Hamburg.
Svend ville fange finnhval. Han bygde Norges første hvalbåt ’ Spes & Fides’ byggenummer 4 ved Nyland Mek. Verksted 1863 -1864. Utstyrt med 7 kanoner, noen med granater og noen harpuner. Første sesong fanget de kun 1 hval. Hans egen dagbok ligger nå på nett. Han fikk 4 patenter på harpuner eller kanoner. Patentene gjaldt den gang i 10 år. Hadde det ikke vært for Foyn hadde ikke Vestfold vært et hvalfangsfylke.
Det ble bygd 445 hvalbåter i Norge. Hvor ble det så av ’ Spes & Fides’ ? Den ble solgt ut av hvalfangsten i 1904. Båten forliste i 1917 og da som fraktskute. Et vrak er lokalisert nær Tromsø. Dette vraket er fredet og vraket foretas det studier og rekonstruksjon av. Det kan meget vel være ’S&F’. Men vraket vil mest sannsynlig bli liggende der det er.
Formann takket Lunde for et interessant foredrag om en mann og en båt som mange i foreningen har hørt mye om tidligere.
Deretter ble referert følgende foreningssaker:
Hilsninger: Det var mottatt takk fra tre som hadde fått fødselsdags hilsninger.
Invotering av nye medlemmer: Glenn Edvardsen, Duken, født 1964, sjøkaptein og Vidar Jensen, Hortensveien, født 1948, daglig leder.
Dagstur til Arendal: 18 medlemmer drar i morgen på besøk til Arendal Sjømannforening. Dagstur med innholdsrikt program.
Medlemmer til Shantykoret: Formann etterlyst flere medlemmer til koret.
Assistent til Agnar: Han trenger en assistent som kan steppe inn ved behov.
Besøk av M/S Rogaland fra 9. til 11. juli: Til info, som ledd i uken Maritime kulturdager.
Staus ankeret fra Finn-Aage: Tønsberg Kommune ønsker ikke ankeret ute ved hvalkanonen. Formann jobber videre med saken.
Formann minner om spiseaften med ledsagere den 25. april. ”vårens vakreste eventyr”.
Lørdagskaffen i Pelagosrommet fortsetter.
Formann avsluttet kl. 2020 den formelle del av kvelden med følgende ord for dagen: Det sto en fisker ved elva og fisket, han hadde all verdens riktig utstyr, men fikk ingen fisk. Like nedenfor sto en liten pjokk som også fisket. Han hadde kun en hasselkjepp til stang, hyssing til snøre og en hjemmelaget krok. Han fikk ikke noe fisk han heller.
Så ble det det kaffe, kringle og en hyggelig prat i salen.
12.04.2019 SRÅ


Medlemsmøte 3.mars 2019.03.

Etter seks slag på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen 35 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene, sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, sjøkaptein Kay O Myhre, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun.

Selvfølgelig også til kveldens foredragsholder, Geir Vidar Thorkildsen som skulle fortelle oss om Kongeskipet, K/S «Norge».

Etter en kort innledning fikk Geir ordet, og han bekreftet at han hadde erfaring fra Kongeskipet. Han hadde vært i DKNM fra 1982 og vært kaptein på skipet fra 2015.

Geir fortalte at skipet var bygget for en privatperson i Southampton i 1937, og fikk navnet «Philante». Skipets mål er: L 80m, B 12m og D 5m. Motorene er på 3600 HK (fra 1982) og gjør sirka 16 knop.
Kongeskipet er en gave fra folket til kong Haakon IIV, og ble kjøpt inn for 1,5 millioner kroner, alt innsamlede midler. Gaven ble gitt i forbindelse med kongens 75-års-dag, den 3. august 1947, men var i så skrall forfatning at den ikke ble overrakt før 9.juni i 1948. Det har fra dag en vært en ønske (direktiv) fra kongene om at skipet skal være et bruksskip, og ikke bare til «glitter og stas».
Besetningen under sommeren utgjør 11 fast ansatte og 36 vernepliktige, og er noe redusert i vinterhalvåret da det meste vedlikeholdet foregår. Den kvinnelige andelen er sirka 50 %.
Hele skipet ble herjet av brann under et verkstedsopphold i Horten i 1985, men Kong Olav V ville at skipet skulle sette tilbake i opprinnelig stand.
Kongeskipet blir i all hovedsak brukt av kongehuset til rundreiser rundt i Norge, ved større jubileer, statsbesøk og i forbindelse med Kongens konkurranseseiling.
Skipets totale årsbudsjett er på sirka 40 millioner kroner. Det blir lagt stor vekt på godt vedlikehold, profesjonell drift, høy sikkerhet og ellers grundighet i alle ledd.
Kongen selv er meget nøye på at skipet til enhver tid er «ship-shape», og inspiserer alle deler av skipet selv. Dronningen er også en storbruker av skipet, og det samme gjelder, i en litt mindre grad, kronprinsparet.
De som arbeider på Kongeskipet er stolte av arbeidsplassen sin og de føler at det norske folk også er stolte av skipet.
Geir svarte på mange spørsmål, han fikk foreningens tradisjonsrike gaver og fikk stor applaus fra salen. Meget godt foredrag.

Etter foredraget fikk Nils Toreskaas og Oddmund Danielsen ordet, og de fortale om DROPBOX og REGWEB, foreningens nye arkiveringssystem og system for medlemsregistrering.

Alle medlemmene kan laste ned DROPBOX og komme seg inn i vårt arkiv.

Brukernavn: tsjomann@gmail.com
Passord: ts1846

Tre nye medlemmer ble innvotert:

Stuert Rolf Borge
Pensjonist Knut Roger Kristoffersen
Pensjonist Bjørn Wilhelm Wilhelmsen

En ny medlemssøknad:

Pensjonist Runar Ketil Borgersen

Foreningen arrangerer tur til Arendal Sjømannsforening, ++, den 10. april, med bindende påmelding den 1. april.
Kontingenten og medlemsinformasjon ble sendt i posten 1. mars.

Lørdagskaffen fortsetter hver lørdag i Pelagosrommet og vårt neste møte er spiseaften den 21. mars.

Nå smakte det godt med kaffe og wienerbrød.

Ord for kvelden:

«Hermed hyller jeg uten forbehold, VÅREN som det eneste effektive middel mot snø» (Andre Bjerke)

Takk for i kveld og vel hjem.

Møtet hevet 2115.

Ref: TS

 

Spiseaften 21.02.2019
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 55 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomshilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun. Han gav også Hans Majestet Kong Harald en hilsen siden han hadde fødselsdag på denne dagen. Og selvfølgelig en hilsen til kveldens foredragsholder Kjell Frøyland som skal fortelle om hvalbåten ”Knurr”.
Knut Roger Kristoffersen og Kai Hermansen presenterte seg kort som gjester og potensielle medlemmer.
Vi reiste oss og Formann holdt minneord og ett minutts stillhet over avdøde medlem skipreder Sven Gjeruldsen, medlem siden 1995.
Formann takket for hyggelig og vel gjennomført generalforsamling og mottagelse av hederstegn ,som kom helt overraskende på han. Han refererte videre en hilsen fra Oddmund Danielsen vedr hans 75 års dag.
Kjell Frøyland fikk så ordet for sitt foredrag. Her er et lite utdrag fra hans foredrag:
Japans krigsstraff var bl. annet at de ikke fikk bygge båter i stål før 3 år etter krigen. H/B ”Knurr” av Tønsberg var den første båt i stål som ble eksportert fra Japan etter 2. verdenskrig. Båten ble bygget ved Mitsui Shipyard, Tamano for Tønsberg rederiet Von der Lippe. Den 36 årige kjente skyteren/fører av båten var Hans Beckmann fra Tønsberg , og Chiefen han hadde med seg var den 56- årige Ole M. Kristiansen fra Nøtterøy. Disse to hadde reist til Japan i forveien for å se etter båten under byggingen. Lørdag 9. oktober 1948 tok en Douglas DC4- Skymaster av fra Gardermoen. Om bord var 14 mannskapsmedlemmer til ”Knurr” og 14 mann fra Knut Knutsens rederi i Haugesund som også skulle hente en ny hvalbåt i Japan.
Piloten Sverre Bjørneby og hans mannskap på fem satte kursen mot Tønsberg og sirklet rundt Slottsfjellet hvor kjente og kjære hadde møtt opp for å vinke farvel. Turen gikk til Amsterdam- Geneve – Roma –Kairo –Sharjah –Bombay – Calcutta –Bangkok –HongKong –Shanghai og endelig Tokyo. Alt dette tok 57 timer i lufta og til sammen sju dager.
31. oktober avgikk ”Knurr” verftet med kurs for Ceylon for bunkring og videre rett til feltet. Til tross for sen ankomst ble ”Knurr” beste fangsbåt med 237 skutte dyr.
”Knurr” Seilte fem sesonger som hvalbåt med varierende utbytte og etter fem år i opplag ble hun bygd om til fiskebåt og hadde syv navn og en spennende historikk: Elgo, Eldjarn, Sæviking, Ola, Marie, Havbraut,og Somdana 1. ”Havbraut” ble solgt i år 2000 til Norsk Skipsbrukt og videresolgt til Grenå i Danmark og derfra solgt til Somalia. Nå omdøpt til sitt nye navn ”Somdana 1” og rigget for hummerfiske. Gjorde store fangster og fortjeneste, men ble utsatt for pirater og kapret. Hugget i september 2007
Formann takket av Frøyland for et meget interessant foredag om historien til en meget spennende dame H/B ”Knurr” av Tønsberg.
Formann tok for seg følgende foreningssaker:
Opptak av følgende nye medlemmer:
Kai E. Hermansen, pensjonist, født 1948.
Arne Kjærås, pensjonist, født 1949.
Odd Tore Bakke, pensjonist, født 1950.
Harald Olsen, pensjonist, født 1947.
Arne Leif Walderhaug, Ingeniør, født 1955.
Morten Ystebø, pensjonist, født 1953.
Disse ble innvotert enstemmig. Formann refererte også 3 nye søknader som henges opp på tavla.
Nytt medlemsregister og arkivsystem vil bli presentert på medlemsmøte 5. mars.
Det vil bli montert skilter over dørene mot vannet og på hvalkanon.
Kontingentfaktura og diverse foreningsinformasjon kommer i posten i nærmeste fremtid.
Det blir tur til Arendal Sjømannsforening. Inge vil presenter fyldig opplegg for en hyggelig dagstur.
Da var det tid for bacalao. Det var som vanelig et smakfullt måltid som Kjell Frøyland takket for med et ukjent ikke utgitt, men humørfyllt dikt av Knut Hamsund.
Formann minnet om medlemsmøte 5. mars og lørdagskaffen som fortsetter fremover.
Formann takket for kvelden og ønsket vel hjem med følgende ord for dagen: Med bare tre ord kan jeg oppsummere alt jeg har lært om livet: Det går videre.
Møte hevet 21.15
SRÅ 25.02.2019


Generalforsamlingen i Tønsberg Sjømannsforening 7. februar 2019.

Den 7.februar 2019 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 173. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 78 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Vestlandet, pluss den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes og er en tradisjonsbærer i foreningen vår.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et solid overskudd, så foreningen har fortsatt en sund og solid økonomi. Budsjettet for 2019/20 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om en meget god stabilitet i foreningen.
Valget ga dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen

Styremedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Ingeniør Jan Tønnesen
Varamedlem Sjøkaptein Trond Presterud
Varamedlem Radiotelegrafist Even Skredsvig
I tillegg har foreningen:
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Ingeniør Henrik M Henriksen, maskinsjef Agnar Kristoffersen og sjøkaptein Tore Simonsen ble tildelt foreningens «Hederstegn med diplom», for lang og solid innsats for foreningen.
Stuert Eddy Ferreira ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats under Bacalaofestivalen.
Etter dette var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk)
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål.
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 173. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi fikk tilbake fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Æresmedlem, driftssjef Sigmund Opthun takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god og effektiv servering og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Sjøkaptein Eilif H Hundal leste prologen til punsjbollen, og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men jeg vil likevel berømme huskomiteen for deres innsats med å holde gamle Tollboden «Ship shape».
Shantykoret avsluttet kvelden med fire shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref.
Tore Simonsen


Spiseaften 24.01.2019

Etter 6 slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 72 personer hjertelig velkommen til årets første spiseaften. En spesiell velkomst hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun og selvfølgelig til kveldens foredragsholder Elin H. Aarø Strandli som vil gi oss noen gode tips i forbindelse med Demens. Det var 1 gjest tilstede og 2 medlemmer som var tilstede for første gang.

Formannen ba alle reise seg og leste så minneord over vårt medlem Erik Graue som døde 05.01.2019 og det ble holdt 1 minutts stillhet etterfulgt av 8 slag på skipsklokken.

Formannen ga så ordet til kveldens foredragsholder Elin H. Aarø Strandli som fortalte om Mestring, muligheter og mening og tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens. Elin er fagkonsulent/MSc sykepleier ved Nasjonal kompetanseforening for aldring og helse. Temaene som hun gikk innpå var: Aldring og helse. Demens – en nasjonal satsing. Dagaktivitetstilbud.  Norge var det første land i verden som opprettet en Nasjonal retningslinje om demens. Dette arbeidet ble startet i 2015 og ble utviklet av Helsedirektoratet og lansert på demensdagene desember 2017. Sentrale temaer i dette er: Personsentrert omsorg, Utredning og diagnostikk. Miljørettede tiltak. Legemidler. Lindrende behandling. Pårørende. Opplysninger om alt dette er tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no

 www.magicapp.org

Hva er retningslinje om demens? Demens har store konsekvenser for den enkelte og familien og har stor samfunnsøkonomisk betydning. Hva koster demens? Gjennomsnittlig levetid er 8,1 år fra første symptom til død. Årlige kostnader 358 000,- per person eller 28 milliarder kroner til sammen hvert år. Det fantes ca. 80 000 personer med demens i Norge i 2018.  Demens har store konsekvenser for den enkelte og familien samt stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er mange aktører – behov for å tydeliggjøre ansvar og oppgaver og bedre samhandlingen og omfatter både kommune- og spesialhelsetjenesten. Tjenester med stor fare for avvik er avdekket av Helsetilsynet. Personer med demens kan vanskelig ivareta egne interesser. Man kan gå inn på www.aldringoghelse.no og www.nasjonalforeningen.no og få svar på Hva er demens. Det finnes også en film om «Hva er demens» på denne nettsiden: https://vimeo.com/306816005 som det kan være nyttig å se

Hva er normalt og hva er unormalt i hverdagen:

Å glemme hvor en har lagt fra seg ting i huset – Lagt ting på feil sted (briller i kjøleskapet). Å måtte sjekke om du har låst døra

– Sjekke samme ting mange ganger i løpet av kort tid. Å ikke huske navn på personer og steder – Glemme navn på nære personer og steder. Vanskeligheter med å lære å bruke nye tekniske hjelpemidleren – Ikke mestre vanlige daglige oppgaver har kunnet før. Glemme dato og ukedag – Glemme måned og årstall. Bli irritert og lei seg av forståelige grunner – Raske følelsesmessige svingninger. Ta på seg en genser forlite på tur og bli kald – Gå på butikken i tøfler eller ta skjorta uten på genseren.

Hva kan omgivelsene gjøre?

Oppføre seg som normalt. Snakk med og til og ikke om. Gjøre ting sammen, Tilrettelegge for å klare ting selv. God tid. Forenkle aktivitet. Oversikt, rydde. Gjøre ting sammen. Fjerne forstyrrende elementer.

Det som er bra for hjertet er bra for hjernen:

Bra for hjernen:                                            Bra for hjertet og hjernen:

Hold hjernen din aktiv                                    Hold deg fysisk aktiv

Hold deg sosialt aktiv                                    Spis sunt

Vær nysgjerrig                                               Stå – ikke sitt på jobben

Hjelp sansene                                                Unngå røyking

                                                                       Et masse frukt, grønnsaker og nøtter

                                                                       Moderat med alkohol

Formannen takket for foredraget og overrakte gaver til foredragsholderen fra foreningen. Formannen tok så opp noen foreningsaker. Det ble tatt opp 3 nye medlemmer. Pensjonist Per Arne Johansen født 27.02.51, Pensjonert Maskinsjef Torleif Moe født 18.05.51 og Senior Ingeniør Walter Brynhildsen født 05.11.45 alle 3 ble enstemmig opptatt som medlemmer.

Formannen leste så opp 6 nye medlemssøknader: Pensjonist Kai E. Hermansen født 04.08.48, Pensjonist Odd Tore Bakke født 12.11.50, Pensjonist Harald Olsen født 09.09.47, Skipselektriker Arne Leif Walderhaug født 02.11.55, Styrmann Morten Ystebø født 03.05.53,  VVS Ingeniør Arne Kjærås født 18.03.44. 

Formannen informerte om generalforsamlingen og gjennomgikk lov forandringene som skal stemmes over på GF. § 3 – 4 – 10 og 13. Han informerte om fremdriften i arbeidet med nytt medlemsregister og arkivsystem. Videre informerte han om taket over dørene på sjøsiden som ble montert 21.01.2019 og at høstturen var fulltegnet. Han fortalte om reparasjon av stolene i Wilhelmsen salen og at det var bestilt 10 nye stoler. Han takket videre medlemmene for at så mange hadde meldt seg på Grasrotandelen til Norsk Tipping som hadde gitt foreningen 40 000.- i 2018

Så ble mat og drikke servert Fiskesuppe og Torsk som smakte utmerket.

Gunnar Aue holdt så en fin tale for foreningen og deretter takket foredragsholderen for maten.

Shantykoret inntok så gulvet og sang 4 shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn Aage Christoffersen. «Roll Alabama roll», «Maria Rask», «Blow boys blow» og «Kan du danse polka»

Formannen minte så om Generalforsamlingen 07.02.2019 kl. 1800 og at lørdagskaffen i Pelagos rommet fortsetter. Han leste så opp ord for dagen og takket alle for fremmøte og ønsket alle vel hjem.

SRÅ 


Medlemsmøte 08.01.2019

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 41 medlemmer velkommen og en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn- Aage Christoffersen og Kay O. Myhre Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens foredragsholder Bjørn Haave velkommen
Det var ingen nye medlemmer eller gjester tilstede.
Formannen ba alle om å reise seg og leste minneord over Siviløkonom Trond R. Asplin som gikk bort 08.12.2018. Det ble holdt ett minutts stillhet etterfulgt av åtte slag på skipsklokken
Formannen ga så ordet til kveldens foredragsholder Bjørn Haave som fortalte om
Hans Peter Magnus Andersen. Han ble født i Larvik 28.11.1857 mistet sin far som 4 åring og reiste til sjøs i 1872. I 1874/75 tok han navigasjonsskolen. Etter som årene gikk ble han kjent som Magnus Andersen. Allerede i 1886 som 29 åring begynte søkelyset å sikte seg inn på Magnus. Dette var jo på den tiden mange store eventyrere begynte å røre på seg og Magnus var en av dem. Sammen med styrmann Christen Christensen ble han enig om å markere at det var Leiv Eriksson som oppdaget Amerika. De to rodde/seilte ut fra Kristiania i ei åpen sjekte og satte kurs for USA. Etter 60 dagers seilas kom de til Newfoundlansbankene hvor de led havari og ble reddet av ett skip som var i nærheten. Etter denne ferden skrev han en bok om sine opplevelser. Boken fikk navnet «Sjæktens Oceans reise» og ble utgitt i 1887. I 1887ntok initiativet til opprettelsen av det Skandinaviske Sjømandshjem i Brooklyn, New York. I 1889 ble Norsk Skibsførerforening stiftet i disse lokalene. Magnus var en av stifterne og foreningens sekretær de første 2 årene. Samme år tok han også initiativet til å opprette presseorgan for norsk skipsfart. 01.01.1890 kom det første nummeret av Norsk Sjøfartstidene. Det inneholdt saker som: Pensjonssaken for sjøfolk (skipsførere), Norsk Skipsførerforening, Program for Norges Sjøfartstidene og artikkel om Kommandør Svend Foyn. 1893 startet Magnus «Norges Sjøfartstidene» hvor han var redaktør frem til 1895. Denne avisen tok i 1913 navnet «Norges Handels – og Sjøfartstidene» som var forløperen til «Dagens Næringsliv» eller DN som man sier i dag. I 1894 valgte stortinget han til medlem av Sjødyktighetskommisjonen. Dette førte frem til loven om «Statskontroll med skibets sjødyktighet an 09.01.1903» også kalt «Sjødyktighetsloven». Etter å ha ligget på latsiden noen år med å drive egen forretning i Kristiania stiftet han i 1901 sjøfartsbladet «Kysten» som han var redaktør for frem til 1905. Han var også ansvarlig utgiver av ukebladet «Gå På» det må vel være ett godt navn for en mann med slikt pågangsmot. Sjødyktighetsloven medførte at man fikk opprettet Sjøfartsdirektoratet til å påse at Sjødyktighetsloven av 1903 fikk gjennomslag blant redere og kapteiner. Sjøfartsdirektoratet ble kalt «Sjøfartskontoret» og stillingen som direktør ble utlyst i august 1903 og det kom inn 16 søkere. Magnus fikk stillingen som Norges første Sjøfartsdirektør 02.10.1903. Stillingen som Sjøfartsdirektør ble et meget krevende arbeid for Magnus. Han var sjømann og hadde skip og sjømennenes sikkerhet og interesse fremst. Magnus sine motparter var redere og rike regjeringsrepresentanter som ikke ønsket nye krav som ville koste penger og dermed redusere inntektene
01.04.1910 fikk Magnus æren for at lastemerket både for trelast og det vanlige (Plimsoll) ble godkjent både i Norge og England (UK) Han var en mann som hadde stor arbeidsmoral og var bevisst sitt ansvar. Mange stridigheter fulgte stillingen som Sjøfartsdirektør. Men firte aldri på sine meninger. Loven om sjødyktighet og statskontroll medførte en ny giv i det maritime samfunn. Man var ikke vant til at staten skulle kontrollere en fri næring. Utenriksminister Irgens som ledet departementet som Sjøfartskontoret lå under og Magnus kom i en konflikt som ledet til at Sjøfartsdirektøren ble «entlediget» Dett skjedde i 1911. Magnus skrev en bok om dette i 1912 under tittelen «Norges første Sjøfartsdirektør. Ansettelse, virksomhet, entledigelse» som man ser han ga seg ikke lett denne sjømannen.
Fra 1913-1927 var han mønstringssjef i Kristiania. Tanken om å arbeide for stemmerett for sjøfolk sies også å komme fra Magnus.
Han var også initiativtaker til å bygge en tro kopi av «Gokstadskipet» «Vikingen» seilte det over til USA for å delta på Verdensutstillingen i Chicago i 1895. Overfarten tok 40 døgn «Vikingen» ble deretter utstilt i Lincoln Park i Chicago. Magnus skrev bok om denne ferden i 1895, boken het «Vikingferden»
Han var medlem/formann i en rekke kommisjoner som berørte skipsfart helt til han døde i Oslo 09.11. 1938
Han ble hedret med Kongens fortjenestemedalje i Gull og i 1928 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden
Foredragsholder Bjørn Haave takket for seg med et ønske omat det kommer opp en statue av Magnus Andersen for hans arbeid for skip og sjømenns sikkerhet.
Formannen takket for foredraget og åpnet for spørsmål fra salen.
Formannen leste så opp takke brev fra Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon.
To nye medlemssøknader ble opplest og blir hengt opp på tavlen
Pensjonert Maskin Ingeniør Walter Brynhildsen født 05.11.1945 og Pensjonert Maskinsjef Torleif Moe født 18.05.1951
Formannen fortalte om fremgangen til overbygget over dørene på sjøsiden og opplyste om at informasjons skiltet til hvalkanonen var bestilt. Han informerte videre om at nytt medlemsregister var under bearbeiding og ville bli fremlagt for styret snart. Høstturen til Stralsund 1-5 sept.2019 var fullbooket og at det var venteliste. Det har vært en del problemer med stolene i Wilhelmsen salen og dette er produsenten opplyst om og vil komme og se på saken. Foreningen har fått Kr.5000.- fra Sjømannsfondet av 1918.
Flykaptein Odd Cimber hadde innvendinger om fremgangsmåten på forandringen i foreningens lovverk gikk frem. Formannen opplyste at dette var i orden i henhold til foreningens lover.
Formannen opp lyste om at neste møte var spiseaften 24.01.2019 det vil bli servert Torsk. Foredragsholder vil være Elin Aarø Strandli som vil snakke om demens.
Formannen takket så for fremmøte og ønsket alle vel hjem. Det ble så servert kaffe og kringle som ble godt mottatt.

