KATEGORI
forrige
Møtereferater 2017 
neste
Nytt æresmedlem i TSF

publisert av


 

Medlemsmøte 10.04.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 45 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn-Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjef Ole J. Olsen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket også kveldens foredragsholder Ivar Otto Myhre hjertelig velkommen. Johan Christer Novsjø ble også ønsket velkommen, han reklamerte for konserter han skal arrangere på Støperiet i juni, ved å synge to sanger for oss. Han sang «You lift me up» og en arie fra «Rigoletto». Fantastisk! Han kommer igjen med det samme opplegget på spiseaftenen med ledsagere. Gled dere.

I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse.
Ivar Otto Myhre fikk så ordet, og han holdt et meget interessant foredrag om hvalfangstens historie, fra flere hundre år tilbake og frem til det var slutt i Sørishavet i 1968.
Vi fikk høre om amerikanernes primitive fangstmetoder for flere hundre år siden, han fortsatte videre med vår egen Svend Foyns grunderskap og da særlig med utviklingen av granatharpunen. Ivar Otto hadde selv vært i SFs fotspor med hensyn til hvalfangsten i Finnmark på slutten av 1800-tallet. Vi fikk se bilder av forlatte redskaper og gamle hustufter, men kanskje det mest interessante var et gammelt «krutthus» som står den dag i dag i et fiskevær som heter Bugøynes i Sør-Varanger kommune. Tvers over fjorden fra Vadsø. Faktisk det eneste som står igjen, og er intakt, etter SFs hvalfangst i Finnmark. Jeg kommer til å ta kontakt med dem dere oppe, for å se på muligheter for å få dette huset til Tønsberg. (Kaldnes Vest for eksempel. Mange pengefolk der. Kommer også til å nevne «Spes & Fides» i denne sammenheng.)
Som kjent så ble jo SF meget uglesett i Finnmark. Han tok med seg alle verdien til Tønsberg og lot «driten» ligge igjen langs kysten deres var omkvedet. Som et resultat av dette, så påståes det at Arbeiderpartiet ble dannet, for på Stortinget, få stoppet denne hvalfangsten. Det må da være måte på hva vi hvalfangere skal beskyldes for.
Ivar Otto tok også for seg utviklingen av den moderne hvalfangsten i Sørishavet, både den pelagiske og driften på «Øya».
Selv om mye av dette innholdet var, for mange av oss, kjent fra før, så levendegjorde han det på en god og interessant måte.
Han ble takket av med applaus og gaver.
Etter foredraget voterte vi inn flykaptein i SAS, Jan Ove Lande som medlem av vår forening. 3 nye medlemssøknader ble lest opp og hengt på tavla.
Det ble også informert om saker som fortsatt pågår.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen

 

Medlemsmøte 6.03.2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 33 medlemmer hjertelig velkommen til medlemsmøtet. En spesiell hilsen til æresmedlemmene sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay O Myhre, maskinsjefene Ole J. Olsen og Arne Christophersen, driftssjef Sigmund Opthun og flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Roar Skarsholt hjertelig velkommen. I forkant av møtet hadde Shantykoret sin tradisjonsrike øvelse. Roar Skarsholt fikk så ordet, og han holdt en spennende og interessant foredrag om agenter og spioner under den 2. verdenskrig her i Tønsberg-regionen.
Vi fikk høre om kommunikasjonsceller i alle varianter, både med hensyn til størrelse, kvalitet og bemanning. Her var det både spionasje og kontraspionasje i alle retninger, det være seg «Gutta på skauen» og landssvikerne. Roars presentasjon var både lun og direkte, men det hersket aldri noen tvil om at her var det mange som utsatte seg selv for stor fare, i den ene hensikt å beskytte landet vårt. Vi fikk også høre om personer som fikk sine påskjønnelser, men også om de som måtte ta sin straff. Det var en preget gjeng som satt tause i salen da Roar avsluttet sitt foredrag.
Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok, blomstervase og en flaske vin som takk for et godt og interessant foredrag.
Æresmedlem Finn-Aage Christoffersen fortalte deretter en spennende og dramatisk historie fra sin tid som kaptein i rederiet Wilhelm Wilhelmsen.
Medlemmene er oppfordret til å komme opp med selvopplevde historier
Etter foredraget voterte vi inn Rolf Steen Nilsen som medlem av vår forening. Det ble også informert om saker som pågår i foreningen vår, hvor utskifting av to dører mot havna er den største.
Så var det tid for kaffe og kringle.
Med ord for dagen takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Møtet ble avsluttet 2045.
Ref: Tore Simonsen