EHH
Publisert i kategorien: Møtereferat
01.01.16

publisert av Sjomann 01.01.16 21:00


 

Julemøte med ledsagere 13.12.2018
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 105 medlemmer med ledsagere velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkomst også til kveldens hovedgjester David Gjerp og frue og Erling Dittmann med sin samboer.
Formann Tore håpet alle hadde lagt merke til den nye fine lyssetting av Tollboden og det fine juletreet ute. Han gjorde også oppmerksom på våre nye bordfaner som var på plass og at ny vimpel er på plass på flaggstangen. Vi har fått takkekort fra Egil Jahre i samband med han 90 års dag, samt julekort fra Georg og Mabel Cummings.
Vi har mottatt medlemssøknad fra Per Arve Johansen, født 1951, Tolvsrød, pensjonist.
Til slutt nevnte formann at foreningen har gitt kr. 10000 hver til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon til jul.
Vi reiste oss og sang Tønsbergsangens 3 første og 2 siste vers. Skål for byen vår.
David Gjerp fikk deretter ordet til kåseriet som han benevnte ”Humor og religion”.
Gjerp ga oss et fantastisk inspirerende og humoristisk innlegg som også var ispedd alvor og ord til ettertanke. Noe som Gjerp sa som sitter igjen hos meg:
Er det mulig å forene humor og guds tro? Jo allerede Luther sa: Det må være mye latter i himmelen ellers vil ikke jeg dit.
Den norske kirke må ta latter og sorg like alvorlig. Glede, alvor, humor og guds tro må være vevd sammen.
Frk Thommassen spurte barna på søndagsskolen om de ville være med til himmelen. Da reiste lille Fredrik seg og sa: Det går nok ikke for jeg har lovet mamma å komme rett hjem fra søndagsskolen.
Daværende norges eldste kvinne på 106 år på Gipø ble spurt hvordan hun opplevde det å være 106 år. Jo sa hun, jeg merker jo at jeg ikke er 100 lengre.
Så var det en liten jente som vokste opp med en skrøpelig bestemor. Da hun ble spurt hvor gammel hun var, svarte hun. Jo hvis helsa holder blir jeg 8 til høsten.
Gjerp avsluttet med å ønske god jul til oss alle sammen. Formann takket for de gode og varmende ordene med blomster og vin
Erling Dittmann leste juleevangeliet og vi reiste oss og sang ”Deilig er jorden”.
Hovedretten ”juletallerken” med godt drikke ble servert.
Etter hovedretten holdt Even Skredsvig tale for damene. Noen av hans ord til ettertanke: Garanti for siste nytt når damene er tilstede. Dagens mantra: likestilling. Likestilling kan ikke rokkes ved. Damenes spesielle gen -stæsj- bergtar mannen. Man skal ikke forstå kvinnen, de skal elskes.
Så dagens dessert: Karamellpudding med kaffe.
Kay Myhre takket for maten. Julemat er tradisjon flere hundre år tilbake, fra katolsk tid. Han takket betjeningen for nydelig mat, skorpen var perfekt og alt smakte fortreffelig.
Shanty koret underholdt deretter med 4 shanties. Og alle sang så ” Jeg er så glad hver julekveld”
Så tid for påskjønnelser: Bjarne Ruud for fantastisk restaurering av hvalkokeriet ”Antarctic”. Anne- Britt og Eva for organiseringen av lotteriet og gevinstene. Og kjøkkenet for hyggelig aften.
Avstutning ved fellessang ”Glade Jul”.
Formann avsluttet en minnerik kveld med å takke forkvelden og ønsker om at alle får ei god, hyggelig og fredfull julefeiring og at 2019 blir et fint år for oss alle.
Vel hjem klokken 22.35
SRÅ

 

Referat fra medlemsmøte 06.11.2018 

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket styremedlem Rolf R. Halvorsen, i formann Tores fravær, 30 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkommen til kveldens foredragsholder Thomas Huste som skulle fortalle og leste dikt av Andre Bjerke.
Utdrag fra Hustes foredrag:
Hans fulle navn Jarl Andre’ Bjerke, og han ble født 30. januar 1918 i Oslo.
Han var et fenomen med ordlek og ble veldig kunnskapsrik via sine besteforeldre.
Huste begynte med å lese Bjerkes dikt: Amor Fati – elsk din skjebne
Det ryktes at Bjerke skrev sin første roman allerede som 5 åring.
8 år flytte familien til Majorstua hvor han ble satt rett i 2. klasse på barneskolen. Han ble mobbet for sine evner, og han ble regnet som litt sær.
I 1929 begynte han på realskole på Fagerborg og da ble hans evner fort satt pris på. Han ble redaktør i skoleavisen, og allerede første nummer ble en suksess. Han var mye sammen med sin fetter Jens Bjørnebo, og de hadde mye glede av hverandre.
Første diktsamling kom i 1940
Han var utrolig produktiv og skrev både for voksne og barn.
Han oversatte store og kjente internasjonale verk. Han var en ordkunstner og språkets mester.
Han var veldig sjenert og skrev helst om det andre kjønn. Men ble gift med Mette i jubeldagene 1945. Ble skilt etter 12 år mye på grunn av Bjerkes alkoholproblemmer.
Han skrev krim under pseudonymet Bernhard Borge og ga ut boken De dødes tjern i 1942. Boken ble filmatisert i 1958 hvor han hadde en mindre rolle. Men gjennom filmatisering av boken ble han kjent og gift med Henny Moan som hadde den kvinnelige hovedrollen. Hun var 18 år yngre enn han. Sammen fikk de datteren Vilde som har skrevet en bok om faren.
Han ble også skilt fra Moan etter 12 år pga. hans alkoholforbruk, han var periodedranker.
Han hadde 2 barn som han elsket og ofte skrev dikt til, mest til Vilde. Men Ordet og bølgen skrev han til sønnen i 1939.
Han var en dyktig sjakkspiller med program både i aviser og radio. Han var norgesmester 2 ganger. Han var formann i Forfatterforeningen av 1952 og redigerte Riksmålsforbundets tidsskrift Ordet fra 1950 til 1966.
Humor var ikke ansett på den tiden, men han var en stor humorist.
Han hadde stor angst for det offentlige
Han var glad i Hellas og tilbrakte bl.a. 6 måneder der i 1966.
Han mottok en rekke priser og æresbevisninger. Ble utnevnt til Ridder av St. Olavs orden.
Han fikk hjerneslag i 1981 og døde 10.01.1985.
Thomas Huste leste flere dikt av Bjerke, dikt som viste hvilken stor ordkunstner han var:
Slemme piker – dikt for barn
Farao på ferie
Hvorfor Jeppe drikker
Rolf takket av foredragsholderen for et interessant og inspirerende foredrag og overrakte en flaske vin som gave.
Rolf refererte følgende foreningssaker:
Søknad om medlemsskap: Bjørn Oscar Kongslie, Knarberg, født 1946, pensjonert skipsfører, ønsker tittel Sjøkaptein. Søknaden henges på tavla.
Overbygg over de nye dørene, blikkenslager har lovet jobben ferdig i løpet av november.
Høstturen blir 1 – 5 sept. til Stalsund/Tyskland.
Husk spiseaften 29.11.2018 foredrag ved Erlend Larsen:” Mine første år på Stortinget”. Mat: Lutefisk m. tilbehør.
Lørdagskaffen fortsetter.
Formell del av møte avsluttet kl. 1955
Deretter hygge med kaffe og wienerbrød.
SRÅ


Spiseaften 25.10.2018.
Etter seks slag på skipsklokkenønsket Formann Tore Simonsen 74medlemmersamt 6 gjester fra Holmestrand SF velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole JacobOlsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Han ønsketogså medlemmene Thorleif Oddvik og Egil Hanefeldt velkommen som deltagere på våre møter for første gang.Gjestene Frank Gabrielsen, Kai Hermansen, Svein Engmann og Ole Johan Midttun ble ønsket velkommen etter at de hadde foretatt en kort presentasjon av seg selv.
En spesiell velkomst også til kveldens foredragsholder Bård Kolltveit som skulle fortelle oss om Norsk Linjefart.
Foredragsholderen er tidligere ansatt ve Norsk Sjøfartsmuseum og er godt kjent i vår forening med tidligere foredrag.
Utdrag fra hans foredrag:
Linjebåtene har opp gjennom årene vært betegnet som handelsflåtens rasehester for sin:
Presisjon
-Fart
-Eleganse
-Stil
-Vakre skip
Det begynte fra 1850-årene med Bergenske Dampskipsselskaps linje mellom Hamburg og Bergen i 1851.
Søndenfjelske fulgte på i 1854. Det var handelsfolkene selv som startet rederiene for å bringe sine varer frem.
Hamburg veldig viktig. Linjefarten ble et middel for å øke veksten i norsk handel.
1893 kunne D/S Vesteraalen legge ut fra kai i Trondheim med kurs for Hammerfest
Videre gjennombrudd for Norsk Linjefart kom med klippfiskhandelen til Spania. Rederiet Otto Thoresen vant anbudmed garantier fra den norske stat og etablerte Den Norsk Spanske linjen i 1894. De foretok seilinger inn i Middelhavet til Italia.
Rute til England ble etablert da rederiet Fred. Olsen satte D/S Bayard i 1897 i rutetrafikk mellom Norge og England.
Staten ga også statstilskudd for en rute til Mexico-gulfen i 1907. Og i 1910 kom en linje til Afrika og Australia. Opprettelsen av Den norske Amerikalinje i 1914 ble et prestisjeprosjekt med betydelig støtte fra den norske stat.
Rundt 1914skjedde utviklingen av moderne skipsfartshistorie med bl. annet dieselmotoren.
Man betegner det gjerne som Fase 2 i norsk linjefartda linjer ble opprettet uten at de gikk ut fra Norge. Dette hadde bl. annet sin bakgrunn i at USA mer og mer ble en stormakt.
Rederiet Wilh. Wilhelmsen kom nå mer og mer på banen.Rederiet som var grunnlagt i Tønsberg i 1961. Rederiet gikk i 1890 over fra seil til damp. De utviklet samtidig en utstrakt linjefart over store deler av verden og drev Den Norske Afrika –Australialinjen og Norge –Mexico Gulf Linjen, opprinnelig i samarbeid med bl. annet Fearnley Eger.
Formann takket foredragsholderen for et meget interessant foredrag og overrakte en gave fra foreningen etter en kort spørsmålsrunde og stor applaus.
Noen foreningssaker ved Formann Tore:
-Takkekort fra Bjørn Haave vedr. hans 70 års dag ble referert.
-To nye medlemmer ble innvoterOle Johan Midttun, Knarberg, født 1946, pensjonist, ønsket tittel i medlemsregisteret: Matros
Svein Engmann, Melsomvik, født 1942, pensjonist, ønsket tittel i medlemsregisteret: Maskinist
-Det er bestilt foreningsvimpel til flaggstangen og foreningsbordfaner.
-Det planlegges også høsttur 2019. Østtyskland med Stalsund og Rugen er mulig reisemål.Foreningen sponser med kr. 1500.-pr. medlem.
-Krigseilerregisteret vil markere med en hyggelig samling av involverte at mye av jobben er i havn. Nils reiser fra vår forening.
-Det er montert lys på fronten mot kaia med 2 lamper som lyser opp/ned. Fint har det blitt.
-19 medlemmer var i går, 24.10, på besøk i Stavern SF og hadde en meget hyggelig aften.
-Vi har søkt Sparebankstiftelsen Nøtterøy –Tønsberg om støtte til vårt filmprosjekt i samband med vårt kommende jubileum i 2021. Vi søkte og fikk kr. 50000
Så ble det servert mat, mør og nydelig hvalbiff.
Bjørn Haave holdt tale for de seilende.
Formann i Holmestrand SF takket for maten.
Shantykoret sang så 4 shanties.
Formann minte om medlemsmøte den 6. november og om lørdagskaffen i Pelagosrommet.
Han avsluttet møteKl.2145 med følgende ord for dagen av Jonathan Swift:
Det er svært få mennesker som virkelig lever i dag –de fleste forbereder seg på å leve i morgen.
SRÅ


Medlemsmøte 09.10.2018. 

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 37 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteiene Ole M. Brynjulfsen og Finn- Aage Christoffersen, maskinsjef Ole Jacob Olsen, flykaptein Odd Cimber og driftssjef Sigmund Opthun. Hans ønsket også velkommen til medlemmene Thorleif Oddvik, Åge S. Vestby og Åge Øystein Finnckenhagen som deltok på våre møter for første gang. Vider en hjertelig velkommen til kveldens foredragsholder Ole Henrik Gjeruldsen som skulle fortelle oss om sjømannen, admiralen og krigshelten Cort Adler.
Foredragsholderen ble gitt ordet og presenterte seg selv.
Han er fra Nøtterøy og sønn av vårt mangeårige medlem Sven Gjeruldsen som også deltok på møte. Han er historiker med spesiell interesse for perioden 1600 -1700 tallet og har skrevet bok om Cort Adler.
Litt oppsummering fra foredraget:
Admiral Cort Adler ( 1622 – 1675) var født i Brevik og faren var trelasthandler, noe som betydde mye for hans utvikling i livet. Vokste opp med sjøfartslivet og handelen med tømmer ut fra Brevik, spesielt til Nederland.
Han ble en mann som elsket havet . Norge var den gang en del av Danmark og han kom seg fort opp i embetsverket noe som ikke var så vanlig for nordmenn.
Han reiste til Nederland kun 14 ½ gammel t og slo seg ned som sjøkadett i Horn for å lære mate og navigasjon. Deltok i sitt første slag som 18 åring. Han ble fort kaptein og seilte i Middelhavet leid ut i venezians tjeneste. Venezia var da egen stat og lå i krig med Tyrkia, spesielt om Kreta. En krig som varte i 24 år hvorav Adler deltok for Venezia i 12 år.
Han deltok i mange store slag og utmerket seg med stort mot, han deltok i fremste rekke og sparte ikke seg selv. Utnevnt i 1659 til Rider av St. Markus orden.
Kom tilbake til Nederland i år 1660. Hadde kone og sønn der, men kom hjem til en kone som var død i mellomtiden. Fikk seg ny kone i 1662 som var fra velstående og innflytelsesrik familie.
1657 til 1660 var det krig mellom Danmark/ Norge og Sverige som gikk dårlig for D/N. Kong Fredrik den tredje ville hyre inn Cort Adler og ga han tilbud som nestleder for den Dansk/Norske flåten med tittel General Admiral. Cort Adler var en god forhandler og får en lukrativ avtale og flytter til København. Året var 1663 og han var da 40 år gammel. Han ville innføre galeaser til den D/N flåten. De skulle bygges i Bergen etter nederlands mal.
Han ble også brukt til andre oppgaver, som for eksempel diplomat, og forhandlet tollsatser med Nederland. Drev rederi, salthandel , skoger i Telemark og sagbruk bl. annet.
Ble adlet av Christian den femte. I 1675 ble de igjen krig med Sverige og kongen beordret C.A. ut for å møte den svenske flåten. De lå ute og vente i lang tid uten at svenske flåten kom. Resultatet
var at det brøt ut epidemi om bord. Også C.A. ble smittet. Flåten seiler inn til Danmark 2.nov. 1675 og tre dager etter døde Cort Adler i sitt hjem 53 år gammel.
Formann Tore takket foredragsholderen for et interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre gaver; jubileumsboken og det store aquavitglasset.
Formannens refererte deretter følgende foreningssaker:
- 2 takkekort ble referert.
- Et nytt medlem ble enstemmig innvotert: Egil Oluf Haneferd, Tønsberg, sjøkaptein nå pensjonist, 74 år.
- Søknader fra 2 nye medlemmer er hengt opp på tavla.
- Tak over døren mot kanalen, ny leverandør etterspørres om tilbud.
- Medlemsregisteret. Det ønskes bilder av de vi ikke har fra før.
- Høsttur 2019, suksessen fra i år ønskes å følges opp. Flere alternativ vurderes.
- Vi har invitert Holmestrand SF til vår spiseaften 25. okt.
- Besøk Stavern SF 24. okt. Kun få plasser ledig, kontakt Olav.
- Vårt lovverk. Godkjent av Generalforsamlingen og ferdig redigert og under trykking.
- Vimpel. Foreningsvimpel på flaggstangen ønskes. Prøvevimpel i disse dager. Tilbud innhentes når ønsket størrelse er utprøvd.
Formann minner om spiseaften 25. okt., foredrag om linjefarten og flesk og duppe på menyen.
Lørdagskaffen i Pelagosrommet fortsetter.
Ord for kvelden: Til deg som går i mørket uten refleks. Husk å registrere deg som organdonator. Det kan redde liv.
Formell del av møte hevet kl. 2015.
Så kaffe og kringle og hyggelige samtaler rundt bordene.
Deretter takk for i kveld og vel hjem.
SRÅ


Spiseaften 27.09.2018

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 68 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen ,Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.

Han ønsket også medlemmene Tarald Frette, Reidar Krokvik og Terje Follstad velkommen som deltagere på våre møter for første gang.

En spesiell velkomst også til kveldens foredragsholder Jan Helge Kaiser , fylkesberedsskapssjef i Vestfold.

Han innledet med å takke vår Fylkesmann at vi har en beredskapskomite som han syntes fungerer godt.

Utdrag fra hans foredrag:

Han orienterte om Fylkesmannen i Vestfolds rolle mht. samfunnssikkerhet og beredskap.

Ny struktur for fylkesmannsembetene vedtatt i statsråd 10.03.2017.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sammenslås fra 01.01.2019.

Ny region 423000 innbyggere.

27 kommuner frem til 01.01.2020, deretter 23.

Fylkesmannens rolle:

 • -Kontrollere at nasjonale vedtak blir fulgt opp i lokal politikk.

 • -Behandle klager på kommunale vedtak.

 • -Føre tilsyn innen barn og oppvekst,helse, miljø, beredskap medmm.

Særpreg Vestfold:

 • -Korte avstander.

 • -Forholdsmessig rolig natur.

 • -Godt med ressurser.

 • -Godt utbygget infrastruktur.

Hva er folk mest bekymret for de neste 5 årene:

 • -42% cyberangrep.

 • -73%forsyningskrise.

 • -63%pandemi.

 • -66% strømbrudd.

71% er ikke bekymret for krig på norske jord.

Landbruk og beredskap: Vestfold er et landbruksfylke og bonden er en ressurs. Men er også sårbar og en viss risiko.

Formann takket for et inspirerende og glimrende foredrag med våre faste gaver.

Formann tok opp følgende foreningssaker:

Refererte takkekort fra Steinar Evensen for mottatt vår oppmerksomhet på hans 80 års dag.

Følgende nye medlemmer ble innvotert enstemmig:

Gyula Klapcsik, Tolvsrød, 73 år, pensjonist.

Thorleif Oddvik, Vestskogen, 73 år, pensjonist.

Stein Gravdal, Stokke, 63 år, pensjonist.

Åge S. Vestby, Tønsberg, 62 år, Maskinsjeg.

Åge Øystein Finckenhagen, Føynland, 74 år, pensjonist.

Mottatt 1 ny søknad om medlemsskap, henger på tavla.

Vi er invitert til Stavern SF den 24.10.2018, 2 ledige plasser igjen.

Jobber med tur til Arendal SF den 29.10.2018, minibuss, dagstur, ledige plasser.

Fått maleri av ”Pelagos” i samband med besøk av hvalfangerveteraner fra Scotland. Maleriet henges i Pelagosrommet.Malt og gitt som gave av George Cummings.

Deretter var det tid for nydelig mat : lammeskank med tilbehør. En absolutt fulltreffer.

Shantykoret fremførte etter maten 4 shanties.

Formann minner om medlemsmøte den 09.10.2018.

Lørdagskaffen fortsetter i Pelagosrommet.

Formannens ord for kvelden: Det er svært få mennesker som virkelig lever i dag defleste forbereder seg på å leve i morgen. Jonathan Swift.

Takk for en vellykket aften, møte hevet kl. 2140.

SRÅ.

 

Medlemsmøte 11.09.2018 

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 38 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøte. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, maskinsjef Ole J. Olsen og driftssjef Sigmund Opthun. Tre medlemmer var tilstede for første gang og ble ønsket velkommen: John Hoen, Sverre Fevang og Reidar Krokvik. 

Tradisjonen tro var det ingen foredragsholder på første medlemsmøte etter ferien. 
Formann fermførte minneord over avdøde æresmedlem Arne Christophersen. Formann lyste fred over hans minne og avsluttet med ett minutts stillhet. 
Medlem i Huskomiteen Sigmund Opthun annonserte brannøvelse. Vi har faste prosedyrer i tilfelle brann og for løpende brannøvelser. Sigmund gjennomgikk rutinene. 
Øvelsen forløp greit og uten dramatikk, bra gjennomført. 
Formann gjennomgikk en del foreningssaker: 
- Refererte mottatte takkekort . 
- 2 nye medlemmer ble enstemmig innvotert. Opplest 26.04.2018: Per Lasse Gulbrandsen, Tolvsrød, født 1944, pensjonist og Tarald Frette, Husøy, født 1946, pensjonist. Mottatt 5 nye søknader om medlemsskap, blir hengt opp på tavla. 
- Høstturen 2018, meget vellykket. De som har bilder oppfordres til å sende de til Tormod. 
- Bacalaofestivalen, igjen meget vellykket. Overskudd ca. kr. 175000. 
- Digitalt arkivsystem. Fått svar fra vår jurist at vårt oppsett holder juridisk og vi setter i gang. 
- Digitalt medlemsregister med historikk og bilde. Gruppe blir nedsatt, vi setter i gang. 
- Messingplate på hvalkanonen. Forslag til tekst mottatt fra Liv Ellefsen og John Hoen. Det arbeides videre med endelig utforming. 
- Ytre Oslofjord. Interesseorganisasjon. Vi melder oss inn for å observere og støtte. Kontingent kr. 500.- 
- Tur til Stavern SF den 24.10.2018. 20 er invitert, foreningen støtter minibuss som tar 14, først til ”mølla”. 
- Tur til Arendal SF. Det jobbes med opplegg. Satser på dagsopplegg pga. reisetiden. 
- Krigsseilerarkivet. Nå passert 37000 registrerte, ligger foran skjemaet. 
- 6 parkeringsplasser. Fått avklart vårt forhold til plassene med kommunen. Vi har tatt oppmålingen. Minner igjen om å respektere at vi kun har 6 plasser. 
- Minneplaten på Haugar. Inge jobber stadig med saken. 
- Mottagelse for George Cummings & co. 4 stk på besøk i Norge, men ikke George pga. sykdom i familien. Tormod Pettersen arrangerer møte. De overrekker maleriet av ”Pelagos”. 
Arnulf L’Orsa kom med innspill om bedre markedsføring av museet. Jan tar innspillet videre til gruppa. 
Minner om spiseaften 27. sept. 2018. Nydelig mat og aktuelt foredrag. 
Lørdagskaffen er igjen i gang . 
Formannen avsluttet med følgende ord for dagen: 
La oss takke alle idiotene. Uten dem kunne ingen av oss andre lykkes. (Mark Twain) 
Da ble det kaffe og kringle. 
Formell del av møte hevet kl. 2015. 
SRÅ

 

 

Spiseaften med ledsagere 26. april 2018. 

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 98 medlemmer og ledsagere velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmeddlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynfulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun. Og en spesiell velkommen til våre koner og ledsagere.
Videre en spesiell velkommen til kveldens underholder , vår pianostemmer Jan- Henning Lie Velkommen ble også ønsket Jon Waggestad, sjøkaptein fra Sandefjord, som på tross av medlemskap i flere år var på sitt første møte. Sist , men ikke minst ble Mildrid Beate Edøy ønsket velkommen som gjest. Hun skulle senere på møte innvoteres som medlem.
Først ble Johan Christer Novsjø introdusert. Han ga en liten smakebit på hans konsert  ”Bohemene & den Gyldene Freden” på Støperiet 6 – 7 juni. Han fremførte 2 nydelige sanger og et besøk på konserten vil helt sikkert være verd et besøk.
Foreningssaker:
Mottatte takkekort ble referert.
Følgende 3 nye medlemmer ble innvotert: Sverre Fevang, født 1946, pensjonert Reisereperatør, Reidar Wilhelm Krokvik, født 1950, pensjonert Plattformkaptein, Mildrid Beate Edøy, født 1936, pensjonert Telegrafist.
Nye medlemssøknader henger på tavla: Per Lasse Gulbrandsen, født 1944, pensjonist Tolvsrød , Tarald Frette, født 1946, Husøy, pensjonert Ingeniør.
Bacalaofestivalen går av stabelen 14. juli. Hold av dagen.
Høstturen fullbooket, ventelist
Listen for bestilling av klippfisk henger på tavla.                                                                                                                                                       
Så slapp Jan-Henning Lie til med kjente, gode låter fremført med pianospill og  en innlevelse som fikk alle til å nynne med og løfte på godfoten. Stor takk til Jan- Henning.
Dagen meny: Svinefilet Oscar og isostekake med fritt valg av drikke til. 
Det ble gitt rom for gode historier opp til 2. maskinist nivå og flere benyttet anledningen til god underholdning for oss alle.
Normann  Riksen  fremførte tale for damene, en tale jeg er sikker på damene satte pris på. Etterfølgende skål for damene.
Arne Kjell Johansen hadde laget en sang for oss. Han var selv til stede og ledet fremføringen.
Etter desserten og  kaffe avec , takket  Eva Kristoffersen for maten med  en humoristisk og god tale  som satte strek for et smakfullt måltid.


Medlemsmøte 10.04.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 45 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjef Ole J. Olsen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens foredragsholder Ivar Otto Myhre hjertelig velkommen. Johan Christer Novsjø ble også ønsket velkommen, han reklamerte for konserter han skal arrangere på Støperiet i juni, ved å synge to sanger for oss. Han sang «You lift me up» og en arie fra «Rigoletto». Fantastisk! Han kommer igjen med det samme opplegget på spiseaftenen med ledsagere. Gled dere.

I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse.
Ivar Otto Myhre fikk så ordet, og han holdt et meget interessant foredrag om hvalfangstens historie, fra flere hundre år tilbake og frem til det var slutt i Sørishavet i 1968.
Vi fikk høre om amerikanernes primitive fangstmetoder for flere hundre år siden, han fortsatte videre med vår egen Svend Foyns grunderskap og da særlig med utviklingen av granatharpunen. Ivar Otto hadde selv vært i SFs fotspor med hensyn til hvalfangsten i Finnmark på slutten av 1800-tallet. Vi fikk se bilder av forlatte redskaper og gamle hustufter, men kanskje det mest interessante var et gammelt «krutthus» som står den dag i dag i et fiskevær som heter Bugøynes i Sør-Varanger kommune. Tvers over fjorden fra Vadsø. Faktisk det eneste som står igjen, og er intakt, etter SFs hvalfangst i Finnmark. Jeg kommer til å ta kontakt med dem dere oppe, for å se på muligheter for å få dette huset til Tønsberg. (Kaldnes Vest for eksempel. Mange pengefolk der. Kommer også til å nevne «Spes & Fides» i denne sammenheng.)
Som kjent så ble jo SF meget uglesett i Finnmark. Han tok med seg alle verdien til Tønsberg og lot «driten» ligge igjen langs kysten deres var omkvedet. Som et resultat av dette, så påståes det at Arbeiderpartiet ble dannet, for på Stortinget, få stoppet denne hvalfangsten. Det må da være måte på hva vi hvalfangere skal beskyldes for.
Ivar Otto tok også for seg utviklingen av den moderne hvalfangsten i Sørishavet, både den pelagiske og driften på «Øya».
Selv om mye av dette innholdet var, for mange av oss, kjent fra før, så levendegjorde han det på en god og interessant måte.
Han ble takket av med applaus og gaver.
Etter foredraget voterte vi inn flykaptein i SAS, Jan Ove Lande som medlem av vår forening. 3 nye medlemssøknader ble lest opp og hengt på tavla.
Det ble også informert om saker som fortsatt pågår.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen

 

Medlemsmøte 6.03.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 33 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjefene Ole J. Olsen og Arne Christophersen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Roar Skarsholt hjertelig velkommen. I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse. Roar Skarsholt fikk så ordet, og han holdt en spennende og interessant foredrag om agenter og spioner under den 2. verdenskrig her i Tønsberg-regionen.
Vi fikk høre om kommunikasjonsceller i alle varianter, både med hensyn til størrelse, kvalitet og bemanning. Her var det både spionasje og kontraspionasje i alle retninger, det være seg «Gutta på skauen» og landssvikerne. Roars presentasjon var både lun og direkte, men det hersket aldri noen tvil om at her var det mange som utsatte seg selv for stor fare, i den ene hensikt å beskytte landet vårt. Vi fikk også høre om personer som fikk sine påskjønnelser, men også om de som måtte ta sin straff. Det var en preget gjeng som satt tause i salen da Roar avsluttet sitt foredrag.
Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok, blomstervase og en flaske vin som takk for et godt og interessant foredrag.
Æresmedlem Finn-Aage Christoffersen fortalte deretter en spennende og dramatisk historie fra sin tid som kaptein i rederiet Wilhelm Wilhelmsen.
Medlemmene er oppfordret til å komme opp med selvopplevde historier
Etter foredraget voterte vi inn Rolf Steen Nilsen som medlem av vår forening. Det ble også informert om saker som pågår i foreningen vår, hvor utskifting av to dører mot havna er den største.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen


Spiseaften 22.02. 2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal alle hjertelig velkommen til spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay Myhre Maskinsjef Ole J. Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Henrik Badin med frue velkommen. Det var en gjest tilstede.
Viseformannen leste opp takkekort fra Sven Erik Jensen hvor han takket for hedersmerke og diplom som han ble tildelt under generalforsamlingen. Han leste så opp søknad om medlemskap fra Rolf Steen Nilsen. Søknaden ville bli hengt opp på tavlen. Han informerte så forsamlingen om flyttingen av Bacalaofestivalen fra 07.07.2018 til 14.07.2018. Han ga så ordet til kveldens foredragsholder Adm.Dir. Henrik Badin i Scanship.
Henrik Badin holdt ett interessant foredrag om rensing av forurensing fra skip og fiskeindustrien spesielt fra cruiseskipene. Foredraget ble fulgt opp av bilder og grafikk fra utviklingen av arbeidet med begrensingen av forurensingen av havet. 8 millioner tonn plastavfall havner i havet hvert år. 20 % av avfallet i havet kommer fra skipsfarten og 80 % fra land. Så det er ett enormt arbeid som er satt i gang for å begrense utslippene fra skip. Når man tenker på at det pr. 12.2017 var 448 cruiseskip i drift og nye 92 er kontrahert for bygging frem til 2026. Forsamlingen hadde mange spørsmål underveis og de ble alle godt besvart. Viseformann takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok og blomstervase som takk for et fint foredrag.
Serveringen av Bacalao og godt drikke ble så servert og ble godt mottatt. Etter maten takket foredragsholderen for maten og kaffen ble servert. Shantykoret under ledelse av Arne Johan Asmyhr og Finn Aage Christoffersen sang « Clear the track», «Paddy lay back», «Maria Rask» og «Kan du danse polka».
Viseformannen syntes at stemningen og praten gikk så bra at han takket for oppmøtet og ønsket at alle skulle ta det med ro og slappe av og vel hjem.
Spiseaften avsluttet ca. 2145

Ref. Tore Simonsen.


Protokollutskrift

Tønsberg Sjømannsforening 172. generalforsamling
8 februar 2018


Kl. 1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 63 medlemmer velkommen til foreningens 172. generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.

 

Sak 1: Konstituering.
a) Formann kunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovens § 11 hadde blitt gjort i Tønsbergs Blad. Medlemmer med e-mail hadde også blitt underrettet. Ingen bemerkninger.
b) Refererte til sakslisten: Lovens § 11, punktene 1 – 11.
c) Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen Bokbindermester Arne Kjell Johansen og Æresmedlem, Flykaptein Odd Cimber.
d) Til tellekorps ble foreslått Maskiningeniør Øivind Brevik, Sivilingeniør Tormod Pettersen og Ingeniør Nils Toreskaas. Vedtatt.
e) Formannen erklærte så generalforsamlingen for lovlig satt
Sak 2 : Årsberetningen
Formann leste styrets årsberetning for 2017.
Årsberetningen viser tilbake på et meget aktivt og positivt år. Komiteene har også vært meget aktive og deres arbeide ble fremhevet. Årsberetningen ble godkjent.
Sak 3-4-5: Årsoppgjør.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte foreningens regnskap. Regnskapet for foreningen er gjort opp med et underskudd på kr. 35358. Etter en kommentar og spørsmålsrunde ble regnskapet godkjent. Han redegjorde også for foreningens forskjellige fond.
Formannen ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.
Sak 6: Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.
Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2018. Formann kr. 4000, Forretningsfører og Sekretær kr. 3000 hver. Huskomitens medlemmer får kr. 1000 hver etter at komiteen har overtatt vaktmestertjenesten på deling. Godkjent.
Sak 7: Fastsettelse av kontingent og opptaksgebyr.
Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelsesgebyr for 2018, kontingent kr. 500 og opptakelsesgebyr kr. 500. Halv kontingent for honnørmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt. Godkjent.
Sak 8: Budsjetter.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for 2018 som begge viste overskudd . Godkjent.
Sak 9: Valg.
Formann ga ordet til valgkomiteens formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen som fremmet følgende forslag for generalforsamlingen:
Styret og varamedlemmer:
Formann - Sjøkaptein Tore Simonsen ( ikke på valg – ett år igjen )
Viseformann - Sjøkaptein Eilif H. Hundal (gjenvalgt for to nye år)
Styremedlem - Driftssjef Sigmund Opthun ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem - Skipsmegler Inge Thorstensen ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem -Skipselektriker Rolf R. Halvorsen ( valgt for to år )
Varamedlem – Sjøkaptein Trond Presterud (gjenvalgt for ett år)
Varamedlem - Ingeniør Jan Tønnessen ( valgt for ett år )
Varamedlem – Sjøkaptein Arne Nilsson (valgt for ett år )
Alle valg gjort i henhold til foreningens lover § 8 og § 11 punkt 9. Vedtatt.
Offentlig autorisert revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co A/S. Vedtatt.
Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum: Sjøkaptein Svein W. Holbu med varamedlem sivilingeniør Tormod Pettersen. Vedtatt.
Styret fremmet forslag på ny valgkomite og ordenskomite:
Valgkomite: Formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen, Sjøkaptein Per Ness, Sjøkaptein Sven O. Lystang. Varamedlem Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Vedtatt
Ordenskomite: Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen, Driftssjef Sigmund Opthun. Varamedlem - Statslos Jon Brun. Vedtatt. (komiteen velger selv sin egen leder).
Sak 10: Innkomne forslag til lovendringer.

Det var innen fristens utløp kommet inn forslag til to lovendringer. Disse ble presentert på skjermen. Flykaptein Odd Cimber foreslo Drammens løsning mht. kriterier for opptakskrav for mye medlemmer, som en enklere og bedre løsning. Styret fikk deretter mandat fra Generalforsamlingen til å gjøre endringsforslaget ferdig.
Sak 11: Innkomne forslag til andre saker.

Ingen.
Påskjønnelser:
Hedersmerke ble tildelt Sjøkaptein Sven Erik Jensen og Maskinist Svenn Olav Andreassen for lang og innsatsfull tjeneste for foreningen. Sven Erik var ikke til stede og vil få tildelt hedersmerke ved hjemmebesøk av formann.
Befrakter Erik Graue ble tildelt Tinnfat med logo for sin innsats for shantykoret. Han var ikke til stede og vil få det overrakt ved en senere anledning.


Formann erklærte så kl. 1920 foreningens 172. Generalforsamling for avsluttet, og ønsket deretter velkommen til festmiddagen som startet kl. 2000.


Protokollen undertegnet:

 

____________________________
Tore Simonsen

 

------------------------------------- --------------------------------------
Arne Kjell Johansen -  Odd Cimber
SRÅ 08.02.2018

 

 

Generalforsamlings-middag 8 februar 2018. 

Etter generalforsamlingen var slutt kl. 1920 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagosrommet var åpen, og at serveringen av middagen ville begynne kl. 2000. Med 63 medlemmer tilstede ønsket formann alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med kaffe.
Æresmedlem Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 172. generalforsamling den 1.2.2018 og svaret som var mottatt fra det Kongelige Hoff den 5.2.2018 og 1. vers av Kongesangen ble sunget.
Etter ertesuppen ble ordet gitt til Maskinsjef Gunnar Aue som holdt talen for ”Fedrelandet”. Han viste bl.annet til at mange norske borgere for tiden gjør en flott innsats og representerer fedrelandet i store og viktige internasjonale toppverv i utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelandet og alle sang 1. vers av ”Ja vi elsker”. Han fikk applaus for hans gode tale.
Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle. Flere medlemmer reiste seg og fremførte hyggelige historier og innslag. Før sangen ”Erter kjøtt og flesk ” ble sunget ble forfatteren og medlem Bokbidermester Arne Kjell Johansen presentert for forsamlingen. Sangen ble avsluttet med en skål.
Kaffe ble servert og Driftssjef Sigmund Opthun takket deretter for maten og personalet ble kalt inn og ble takket for god servering og mat. Personalet ved Angelika ble overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.
Formannen bad Skipselektriker Rolf R. Halvorsen lese prologen, skrevet av Karl Bjerke i 1945, ved servering av punsj fra punsjbollen.
Formannen bad de medlemmer som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2017 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin.
Shantykoret kom deretter frem og de sang to shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen.
Formann takket for tilliten ved valget for ett år til som formann Han takket alle komiteene og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.
Selv om det meste er nevnt i årsberetningen var stikkord fra avslutningstalen:
Bacalaofestivalen.
Vellykket høsttur.
Tønsberg Maritime Kulturforum og mulig maritimt museum.
Skolesekken og profilering av Tønsberg Sjømannsforening.
Krigsseilerregisteret.
Jubileumsfilmen om foreningen.
Fortsatt solid økonomi.
Digitaliseringen og rydding i museumskontoret.
Hvalkanon på Tollbodkaia.
Utvendig belysning.
Bytte dører.
Nytt infoskilt
George Cummings & co besøk hver sommer.
Tusen takk til alle sammen.
Neste spiseaften er 22. febr. 2018.
Formann takket for en fin kveld og hevet møte kl. 2215 med følgende ord for dagen:
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.
SRÅ 08.02.2018


Spiseaften 25.01.2018

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 66 medlemmer og 15 gjester hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.
Formann ønsket så spesielt 15 gjester fra Stavern Sjømannsforening hjertelig velkommen. En forening som er 125 år yngre enn oss. Et besøk vi setter stor pris på.
Deretter ble aftenens foredragsholder Bård Johannes Kolltveit med foredraget ”Historien om norsk cruisefart” med undertittelen ” fra Vestlandfjorder til verdens hav” introdusert og fikk ordet.
Han har skrevet og utgitt en bok om emne på nærmere 700 sider.
Stikkord fra foredraget:
- Odda første mekka for turismen på Vestlandet 1950 – 60 årene. Så Nordkapp og Midnattssol.
- Franskmannen Paul B. du Chaillu, reisende, antropolog og zoolog skapte navnet Midnattsolens land i 1850 årene.
- Hvert år siden 1875 har cruiseskip besøkt Vestlandsfjordene og Nordkapp.
- 1882 første cruiseseiling verden rundt.
- 1884 første utenlandske cruise ”Ceylon” til Norge.
- Verdens første spesialbygde skip for cruise ”St Sunniva” bygd 1884. Søsterskipet ”St Rognvald” til Norge med 90 passasjerer i 1886.
- Tyskerne kom med i cruisefarten i 1889 med brask og bram med skipet ”Kaiser Wilhelm II”.
- Destinasjonene veldig lik den gangen som nå.
- 1882 – Svalbard kom med som reisemål, men ikke helt vellykket i starten.
- ”Stella Polaris” tidligere Norges vakreste spesialbygd cruiseskip bygd 1927. Seilte Middelhavet om vinteren og Nordkapp/Svalbard om sommeren.
- Polaris bygd 1912 ved Framnæs. Skulle frakte turister til polare strøk for jakt på isbjørn. Senere ”Endurance” ekspedisjonsskipet til Ernest Shackleton og knust av pakkis i 1915 i Antarktis.
- Moderne norsk cruisehistorie fra 1981 med Royal Viking Line.
- Og siden har norsk cruisefart alltid vært i førersete i internasjonal cruisefart., for eksempel representert med Hurtigrutens moderne spesialbygde skip for cruise til arktiske farvann.
Formann takket foredragsholderen for et meget innholdsrikt, interessant og lærerikt foredrag. Han ble deretter overrakt forenings tradisjonelle gaver.
Nytt medlem Odmund Danielsen, Vear, født 1944, pensjonert maskinist ble deretter innvotert enstemmig.

Dagens meny ; fiskesuppe, og kokt torsk med tilbehør ble så servert og smakte fortreffelig.
Etter hovedretten var det tale for foreningen ved Æresmedlem sjøkaptein Ole m. Brynjulfsen. Han ga et interessant tilbakeblikk på foreningens historie.
Formann i Stavern ga en liten informasjon om foreningens historie. Leier lokaler fra 1780. Møter hver torsdag. Spiseaften siste torsdag i måneden. 94 medlemmer herav 6 damer. Han overrakte deretter foreningens stander som takk for besøket.
Kay O. Myhre ga en liten orientering om bakgrunn til foredragsholderen og hans samarbeide med Tønsberg Sjømannsforening før Kolltveit takket for maten.
Noen foreningssaker: En liten påminnelse om at kaffemøtene i Pelagosrommet fortsetter på lørdagene.
Vårt neste evenement er Generalforsamlingen den 8. februar. Håper alle kommer og støtter opp om foreningens arbeide.
Kveldens ord for dagen:
”Den beste måten å kaste bort tid og krefter på, er å fortsette å
forsøke å forklare noe til noen som
overhode ikke ønsker å høre det” - S. Fitzmaurice
SRÅ 25.01.2018

 

Medlemsmøte 09.01.2018
Formann Tore Simonsen ønsket 52 medlemmer velkommen til møte etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Ckristoffersen. Flykaptein Odd Cimber, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.
Aftenens foredragsholder Waldemar Platou ble også ønsket velkommen.
Formann ønsket også velkommen gjesten Oddmund Danielsen, Vear, 74 år, pensjonist, maskinist utdannelse og bakgrunn. Men han endte opp som dataspesialist. Han har søkt opptak som medlem.
Videre ønsket formann to medlemmer velkommen til våre møter for første gang.
Formann ga deretter ordet til kvelden foredragsholder Waldemar Platou med foredraget om krigsseilerne og helseeffekter av langvarig stress.
Hans bakgrunn er lege og psykiater og har som han sa levd av å snakke med folk. Først ved Holmlia i Oslo, men flytte til Tønsberg for 8 år siden.
Han delte foredraget i to deler:
- Normale stressituasjoner.
- Forskning rundt krigsseilerne
Noen stikkord fra foredraget:
Hva skjer i kroppen ved stress?
Noen behersker stress bedre enn andre.
Forberedelse i forhold til en stressituasjon kan være avgjørende.
Forklaring rundt hvordan kroppen reagerer i stressituasjoner - Resultatet kan bli: diabetes,nedsatt hjertefunksjoner og nedsatt immunforsvar.
Post – traumatiske stressituasjoner.
Kan dukke opp lang tid etter hendelsen, for eksempel. Etter en krigssituasjon.
Unngå alt som har minner om hendelsen.
Pasientene isolerer seg sosialt, får følelsen av å være konstant ”på tuppa”, sover dårlig, lammende uro, tyr til alkohol eller medisiner, føler ikke glede lenger. Behandling: viktig å komme tidlig til behandling.
Problemet den gang med krigsseilerne og krigsfangene fra for eksempel konsentrasjonsleirene var at man viste for lite behandling og behovet for rask behandling. Trygdesystemet viste for lite om behovet til disse gruppene.
KZ syndromet:
Psykiske symptomer funnet ved undersøkelse 100 fanger som hadde sittet i konsentrasjonsleire/ fangeleire under krigen.
Krigsseiler syndromet:
Noe tilsvarende undersøkelse foretatt av krigsseiler noen år senere.
Veldig like resultater som ved KZ syndromet tatt hensyn til tidsperioden senere.
Langvarig stress gir kroniske skader på kropp og sjel.
Foredragsholderen avsluttet foredraget med det gripende diktet ” Medaljens bakside” av Michael Holmboe Meyer.
Deretter en engasjerende runde med innspill og spørsmål fra salen.
Formann takket så for et meget godt og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Formann tok opp noen foreningssaker:
- Vipps er opp og går. Skal først og fremst benyttes under bacalaofestivalen.
- Mottatt takkebrev fra Kirkens Bymisjon etter gave til jul.
- Hvalkanon er til restaurering hos Henriksen Mek. Trond Presterud har oppnådd interessant kontakt med produsenten Bofors.
- Dørene i Tollboden byttes medio februar.
- Oddmund Danielsen, Vear som var tilstede som gjest har søkt medlemskap.
- Dato for høstturen ikke helt bestemt.
- Minner om spiseaften med torsk 25.01.2018 med gjester fra Stavern Sjømannsforening.
- Minner om lørdagskaffen.
- Formann avsluttet med ord for dagen.
Etter oppfordring fra salen refererte vårt medlem i stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum, Svein Willie Holbu, hva som skjer i stiftelsen.
Formelle del av møte avsluttet kl. 2025 med kaffe og wienerbrød.
09.01.2018 SRÅ.

Publisert i kategorien: Møtereferat
01.01.16

publisert av Sjomann 01.01.16 14:58


Spiseaften (Julefest) 14.12.2017 kl. 1900
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 110 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Sjømannsprest Knut Mølbach velkommen for å fortelle om sitt virke.
Kveldens møte ble innledet med Tønsbergsangen.
Før kveldens møte ble Knut Mølbach tatt med på en omvisning i museet vårt av Sigmund, noe han satte stor pris på og han roset museet vårt.
Foredraget hans var inspirerende, humoristisk, men også fyllt av mye alvor. Hans virke var delt i 3 epoker:
1. Som sjømannsprest i Antwerpen. Montreal, New York og Sør Korea. Det var arbeide som vi kjenner til som skipsbesøk, utflukter med sjøfolk, arbeide på kirka osv.
2. Som prest med arbeidsfelt i Nordsjøen, den første med det virke. Spennende og nytt arbeidsfelt.
3. Prest ved Bastøy fengsel., hvor han bidro til å gjøre hverdagen lettere for de innsatte ved bl. annet å ta de med på idrettsarrangementer og andre utflukter. Samt foreta alle pliktene som følger med et virke som prest.
Han avsluttet sitt engasjerende foredrag ved å lese juleevangeliet hvoretter formann Tore takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Dagens smakfulle servering var juletallerken med riskrem og juleøl og akevitt etterfulgt flere tradisjonsrike julesanger.
Formann overrakte en gave fra foreningen til Eva Sæther fra Tjøme Radio etter at vi ved henne hadde mottatt mye historisk materiale om Tjøme Radios historie.
Han refererte også mottatt julekort fra Salvesens Ex-whaler Club Edinburgh.
Gunnar Fadum avholdt en munter tale for damene.
Odd foresto trekking av de mange flotte gevinstene organisert ved Anne Britt, Olav, Svenn Olav og Eva.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann takket deretter alle for fremmøte og avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2245. Han ønsket samtidig alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Kvelden ble avsluttet med ”Jeg er så glad hver julekveld”
Neste møte er 9.01.2018 og neste spisemøte 25.01.2018
14.12.2017 SRÅ


Spiseaften 30.11.2017
Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle 53 hjertelig velkommen til spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Knut Erik Skarpaas fra Sjømannskirken hjertelig velkommen.
Formannen leste så opp minneord for Forpleiningssjef Tore Strøm som hadde kastet anker og forsamlingen holdt 1 minutt stillhet etterfulgt av 8 glass på skipsklokken. Formann ga så ordet til kveldens foredragsholder som fortalte Sjømannskirkens historie gjennom 153 år. Det ble en fin gjennomgang med historie og filmer og bilder fra sjømannskirkene og fra deres 150 års jubileum i 2014. Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok og blomstervase som takk for et fint foredrag. Pluss en gave til Sjømannskirken på kr 1500,-.
Ett nytt medlem ble enstemmig innvotert Sjøkaptein Hans Knut Langholm.
Formannen orienterte så om høstens medlemstur og orienterte om kveldens middag. «Ode til lutefisken» ble så sunget og serveringen startet.
Lutefisk med tilbehør og god drikke ble så servert og alt smakte fortreffelig.
Erik Graue holdt deretter tale for æresmedlemmene og la spesielt vekt på det store arbeidet disse hadde lagt ned for foreningen.
Kveldens foredragsholder takket for maten.
Arne Kjell Johansen fortalte så en god historie om noe som hendte i den senere tid.
Shantykoret under ledelse av Erik Graue og Finn-Aage Christoffersen sang så 4 shantier. » Go to sea no more», «Sacramento», “ Clear the track, let the bullgine run” og tilslutt ” Rolling Home” . Formannen takket for oppmøte og opplyste om lørdagskaffen og informerte om spiseaften med ledsager 14.12.2017. Han leste så ord for dagen og ønsket alle vel hjem.
Spiseaften avsluttet kl. 2155

Ref. Eilif H Hundal


 

Medlemsmøte 07.11.2017
Formann Tore Simonsen ønsket 45 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder Ole Christian Sukken, leder for Redningsselskapet Sjøredningskorps Tønsberg, RSRK Tønsberg, ble også ønsket velkommen. Velkommen ble også ønsket redningsmennene Gordon Clark og Jan R. Kristiansen som kom sammen med Sukken og som bidro med informasjon under foredraget.
Formann minnet avdøde Høyskolelektor Per Rolf Bodin med ett minutts stilhet.
Formann ønsket gjesten Kjartan Arild Mathisen, Tønsberg, født 1939 velkommen.Mathisen, tidligere skipsfører i Sjøforsvare i 40 år, ble senere på møte enstemmig innvotert som nytt medlem.
Ole Christian Sukken innledet sitt foredrag med å vise en kort film om Redningsselskapets arbeide. Sukken er født og oppvokst i Sandefjord og er bilselger av yrke. Ble frivillig redningsmann i okt. 2008 og leder for RSRK Tønsberg i februar 2017.
Stikkord fra foredraget:
- Redningsselskapet er ryggraden i beredskapen langs den norske kyst.
- Hver fjerde fisker får hjelp av RS hvert år.
- Halvparten utført av frivillige mannskap.
- 130 000 mennesker hjulpet siden 2003.
- 1200 redningsmenn og frivillige.
- En moderne beredskapsaktør i utvikling.
- Ryggraden i norsk kystberedskap, 78 % utført av dem- ellers kystvakt, politi.
- 50 redningsskøyter i hele landet – 25 fast, 25 frivillige.
- Veldig god dekning i Oslofjorden.
Ved behov for hjelp ring 120
Samarbeidspartnere:
- Kystradioen
- Hovedredningssentralen
- Kystvakten
- 330 – skvadronen
- Blålysetatene
- Kystverket
- Sjøfartsdirektoratet
- Frivillige organisasjoner – for eksempel. Røde Kors båten i Vrengen
- Sjøredningsskolen ved HBV Bakkenteigen
Medlemsservice – ring 02016 – for eks. værmeldingstjeneste.
RSRK Tønsberg
Etablert 2016 etter RSRK Vestfold etab. 2002.
80 medlemmer, fordelt på 17/20 vaktlag.
Pool med varierende avtaler.
RS Eivind Eckbo
Bemanning:
Hverdag 17 -23
Helg 07 – 07
Sommer 07 – 07 (skolefri)
Operasjonsradius:
En time – ca. 25 knop
Tekniske data:
14,95 m lang
2 x 500 HK vannjet Iveco motorer
Avansert navigasjonssystem
Nattkameraer
Mye belysning
Avansert kartsystem Seacross
Norge tettest fritidsbåt flåte i verden
Vestfoldskjærgården høyeste tetthet i Norge
RS Eivind Eckbo – hittil i 2017
Utseilt 12826 nautiske mil
Forbrukt 52505 liter diesel
0 mennesker reddet
33 fartøy berget
572 personer assistert
176 slep
4 branner, NB! det var på landsbasis 63 % flere båtbranner enn året før.
Personlig utvikling for mannskapet om bord:
Ny rekrutt - Introduksjonsmøte, søknad, intervju og 5 prøveturer.
Aspirant - Obligatorisk kurs og aspirantutsjekk.
Matros - Sikkerhetskurs og matrosutsjekk.
Bestmann - Alle obligatoriske kurs og bestmannutsjekk.
Skipper - D5L, styrmannsperiode, skipperhospitering og skipperutsjekk.
Vil du bli med på en demonstrasjonstur – ring Ole Chistian Sukken tlf. 986 44029
Foredraget ble avsluttet med en engasjert spørsmålsrunde før formann takket for et meget
interessant maritimt foredrag. Han overrakte deretter våre tradisjonelle gaver.
Foreningssaker v/formann
Søknad om nytt medlemskap: Hans Kurt Langholm, Skallestad, Nøtterøy, født. 1944, skipsfører Havtor – Bergersen.
Vi har mottatt gave fra Dag Eriksen, Nøtterøy, et speil som har vært i lugar 10 på Pelagos.
Vi får besøk fra Arendal Sjømannsforening av 16 personer den 21.11.2017
Takk til Shanty – koret for vellykket opptreden på Vestfoldmuseet 28.10.2017
Boken ”Arven fra Bjørn Farmann”. Styret og forsamlingen ønsker ikke nytt opptrykk av boken. Erik Graue takker Cicero for tilbudet.
Nytt permanent skilt for TSS anskaffes. Samme utforming som gavlen.
Ang. minneplata som står på Haugar så har vi fått nei fra kommunen om å ta den over og flytte den til museet. Styret vurderer hva vi gjør videre.
Formann minner igjen om at vi kun har 6 parkeringsplasser foran bygget. I kveld var 8 biler parkert der.
Rekvisitakassen er åpen for salg av slips, jakkemerker, capser etc.
Formann skriver resyme’ fra våre møtereferat for innslag i Tønsbergs Blad.
Flaggstangen er lovet opp i høst.
Minner om spiseaften 30.11.2017 med lutefisk og tilbehør.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og wienerbrød før formann avsluttet aftenen ca. kl. 21 00 med følgende ord for dagen: Alkohol løser innen problemer, men det gjør søren meg ikke melk heller.
7.11.2017 SRÅ


Spiseaften 26.10.2017 kl. 1900 

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 67 medlemmer hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen. Han ønsket også aftenens foredragsholder Anne Rygh Pedersen fra DSB velkommen med foredraget ”Lukt lunta – forebygging er god beredskap. 2 gjester ble også ønsket velkommen.
Kveldens foredragsholder Anne Rygh Pedersen har en imponerende fortid med bl. annet mange år i politiet i Tønsberg, politimester i Telemark, politiker, fylkesordfører, statssekretær i Justis- og Politidepartementet, 8 år i DSB og nå senest som avdelingsdirektør der. DSB har hovedkontor i Tønsberg med ca. 750 ansatte. De er underlagt Justis- og Beredskapsdepartementet. De administrerer 5 El- regioner, 20 sivilforsvarsdistrikt og 3 kurs- og konferansesentre.
De er et forvaltningsorgan – fagorgan og regelforvaltere. For dem er dagens helhetlige utfordringsbilde:
Klima (for eks. spesielt fokus på store skogsbranner som i Trøndelag i jan, regnflom i byer og tettsteder) .
Terror.
Helse
Teknologi (ansvar for transport av farlig gods på vei, ansvar for gass).
Tillit.
Sikkerhetspolitisk situasjon.
Økt migrasjon.
Hybride hendelser.
DSB har ansvar for transportklassifisering av eksplosiver.
Ansvar for brannsikkerhet som bl annet omfatter:
18 – 110 sentraler.
269 – brann og redningstjenester.
12000 ansatte – 70% på deltid.
620 brannstasjoner.
Kostnader årlig er 4 milliarder.
Ca. 120000 oppdrag årlig.
3100 bygningsbranner.
5300 helseoppdrag .
Først på skadested - 48%.
Innsatstid – 10,4 min.
Jobber med utdanning av brannbefal og lederutdanning på høyskolenivå. Etter foredraget hadde forsamlingen mange interessante spørsmål.
Formann takket for et meget interessant og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Johan Arne Kværnø, født 27. okt. 1954,Revetal, pensjonert produksjonsteknikker, Esso Norge, ble enstemmig innvotert. 
Ny søknad om medlemsskap mottatt: Kjartan Arne Mathisen, skipsfører, 40 år i sjøforsvaret.
Formann tok opp følgende foreningssaker:
Boken ”Arven fra Bjørn Farmann”. Vi har fått tilbud fra Cicero om å trykke opp et nytt paperbag opplag av boken av 100 stk . til kr. 180.- pr. bok. Formann luftet med medlemmene om det er noen interesse for kjøp. Styret ønsker ikke å sitte med et stort opplag av boken. Presiserte at vi kun har 6 parkeringsplasser foran bygget vårt. Missbruk kan medføre at vi mister disse plassene.
Høsttur 2018. Det foreligger planer om busstur til Flor og Fjære.
Det er mottatt takk og gave på 3 bøker for støtte til utgivelse av boken ”Velferden”. Boken har blitt bra og vil koste kr. 450.-. De mottatte 3 bøkene blir registrert og settes i biblioteket.
Som takk for imponerende arbeide med belysning av Tollboden , både ute og inne, ble medlemmene i Huskomiteen overrakt hver sitt gavekort på kr. 500.- .
Inge Thorstensen holdt tale for de seilende – Fremdeles 100 000 personer sysselsatt i maritim virksomhet. 5. største flåte i verden vurdert etter verdi. Fremdeles godt håp for norsk skipsfart.
Sigmund Opthun takket for maten.
Finn-Aage Christophersen siterte Evert Taubes tekst ”Briggen Bluebird av Hull”.
Shantykoret fremførte 3 shanties, og formann avsluttet møte med ord for dag ca. kl. 2200
Neste møte 7. nov. 2017
26.10.2017 SRÅ 

 

Medlemsmøte 10.10.2017 kl.1900
Formann Tore Simonsen ønsket 49 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder Per Rosenblad Brun ble også ønsket velkommen. Han skulle vise en film om Tønsberg og fortelle litt om den gamle byen vår.
Følgende nye medlemmer ble spesielt ønsket velkommen og presenterte seg selv: Harald Aas, pensjonert havnefogd i Finmark og Svein Bogre som har vært i oljebransjen i 40 år.
Per Rosenblad Brun fikk ordet og innledet med en fornøyelig vits. Han kunne for øvrig opplyse at han ikke var helt uten fartstid, 1 ½ måned som byssegutt i 1965. Han er nå styreformann i Stiftelsen Gamle Tønsberg. Stiftelsen etablert i 1968 med utspring fra Tønsberg Arbeiderforening, som for øvrig ikke har noe med Arbeiderpartiet eller politisk arbeide å gjøre. Stiftelsen skal drive sosial opplysning under mottoet: Tønsberg der fremtiden skapes og historien bevares. Stikkord fra stiftelsens arbeide:
Stiftelsen har utgitt 16 hefter over historiske objekter i Tønsberg.
Lager bok om Slottsfjellet før byens 1150 års-jubileum i 2021.
Har 5 arbeidende grupper, hvorav en modellgruppe som skal lage modeller av tidligere kirker i byen. Har laget 3 modeller så langt, Mariakirken, Lauvranskirken og St. Olavskirken, som var Norges største rundkirke. Tønsberg hadde 7 kirker i middelalderen, nå er alle borte.
Arbeider for at Veivesenet skal sette opp brune opplysningsskilt til steder i Tønsberg.
Plukke ut bilder som skal prege et rekkverk rundt scenen på torvet.
Bevare gamle bygninger i Tønsberg.
Skal lage kopi av Kaldnesferja. Størrelse ca. 1 meter på sokkel på brygga. Støpes i bronse. Først lages kopi av den første ferja, byggenr. 9 fra Kaldnes Mek. Deretter den siste ferja som krysset kanalen.
Skal lage modell av Tønsberg anno år 1300.
Brun viste deretter en historisk film om Tønsberg laget av Bjørn Abrahamsen og med innslag og tekster ved Odd Meyer og han selv. Filmen viste innslag og ga interessante historiske tilbakkeblikk for oss som husker gamle Tønsberg. Innslag om 15 historiske objekter, bl. annet Stoltenbergparken, Carl E. Paulsens Plass, Farmannstorvet (Høytorvet eller Bjørn Farmann torv), Kaldnesferja, Torvet, Rådhusgaten, Tollbodbrygga, Honørbrygga, og Erik Carlsens plass med Tønsberg og Nøtterøys bibliotek åpnet 9. mars 1992.
Etter foredraget og filmen overrakte Brun en kopi av filmen til foreningen v/ formann Tore Simonsen.
Formannen takket på sin side for et meget interessant foredrag og for filmen og overrakte foreningens tradisjonelle gaver.
Informasjon ved formann:
Ny søknad om medlemsskap: John Arne Kværnø, Revetal, Født 1954. Pensjonert, produksjonsteknikk Offshore.
Nye dører restaurant må anskaffes, heltre eik. Tilbud innhentes.
Hvalkanonen, mottatt som gave, flyttes snart fra Skjærsnes. Oppusses hos Henriksen Mek. Settes på plass etter samarbeide med kommunen i løpet av våren.
Nye vester til museumsvaktene anskaffes.
Erik Graue, intervjuet i Tønsbergs Blad mandag 09.10.2017 ang. boken, ”Arven fra Bjørn Farmann”. To bøker mottatt allerede, oppfordrer medlemmene til å etterlyse bøker.
Det skal være et møte med Tønsberg Kommune om sted for plassering av modellen av Kaldnesferja.
Minner om spiseaften 26.10.2017 med Bacalao og minner om lørdagskaffen.
Et ord for dagen avsluttet møte som ble hevet kl. 2040.
SRÅ, 10.10.2017

 

Spiseaften 21.09.2017 kl.1900

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 68 medlemmer hjertelig
velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Chrisophersen,
Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen.
Han ønsket også aftenens foredragsholder Charlotte Svendsen med foredraget ”Pulserende Kystperle”velkommen. 4 gjester ble også ønsket velkommen.

Av foreningssaker refererte formann: at styret ønsker å finne og kjøpe boken” Arven fra Bjørn
Farmann” da boken inneholder deler av foreningens historie. Styret har fått Erik Grau til å følge opp saken.Oppfordret ble også medlemmene til å være aktive mht. å spore opp bøker.

Ang. hvalkanon , som er mottatt som gave , så er det avholdt møte med representanter fra kommunen for å bli enige om egnet plassering.

To nye medlemmer ble enstemmig innvotert:

Pensjonert boreoperasjonsleder Svein Bogre,Tolvsrød, født 1949.

Pensjonert havnefogd Harald Aas, Tønsberg, født 1937.

Formann ga deretter ordet til kveldens foredragsholder Charlotte Svendsen.
Hun er utdanne journalist.Nå daglig leder i Pulserende Kystperle as – et aksjeselskap eiet av kommunen og deler av byens næringsliv.
Selskapet skal arbeide for å bygge Tønsberg-regionens omdømme generelt gjennom å bidra til
større aktivitet,opplevelser,tilflytting og næringsetableringer.

Stikkord fra hennes fordrag:

- Samle regionens mange gode krefter
- Synliggjøre fortrinn ved å velge vår region
- Bidra til å utvikle eksisterende kvaliteter/mangler
- Internt omdømme – bygge stolthet og omdømme
- Synlighet i media
- Bygge egne kanaler
- Øke kjennskap utad
- Opplev Tønsberg – livet –du også
- Sammen skal vi skape en bølge for Tønsbergregionen

Hun understreket at Færderseilasen var et vel gjennomført prosjekt for ”Pulserende Kystperle”
og samarbeidspartnerne. Meget vellykke til tross for skepsis fra enkelte hold på forhånd.
Formann takket for et meget interessant og inspirerende foredrag og overrakte gaver fra oss.

Dagens meny: Sjømannskost m/godt drikke.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og mange gode historier.
Møte hevet ca. 2200. SRÅ

 

Medlemsmøte 05.09.2017

Kl. 1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal 47 medlemmer velkommen til høstens første medlemsmøte. Han ønsket også æresmedlemmene Ole M Brynjulfsen, Odd Cinder, Ole J. Olsen og Sigmund Opthun . Det var ingen gjester og nye medlemmer tilstede. Viseformannen leste så opp minneord over 5 medlemmer som hadde gått bort siden siste møte i foreningen.
Sjøkaptein Olaf Lindholm død 26.04.2017 begravet 09.05.2017
Shippingsjef Sverre Jarl Andersen død 26.04.2017 begravet 11.05.2017
Frysemaskinist Ingve Lid død 22.05.2017 begravet 08.06.2017
Pensjonist Rolf S. Torgersen død 12.07.2017 bisatt i stillhet
Maskinsjef Svenn Arne Liland død 19.07.2017 bisatt 27.07.2017
Det ble slått 8 glass på skipsklokken og 1 minutts stillhet
2 nye medlemmer ble enstemmig innvotert:
Maritim Elektro/Aut. Ing. Sven Lorentsen født 10.01 1958
Utviklingssjef/Daglig leder Nils Terje Ottestad født 19.03.1944
2 søknader om medlemskap ble opplest og hengt opp på tavlen.
Viseformann leste så opp takkekort fra Arne Christophersen, Finn Aage Christoffersen,
Harald Gausaker, Kay O. Myhre og Wilh. Wilhelmsen
Bore ops. Leder Svein Bogre og Havnefogd Harald Aas
Neste post på programmet var årets brannøvelse så ordet ble så gitt til Huskomiteens leder Sigmund Opthun som gikk gjennom prosedyrene. Kl . 1930 gikk brannalarmen og salen ble evakuert gjennom nødutgangen fra Wilhelmsen salen alle var ute av huset 1933. Huset ble gjennomsøkt av huskomiteens medlemmer og erklært tomt 1940 av brannsjef Ole J. Olsen og medlemmene kunne gå tilbake til Wilhelmsen salen. Sigmund Opthun gikk så igjennom brannøvelsen og noterte seg kommentarer fra medlemmene.
Viseformannen ga så ordet til Tormod Pettersen som fortalte om besøket fra Salvesen Ex Whalers Club og om gavene som var gitt til foreningen. Dette kan leses på foreningens hjemmesider.
Viseformannen opplyste om at nye slips var ankommet og at prisen er Kr. 200.-
Han opplyste videre om at lørdagskaffen startet lørdag 16.09.2017 og at neste møte var spiseaften 21.09.2017 kl. 1900. Deretter ble det servert kaffe og noe å bite i salen og viseformann ønsket alle vel hjem.

Ref: Eilif H. Hundal

 

SPISEAFTEN 27.04.2017

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle hjertelig velkommen til spiseaften med ledsagere. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjefene Arne Christophersen, Ole J Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens underholder Jan Erik (JOPPA) Lunde hjertelig velkommen. En gjest, fru Inger Terese Severinsen ble ønsket spesielt velkommen. Totalt var det 95 personer tilstede.
Formannen opplyste videre om høringsutkastet angående «Nøtterøykorridoren» som var sendt til Bane NOR fra foreningen. Han minnet videre om høstens tur til Tyskland og Danmark var lagt ut for påmelding. Ett nytt medlem ble innvotert Kjell Igelkjøn og to nye søknader ble opplest, Sven Lorentzen og Nils Terje Otterstad, disse søknadene ble hengt på tavlen frem til neste medlemsmøte. Formannen forklarte videre om parkeringen foran Tollboden. Han fortalte videre om kveldens meny «Reinsdyrstek med tilbehør» og dessert + kaffe.
Han ga så ordet til «JOPPA» som overtok plassen og underholdt oss med flott allsang både fra sjø og land og fine historier og salen var virkelig med på notene.
Kl. 2000 takket formannen for underholdningen og det ble gjort klart for servering. Mat og drikke kom fort på bordene og det så ut til å falle i smak. Alt virket perfekt og praten gikk lystig rundt bordene. Tale for damene ble holdt av æresmedlem Maskinsjef Arne Christophersen med fynd og klem og høstet stor applaus. Fru Jorun Flaatten takket for maten og høstet ikke noe mindre applaus.
Shanty koret under ledelse av Erik Graue underholdt så med tre sanger og fikk salen med på allsang. Så var det utlodning, fine gevinster og det var mange glade fjes å se. Formannen takket alle fremmøtte for en hyggelig aften og ønsket alle vel hjem og ønsket alle velkommen til «Bacalao» på brygga 8.juli.
Ferdig kl. 2240. Ref: Eilif H HundalMedlemsmøte 04.04.2017 kl.1900.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 38 medlemmer hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Arne Christophersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, DriftsjefSigmund Opthun og Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.
Han ønsket også aftenens foredragsholder Advokat Jon Lie med foredraget »Juridiske problemer for seniorer» velkommen. Det var ingen nye medlemmer eller gjester tilstede.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledet med å si at han ville prøve å gi en oversikt over noen juridiske tanker og takket for invitasjonen. Nevnte litt om oppveksten på Hedemark hvor Mjøsa bare hadde «Skibladner». Etter utdannelse ble han Dommerfullmektig i Grimstad som hadde flere skipsrederier blant annet Ugland og Tønnevold. Han opplyste ogå at han var med havnestyret da de inspiserte opplagsbøyer og fortøyningsfester for skip i opplag. Han hadde også tatt en ferge til en sjøforklaring. Han fortsatte med å nevne at det ved arveoppgjør ofte var slik at beslutningene ofte ble tatt forsent når vi lever lenger, men er ikke flinke til å disponere kapitalen. Har man penger er det mange som ønsker å hjelpe. Overformynder ordningen mot en liten avgift for arv til barn under 18 år annså han som god. Det var vanligvis heller ikke problemer med husleie og pensjon. Han anbefalte også at en holdt seg unna noen foreninger/håndverkere/telefonselgere som kunne ha en baktanke med sine henvendelser. Det var også viktig å holde dørene lukket døgnet rundt. Anbefalte også at det var opprettet bare to kontoer i banker. En brukskonto og en sparekonto. En måtte også unngå inkasso for utestående og ikke ta opp pantelån eller lån. Lån i en bank kan gi banken store beløp i fortjeneste. Ikke kjøp ferie bolig i utlandet, men bare leie. Ved telefonsalg/veledighet må en ikke
være snill. Pengene forsvinner hovedsakelig til telefonselger og administrasjon. Beløp må sendes direkte til mottaker. Det å endre bosted kan være kostbart ved at en må ta opp lån og en avtale med banken slik at en bare betalte renteutgiftene for lånet var en fordel. Lån til barn/barnebarn anså defleste som en gave og ikke som et lån. Kausjon for familie eller andre bør unngåes og en burde ikke skrive navnet på dokumenter uten å ha kontaktet en advokat. Hus og hytte kan skape krangel mellom arvinger. Det enkelste er at det blir omsatt i penger og ikke en avtale om at arvinger skal ha rett til hytten hvert 7 år. Bruk arvelovens fordelings nøkkel Det er viktig å holdepå kapitalen en har når en av ektefellene plasseres på sykehjem og fortalte om hvor mannen ble plassert på et sykehjem og kona måtte selge huset for å dekke kommunens krav for plasseringen.
Det vanlige er at ektefellen sitter i uskiftet bo når den ene faller bort. Ved samboer forhold er det imidlertid viktig å bruke advokat slik at det ikke er tvil om hvem som eier hva i forholdet. I dag kan det ofte være vanskelig når det gjelder familieforhold med dine og mine barn og hus som kan selges for penger er lett å dele. Et forhold med konsesasjon på en landeiendom med 12 arvinger
ble løst slik at alle arvinger var villig til loddtrekking og den heldige fikk kjøpt eiendomen til kr.200.000. Det er i dag Norsk arvelov rett som gjelder, men for neste generasjon vil arbeidet med en ny arvelov være fullført. Foredragsholderen besvarte tilslutt spørsmål fra medlemmene og fikk stor applaus for det interessante foredrag og anbefalte at en bør søke hjelp fra en rådgiver hvis en var i tvil om arv.
Formannen takket foredragsholderen og overrakte foreningens glass pokal med logo samt jubileumsboken til Advokat Jon Lie.

Ordet ble gitt til Finn-Aage Christoffersen som fortalte om en hendelse som kaptein på et Wilh.Wilhelmsen linjeskip fra Middelhavet til Pusan. Skipet hadde ikke Air-condition og shelterdekket var ikke lukket. Etter lasting gikk skipet via Cape Det gode Håp hvor skipet langs øst kysten av Afrika gikk nær kysten pga strømforhold. Fortsatte og gikk Sunda Stredet,Java-sjøen og stredet ved Borneo hvor det var mange oljerigger og dårlig sikt med regntykke. Passerte også Brunei og gjennom Sulu Sea med dårlig fyrbelysning til Cebu for lossing av papirsekker for sukker. Etter lossing fortsatte skipet til Manila og Pusan hvor los kom ombord. På veien inn gjorde han losen oppmerksom på et kystfartøy rett forut. Losen svarte da at fartøyet var på vei inn til en annen plass. Han ble urolig for situasjonen og bad mannskap gjøre klar begge ankrene. Da fartøyet var nær, ga han ordre om å kaste begge ankrene med 15 favner i vannet og full fart akterover i mmaskin. Fra broen så han først baugen, en åpen lasteluke og tilslutt det koreanske flagg passere. Ankrene ble hivd opp og en nordlending sa «vi gikk klar.» med 30 cm. Messeguten hadde satt fra seg kaffen og kjeks på broen da det ble slått akterover og kaffe og kjeks lå strødd på dørken. Ved ankomst kai takket en eldre kar fra Stavanger ham for at man unngikk en ulykke som også hadde vært en stor opplevelse for ham.
Formannen takket Christoffersen for hendelsen og fikk applaus. Formannen henstilte også til medlemmene om å fortelle om spesielle opplevelser til sjøs ved å melde fra til leder av arrangement-komteen.
Han leste opp et takkebrev fra familien til Erik Henningsen som hadde gått bort.
Det ble også opplyst at det var registrert 19000 krigsseilere.
Familien Ellefsen var villig til å gi fra seg hvalkanonen, og det var sendt søknad til Tønsberg Kommune om plasseringen på plassen ved Tollboden.
Huskomiteen hadde på to dager vasket og malt sør-øst veggen. Montøren for skiltet med logoen mente ogsa at det var klar for montering etter påske.
Stiftelsen gamle Tønsberg har bestemt seg for en miniatur av Kaldnesferge Nr 4. Søknader om økonomisk støtte til prosjektet hadde blitt sendt, men plasseringen hadde ikke blitt bestemt.

Det vil være spiseaften med ledsagere 27.04.17 hvor det vil bli underholdning og lotteri.
Lørdagskaffen fortsetter til 13.05.17.

Formannen avluttet med noen ord for kvelden, opplyste at kaffe og wienerstang var klar for servering og takket for fremmøtet.

Møtet slutt kl.2040.

Svend Erik Jensen sekretær.

 

Spiseaften 30.03.2017 kl.1900.

Formann Tore Simonsen ønsket 68 medlemmer velkommen etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiel hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Cimber. Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Driftsjef Sigmund Opthun. Han ønsket også aftenens foredragsholder Marius Steen fra Wilh.Wilhelmsen velkommen med foredraget «Wilhelmsen klar for fremtiden».
Det var et medlem tilstede for første gang og han ble ønsket velkommen.

Formannen bad alle reise seg og leste minneord for to medlemmer som hadde gått bort Ole Odd Jensen og Alf Morris Thrane etterfulgt av et minutt stillhet og 8 glass på skipsklokken. Ordet ble gitt til foredragsholderen som først takket for invitasjonen til å komme til foreningen. Fortalte litt om seg selv og fortsatte å fortelle om hva Wilh.Wilhelmsen driver med idag og at

utviklingen innen skipsfart går fort. Han ga også en oversikt over hva rederiet er idag og hvilke utfordringer det er. Rederiet er store på linjefart og tilbyr idag frakttjenester for biler, lastebiler og større kjøretøy blant annet landbruket og tilbyr fraktløsninger fra produsent til forhandler. Det driver også med agent virksomhet og annet innenfor shipping. I 2016 skjedde det imidlertid mye
da deler av selskapet virksomhet ble delt opp. Det ble også gjordt forsøk på å kjøpe opp Western Bulk. Selskapet hadde da ca.10.000 ansatte hvorav mannskap bestod av ca. 8.000 hovedsakelig filipinere, men også fra andre nasjoner. Selskapet hadde et samarbeide med det svenske rederi Wallenius. Begge selskaper har nå inngått en avtale om en fellesavtale om å etablere et nytt felleseid børsnotertselskap. Avtalen innebærer at man fusjonerer eierselskapet og mesteparten av selskapenes skip til
det nye selskap.Wilh.Wilhelmsen vil derfor ikke lenger være et rederi.
Rederiet har idag 24 skip og tjener mest penger på frakt av tungløft.
Sammen med Wallenius vil Wilh. Wilhelmen hver ha en eier andel på ca.40 prosent og være en investor i det nye selskapet. Det er ennå ikke bestemt hvor det nye selskap skal ha kontorer, men det er antatt at det blir i Norge. Det nye selskapet ventes børsnotert i april 2017. Det er imidlertid mange utfordringer for det nye selskap. USA har siden presidentvalget 2016
begynt å føre en proteksjonistisk politikk. Det det finnes også andre utfordringer for selskapet som ikke er kjent.
Når det gjelder fremtiden innen shipping og transport må man hele tiden tenke nytt og det er dyrtå anløpe havner. Oljepriser, krig og konflikter kan selskapet tjene penger på.Droner til levering av containerlast direkte til mottaker kan bli løsningen for å unngå havneanløp og føreløse skip kan være noe av fremtiden. I den forbindelse ble det nevnt at slike skip vil trenge mer vedlikehold når det ligger i havn. Det må hele tiden tenkes på nye løsninger for sjøtransport. Han henviste i den forbindelse til at Hong Kong har føreløse trikker.
Fremtiden er usikker, men hevdet at det er muligheter for norsk skipsfart med endringer hvert år.
Selskapet har et globalt solid megasystem og tenker stort og yter stor service. På utstillingen NOR shipping vil selskapet også fortelle om fremtiden.
Til slutt besvarte han spørsmål fra medlemmene som blant annet gjaldt «Hva skjer med Linjeakvaviten». Foredraget var slutt kl.2005 og foredragsholderen fikk stor applaus for det interessante og opplysende foredrag. Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens glass pokal og jubileumsbok.

Aftenens meny fiskesuppe og skrei med valgfritt drikke ble servert og formannen utbrakte en felles skål under måltidet.
Mellom de to rettene leste formannen opp en søknad om medlemsskap fra Kjell Igelkjøn som vil bli behandlet og fortalte om enkelte foreningssaker.
Skiltet med foreningens logo var i dag blitt bestilt for plassering på sørøstveggen. Størrelsen på logoen vil bli 3,80 m. lang og 2,50 m høyt. Kostnadene for skiltet er redusert i forhold til et tidligere tilbud.
Styret hadde også behandlet og godkjent et samarbeide med Stiftelsen Gamle Tønsberg om plassering av en miniatyr av «Kaldnesfergen» ved Tollboden. Foreningen vil ikke få noen økonomiske forpliktelser ved samarbeidet.
Arrangement-komiteen har planlagt en fellestur med ledsager med avreise 6.09.17 til Kiel via Danmark .
Det er ventet at jakkemerker med foreningens gamle logo vil bli mottatt i april.Shanty-korets medlemmer vil motta merkene gratis, men andre medlemmer må betale til kostpris.
Talen ved «Svend Foyn» statuen vil bli holdt av Jon Brun.
Familien Ellefsen på Skjærsnes i Stokke er nå klare for å gi fra seg sin hvalkanon. Søknad om å plassere den på «Tollbodplassen» er sendt Tønsberg Kommune.
Det var også motatt en invitasjon for krigsseilere og deres nærmeste familie til å delta ved åpningen av D/S «Hestmannen» som Norsk krigsseilermuseum 26.6.17. Invitasjonen vil bli sendt til medlemmer med e-mail.
Det var blitt mottatt en søknad om kr.10000 til en bok om velferdstjenesten for handelsflåten. Styret hadde godtatt søknaden forutsatt visse vilkår ble oppfylt.
Støtten på kr.30000 er mottatt fra Lyngaas Legat. Det var også sendt søknader til andre om støtte.til filmen om foreningen.
Havnevesenet har opplyst at de håper at flaggstangen vil være på plass foran Tollboden før sommeren. Formannen fikk tilslutt applaus for informasjonen.

Etter middagen holdt Sigmund Opthun «Takk for maten talen». Han fremhevet at det var servert en nydelig fiskesuppe og kokt skrei før han fortalte en god historie om en sønn som spurte faren om hva er en politiker. Han fikk stor applaus for historien.

Kaffen ble servert og shantykoret sang fire shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr. Koret fikk stor applaus for fremførelsene.

Formannen opplyste at det fortsatt ble servert lørdagskaffe i «Pelagosrommet» fra kl.1000 til 1200.
Det neste møte er medlemsmøtet 4.4.17 kl.1900. Shantykoret møter kl.1800. Den neste spiseaftenen er 27.4.17 med ledsagere.

Marius Steen takket igjen foreningen for invitasjonen og var imponert over foreningens lokaler og hva foreningen hadde fått til og fikk applaus.

Formannen avsluttet med ord for dagen, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2140.

Svend Erik Jensen Sekretær


Medlemsmøte 7.3,2017 kl.1900.

Etter 6 glass på skipsklokken ønsket styremedlem Inge Thorstensen 32 medlemmer velkommen til møtet. Han hilste spesielt til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Ole Jakob Olsen, Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Flykaptein Odd Cimber (Knutsen) og Sjøkaptein Kay O.Myhre. Møtets fordragsholder Nils Terje Ottestad med foredraget «Hvordan overleve som planløser i oljeindustrien» ble også ønsket velkommen.
Det var ingen gjester, nye medlemmer eller medlemmer som var tilstede for første gang.

Thorstensen leste opp søknaden om medlemsskap fra Bjørn Hansen Foynes og etter votering ble han invotert som nytt medlem i foreningen.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som takket for invitasjonen fra foreningen til å holde foredraget.
Han fortalte om at han hadde en sikker stilling i 1984 da han fikk anledning til å danne selskapet OBS Technology A/S hvor Statoil også var deltaker til å utvikle planløsninger for oljeindustrien i Nordsjøen.
I 1988 skjedde det en dykkerrevolusjon etter en hendelse i Aberdeen som også endret firmaets arbeide/strategi. Det ble dog avslørt som sabotasje. Firmaet leverte dog senere dykkerutstyr og deltok med dette ved et rekord forsøk i en fjord nær Bergen. På 1990 tallet var det en tilbakegang av oppdrag og i 1993 var det bråstopp. Firmaet utviklet imidlertid noen oppdrag i perioden 1993 til 1999 da firmaet kjøpte opp Statoils andel av firmaet.
Firmaet utviklet fra nå av en oppstigningsventil for Hugin en mindre undervannsfarkost til å undersøke havbunnen selv på store dypder. Brannvannsventiler levert til blant annet «BP King».Vakuumskompensatorer hadde også blitt konstruert.
Firmaet arbeidet også med utvikling av «Ekstra High Pressure Regulators», ventiler for kjemikalieinjeksjon og andre spesielle konstruksjoner. Han avsluttet med å omtale firmaets siste prosjekt nemlig «Void Power» som er istand til å hente ut enorm energi fra tomrommet på store dyp hvor grensen tidligere var 3000 meter.
Under foredraget ble det vist plansjer/bilder av produktene fra firmaet og han fortalte at det ofte var oppdragsgivere som ga firmaet ideene til de nye kontruksjoner
Kl. 2000 etter spørsmal fra medlemmene var besvart takket fordragsholderen igjen for anledningen
til å komme til foreningen og fikk stor applaus.

Styremedlem Thorstensen tok ordet og takket foredragsholderen for det interessante foredrag og overrakte foreningens glass pokal med logo og jubileumsboken til foredragsholderen til applaus.

Arne Johan Asmyhr opplyste at shanty-koret vil synge på spiseaftenen 30.03.17 og Thorstensen avsluttet med et sitat av Edvard Hoem takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Møtet ble avsluttet med servering av kaffe og Wienerstang.

Møtet slutt kl.2010.

Svend Erik Jensen Sekretær.


Spiseaften 23.02.2017.

 

Kl. 1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif Hundal 45 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber (Knutsen) og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også aftenens foredragsholder Steinar Høybakk med foredraget «Norges konger fra Harald 1 til Harald 5» velkommen.

 

Viseformannen leste opp en hilsning fra Formann Tore Simonsen som ferierer på en øy i Caribbean og Simonsen opplyste at der var det ikke glatt. En gjest var tilstede og presenterte seg.

 

Viseformannen bad alle reise seg før han leste minneord for Erik Henningsen som hadde gått bort. Etter et minutt stillhet ble det slått 8 glass på skipsklokken.

 

Takkebrev fra Frelsesarmen og Kirkens Bymisjon for pengegavene fra foreningen til jul ble lest opp.
Viseformannen leste opp en søknad om medlemsskap fra Bjørn Hansen Foynes som vil bli behandlet. Det ble også opplyst at aftenens meny var «Irish Stew» og det ville være anledning til å kjøpe «Irish coffie»

 

Ordet ble gitt til foredragsholderen som presenterte seg og opplyste at han var meget opptatt med Tønsbergs historie før og idag. Det startet med Svend Foyn og nevnte også Roald Amundsen som var æresmedlem av foreningen og begynte sitt liv til sjøs her. En statue av Amundsen var også plassert i byen.
Kongen vår idag Harald 5 fylte i år 80 år og han berømmet kongen for hans tale hvor han inkluderte alle som bor i landet er norske og vi er en nasjon. Ved kongeparets 25 års jubileum på tronen hadde han skrevet 13 sanger om kongene Harald og Håkon . Han hadde senere mottatt et takkebrev fra kongen.
Han nevnte først Harald Hårfagre (860-ca.933) som holdt til i Vestfold og Avaldsnes(Karmøy). Ifølge Snorres Saga ble Tønsberg by året 871. Håkon 1 Den gode (ca.920-960) opprettet blant annet «Leidangsordenen» til forsvar av landet og som innførte kristendomen til landet. Harald 2 Gråfells (935-970) far var Erik Blodøks kjent for å drepe sine fiender. Håkon Ladejarl (935-995) var en vakker mann og kvinne bedårer, men endte sine dager i en grisebinge da en træl skar av hans hode. Harald Hardråde 3 (1015-1066) gjorde blant annet Oslo til hovedstad, reiste til Konstantinobel og var med på det siste store vikingeslag ved Stamford Brigde 1066. Harald Gille 4 (1103-1136) måttebevise at han var av kongeliætt ved å gå på glødende jern og han var også raskere enn en løpende hest.Håkon 2 Herdebrei (1147-1162). Håkon 3 (1170-1204) var en kirkens mann og var opptatt med å gravlegge gamle strider. Han fikk også en uekte sønn med en frille Inga fra Varteig. Håkon 4 (1204-1263) bygget blant annet Tunsberghus borgen på slottsfjellet. Håkon 5 (1270-1319) under hans styre led landet. Håkon 6 (1340-1380) styrte landet under og etter svartedauen. Håkon 7 (1872-1957) var konge fra 1905. Han var konge 1940 da tyskerne invaderte Norge og er kjent for sitt nei til å kapitulere som det også er lagd film om. Harald 5 (1937- ) konge fra 1991 er en konge for sin tid.
Ved foredraget ble det vist bilder. Han sang også om hver av kongene og spilte på pianoet. Han avsluttet med å takke for anledningen til å komme til foreningen og fikk stor applaus. Viseformannen takket foredragsholderen for det interessante foredrag og opplyste at spiseaftenens meny var klar for servering.

 

Under middagen utbrakte viseformannen en felles skål og Sigmund Opthun fortalte en god historie fra Andebu og fikk applaus. Ved kaffen holdt foredragsholderen «Takk for maten talen». Han hadde ikke spist «Irish Stew» før og forsto at dette heller ikke var vanlig i Tønsberg Sjømannsforening. Han syntes at retten var utmerket og avsluttet med å si at maten var en hyggelig overraskelse og takket for seg til applaus.

 

Viseformannen bad Arkivar Nils Toreskaas komme frem og overrakte han foreningens tinnfat med logo for hans arbeide med digitaliseringen av foreningens protokoller samt registreringen av krigsseilerne. Toreskaas takket for tinnfatet fra foreningen og takket også for god mottakelse han hadde fått i foreningen. Han takket også for den hjelp han hadde mottat av formann Tore Simonsen,
Kay O.Myhre og Odd Cimber (Knutsen) med sitt arbeide og fikk applaus.

 

Viseformannen opplyste at foreningen hadde mottatt en gave fra foreningens medlem Roar Fjeld. Gaven var en loggbok fra fregatten «Norge» 1871 og inneholdt blant annet mannskapsliste og sjøveisregel plakaten. Fjeld fikk applaus for den flotte gaven som han hadde funnet ved opprydding. Shanty-koret ble kalt frem og fire shanties ble sunget under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr og fikk applaus. Viseformannen opplyste at neste møte blir 7.03.17 kl.1900. Shanty-koret møter kl.1800 Styremedlem Inge Thorstennsen vil lede møtet da formann og viseformann ikke hadde anledning til å komme. Han takket også for aftenens fremmøte.

 

Spiseaftenen var slutt kl.2135.

 

Svend Erik Jensen
Sekretær.


Generalforsamlings – middag i Tollboden 9.februar 2017.

Etter generalforsamlingen var slutt kl.1855 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagos rommet var åpen og at serveringen av middagen ville begynne kl.2000. Med 70 medlemmer tilstede ønsket formannen alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med dessert og
kaffe.Formannen nevnte også kort at foreningens eneste krigseiler Sjøkaptein Erik Henningsen hadde gått bort og skulle gravlegges 16.02.17. Han håpet på deltakelse av foreningens medlemmer.

Æresmedlem Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V`s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning av foreningens 171.generalforsamling den 2.2.17 og svaret som var mottatt den 7.2.17 og 1ste vers av kongesangen ble sunget.

Etter ertesuppen ble ordet gitt til Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen som holdt talen for «Fedrelandet». Han gratulerte alle med dagen som er en tradisjon i foreningen. Han siterte først et dikt av Nordahl Grieg før han i talen la vekt på norsk shipping før og i dag. Før var norske flagg på norske skip vist i land verden over. I dag har det å se norske skip og flagg verden over endret seg selv om vi fortsatt har norske rederier og shipping selskaper i landet og i utlandet. Det norske folk har stor kjærlighet til flagget noe som vi ikke minst ser ved store idrettsarrangementer både i Norge og utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelands kjærligheten og fedrelandet og alle sang 1ste vers av «Ja vi elsker». Han fikk applaus for hans gode tale.

Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle og Tormod Pettersen utbrakte en skål for foreningen. Inge Thorstensen og Sigmund Opthun fortalte hver sin gode historie og fikk applaus. Deretter ble Arne Kjell Johansens sang «Erter kjøtt og flesk» sunget og avsluttet med en skål.

Kaffe og dessert (is med bær) ble servert og Viseformann Eilif Hundal holdt «Takk for maten talen». Han fremhevet at menyen som var servert var utmerket, men hadde talt med kokken som hadde uttalt at skivene på kjøttet kanskje skulle ha vært skåret litt tykkere.
Han avsluttet med en god historie om en kone som syntes at mannen brukte for mye tid på «Facebook». Han fikk applaus og serverings og kjøkkenpersonalet ble kalt inn og det ble takket for god servering og mat. Til slutt ble personalet overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.

Formannen bad Arne Johan Asmyhr lese prologen som første gang ble lest i 1945 ved servering av punsjbollen og punsj ble servert.

Formannen bad de medlemmer som som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2016 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin. De som ikke var tilstede vil bli overrakt en flaske vin ved en senere anledning.Shanty koret ble kalt frem og de sang tre shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Formannen takket for tilliten ved valget for ett år til som formann. Han takket også for alle komiteene, bacalao gjengen og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.

Tønsberg Maritime Kulturforum arbeider for å få etablert ett maritimt museum i Tønsberg og takket Kay O.Myhre for hans arbeide. Kay O.Myhre fikk applaus.

Det er også viktig for foreningen å profilere seg og viste til arbeidet med å motta årlig ca.500 elever i forbindelse med «Den kulturelle skolesekken». Ved et foredrag om Svend Foyn med 40 personer tilstede hadde det blitt interesse for å besøke foreningens museum.
Erik Jacobsen som lager filmen om foreningen hadde fått et forskudd på kr.30.000.

Etter mottatt oppsigelse av leiekontrakten for foreningens lokaler hadde det det blitt inngått en ny avtale.
Medlemmer av foreningen deltar aktivt med registreringen av krigsseilere selv om arbeidet er stort.

Det arbeidets med foreningens arkiv.
Foreningens logo plassert på sørøstveggen vil bli satt i bestilling.

Neste spiseaften blir 23.02.17 med foredrag av Steinar Høybakk om «Norges konger». Det blir en ny og spennende meny.
Inge Thorstensen fikk ordet, og på vegne av medlemmene og ham selv, takket han formannen.
Kay O.Myhre opplyste også at han hadde mottatt en telefon fra en dame som takket for at hun hadde funnet at hennes far var oppført i krigseilerregisteret.

Takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem
Generalforsamlingens middag ble avsluttet kl.2225..

Svend Erik Jensen
Sekretær.


Spiseaften i Tollboben 26.01.2017

Etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 65 deltakere velkommen og med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Cinder (endret etternavn fra Knudsen), Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Aftenens foredragsholder Audun Tjomsland og frue med foredrag om «Anders Jahre hans liv og virksomhet» ble også ønsket velkommen.
To gjester ble presentert og ønsket velkommen.
Formannen ga ordet til foredragsholderen som takket for invitasjonen til å komme til foreningen.Han ga først en liten orientering om sitt tidligere arbeide og etter flytting tilbake til Sandefjord hadde han skrevet bok om Anders Jahre og hadde et samarbeide med Erik Jacobsen kjent for sine film prosjekter fra Vestfold.
Jahre født 1891 vokste opp på en gård i Ramnes. Faren sendte ham til marked på Kongsberg som 10/11 åring for å selge en hest. På markedet solgte og kjøpte han hesten tre ganger og returnerte hjem med både penger og hest. Student eksamen 1910, utdannet jurist 1914. I 1915 var han kadett på forsyningsskipet «Tordenskjold» hvor han uten tvil lærte at det var viktig med forsyninger. Dommer-fullmektig i Ibestad Troms i ett år.I 1917 giftet han seg med Dagny Brun som gikk bort 1940. Under krigen hadde han et kjærlighetsforhold til Sonja Wigert men giftet seg 1946 med Bess Fredie Børresen som var hans hustru til hans død 1982. Begge ekteskap var barnløse.
Jahre`s karriere innenfor hvalfangst begynte 1919 uten at han hadde deltatt på hvalfangst eller rederivirksomhet og ble i de første årene på 1920 tallet deltaker i andre norske og senere også utenlandske selskaper med rederi og som drev med hvalfangst. Den pelagiske hvalfangst var i 1925 i sterk vekst.I 1927 forsøkte han å danne verdens største hvalfangstrederi med deltakelse av rederier i Tønsberg, Sandefjord, Larvik og blant annet med A.P.Møller og Fred Olsen uten å lykkes grunnet uenighet. Han hadde imidlertid et nært samarbeide med Tønsberg rederiene Pelagos (Svend Foyn Bruun) og Antarctic (Anton von der Lippe) i alle år fra 1919.Disse rederier var også med da Anders Jahre stiftet Kosmos A/S i 1928. Han forsøkte også i 1929 å etablere et selskap sammen med A.P.Møller, men norske myndigheter nektet ham å bruke dansker ombord i norske hvalbåter og det ble ikke etablert.Han bygget da sitt første hvalkokeri «Kosmos I» som også kunne brukes som tankbåt.Han var også frem til 1931 med til å stifte flere andre hvalfangst selskaper også utenlandske.
Samtidig som markedet for hvalolje ble rammet i 1931 av den økonomiske verdenskrise og ekspedisjonene for hvalfangst ble liggende i opplag 1931-1932 som førte til at mange fangstfolk ble hjemme, bygget han også «Kosmos II» og det ble også lagt opp.
I den periode var Jahre litt usikker på den politiske utvikling i Norge med et Arbeiderparti og et kommunist parti i vekst. Derfor opprettet han kontorer og selskaper i utlandet. I Syd-Afrika (Walvis Bay) ble det opprettet et verksted for hvalbåter.
Jahre fortsatte med hvalfangst i 1933, men begynte også å interessere seg for bygging av tankskip samt industri for foredling av hvaloljen.
Under 2nd verdenskrig mistet selskapene til Jahre mange skip og gjenoppbyggingen tok til. I årene 1949 til 1951 var det kontraheringsstopp i Norge. Han bygget imidlertid syv tankskip i den periodeved hjelp av sine utenlandske selskaper og skipene ble registrert i Panama/Monrovia/Bahamas.Jahre`s flåte av skip økte sterk i 1950/1960 årene og sto bak bygging av mange nye bygninger iSandefjord blant annet Park hotell og rådhus. I hans krets av kjente var blant annet A.P.Møller og Onassis.
Gjennom sine utenlandske selskaper hadde Jahre etter mange år opparbeidet en anselig formue som han hadde et ønske om å føre hjem til Norge. Norske myndigheter begynte imidlertid i begynnelsen av 1980 et fremstøt mot rederier og rederdødsbo for mulige skatteunndragelser som
begynte etter jahres død 1982.
Jahre beholdt kontrollen over selskapene til han i 1978 ga den over til Bjørn Bettum sønn av medinnehaver Fridhjof Bettum.
Norske myndigheters gransking av boet til Jahre ble ikke avsluttet før 2012. Det var da funnet kr.1060 mil. men det hadde medgått til advokatutgifter kr.410 mil. og Sandefjord kommune fikk bare kr.50 mil.
Kl.2010 takket foredragsholderen for anledningen til holde å foredraget og avsluttet med å besvare spørsmål fra medlemmene. Formannen takket for det interessante foredrag og foredragsholderenfikk overrakt foreningens glasspokal med logo, jubileumsbok og en vinflaske til stor applaus.
Aftenens meny først nydelig fiskesuppe og hovedrett kokt torsk ble servert med valgfri drikkeFormannen utbrakte under middagen en felles skål og Sigmund Opthun fortalte en god historie.
Før kaffen fikk Gunnar Auve ordet og holdt talen for foreningen. Auve fremhevet i sin tale hvor viktig det er å ha komiteer til frivillig arbeide for foreningen og takket dem for arbeidet som ble utført.Han avsluttet med å utbringe foreningens skål og fikk applaus.
Kaffen ble servert og ordet ble gitt til Audun Tjomsland for «Takk for maten talen». Han takket igjen for anledningen til å komme fra Sandefjord til Tønsberg selv om det bare var torsken som ble servert med «Sandefjords smør». Han fremhevet også at Tønsberg hadde tatt bedre vare på byens maritime historie enn Sandefjord. Han mente også at istedenfor sammenslåing av kommuner i Vestfold kanskje ville ha vært bedre med at Vestfold var en kommune. Han fikk derfor applaus når han nevnte at dette også kunne løse valget av veiforbindelsen fra Nøtterøy og Tjøme.Han avsluttet med å kalle frem serveringspersonalet og de ble takket for god service.
Shanty-koret ble kalt frem og under Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr`s ledelse  fremførte koret fire shanties og mottok applaus for shantiene.
Formannen avsluttet spiseaftenen med foreningsaker. Nevnte at arbeidet med filmen om foreningen ikke var avsluttet. Foreningen er medlem av Tønsberg Maritime Kultur Forum som arbeider med Tønsbergs maritime historie og består av flere foreninger.
Foreningens årlige General forsamling vil bli avholdt 9.2.17 kl.1800 med etterfølgende middag. Annonse vil stå i Tønsbergs Blad 28.1.17.
Olav Nilsen hadde kommet med forslag til en fellestur høsten 17 og i styremøtet 25.1.17 hadde styret godkjent at «Grassrotandelen» fra Norsk Tipping kan benyttes som støtte for reisekostnader.
Ved arrangement av «Færderseilasen» 10.6.17 er det mulig at foreningen vil sette opp telt for servering.
Medlemmer av foreningen deltar i registrering av krigsseilere. Det er til nå registrert ca.15000 og regner med det er 50000 som må registreres.
Kulturkomiteen vil begynne å kontakte medlemmene for vakter til museet i 2017. Trond Presterud hadde sagt ja til å bli viseforman i komiteen og fikk applaus.
Formannen minnet medlemmene om neste spiseaften etter Generalforsamlingen er 23.2.17 og at serveringen av lørdagskaffe kl.1000 til kl.1200 fortsatte.
Til slutt tok formannen opp at medlemmene som benytter kontoret i museet følger ordensreglene for bruk av kontoret. Takket for aftenen, fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen slutt kl.2200.
Svend Erik Jensen./Sekretær

 

Medlemsmøte i Tollboden 03.01.2017.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 42 medlemmer velkommen og godt nyttår. En spesiell hilsen ble også sendt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen og Flykaptein Odd Knutsen.
Aftenens foredragsholder Toril Liodden med foredraget «Hjertevennlig valg i hverdagen» ble
presentert og ønsket velkommen,
Tre nye medlemmer var tilstede for første gang Svein Ivar Nymoen, Wilhelm Butler Wang og Geir Wærnes ble presentert.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som informerte om at hun var sykepleier ansatt på «SIV» i mange år og underviste på «Hjerteskolen» for 10 til 15 pasienter av gangen. Hjertet gjør ca. 100.000 pulsslag pr. døgn og forklarte om forebygningen av sykdommer i hjertet
samt hvilke sykdommer som kan oppstå. Ujevn hjerterytme kan forebygges med å sette inn «Pacemaker» og hjerteklaffer kan bli utsatt for sykdom men da må det til en operasjon. Ved hjertesvikt også kalt hjerteinfarkt er det som regel trange årer. Til slutt var det åreforkalkning som
ansees som en normal prosess for et menneske.
Årsaken til det ovennevnte er kolesterol/fett i blodårene og merkes ved brystsmerter og at en f.eks. ikke kan gå opp på Slottsfjellet uten å må stoppe. Hjerte problemer for menn før fylte 55 år og for kvinner før 65 år ansees som tidlig. Uttrykket «Rust i årene» blir brukt og
forebyggingen består av å gi «Albyl og Kolesterol tabletter». Angina pectoris er hjertekrampe og hjerteinfarkt/hjertesvikt kan ha mange årsaker. Mer fysisk aktivitet er viktig, men noen bruker tabletter av Nitroglycerin som dog bare har en kortvarig virkning og tablettene må være nye.
Det finnes også en spray som virker. Det ble også nevnt små slurker av vann kan brukes.Ved hjerteinfarkt spilte tidsperioden fra det inntrufne til operasjon/behandling en stor rolle.
Foredraget ble avsluttet med om hva en selv kan gjøre for unngå hjerte-sykdommer og hjerneslag.
Her ble det nevnte røking/fettholdig mat/høyt blodtrykk/inaktivitet/diabetes/stress/høyt alkoholforbruk/ inntak av mye salt som ikke bør overstige ca.5 gr per dag og brød inneholder gjerne mye av det. Det var derfor viktig med hjemmelaget mat og gode regler for forbruk av fett. Havregrøt om
morgenen var et godt men nesten glemt alternativ.
Foredragsholderen viste og forklarte med bilder og plansjer under foredraget og besvarte spørsmålfra medlemmene før hun takket for anledningen til å komme til foreningen. Hun fikk stor applaus
for det interessante og opplysende foredrag.
Som takk for foredraget ble foredragsholderen overrakt av formannen foreningens glass pokal med logo og jubileumsboken til applaus.

Formannen informerte om mottatte takkekort og julehilsinger. Etter søknad var det mottatt kr.5000 fra Rederiforundets Sjømannsfond. Endringene som blir gjort i museet ventes avsluttet i slutten av januar 2017. Det var mottatt to gaver som vil bli plassert i biblioteket. Den ene gavenvar blant annet Rederiets Sigurd Herlofsens historie. Etter forslag fra Finn-Aage Christoffersen hadde styret bestemt å gå til anskffelse av 25 nye jakkemerker med gammel logo.

Det var mottat ten invitasjon fra Drammen Sjømannsforening om å delta på deres spiseaften 27.01.17 og Olav Nilsen vil sende ut innbydelsen samt ta i mot på-melding. Han opplyste også om neste spiseaften som er 26.01.17 og Generalforsamlingen 9.02.17 og at Valgkomiteen hadde levert forslaget til styret.

Arne Johan Asmyhr opplyste at Arkivar Nils Toreskaas hadde laget nye Cder og minnepinner av shantiene fra shanty-korets sangbok og takket Toreskaas for arbeidet.

Kaffe i Pelagos rommet vil begynne igjen lørdag 7.01.17 fra kl.1000 til 1200.

Formannen ga ordet til Arne Christophersen som opplyste at det ved restaurering av et hus på Nøtterøy var funnet en hyrekontrakt fra 1850 mellom Styrmann Anders Pedersen og Reder V.Lerche som var en av initiativtakerne ved stiftelsen av Tønsberg Sjømannsforening 1846. Formannen opplyste at kontrakten vil senere bli satt opp i foreningens lokaler.

Formannen avsluttet møtet med ord for dagen,takket for fremmøtet og at kaffe og winerstang var
klar for servering.

Møtet slutt kl.2040

Svend Erik Jensen Sekretær..
Publisert i kategorien: Møtereferat
31.01.14

publisert av Sjomann 31.01.14 13:25


Spiseaften 24.november 2016
Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle hjertelig velkommen til Spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen. Finn- Aage Christoffersen, Kai O. Myhre, Maskinsjefene Arne Christophersen, Ole J. Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun. Formannen ønsket kveldens foredragsholder Per Angell-Hansen som på en sporty måte stilte opp på kort varsel. Formannen ønsket også gjest Tarald Frette og nytt medlem Anne Britt Pedersen velkommen.
Formannen ga så ordet til foredragsholderen som fortalte om hvalstasjonene i Finnmark og nord Troms fra 1860 årene og frem til første halvdel av 1900 tallet. Det var ca. 30 hvalstasjoner i denne perioden. Det hele startet med at Svend Foyn fikk bygd hvalbåten Spes & Fides i 1864 som ble sendt nordover for å fange hval utenfor østfinnmark. Etter hvert som fangsten ble dårligere flyttet fangstfeltet sørover langs kysten. Nesten alle stasjonene ble bygd av redere og andre interesserte hvorav de fleste var fra Østlandet. Ingen av stasjonene står i dag, men foredragsholderen hadde besøkt alle stasjonene og funnet vrakgods og deler av stasjonene på alle plassene, Mange historielag og museer hadde tatt vare på en del utstyr. Vraket av Spes & Fides ble funnet ved Kvaløya ved Tromsø i 2014. Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok fra 150 års jubileet.
Formannen tok så opp dresskoden ved medlemsmøter og spiseaftener og det ble konkludert med at medlemmene skulle stille i jakke, skjorte og langbukse på medlemsmøtene og pent antrekk med slips på spiseaftene.
Formannen informerte om at ca. 20 medlemmer var invitert til Drammen sjømannsforening 27.01. 2017. Han forklarte at Olav Nilsen arbeidet med neste års høsttur og det ble bestemt at kostnadene for turene ikke måtte overstige Kr. 5000.-
Det ble så servert Lutefisk med tilbehør og godkjent drikke til. Maten smakte utmerket.
Trond Presterud holdt en fin tale for æresmedlemmene, Normann Riksen takket for maten og forklarte om lutefiskens/tørrfisken tilgang i USA. Shantykoret fremførte 3 sanger under ledelse av Erik Graue.
Finn-Aage Christoffersen fortalte en historie fra en brann om bord i Wilh. Wilhelmsen skipet Tiber i Suez.
Formannen avsluttet kveldens møte og ønsket alle vel hjem.
Spiseaften avsluttet kl.2150
Referent:
Eilif H Hundal


Medlemsmøte i Tollboden 8.november. 2016 kl.1900.

 

Formann Tore Simonsen ønsket 40 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Kay O.Myhre. Aftenens foredragsholdere fra Høgskolen i Vestfold med foredraget «Maritim utdanning» Ketil Sollien og Fred Arne Hoifødt ble også ønsket velkommen.
Det var ingen gjester eller nye medlemmer tilstede.

Formannen bad alle om å reise seg opp og han leste opp minneord for foreningens medlem Øistein Gomnes som hadde gått bort og ble avsluttet med ett minutt stillhet og åtte glass på skipsklokken.

Det var mottatt takk for oppmerksomheten ved hans 80 års dag fra Kåre Kristiansen.

Søknaden fra Svein Ivar Nymoen var ferdig behandlet og han ble innvotert som nytt medlem.

Ordet ble deretter gitt til foredragsholderne som først presenterte seg selv og fortalte at den maritime utdanning nå var lokalisert ved Høgskolen Sørøst Norge på Bakkenteigen. Opptak til utdanningen krever ingen fartstid og elevene kan studere og ta Master/Bachelor og Dr,grad i studiet. For å få sertifikat må elevene imidlertid gjennomføre en minimum 6 måneders kadett periode med opplæring ombord på skip.

Maritim utdannelse var tidligere liten i forhold til annen utdannelse. I dag er utdannelsen basert etter de internasjonale regler for utdanning av maritimt personell.
Det er vanlig at 30/40 elever begynner, men det er bare 15/20 som fullfører studiet ved skolen. Det er mulighet for elevene å oppnå skipsfører/maskinsjef sertifikat i løpet av 5 til 6 år.
Elevene på skolen får under studiet utstrakt undervisning på simulator både innenfor det maritime og maskin tekniske område. Foredragsholderne mente derfor at elevene i dag står i betydelig bedre i stand til å utføre arbeidet på brua eller maskinen i dag enn tidligere. Etter studiet har elevene skaffet seg arbeide på land innenfor shipping, offshore virksomhet og marinen.

 Under og etter foredraget var det anledning for medlemmene å stille spørsmål som ble besvart dessuten ble det vist bilder og plansjer fra undervisningen samt utdannelsen.

 Kl.2020 takket begge for oppmerksomheten og fikk av formannen overrakt en flaske vin hver samt boken « Vi seiler videre» som takk for det interessante foredrag. De fikk stor applaus.

Formannen opplyste medlemmene at etter Pål Thomas Sundhell siste besøk vil det bli gjort omfattende endringer i museet som krever hjelp utenfra. Det var også mottatt forslag om endring av kleskoden i foreningen som vil bli tatt opp i neste styremøte. Formannen bad også medlemmene henvende seg leder av arrangementkomiteen for en 15 min historie om en hendelse i livet.

På spiseaften 24,11 blir forfatter Jon Michelet foredragsholder,maksimum 100 medlemmer kan delta og det er ikke anledning til å ta med gjester.

Et medlem tok opp at det ved siste spiseaften hadde blitt servert utenlandsk øl og aquavit av ukjent merke. Det var også glass som ikke var rene tidligere. Formannen lovet å ta dette opp med leietaker. Et annet medlem tok opp forhold før inngåelse av ny kontakt for leieforholdet 2015 for Tollboden og tilleggsavtalen gjort 2016. Formannen bad medlemmet sende en skriftlig redegjørelse til foreningen for behandling av styret.

Han takket til slutt for kvelden og fremmøtet. Møtet slutt kl.2050. Kaffe og kake ble servert.

Svend Erik Jensen/sekretær.


Spiseaften i Tollboden 27.oktober 2016 kl.1900.


Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 68 medlemmer og 8 gjester fra Drammen Sjømannsforening velkommen til spiseaften og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein OddKnutsen
Aftenens foredragsholder Skipfører og jusutdannet Odd Manvik med foredrag om «Arv og Testamente» og gjestene fra Drammen ble også ønsket velkommen og fikk applaus.
To nye medlemmer Sigfrid Nordfjellmark og Karl Nordfjellmark var tilstede for første gang.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledet med at han hadde vært kontor leder ved Sandefjord Tingrett i ca.20 år. Fortsatte med at det er arveloven som gjelder når noen faller bort i familien. I boet etter den avdøde er det både aktiva/passiva og eventuelle pantelån. Arvinger er derfor ofte ivrige etter å få tilgang til avdødes bankkonti. Det må imidlertid skje et skifte av dødsboet før det kan skje. Da kan det velges mellom privat og offentlig skifte av boet. Offentlig skifte tar imidlertid
lenger tid ofte opp til et år. Anders Jahres dødsbo tok f.eks. 29 år. Privat skifte skjer ofte ved å bruke
advokat, men kan være kostbart.
Har avdøde en gjenlevende ektefelle, har denne en rett til å sitte i uskiftet bo. I de tilfeller hvor den ene har særskilte barn fra et tidligere ekteskap kan disse kreve at boet skal skiftes. Det samme gjelder hvis gjenlevende ektefelle ønsker å gifte seg igjen da er det et krav om underskrift av barna. Retten til å sitte i uskiftet bo er dog begrenset til f.eks. kan den gjenlevende ektefelle ikke selge huset som har en verdi av kr. 5 mill. for kr.100.000. Ektefellen kan dog bruke opp midlene i boet uten at det kan gjøres innsigelser.
Det er også anledning til å proklamere boet, dette vil si at eventuelle krav i boet må melde fra innen en frist på 6 uker. Han nevnte også at arvinger kan frasi seg sin arv, men en som krever arv også overtar en eventuell gjeld.
Han informerte også om at de første som kunne arve var avdødes barn. Ved barnløshet kan brødre og søstre arve og siste ledd som kan arve er deres barn. Etter dette tilfaller boet staten.
Det er i dag mange som lever sammen i samboerskap. Derfor er det viktig at det i slike tilfeller opprettes en samboerkontrakt og viste til et samboerskap som varte 18 år hvor samboeren ikke hadde rett til arv.
Det ble også vist til det å gi en arvtaker fullmakt til å undertegne dokumentene for dødsboet innebærer en risiko for de andre av arvtakerne hvis arvtakeren benytter anledningen til å bruke opp midlerne i boet.
I et testamente kan avdøde bestemme fordelingen av arv etter at gjeldende krav etter lovene er oppfylt. Det er også krav til at arv blir gitt til formål som er fornuftige med mere. Testamentet skal undertegnes og vitner skal bekrefte underskriften til vedkommende som har satt opp dokumentet.
Et testamente som inneholder rettelser er ikke gyldig. Rettelser settes opp i et nytt testamente og
det er det nyeste som gjelder.
Oppbevaring av et testamente er også viktig og han anbefalte at testamentet ble overlevert til Tingretten på hjemstedet da ville alle landets tingretter ha tilgang til dette. Han sluttet med å si at arv og skiftelovgivingen er ufravikelige.
Han besvarte deretter enkelte spørsmål fra medlemmene før han takket for oppmerksomheten.
Foredraget slutt kl.1950 og formannen takket ham for det interessante foredrag og overrakte ham foreningens 150 års bok, glasspokal med logo og han fikk stor applaus.

Formannen leste opp to takkekort fra medlemmer. To søknader ble behandlet Anne Britt Pedersen og Lars Ludviksen begge ble enstemmig innvotert som medlemmer. Det var også mottatt en ny søknad om medlemskap som vil bli behandlet. Medlemmene ble informert om at etter endringer av leiekontrakten for Tollboden løper kontraktstiden til 31.12.2020 og kuvert prisen på spiseaftener er nå økt til kr.300. Foreningens historie som Erik Jacobsen arbeider med fortsetter, men han er interessert om noen av medlemmene har bilder fra Kongens og kronprinsens besøk til foreningen i anledning av 100 års jubileet. Han fikk applaus for informasjonen.

Kl.2000 begynte serveringen av aftenens meny «Skipskost» med drikke og under middagen utbrakte formannen en skål for Drammen Sjømannsforening. Formannen for Drammen takket for invitasjonen, omvisningen i museet og håpet på gjen-visitt. Han fikk applaus.

Etter en utmerket og vel-smakende meny holdt Erik Graue «Talen for de seilende». Han fremhevet at det har skjedd en stor tilbakegang av norske sjøfolk i Norge og da han spurte om hvor mange av de tilstedeværende som seilte var det bare en. Han bad om at vi i dag bare kunne minnes Kong Olav`s nyttårstaler hvor han ønsket alle nordmenn i utlandet og norske sjøfolk et godt nyttår. Han avsluttet med å utbringe en skål for norske sjøfolk. Han fikk applaus.Sigmund Opthun fortalte en god historie til applaus før kaffen ble servert og foredragsholderen holdt «Takk for maten talen». Han fortalte litt om han som første reis på hvalfangst hadde vært med til å ta ombord tønnene med kjøtt fra Argentina, flesk fra Danmark og avsluttet med en god historie.

Han fikk applaus.

Foreningens shanty-kor sang deretter 4 shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen, Erik
Graue og Arne Johan Asmyhr.

Formannen takket igjen for besøket fra Drammen. Lørdags-kaffen fortsetter i Pelagos-rommet og på neste medlemsmøte 8.11.16 vil det bli foredrag om den maritime utdannelse og på spiseaftenen 24.11.16 vil vi få besøk av forfatteren Jon Michelet. Han avsluttet med noen ord om den berømte basket spilleren Michael Jordan og hans motto «Ikke gi opp selv om det er mørkt». Takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Spiseaftenen slutt kl.2200.

Svend Erik Jensen/Sekretær.

 

Medlemsmøte i Tollboden 11.oktober 2016.

 

Kl.1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 50 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Driftssjef Sigmund Opthun,Maskinsjef Arne Christophersen,Sjøkaptein Kay M.Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Foredragsholder Terje Gansum med foredraget «Slottsfjell-utviklingen» og et medlem Trond Wilhelm Presterud som var tilstede første
gang ble også ønsket velkommen.
Formannen opplyste at foreningens medlem Tore Ulf Severinsen hadde kastet anker og leste opp minneord om ham som ble avsluttet med ett min. stillhet og åtte glass på skipsklokken.
To nye søknader om medlemskap ble lest opp. En fra Lars Ludvigsen og en fra Anne Britt Pedersen. Søknadene vil bli behandlet på vanlig måte.

 

Ordet ble gitt til foredragsholderen som begynte med å fortelle om en samordnet plan, bruk og utvikling av slotts-fjell området og samarbeids programmet mellom Tønsberg Kommune, VestfoldMuseene og Vestfold Fylkeskommune som har en intensjonsavtale. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 7 mill. og foreløpig er det utbetalt noe til et aktivitetsområde.
Slotts-fjell-området hadde det største borganlegg i Norge og i Norden i sin tid og det er derfor viktig å kvalitets-løfte området.
I dag er området mest kjent som festival område hvor blant annet «Slottsfjellfestivalen» bruker  ca.kr.500.000 hvert år til å legge kabler. Ved endringer på ankomstveiene kan det legges ned kabler permanent til området. Bygging av ny ringmur vil også være aktuell noe Riksantikvaren foreløpig ikke er enig i. Det er derfor en lang prosess som har pågått i to år, men en plan for området er ventet høsten 2017.
Det er i Seterkafee/Tallek området som er et tiltenkt aktivitetsområde og det er også tenkt på å bedre adkomsten til fjellet tilpasset handikapet og rullestolsbrukere. Derfor vil heis eller annen transport bli aktuell sammen med bygging av toalettanlegg. Dette for at området kan bli benyttet i større grad enn i dag.
Gerrard Fisher drev med utgraving av ringmuren på fjellet 1920/1930 tallet og gjorde store ødeleggelser på det som var igjen. Den ringmur som finnes der i dag er derfor den som ble bygget opp da. Svenskene gjorde omfattende ødeleggelser i 1503 av bygninger som var der og var uten tvil årsaken til at restene ble borte ved at byens borgere brukte stein fra fjellet til bygging av grunnmurer i byen. Under 2nd Verdenskrig gravde tyskerne ut kanonstillinger og sprengte ut to huler i fjellet. Derfor er det spørsmål om det finnes noe særlig av arkeologisk verdi.

 

Det hadde vært diskusjoner med Riksantikvaren om høyden på bygging av ny ringmur og det er planlagt å lage en digital modell av hele slotts-fjell området. Hvis politikerne får det inntrykk av Slotts-fjellet at det ligger en borg der vil det åpenbart gi en mer positiv innstilling til projektet.

 

Hugging av trær i området for å bedre synet til slotts-fjellet fra alle sider har blitt utført. Her er det også motstand, men mente at sikt og bedre belysning av fjellet var viktig.

 

Han nevnte også at Riksantikvaren hadde gitt tillatelse til endringer på andre bygninger som var fredet blant annet Nidarosdomen. Derfor håpet han også det skal bli enighet med Riksantikvaren om endringer på Slottsfjellet. Til slutt besvarte han enkelte spørsmål fra medlemmene og foredraget var slutt kl.2005. Han fikk stor applaus og formannen overrakte foreningens 150 års jubileumsbok «Vi seiler videre» og takket for det interessante foredrag.

 

Formannen opplyste at forhandlinger om ny kontrakt med leietakerne fortsatte og i øyeblikket var det mulighet for at det skal gå i orden. Registreringen av krigsseilerne fortsatte. Odd Knutsen informerte om arbeidet med logoen på sørøstveggen ventes avsluttet til våren 2017 etter nærmere undersøkelse av veggen og maling.

 

Formannen opplyste at kostnadene i følge Erik Jacobsen for filmen om foreningen vil beløpe seg til ca.kr.80.000.

 

Formannen ga ordet til Tormod Pettersen for å redegjøre for en bok om hvalfangst fra Shetland.
Boken var mottatt fra formannen i klubben for Ex.Whalers på Shetland og var veldig interessant.
Han opplyste også at det var foreløpig ingen som hadde meldt til å fortelle om en hendelse i livet, men henstilte til medlemmene å melde seg til ham eller leder av arrangementkomiteen.
Ved spiseaftenen 27.10.16 vil vi få besøk av Drammen Sjømannsforening. Det vil bli foredrag av Odd Manvik om arv og testamente Det ble også henstilt til medlemmene om å informere gjester om å følge kleskoden for foreningen.
Formannen tok også opp og informerte medlemmene om at foreningen bare hadde seks parkeringsplasser ved Tollboden og bad medlemmene respektere dette.

 

Det var også spørsmål fra et medlem om når flaggstangen kom opp igjen. Formann kunne da opplyse at havnevesenet v/Per Svenner arbeidet med saken for å få på plass flaggstangen.

 

Formannen avsluttet med å lese ord for dagen, takket for fremmøtet og opplyste at kaffe og winerstang var klar for servering.

 

Møtet slutt kl.2020.
Svend Erik Jensen. Sekretær.


Spiseaften i Tollboden 29.09.2016. kl.1900.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 78 medlemmer velkommen til høstens første spiseaften og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder med foredraget «Mellom to Poler» Direktør Jan-Erik Warbo og frue ble også ønsket velkommen samt et nytt medlem som var tilstede for første gang.

Formannen tok opp forenings-saker. Det var mottatt takkekort fra Maskinsjef Odd Jacobsen i anledning av hans 85 års-dag. To nye medlemmer Sigfrid Nordfjellmark og Karl Nordfjellmark blesamlet enstemmig innvotert. Han minnet også om bisettelsen til Tore Ulf Severinsen 30.09.16.

Det ble også opplyst at leietaker av Tollboden hadde sagt opp leieavtalen 30.08.16 med foreningen. Foreningens forhandlingsutvalg arbeider med saken.
Registreringen av krigsseilerne foregår ved at opplysninger om dem blir lagt over i et digitalt søkbart system. Han takket de av foreningens medlemmer som deltar i arbeidet.

Ved besøk av Salvesen ex Whalers fra Scotland 14.09.16 fikk foreningen et flott maleri av «Southern Actor» malt av George Cummings som også deltok i besøket.

Kommunen hadde nå gitt tillatelse til at foreningen kan plassere et skilt med foreningens logo på sørøstveggen.
Styret var også enige om at forslaget fra Finn-Aage Christoffersen om medlemmers anledning til et 15 min. innlegg fra sitt liv på møter. Henvendelser kan gjøres til leder av Arrangementkomiteen.

Ved spiseaften 27.10.16 vil foreningen få besøk av Drammen Sjømannsforening og avsluttet med å henstille til medlemmene om å benytte seg av «Grasrotandelen» ved spill. Det hadde foreløpig kommet inn ca.kr. 20.000 for 2016 fra «Grasrotandelen».

Ordet ble gitt til foredragsholderen. Han begynte med å fortelle om sin første tur som gikk med en gammel Collin Archer skøyte over 50 år og hadde bare en sekstant som hjelpemiddel. Turen gikk via Europa, Kanariøyene, Brasil, nordover til Caribbean og endte i Florida.
Fortsatte med og fortelle om turen til Antarktis med seilbåt. Seilasen gikk mellom store isfjell og med en fantastisk natur. Her ble det også kjørt snowboard på et isfjell for første gang i verden. Det ble også fortalt om en seilbåt bygget 2011. Første turen gikk til Lofoten og seilasen fortsatte langs kysten og endte i Skudeneshavn.
Han fortalte oss også om turen til Nepal i Himalaya 2005 hvor han var på Imia Tse 6.189 moh. Det
var imidlertid meget tungt å komme til toppen. Hjemme igjen var det seilas til iskanten nord for
Svalbard fortsatte til østkysten av Grønland og til Island. Han hadde også vært på sykkeltur i Sahara ørkenen som var fantastisk og hvor han møtte mange hyggelige mennesker. På Nordpolen var han i 2002 14.04, men det var kaldt minus 35 grader og veldig rått. Ble hentet ut av et russisk helikopter. På Sydpolen er klimaet meget tørt, men klær viktig.
I 2004 var han også på Grønlands østkyst og brukte da kajakk.
Sammen med et venne-par foretok han også en seiltur 2012 gjennom øygruppene Vanuatu og Solomon i Stillehavet på 6 uker. Her var det vanlig at besøkene måtte gi gaver til de lokale høvdinger på øyene. Kameraer var også ukjent for de innfødte. På turen ble det fanget en 250 kg.fisk som var vanskelig å få opp.
Tur på ski til Sydpolen ble foretatt 2012 og tok ca. en måned. På Sydpolen tar det imidlertid ca.14 dager på å få hjelp hvis det oppstår vanskeligheter. Flyturen fra fastlandet og over til utgangspunktet var meget spesiell. Landingen var på en meget glatt isflate. Flyet stoppet ikke motorene pga. kulden, og pga. vindstyrken på landingsplassen ble siste del av utstyret kastet ut av flyet mens det begynte å ta av.
Han fortalte at familien hadde hytte på Norefjell og det var tradisjon å feire jul der. Han fortsatte med om den fantastiske natur der. Noe som også gjelder for Oslofjorden, deler av den svenske vestkyst, Ferder fyr og Svenner fyr hvor han hadde foretatt seilturer mange ganger.

Under foredraget ble det vist film og bilder av hans mange turer. kl.2000 avsluttet han med å takke for anledningen til å komme til foreningen, og formannen takket ham og overrakte foreningens glasspokal med logo samt 150 års jubileumsboken «Vi seiler videre». Foredragsholderen fikk stor applaus for det interessante foredraget og besvarte enkelte spørsmål fra medlemmene.

Aftenens meny «Hvalbiff» med drikke ble servert og var velsmakende. Under måltidet ble det utbrakt en felles skål for foreningen. Ved kaffen holdt foredragsholderen takk for maten talen som handlet om en episode fra en tur i Afrika. På en safari støtte de påen flokk sovende løver. Utfallet av møtet med løvene var både tragisk og uventet for ham og han avsluttet med å si «Takk for maten». Han fikk stor applaus for talen.

Formannen takket for talen og bad Shanty-koret komme frem. Koret sang fire shanties med forsangerne Finn-Aage Christoffersen, Erik Graue og Arne Johan Asmyhr og fikk applaus.

Formannen minnet medlemmene til slutt om lørdags-kaffen, medlemsmøtet 11.10.16, ord for dagen
og takket for fremmøtet.

Spiseaftenen var slutt kl.2130.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

 

Medlemsmøte i Tollboden 06.09.2016 kl.1900.

Formann Tore Simonsen ønsket 40 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen,Flykaptein Odd Knutsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Driftsjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Sjøkaptein Kay O.Myhre.

Formannen opplyste at tre av foreningens medlemmer hadde gått bort: Sjøkaptein Einar Sjuve, Pensjonist Jan Salvesen og Sjøkaptein Åge Golid. Han leste opp minneord for alle tre som ble avsluttet med at alle reiste seg, et min. stillhet etterfulgt av 8 glass på skipsklokken.

Ordet ble gitt til Sigmund Opthun som informerte om at det ville bli avholdt en brannøvelse. Han leste opp branninstruksene for bygningen, fortalte om hvor de var plassert, viste tegninger og presenterte de av huskomiteens medlemmer som har spesielle oppgaver i bygget i tilfelle brann. Han la spesiell vekt på at heisen ikke måtte brukes ved brann. Foreningen har en avtale med et
firma som årlig inspiserte springleranlegget som da reduserte forsikrings premien med nesten 50%.
Brannalarm ble utløst og alle forlot bygget gjennom nødutgangene. Etter brannøvelsen var det anledning for medemmene til å stille spørsmål som han besvarte.
Formannen takket Sigmund Opthun for gjennomgangen av brannøvelsen.

Fortsatte med å lese opp mottatte takkekort. Liv Sjuve takket foreningen for deltakelse ved sin manns Einar Sjuves bortgang og Thomas-Jørgen Hansson og Arne Johan Asmyhr takket for kortet fra foreningen ved 70 års dagen.

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap fra Sigfrid Nordfjellmark og Karl Norfjellmark
som ble lest opp og vil bli behandlet.

Formannen bad Ole M.Brynjulfsen fortelle litt om den årlige bacalao fest 9.7.16. Det var 9 året og det var en erfaren gjeng av medlemmer som deltok i forberedelser og oppsetting av teltet. Kostnadene til teltet hadde blitt redusert ved at leietaker av Tollboden også hadde benyttet teltet.
Ved den store pågangen for serveringen i teltet ved 1330/1400 hadde det vært kø. Dette vil bli forsøkt løst. Medlemmer som hadde deltatt hadde evaluert årets arrangement 23.8.16 hvor resten av bacalao ble servert. Foreløpige beregninger viste et overskudd på kr.166.500. Han fikk stor applaus for et vellykket arrangement.

Formannen informerte om at leietakeren av Tollboden hadde sagt opp kontrakten. Styret vil behandle dette og foreningens forhandlingutvalg vil forsøke å løse denne saken best mulig.

Det ble også opplyst at medlemmer av foreningen hadde begynt kurset i Drammen for registrering av krigsseilerne og Inge Thorstensen fortalte litt om opplegget og hvorledes registreringen foregår.
Det var imidlertid et ønske om at flere medlemmer kunne være villig til å delta. Lillesand Sjømannsforening som sammen med Arkivet har vært initiativtakere til registreringen. Thorstensen fikk applaus.

Formannen nevnte at felles turen til Stockholm med ledsagere hadde vært vellykket og henviste til referatet som som hadde blitt sendt ut til medlemmene med e-mail.
Odd Knutsen fikk på turen telefon fra Tønsberg Kommune og opplyst at foreningen vil få tillatelse til å sette opp foreningens logo på sørøstveggen av Tollboden som foreslått. Derfor vil det bli arbeidet med å få laget logoen og få den på plass noe som kan by på problemer pga. murveggens tilstand. Han fikk applaus for for sitt arbeide med å få tillatelsen.
Det ble også opplyst at referatet fra Stockholm turen var lagt ut på foreningens hjemmesider.
Olav Nilsen ble også takket for opplegget for turen og han fikk applaus.

Tormod Pettersen hadde blitt informert om at «Salvesen Whalers» fra Scotland vil besøke museet 14.9.16 og han som har malt maleriet av «Southern Venture» som er plassert i museet vil komme.

Formannen informerte også om at han hadde hatt et møte med Erik Jacobsen vedrørende filmen om Foreningens historie. Det var gjort noen intervjuer, men det skal gjøres flere.

Olav Nilsen opplyste også at det ved spiseaftener vil være mulighet for medlemmene å betale med
kort eller kontanter. I baren i Pelagosrommet vil det imidlertid fortsatt være kontant betaling.

Ordet ble gitt til Finn-Aage Christoffersen som har foreslått at medlemmene kan få 15 min.til å fortelle om hendelser de har opplevd i sitt liv til sjøs. Han hadde ved sine besøk på Husvik Bedehus deltatt i noe som ble kalt «Kveldstanker». Han fortalte deretter om en hendelse fra flere anløp av Cebu på Philippinene. Her anløp den spanske sjøfareren Magellan året 1521 og han ble drept. På dette stedet ble det reist et hvitt kors, og det oppstod etterhvert blant lokal befolkningen en form forovertro om dette kors. Ved sitt første anløp av havnen som Lettmatros ble han kjent med en mor og datter som påtok seg arbeide for mannskapet. Senere anløp han havnen og som kaptein var han hos Notarius Publicus for å innlevere en protest i tilfelle det var skadet last pga. dårlig vær. Han traff da ved en tilfeldighet datteren som han var blitt kjent med tidligere. Etter en hyggelig lunsj med datteren vandret de litt i gatene og kom til en åpen bygning hvor det satt flere sortkledde kvinner. Han spurte da datteren hva det var og fikk til svar at det var de sorte enkene som voktet Magellan`s kors. Før han skulle stille datteren flere spørsmål hadde hun forsvunnet og han fant henne ikke igjen. Han mente derfor at det er en del overtro selv i dag. Han takket for oppmerksomheten og fikk applaus.Formannen mente det var nyttig med slike historier av 15 min. også for fremtiden.

Han opplyste også han hadde kontakt med flere sjømanns-foreninger og Drammen vil besøke oss ved spiseaftenen i oktober og 20 var invitert.

Formannen nevnte at det var sendt søknad om støtte fra Sjømennenes Fond men regnet ikke med å få støtte da fondet hadde bedt om siste års regnskap. Han opplyste også at det ved skoleskipet MS «Sjøkurs» besøk 17.09.16 vil bli arrangert omvisning i museet.

Det var også spørsmål vedrørende åpningstider i museet under «Vikingfestivalen» 9/11.09.16. Formannen bad kulturkomiteen om å ordne dette internt.

Han opplyste også at det ved spiseaftenen 29.09.16 vil bli foredrag av Direktør Jan-Erik Warbo «Mellom 2 poler» og lørdagskaffen vil begynne igjen 10.09.16 fra kl.1000 til 1200.

Formannen takket for fremmøtet kl.2025 og kaffe og kake ble servert.

Før medlemsmøtet var foreningens shanty-kor samlet og sang flere shanties.

Svend Erik Jensen /Sekretær.


Spiseaften m/ledsagere i Tollboden 21.04.2016. kl. 1900.
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 94 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Han ønsketogså orkesteret «Rust» som skal underholde velkommen.
Det var ingen gjester eller nye medlemmer tilstede for første gang.
Formannen opplyste at foreningen hadde mottatt hilsninger fra to medlemmer som ikke hadde anledning til å være tilstede Sjøkaptein Einar Sjuve og Befrakter Erik Graue. Foreningen hadde også mottatt takkekort fra Sivilingeniør Tormod Pettersen i anledning av hans 80 års dag.
Nytt medlem Wilhelm Butler Wang ble innvotert i foreningen.
Formannen informerte at foreningens medlemmer var invitert til deltakelse i «Sjøfolkenes minnedag 2016» 4.09.16 av sammenslutningen av sjømanns-foreningene i Telemark. Han vil også sende invitasjon til medlemmer med e-mail.
Fellesreisen for medlemmene til Stockholm 26.-28.08.16 var fulltegnet med 49 deltakere.
Formannen bad deretter orkesteret «Rust» komme frem for aftenens underholdning. Orkesteret besto av 5 mann som spilte på forskjellige instrumenter og kledd i fargerike gensere. Lederen opplyste at de ikke ville synge og spille Shanties, men viser av kjente og mindre kjente forfattere og sangere. Det ble sunget og spilt gårds-viser og om det å være skiftarbeider i Sauda før de sang og spilte «Menn av hjerte» fra Langesund og en morsom vise om influensa. De fortsatte med Jens Book Jensens sang «Det å være blid» og «Vamps» sang om «Liten fuggel» og en vise om å plukke egg og visen om å lufte hunder av Øystein Sunde «Det står skrevet i Grøfta». Vi fikk også høre Finn Kalvigs «Se dagen gryr» før «Rust» avsluttet med en svensk vise med ny tekst «Det er vanskelig å være beskjeden», «Vippetangens Konditori og revyvisen av Bjelleklang «Menn Menn». Orkesteret fikk stor applaus etter hver vise/sang og stor applaus helt til slutt.
Leder for orkesteret takket for anledningen til å underholde og formannen takket orkesteret for deres hyggelige underholdning. Formannen overrakte til slutt  orkesterets medlemmer foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre»
Kl.2010 begynte serveringen av menyen «Sjømannskost», dessert «Ostekake» og kaffe». Først ble det servert nydelig ertesuppe etterfulgt av salt kjøtt og flesk og til-slutt dessert med kaffe. Til maten ble det også servert Øl, Akevitt og vin.
Etter maten utbrakte formannen en felles skål.
Måltidet ble avsluttet med at Arne Kjell Johansen og Finn-Aage Christoffersen som forsangere at alle sang Johansens sang «Erter, kjøtt og Flesk».
Formannen bad Trond Presterud  holde talen for damene. Presterud tok utgangspunkt i linjene på et skipsskrog med stavn og hekk. Fortsatte med det ansvaret kone/familie hadde mens sjøfolk var borte fra hjemmet. Tidligere var det opptil 2 år og lengre mens det i dag bare dreier seg om uker eller få måneder. Hans erfaring var at han ikke kunne skifte bleier på sitt første barn og at barna stilte det spørsmål hvem er den mannen som var kommet hjem. Talen ble avsluttet med at han bad de mannlige medlemmer om å reise seg og han utbrakte damenes skål. Han fikk applaus for talen og formannen takket.
Eva Sæther ble presentert av formannen for «Takk for maten talen». Hun leste opp et vers av en sang og kalte til slutt inn personalet som hadde stått for serveringen og tilberedningen av maten. Personalet ble takket for god betjening og god sjømannskost og dessert. Formannen takket for talen
og hun fikk applaus.
Formannen bad Arne Johan Asmyhr samle tilstedeværende medlemmer av Shanty-koret.  Shanty koret sang deretter tre shanties og avsluttet med «Skomværvalsen», Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr var forsangere.        
Trekking av gevinster i åre-salget ble foretatt med 10 flotte gevinster.
Formannen avsluttet den vellykte spiseaften med å opplyse medlemmene om at siste lørdags-kaffe
i Pelagos rommet var 14.05.16 kl.1000 til 1200. 17.05.16 ville Wilhelmssalen være åpen for
medlemmer med familie fra kl.1000 til 1300 med servering.
Leder av bacalao-komiteen Ole M.Brynjulfsen har bedt om avløsning etter noen år som leder og
det vil bli arbeidet med å skaffe ny leder.
Neste medlemsmøte vil være 6.09.16 med spiseaften 28.09.16.
Formannen takket for fremmøtet ønsket alle en god sommer og alle vel hjem. Han fikk stor applaus.
Spiseaftenen var slutt kl.2245.
Svend Erik Jense.n Sekretær.
 
Medlemsmøte I Tollboden 12.04.2016. kl.1900.
Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 44 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Flykaptein Odd Knutsen.
Formannen bad alle reise seg og leste minneord over foreningens medlem Tingell Kjær som har gått bort og etter et min. stillhet  ble det slått 8 glass på skipsklokken.
Formannen leste opp en søknad om medlemskap fra Wilhelm Butler Wang som vil bli behandlet.
Et medlem Eddy Ferreira var tilstede for første gang.
Formannen ga deretter ordet til foreningens medlem Jon Brun med foredraget «Seilas gjennom indre Europa». Foredragsholderen fortalte først kort om turen fra Tønsberg med kystseilas via Lillebælt, Kielkanalen, Holland, Belgia, Frankrike, Spania,Portugal, Gibraltar til Frankrikes sydkyst. Her er foredraget sitat :  Vi nordmenn er et seilende folk. Vi liker å ferdes på sjøen og å komme til fremmende land og kyster. Så langt tilbake som historien går har nordmenns liv vært knyttet til skip og sjø. Ta f.eks Sigurd Jorsalfar som seilte til Konstantinopel med sine vikingskip. Og hva med Lif Ericson som krysset atlanteren og oppdaget Amerika. Disse hadde nok større utfordringer enn med en liten tur fra nordspania, ned portugalkysten, inn Gibraltar og vannveiene i det indre Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland.
For å ta Frankrike først.  Der finnes 8800 kilometer med navigerbare elver og kanaler. Mye av dette er sammenbundet. På 1600 tallet så en nødvendigheten av å bygge sluser beregnet for lektere inntil 150 tonn 38x5,20x1,80 m. I 1953 kom de store slusene bl.a.opp Rhonen som har dimensjoner på 190x11,40x3 meter. Har valgt å ta for meg et lite utvalg av de havnene vi anløp.
I Avignon lå vi 2 dager. Der besøkte vi pavepalasset med den forgylte jomfru Maria i toppen. Dette palass ble påbegynt på 1100 tallet hvor katedralens paver gjerne ønsket å sammenligne seg med med paven i Roma. Neste dag syklet vi over Rhonen og så på slottet «La Chartreuse du val de Benediction» Deretter så vi Fort St.Andre som ble bygget i 1350-1364 for å bevokte broen og ble et symbol på Royal Power. Innen vi forlater Rhonen er det verd å nevne at her finnes det 5716 vingårder i denne dalen Det var også flere kjernekraftverk som tok kjøling fra elva. I Lyon ble vi også liggende i 2 dager. Dette er den 3.største by i Frankrike etter Marseille og Paris og er verdens mathovedstad. Dette skyldes først og fremst Paul Bocuse og hans årlige mesterskap for kokker. Byen er også senter for kultur,vitenskap og forskning. Dessuten hovedkvarter for Europol. Her besøkte vi Notre Dame Basilika med 2 kirkerom over hverandre. Innvendig var den veldig vakker.
Så litt om VNF-kontorene. Disse ble opprettet i 1991 og har ansvaret for kanaler og sluser. Hyggelige mennesker hele veien , men det så ut til å være et manglende samarbeide seg imellom.  Det jeg var interessert i var om det var vann nok for oss grunnet tørken i Europa. Det viste seg at turistkontorene hadde bedre informasjon.
Etter Lyon gikk vi inn i den mindre Saone. En av havnene ble Chalon sur Saone. Der besøkte vi en katedral og et museum som viste utviklingen fra menneskene kom til Frankrike og opp til vår tid. Fra Saone måtte vi velge «Canal entre Champagne et Bourgogne grunnet vannstanden. Her var det en voldsom alge oppblomstring i kanalen som bremset farten samtidig som motoren arbeidet tungt.
Etterhvert ankom vi Hetuilley Cotton. Her gikk vi inn i Balesmes tunell på 4,8 km lang fram til Langrees.  Tunellen var 8 meter bred med maks. Båtstørrelsen 58mx5,06x 1,8 og airdraft 3,5 m. Det er å merke seg at tunnelen var 350 m over havet. Over tunnelen var det en landsby og kirke.
Etter et par dager nærmet vi oss Ardennene ved hjelp av 27 sluser på 5 timer. Vi kjenner tragedien  i 1916 hvor 300.000 tyskere og 400.000 franske allierte ble slagtet ned. Under siste krig gikk så tyskerne bakveien gjennom Belgia og kom innenfor forsvarsverkene og bevirket en blodig slakting.
Etterhvert forlot vi Frankrike og inn i Belgia. Belgia har vannveier på 1600 km takket være en minister ved navn Gustave Willems som oppgraderte og moderniserte kanalene og det er også verdt å nevne en kjempesluse på 73 m høy ved «Strepy-Thien som ble åpnet i år 2002, men der var vi ikke. Den første dagen i Belgia passerte vi veldig mange slott og herskapshus. Vi var veldig imponert. Etterhvert kom vi inn i Nederland som 2200 km.vannveier.Videre inn i Tyskland som har 7350 km vannveier og som frakter 240 millioner tonn pr.år.  På vår kanalvei mot Elben gikk vi inn
i en kjempesluse hvor vi gikk ned 39 meter på et min. slå den. Ved ankomst Travemunde tok min kone kielerferja hjem men jeg måtte vente noen dager på masten min. Det var i korte trekk våre opplevelser gjennom det indre av Europa med seilbåt uten mast. Under foredraget ble det vist fotografier av hele turen. sitat slutt.
Han fikk stor applaus for  det interessante foredrag som var slutt kl.1947, Han besvarte spørsmål om turen og anbefalte sterkt å gjøre turen sammen med en annen båt. Jon Brun ble til slutt takket av formannen og overrakt en flaske vin til applaus.
Formannen nevnte at foreningen «Øyas venner» planlegger en reise for besøk på Syd Georgia som kanskje kunne være av interesse for medlemmer.
Ordet ble gitt til Erik Grane som orienterte om at Forfatter Jon Michelet  som også har arbeidet innenfor mange yrker vil bli foredragsholder på foreningens spiseaften 24.11.16. Det kom også forslag om at menyen skulle være «Erter kjøtt og Flesk». Formannen opplyste også at det ville være
et maksimum på 120 deltakere ved den anledning.
Det ble også opplyst at «Den kulturelle skolesekken» for elevene ved Tønsberg skolenes 9.klassinger vil begynne 13.04.16. Det ble også orientert om foreningens deltakelse i «Safari messen 4.og 5.06.16 hvor foreningen vil profilere seg. Formannen orienterte også kort om samarbeidet med «Lardex» i Sandefjord og at han hadde hatt kontakt med Drammen og Moss Sjømanns-foreninger om besøk.   
Justeringer av de foreslåtte endringer i museet av Pål Thomas Sundhell var nå utsatt til høsten.
Leder av arrangement komiteen Olav Nilsen hadde fremmet forslag om å fortsette med lørdagskaffe i Pelagos-rommet til og med 14.05.16 og at tiden kl.10-13 ble endret til kl.10.-12. Dessuten var det forslag om at det på medlemsmøter vil bli servert kaffe og winerstang i Wilhemsen-salen.
Gimle selskapslokaler & catering A/S,avd. Tollboden leier av lokalene har gitt sin tillatelse og det ovennevnte ble vedtatt med applaus.
På spiseaften 28.04.16 med ledsagere vil antall deltakere også være maksimum 120.
17.mai vil det bli det vanlige arrangement for medlemmene og Kay O.Myhre vil holde talen ved Svend Foyn statuen. Formannen avsluttet med å takke for fremmøtet og leste et sitat  av Winston Churchill og sa var kaffen og wiener-stang  klar for servering og fikk applaus.
Møtet hevet kl.2020.
Svend Erik Jensen, sekretær 

Spiseaften i Tollboden 31.03.2016.
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken kunne formann Tore Simonsen ønske 67 medlemmer velkommen  og ga en en spesiell hilsen til Æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Aftenens Foredragsholder Styreleder i Lundin Oil Thorstein Sannes samt tre gjester og tre nye medlemmer som var tilstede for første gang ble også ønsket velkommen.
Ordet ble gitt til foredragsholderen med emnet « Hva nå med norsk sokkel og noen betraktninger om Lundin Oil». Han takket for anledningen til å bli invitert til foreningen og ga en oversikt med plansje over selskapets utvikling fra det ble stiftet høsten 2003 og til i dag. Lundin Petroleum (svensk) investerte og kom inn på norsk sokkel 2003.Samme år ble Lundin Norway stiftet for å koordinere selskapets interesse der. Selskapet begynte i en periode hvor nye oljefunn var redusert og det var derfor muligheter for nye selskaper til å komme inn på oljeleting/boring i Nordsjøen, Norske havet og Barents havet. Selskapet boret sin første letebrønn i 2007 (Edvard Grieg feltet).
Leting og boring etter olje for selskapet har vært vellykket og stod for påviste ressurser på norsk sokkel i perioden 2007 til 2014 til over 50% noe Johan Sverdrup feltet oppdaget 2010 bidrog til.
Høye kostnader for de etablerte oljeselskaper, leverandørene, rigger, rigg/fartøy, myndighetenes krav var kostnads-drivende sammen med fallende oljepriser. Dette var derfor muligheten for etmindre selskap med få ansatte til å etablere seg og gjøre vellykkede boringer med oljefunn selv i områder hvor de store oljeselskaper mente det ikke var olje.
Tiltakene selskapet gjorde var å redusere ratene på rigger, reduksjon av kostnads-drivende prosjekter, skaffe personell med tverrfaglig kompetanse og en forenkling av arbeidsprosessen med mere. Selskapet har en liten organisasjon med erfaring, moderne ledelsesfilosofi, beslutnings dyktige ansatte og bruker høy andel norske erfarende leverandører. Daglige møter med de ansatte ved beslutninger og under arbeidsprosessene har også bedratt betydelig. I øyeblikket har selskapet ca.350 ansatte og har fått mange søknader fra kompetent personell.
Til utbygningen av Johan Sverdrup feltet ble et norsk verft foretrukket fremfor et japansk/koreansk verft fordi behovet for inspektører der ville være stort mot en i Norge. Til samme felt vil en elektrifisering fra land være meget kostbart. Han avsluttet det interessante foredrag med å si at «De som har evnen til å forandre seg vil overleve».
Etter foredraget kl.1940 besvarte foredragsholderen enkelte  spørsmål fra medlemmene og fikk applaus. Formannen overrakte deretter foredragsholderen foreningens glassbolle med logo og 150 års jubileums-boken til applaus.
Formannen leste opp et takkekort fra Nils D.Arnesen for oppmerksomheten til hans 80 årsdag.
Tre nye medlemmer Geir Otto Værnes, Hans Willy Simensen og Hans Jacob Kleppan ble enstemmig votert inn i foreningen.Medlemmene ble også opplyst om at den kulturelle skole sekken for elever fra skolene i Tønsberg vil begynne fra 13,04.16.
Til safari-messen 4.-5.juni 16 er foreningen påmeldt og at det blir anledning for medlemmer å være på stand for å representere foreningen.
Det ble også gjort oppmerksom på at til spiseaftenen 28.04.16 var maksimum deltakere satt til 120.
Turen til Stockholm er fulltegnet med 50 deltakere og medlemmer vil bli sponset med kr.1000.                                                               -2-
Kl.2000 opplyste formannen at menyen «Hvalbiff» med drikke var klar for servering som var utmerket og god. Under middagen utbrakte han en felles skål. Etter middagen fortalte noen av medlemmene noen morsomme vitser og fikk applaus. Kaffe ble servert og foredragsholderen holdt
«Takk for maten talen» og avsluttet med en god vits til applaus.
 Med forsanger Arne Johan Asmyhr sang deretter shanty-koret tre shanties og fikk applaus.
Formannen opplyste at lørdags-kaffen fortsatte. Ved medlemsmøtet 12.04.16 vil Pelagos-rommet være opptatt og kaffe vil bli servert i Wilhelmsen-salen. Det vil også bli foredrag over temaet «Slottsfjellområdets utvikling». Årets bacalao fest vil bli arrangert 9.07.16 og leder Ole M.Brynjulfsen vil i nærmeste fremtid ta kontakt med medlemmer til arrangementet
Han avsluttet med et sitat av Winston Churchill og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen ble avsluttet kl.2120.
Svend Erik Jensen. Sekretær. 


Medlemsmøte i Tollboden 8.03.2016. kl.1900.

Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formannen 35 medlemmer velkommen og sendte en spesiellhilsen til æresmedlemmene Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Det var ingen gjester og ingen nye medlemmer tilstede. Foredragsholderen Tormod Pettersen ble også ønsket velkommen.

Formannen opplyste at to medlemmer Svein Ludvig Andreassen og Hans Henrik Nyrerød hadde gått bort og bad alle reise seg. Etter minneord var det ett minutt stillhett og det ble  slått 8 glass på skipsklokken.

Foreningen hadde mottatt og formannen leste opp takkekort fra Øystein Olsen Gomnes i anledning av hans 90 års dag. Takkebrev fra Kirkens Bymisjon samt Frelsesarmeen for gaven til jul ble også lest opp. Foreningen ved Inge Thorstensen hadde mottatt et takkebrev fra foreningen Nordstrand Damp Oslo som hadde besøkt Tollboden,museet og fremvist «Pelagos» filmen 1.2.16.

Tre nye søknader ble behandlet og søkerne Arnulf L`Orsa, Eva Sæther og Leif Strøm Olsen ble samlet votert inn som medlemmer. Det var  også mottatt tre nye søknader fra Geir Otto Værnes, Hans Willy Simensen og Hans Jacob Kleppan. Søknadene vil bli behandlet.

Formannen ga ordet til Tormod Pettersen med foredraget «Hurtigruten-historie og tur til Lofoten og Svalbard». Det ble reist med fly til Ålesund. Byen er preget av bygninger i jugendstil etter den store bybrannen i 1904. Keiser Wilhelm i Tyskland sendte da 4 skipslaster med nødhjelp til byen. På byens museum kunne man se utstilling av de åpne båter som ble nyttet til fiskeri. Fra 1961 etter at det kom svensker til byen ble båtene overbygde og derfor ikke så avhengig av godt vær. Han fortsatte å fortelle litt om Hurtigrutens historie. I 1893 ble flere skipsrederier enige om å danne Hurtigruten med skip som hadde faste anløp av byene fra Bergen til Hammerfest senere helt fram til Kirkenes. Kaptein Richard With i Vesteraalske Dampskipsselskap hadde opparbeidet omfattende opplysninger om tid,distanser og kurser som gjorde det mulig å foreta seilas under de fleste værforhold som ga faste anløp av byene langs kysten. Han forklarte også utviklingen av skipstypene fra 1893 til i dag for passasjerer og gods og det ble vist plansjer av alle skipstyper. Hurtigruta selskapene trenger i dag 11 skip for å opprettholde ruten. I enkelte perioder benyttes enkelte spesial skip til turist turer i arktisk og antarktiske farvann. Etterhvert etter 2nd verdenskrig er
hurtigrute skipene kjent for turister som ønsker å oppleve vestlandet og nordnorsk natur. Under 2nd verdenskrig ble imidlertid 9 av 15 skip torpedert og bombet og oppbygningen av nye skip tok tid.
I 1956 begynte skipene å gå igjennom Raffsundet som er meget trangt og i 1962 hadde hurtigrutaen meget alvorlig skipsulykke da «St.Svithun» forliste på Folla sør for Rørvik pga. feil styrt kurs manglende kontroll av styrt kurs og nesten lik karakter på to fyrlykter.

Fra Ålesund fortsatte reisen med hurtigruta inn fjorden til Geiranger kjent turistmål. Etter anløpet der fortsatte skipet til Trondheim med 4 timers opphold. Her ble domkirken besøkt og andre turistmål. På «Kong Harald» som også har anløpt Tønsberg som representasjon skip var utsmykningen
ombord veldig flott. Skipet har kapasitet til ca. 700 passasjerer, men på denne reisen var det bare 400. I tillegg til den vanlige spisesal hadde skipet også en gourment restaurant og i spisesalen var det godt med plass. På akterdekket og i oppholdsrom var det god plass. Det var dog ikke noe diskotek. Ved anløp av Bodø var oppholdet 4 timer og flymuseet samt M.S «Salten» et mindre skip bygget i 1956 og brukt til avløser skip i Hurtigruta  ble besøkt.

I Svolvær/Kabelvåg ble (Vågan kirke) også kalt «Lofotkatedralen», Lofoten Museet som viser Lofoten-fiskeriets historie og Lofotakvariet samt et malerigalleri og i Henningsvær var det en stor vikinghall samt en kunstutstilling med kjente Lofotmalerier ble besøkt.
Underveis på hurtigruteskipet «Lofoten» mot Tromsø anløp skipet Trollfjorden hvor det er meget trangt. Spisesalen var liten, men hadde en meget flott utsmykning og med en modell av «Lofoten».
Fjellheisen i Tromsø  ble tatt opp til toppen med flott utsikt  over byen. Byen hadde også mye for turister blant annet rorbuer innredet som restaurant, senter for opplevelse og Nordnorsk museum med malerier av Peder Balke som også har malt et maleri av saltverket på Vallø.

Reisen fortsatte med fly til Svalbard og etter en overnatting i Longyarbyen fortsatte turen til Barentsburg den russiske by med skipet «Langøysund» med plass til 15 passasjerer. Her var det anledning til å se på bebyggelsen. Ved sjøreisen tilbake til Longyarbyen var det vanskelig å bedømme avstander pga. den klare luft.
På Svalbard drives det fortsatt kullgruve drift, men det blir også satset på havforskning og turisme.                       
En tur med trekkhunder og vogn hvor deltakerne måtte sele hundene selv. Besøkte også et museum med utstoppede dyr og fugleliv fra Svalbard før reisen ble avsluttet med fly til Oslo.

Under foredraget viste foredragsholderen fotografier av hele turen som var meget vellykket og slutt
kl.2000 og fikk stor applaus. Etter foredraget var det anledning til spørsmål.

Formannen takket for det interessante foredrag og overrakte Tormod Pettersen en flaske vin med applaus.

Han opplyste også at Stockholms-turen nå var fulltegnet med 50 deltakere og det var medlemmer på
venteliste. Leder i Arrangementskomiteen Olav Nilsen fikk applaus for arbeidet.
Rydding av kontoret i museet pågår og vask/rengjøring av museet er planlagt til 17.03.16. Vakter til museet i Påsken og sommer er arrangert. Leder av kulturkomiteen Jan Tønnesen opplyste at det var gjort avtale med Tønsberg Kommune om Den kulturelle skolesekken men avventet planen for avviklingen.
Foreningen hadde mottatt brev fra kommunen og mottatt avslag om kjøp foran Tollboden. Det ble derfor arbeidet med et møte med havnevesenet om bruken av plassen.
Havnevesenets flaggstang som er til reparasjon vil etter nåværende plan ikke være ferdig før 1st mai/17de mai.
Fra Erik Jacobsen avventer foreningen et anslag om kostnadene for produksjonen av filmen.

Leder av huskomiteen Sigmund Opthun opplyste at sliping og lakkering av gulv i Tollboden var planlagt fra 14.15.og 16.03.16  Han henstilte også til medlemmene å vise forsiktighet med gulvet i Wilhelmsen-salen grunnet merker på gulvet etter sand under sko.

På spørsmål om andre saker opplyste Arne Christophersen at han ønsket hjelp til utleveringen av brevene med giroene for betaling av kontingent.

Formannen opplyste at neste spiseaften var 31.03.16. Meny hvalbiff og foredrag av Torstein Sannes
om «Ludin Oil». Han avsluttet med et sitat av Winston Churchill takket Tormod Pettersen igjen for foredraget og ønsket alle vel hjem og fikk applaus.

Møtet slutt kl.2020.

Svend Erik Jensen/Sekretær.


Spiseaften i Tollboden 25.02.16.

Med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal 64 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æremedlemmene Sjøkaptein Kay O.Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen og Flykaptein Odd Knutsen. Foredragsholderen Reidar Smedsrud samt nytt medlem som var tilstede for første gang samt en gjest ble  ønsket velkommen.

Viseformannen opplyste at det bare var noen få foreningsaker. Det var blitt sendt ut et forslag til medlemmene om en felles tur til Stockholm 26.8-28.8.16. For å få tilstrekkelig deltakere har styret drøftet muligheten til å ta med en ledsager, men da til full pris. Medlemmer som ønsket å delta må melde sin interesse til leder av arrangement-komiteen Olav Nilsen helst innen ca.14 dager.

Foredragsholderen ble gitt ordet om emnet «Hvalfangst og sine 50 år i SørAfrika». Han var oppvokst i Andebu nær Lardal. Hans far hadde vært flere sesonger på hvalfangst og faren tok ham med til Sandefjord hvor han ble hyret som kjøttskjærer på et hvalkokeri. Etter sesongen kunne han mønstre av med kr.12.000 som da var et anseelig beløp. Etterhvert kom han ombord en hvalbåt med Anders Andersen fra Onsøy som skytter og her fikk han grundig opplæring i arbeidet på hvalbåt. I de første årene var det mye hval og tidlig i sesongen hadde ekspedisjonen han var med over 40.000 fat med hvalolje. Vi tenkte vel ikke så mye over konsekvensene av rov-fangst på hval dadet også ble skutt hval med foster. På slutten av 50 tallet hendte det ofte at det gikk en hel uke uten at en så hval. Han nevnte også at han hadde 25 sesonger på hvalfangst og skutt ca.6000 hval. Det ble også benyttet asdic utstyr til å lete etter hval, noe som tilsynelatende skremte hvalene.

Navigasjons-utdannelsen ble fullført i Tønsberg i sommerhalvåret. Med bakgrunn av en dårlig folkeskole var utdannelsen vanskelig for ham, men med ekstra timer ble den fullført.
Han hadde blitt kjent med en dame fra Sør-Afrika og hadde forlovet seg med henne i Grandkjelleren i Tønsberg og da han skulle gifte seg 11.desember ble en hvalbåt holdt igjen en dag slik at han fikk giftet seg.
Han var bosatt i Durban og i årene til 1975 var han ansatt ved hvalstasjonen der. Oppsigelsen om at det var slutt med hvalfangst fra Durban fikk de ansatte ikke fra selskapet, men gjennom  avisen. I den tiden det ble drevet hvalfangst fra Durban var innbyggerne også plaget av vond lukt i byen fra hvalskrottene.
I sin tid i Sør-Afrika opplevde han også at styret i landet ble endret fra apartheid til demokrati og at den hvite del av befolkningen aksepterte de innfødte og han var selv med til den dagen da alle tok hverandre i hendene og dannet ringer. Sør-Afrika har 11 offisielle språk og endringene skjedde da ANC leder Nelson Mandela ble løslatt etter fengselopphold på Robben Island og tilslutt i Cape Town. Nelson Mandela ble landets President i 1994 til 1999 og hans dyktige lederskap førte ikke til represalier mot den hvite del av befolkningen.
Han avsluttet med å fortelle en morsom historie om at han hadde vært på en båttur en mørk kveld hvor de kjørte på en politibåt. Viseformannen takket og overrakte foreningens glasspokal og foreningens jubileumsbok til  Smedsrud som takket og fikk applaus for det interessante foredrag som var slutt kl.1935.

Viseformannen overrakte deretter WEB redaktør Tormod Pettersen og leder for  kulturkomiteen Jan Tønnesen en flaske vin hver da de ikke var tilstede på generalforsamlingen 11.02.16. De takket og fikk applaus.

Finn-Aage Christoffersen`s far hadde i sin tid laget en hvalfangervise under sitt opphold på Syd Georgia (Øya) og Christoffersen sang denne og fikk applaus for fremførelsen.

Aftenens meny «Fleskeduppe» med drikke ble servert og avsluttet med kaffe.

Kl.2040 holdt Foredragsholderen Reidar Smedsrud «Takk for maten talen». Han takket personalet for god mat og service og uttrykte en takk til foreningen om å holde foredrag. Han satte også pris på å møte kjente fra hans tid på rekruttskolen til marinen på Madla. Avsluttet med å si «Takk for maten».

Shanty-koret med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen som forsangere sang fire shanties og fikk applaus.

Viseformannen hadde seilt for Anders Jahre i koffardi sammen med folk som tidligere hadde vært på hvalfangst. I den forbindelse kunne han fortelle at hvis han tok opp emnet hvalfangst satte vedkommende straks igang med å tegne og fortelle om hvorledes dette foregikk.

Sigmund Optun fortalte også  en god historie før Viseformannen informerte om medlemsmøtet 8.3.16 kl.1900. Han henstilte også medlemmene til deltakelse i Shanty koret som øver samme dag fra kl.1800. Til slutt takket han Arrangementkomiteen for aftenens arrangement.

Spiseaftenen ble avsluttet kl.2110.

Svend Erik Jensen. Sekretær.

 

Årsmøte/-middag i Tollboden 11.02.2016

Maskinsjef Ole Jacob Olsen nytt æresmedlem i Tønsberg Sjømannsforening.
Den 11.februar 2016 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 170. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 70 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Kiel og den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et greit overskudd. Budsjettet for 2016/17 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Revisjonsberetningen ble lest av flykaptein Odd Knutsen. Ingen bemerkninger til regnskapet.
Valgkomiteen, ved formann statslos Jon Brun, hadde gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter.
Valget gav dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundahl
Styremedlem Statslos Jon Brun
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Varamedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Sjøkaptein Trond Presterud
Varamedlem Revisor Sven Richard Åsvang

Det var ikke innkommet nye saker til behandling.

Kveldens høydepunkt var nå kommet.
Maskinsjef Ole Jacob Olsen ble utnevnt til nytt æresmedlem i foreningen. Begrunnelsen ble lest og generalforsamlingen hilste med stående applaus. En av våre mest iherdige og trofaste medlemmer var nå behørig hedret.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen og maskinist Svend Olaf Andreassen ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats for foreningen.
Festmiddagen:
Tradisjonen tro ble det servert skipskost (erter-kjøtt-flesk) under den påfølgende middagen som ble arrangert etter et tradisjonsrikt mønster.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål. Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 170. generalforsamling. Han leste også opp svaret som vi hadde fått fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Skipsmegler Inge Torstensen takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Diakon Arne Johan Asmyhr leste prologen til punsjbollen og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling.
Shantykoret avsluttet kvelden med tre shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref.
Tore Simonsen. Formann


Spiseaften i Tollboden 28.01.16.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 57 medlemmer velkommen og ga en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Sjøkaptein Erik Henningsen og Sjøkaptein Einar Sjuve. Foredragsholderen for aftenen Inger Bjar Kessler med foredraget om Nøtterøydamen og stortingspolitikeren Claudia Olsen ble også ønsket velkommen samt to nye medlemmer som var tilstede for første gang og en gjest.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som takket for anledningen til å komme til foreningen. Hun fortsatte med å vise bilder samt fortelle om livet til Claudia Olsen født  22.9.1896 av foreldrene sjømann Andreas Olsen og Tellefine Christensen.Når faren var hjemme ønsket han nyheter i tillegg til Tønsbergs Blad og da rodde hun fra Kaldnes til Tønsberg for innkjøp av hovedstads aviser.
Hennes far døde 1910 da hun var 14 år og utdannelsen var beskjeden folkeskole, folkehøyskole og handelsskole 1917 til 1918.
Hennes første jobb var i en bakeributikk i Tønsberg og hadde deretter flere jobber hos kommunale og private bedrifter i Tønsberg. Under krigen 1940 til 1945 var hun ansatt i Tønsbergs Blad som kasserer og deltok også i det illegale arbeide. Ved en rassia i avisen hadde hun  lister over folk som mottok hjelp for illegalt arbeide. Hun sørget imidlertid for at listene ble fjernet ved hjelp av avisens bud.
Stemmeretten for kvinner i 1913 hadde stor betydning for henne og var tidlig med i speiderbevegelsen KFUM, var også med på turnstevner i Vestfold. Hadde også stor interesse for friluftsliv med turer til fjellet sammen med gode venner.
Hun var også Leder for Tønsbergs Menighetspleie og deltok tidlig i politisk arbeide for Høyre i Tønsberg. Ved Stortingsvalget 1945 ble hun etter kampvotering i Høyre for Vestfold hvor hun først fikk bare en stemme valgt som 1ste kandidat med 34 stemmer av 39 avgitte stemmer. Hun ble innvalgt til Stortinget samme år. 10 dager etter hun møtte på stortinget holdt hun sitt første innlegg som hun viet sjømenn og deres ektefellers kår. Sjøfolkene og især krigsseilerne ble hennes merke sak ved siden av trygdepolitikken. Ved behandlingen av Nortraships hemmelige fond i Stortinget i 1948 stemte hun mot regjeringen sammen med kommunistene at krigsseilerne skulle få utbetalt fondets 43 millioner kroner som var tilbakeholdt hyre under krigen. I 1972 bevilget Storting dog en en « ex. gratia »utbetaling til krigsseilerne. I  Stortinget var hun medlem av flere komiteer blant annet Helsekomiteen hvor hun var formann fra 1945 til 1949. Hun var også med til å sikre vedtaket om nylonstrømper. Under debatt i 1950 årene ble hun også beskrevet som « Det eneste mannfolk i
i Høyres stortingsgruppe.
Som medlem av Nordisk Råd med utenlands reiser var hun også flink til å sende postkort til familie og tantebarn.
Etter krigen bygget hun hus på Råel utenfor Tønsberg og kjøpte sin første bil i 1948. I kolonialbutikken hun handlet i var det eieren som ekspediderte henne ifølge betjenningen.
I tillegg til Stortinget var hun medlem av Tønsberg Bystyre/Formannskap, Høyre kvinners sentralstyre, Høyres Landsstyre og Norges Kvinners Nasjonalråd.

Hun mottok også en rekke utmerkelser Ridder av 1.klasse St. Olavs Orden, Kommandør av den svenske Vasaorden, Norges Forsvarsforenings hederstegn og æresmedlem av Vestfold Krigsseilerforbund.
På Stortinget var hun representant fra 1945 til 1961 for Vestfold og var med i trygdepolitisk arbeide frem til 1967. Hun døde 9.10.1980, bisatt fra Tønsberg Krematorium (Solvang Gravkapel) og gravlagt på Tønsberg Gamle Kirkegård. Det er idag Kirkevergen som har ansvaret for vedlikehold av graven. Foredragsholderen takket tilslutt for oppmerksomheten som var slutt kl.1945. Enkelte
medlemmer stilte deretter  spørsmål til foredragsholderen som ble besvart.                                                                    
Formannen takket deretter Inger Bjar Kessler for foredraget og overrakte henne foreningens 150 års
jubileumsbok og hun takket og fikk applaus fra medlemmene  for hennes interessante foredrag.

Formannen bad deretter om medlemmene godtok en samlet innvotering av syv nye medlemmer. Det var ingen protester og medlemmene ga enstemmig et ja til at Pål K.Røsand, Lars Steinar Larsen, Roar Fjell, Armann Fjell, Arvid Fjell, Svein Sangkvist og Jan Willy Sundby ble nye medlemmer av foreningen. Foreningen hadde mottatt søknader om medlemskap fra Arnulf L`Orsa, Eva Sæther og Leif Strøm Olsen som vil bli behandlet.

Det hadde kommet forslag om en fellestur på 3 dager til Stockholm til kostnad av 4.-4500 per
person uten sponsing og en fest for medlemmene fredagen før bacalao festivalen 9.7.16. Formannen vil sende ut programmet for Stockholms turen til alle for å undersøke interessen.
Kay O.Myhre opplyste også at festen 8.7.16 ville være en  markering av foreningens 170 års
jubileum og en sponsing av medlemmene som ikke har anledning til å reise til Stockholm.       

Formannen opplyste så at aftenens meny var Fiskesuppe og kokt Torsk var klar for servering.
Etter middagen ble ordet gitt til foredragsholderen Inger Bjar Kessler med takk for maten talen.
Hun takket personalet som hadde tilberedt en god middag og servering. Fortsatte med å fortelle en
historie oversatt fra fransk til norsk om en frosk som tilslutt lærte å si «Bacalao». Før hun takket for
en hyggelig aften og fikk applaus.

Inge Thorstensen fortalte også en morsom historie.

Kaffe ble servert og Kay O.Myhre holdt talen for foreningen. Han innledet med at foreningen som nå er 170 år er en vital forening som kan deles i to perioder før og etter innkjøp av Tollboden.
Tønsberg Sjømannsforening ble stiftet 1846 hvor blant annet Svend Foyn ble medlem. På spiseaftener var det den gang forbudt  å servere alkohol. Foreningen har vært med til å gi økonomisk støtte til mange forskjellige prosjekter. Bygging av vei over kilen, opprettelse av Sjømannsskole 1859 og senere ble det bygget skole på Haugar 1922 hvor foreningen åpnet et museum med maritime gjenstander. I 1939 ble imidlertid disse gjenstander ca.3000 gitt til Vestfold Fylkesmuseum med skriftlig garanti om at disse skulle forbli i Tønsberg. Gjenstandene ligger imidlertid nå lagret i Sandefjord. Dette fordi myndighetene bestemte seg for at museene  i Vestfold byene skulle baseres på at Larvik fikk Grevskap, Sandefjord Hvalfangst og Tønsberg
Middelalder.
Foreningen så i 1915 at det var behov for et Sjømannshjem og i 1924 ble eiendommen Storgaten 17 kjøpt, men brant ned 1949. I 1955 var et nytt bygg på plass som i 1965 ble Hotell Maritim.

Foreningen har også støttet reisingen av bysten for Even Tollefsen, statuene av Svend Foyn og Roald Amundsen.
I  1996 ved foreningens 150 års jubileum ble boken «Vi seiler videre» utgitt. Tidlig på 2000 årene ble det vanskelig og trangt å drive i Hotell Maritim hvor bygningsmassen var organisert som en Stiftelse. I 2003 ble lovene revidert og Stiftelsen ble oppløst i 2005. I 2004 spurte Havnefoged Per Svennar om foreningen kunne tenke seg å kjøpe Tollboden med frist til 1.7.2005. Det ble tatt et lån på 8.millioner og Tollboden ble kjøpt for 7 millioner. Hotell Maritim
ble besluttet solgt og fikk bud på 15 millioner som styret avslo. Senere ble imidlertid hotellet solgt for 27,5 million men måtte betale 6 millioner i skatt.
Foreningen var nå istand til ombygning og renovering av Tollboden med en byggekomite på tre personer. Riksantikvaren hadde også innsigelser blant annet ved ønsket om oppretting av nye gulv. En dugnadsgjeng av medlemmer gjorde også en omfattende jobb før innleide firmaer tok over.
Foreningen mottok også en gave på en million kroner fra Rederiet Wilh.Wilhelmsen og ved overtakelsen av bygget 2007 var nesten hele bygget betalt.

Foreningen har idag tre komiteer Hus-komiteen, Arrangement komiteen og Kulturkomiteen samt noen mindre komiteer med medlemmer som gjør en stor innsats.

I de siste årene har det vært en rekke av omvisninger i museet og ca 500 elever fra skolene i Tønsberg har besøkt det i forbindelse
med «Den kulturelle skolesekken». Protokollene fra foreningens spiseaftener og møter er ferdig
digitalisert og det har blitt laget en film om Hvalkokeriet «Pelagos».

Registrering av krigsseilere vil også bli påbegynt. Han nevnte at Inge Thorstensen og ham selv hadde deltatt i stort møte i Oslo 19.1.16 med landets sjømannsforeninger og andre interesserte.
Til arbeidet med registrering var det behov for 2 til 3 personer og interesserte kunne melde seg til ovennevnte. Det var 378 sjøfolk fra Vestfold som ikke kom hjem etter 2nd verdenskrig.

Han håpet også at medlemmene ville vise frivillighet til «Bacalao» festivalen 9.7.16

Medlemmer har deltatt i tre felles reiser en til Gøteborg, København og Sjøfartsmuseet i Helsingør
og til Kiel.

Til slutt utbrakte han foreningens skål og fikk applaus.

Shanty-koret med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen ble kalt frem og fremførte fire
shanties.

Formannen avsluttet aftenen med opplysninger om at medlemmene kunne vente seg telefon fra kulturkomiteen for spørsmål for vakter til museet. For Generalforsamlingen 11.02.16 vil det være annonse i Tønsbergs Blad 30.1.16 og regnskaper m.m. vil bli sendt til medlemmer via e-mail og lagt ut på Tollboden 6.2.16. Det vil være servering av lørdagskaffe som vanlig. Leste ord for dagen, takket for ikveld og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær


Medlemsmøte i Tollboden 5.1.2016.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 47 medlemmer velkommen til foreningens første medlemsmøte 2016. Han ga også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre,Maskinsjef Arne Christophersen og Flykaptein Odd Knutsen. Møtets foredragsholder lege og radiolog Arne Heilo med ledsager med foredraget «Kan du høre hva jeg sier» ble også ønsket velkommen.

Et medlem var tilstede for første gang og og et medlem var på sitt første medlemsmøte.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som hadde arbeidet som lege i 40 år og hadde i alle år hatt dårlig hørsel. Han viste tegninger av øret og forklarte om de forskjellige funksjoner som øret har. For barns vedkommende løses propp i øret idag ved at det settes inn dren. Vanligvis åpnes dotter i ørene ved at vi svelger. Forkalkning i øreknoklene gir også nedsatt hørsel. Alder er imidlertid den viktigste årsak og kraftige lyder og støy kan forårsake hørselstap midlertidig eller permanent. Det er hovedsakelig to typer hørselstap nemlig «Diskanttap og Basstap».
Han fortsatte med å fortelle om forløpet av sitt eget hørselstap. Hans mor og mormor hadde mistet hørselen tidlig og var det derfor arvelig. Klarte etterhvert ikke å skille lyden av to bokstaver og var overfølsom overfor enkelte lyder.  I 1999 fikk han sin første «Gnresound» høreapparat som dog var overfølsom for lyd. 2001 til 2014 utprøvde han 4 ulike apparater med varierende kvalitet på hørsels-hjelp.
Det ble også informert om kostnadene til anskaffelse av høreapparater. I USA bør en ha egen forsikring, i Sverrige dekkes de av det offentlige, i Danmark må en dekke det selv og i Norge dekker NAV ca.kr.5.600.
Det er ca.1.mill. Nordmenn som har problemer med hørselen og derfor er det ventetid på å få hjelp. Det ble derfor foreslått av myndighetene en rett til fritt sykehusvalg som han mente var et dårlig forslag. Det som kreves er økte resurser, flere audiografer slik at apparatene blir brukt og ikke ligger i skuffen. Brukere av høreapparater bør også prøve flere typer apparater før valg av et apparat.   
Tilslutt nevnte han også «Meiere» som var kjennetegn med svimmelhetsanfall, dottfølelse i øret og høreselstap hvor blant annet hvile kan lindre, unngå stress og ha et sunt kosthold. Ved «Tinnitus» suser og piper det i øret hvor årsaken ofte var slitenhet eller en hadde vært utsatt for høye lyder.
Problemer med kjeveleddene var også mulig. Dette skyldes ofte at øre og hjerne ikke samarbeider.

Etter en kort spørrerunde med spørsmål fra medlemmene takket formannen foredragsholderen for det interessante foredrag og fikk overrakt foreningens pokal og 150 års bok med applaus.

Formannen ga ordet til Finn-Aage Christoffersen som leste opp et julebrev han hadde mottatt fra en gammel japansk venn i Kobe. Han hadde nevnt den 43 årige skihopperen Kasai i hans eget brev til vennen og han fortalte da at han var i slekt med Kasai. Vennen var opprinnelig fra byen Aomori og var begge etterkommere etter en gammel samoraislekt. I Japan er slekt meget viktig og vennen fortalte også om at det i familiehistorien hadde skjedd det at en sønn av en annen familie ble adoptert for å kunne føre slekten videre. Han fikk applaus for sitt spesielle innlegg.

Formannen fortsatte med forenings saker og opplyste at det var mottatt julekort fra Leganger Hansens Legat.
Han leste opp søknader om medlemskap fra følgende Pål.K. Røsand, Lars Steinar Larsen, Roar Fjell, Armann Fjell, Arvid Fjell, Svein Sangkvist og Jan Willy Sundby og opplyste at votering vil bli på spiseaftenen 28.1.16.
Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon hadde fått en gave på kr.5.000 hver til jul.
Søknad om kjøp av plassen foran Tollboden var sendt Tønsberg Kommune/Havnevesenet og en
avventet svar.
Arbeidet med filmen om foreningens historie var begynt og foreningen ventet på Erik Jacobsens kostnadsoverslag.
Det hadde også blitt sendt en søknad til Norges Rederiforbunds Sjømannsfond om støtte og det hadde blitt mottatt kr.5000.
Lørdags-kaffen i «Pelagos» rommet vil begynne igjen 9.1.16 som vanlig fra kl.1000 til kl.1300.
Formannen avsluttet med at neste møte vil bli spiseaften 28.1.16 med foredrag av Inger Bjar Kessler om Claudia Olsen kjent Stortingspolitiker.
Så opplyste han at nå var kaffen klar for servering, takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet slutt kl.2010.

Svend Erik Jensen Sekretær.
Publisert i kategorien: Møtereferat

[hjem] [1] 2 3  [neste]1-5 av 11