Spiseaften 22.02. 2018

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal alle hjertelig velkommen til spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Finn Aage Christoffersen og Kay Myhre Maskinsjef Ole J. Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Cimber. Han ønsket spesielt kveldens foredragsholder Henrik Badin med frue velkommen. Det var en gjest tilstede.
Viseformannen leste opp takkekort fra Sven Erik Jensen hvor han takket for hedersmerke og diplom som han ble tildelt under generalforsamlingen. Han leste så opp søknad om medlemskap fra Rolf Steen Nilsen. Søknaden ville bli hengt opp på tavlen. Han informerte så forsamlingen om flyttingen av Bacalaofestivalen fra 07.07.2018 til 14.07.2018. Han ga så ordet til kveldens foredragsholder Adm.Dir. Henrik Badin i Scanship.
Henrik Badin holdt ett interessant foredrag om rensing av forurensing fra skip og fiskeindustrien spesielt fra cruiseskipene. Foredraget ble fulgt opp av bilder og grafikk fra utviklingen av arbeidet med begrensingen av forurensingen av havet. 8 millioner tonn plastavfall havner i havet hvert år. 20 % av avfallet i havet kommer fra skipsfarten og 80 % fra land. Så det er ett enormt arbeid som er satt i gang for å begrense utslippene fra skip. Når man tenker på at det pr. 12.2017 var 448 cruiseskip i drift og nye 92 er kontrahert for bygging frem til 2026. Forsamlingen hadde mange spørsmål underveis og de ble alle godt besvart. Viseformann takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok og blomstervase som takk for et fint foredrag.
Serveringen av Bacalao og godt drikke ble så servert og ble godt mottatt. Etter maten takket foredragsholderen for maten og kaffen ble servert. Shantykoret under ledelse av Arne Johan Asmyhr og Finn Aage Christoffersen sang « Clear the track», «Paddy lay back», «Maria Rask» og «Kan du danse polka».
Viseformannen syntes at stemningen og praten gikk så bra at han takket for oppmøtet og ønsket at alle skulle ta det med ro og slappe av og vel hjem.
Spiseaften avsluttet ca. 2145

Ref. Tore Simonsen.


Protokollutskrift

Tønsberg Sjømannsforening 172. generalforsamling
8 februar 2018


Kl. 1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 63 medlemmer velkommen til foreningens 172. generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Cimber, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.

 

Sak 1: Konstituering.
a) Formann kunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovens § 11 hadde blitt gjort i Tønsbergs Blad. Medlemmer med e-mail hadde også blitt underrettet. Ingen bemerkninger.
b) Refererte til sakslisten: Lovens § 11, punktene 1 – 11.
c) Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen Bokbindermester Arne Kjell Johansen og Æresmedlem, Flykaptein Odd Cimber.
d) Til tellekorps ble foreslått Maskiningeniør Øivind Brevik, Sivilingeniør Tormod Pettersen og Ingeniør Nils Toreskaas. Vedtatt.
e) Formannen erklærte så generalforsamlingen for lovlig satt
Sak 2 : Årsberetningen
Formann leste styrets årsberetning for 2017.
Årsberetningen viser tilbake på et meget aktivt og positivt år. Komiteene har også vært meget aktive og deres arbeide ble fremhevet. Årsberetningen ble godkjent.
Sak 3-4-5: Årsoppgjør.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte foreningens regnskap. Regnskapet for foreningen er gjort opp med et underskudd på kr. 35358. Etter en kommentar og spørsmålsrunde ble regnskapet godkjent. Han redegjorde også for foreningens forskjellige fond.
Formannen ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.
Sak 6: Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.
Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2018. Formann kr. 4000, Forretningsfører og Sekretær kr. 3000 hver. Huskomitens medlemmer får kr. 1000 hver etter at komiteen har overtatt vaktmestertjenesten på deling. Godkjent.
Sak 7: Fastsettelse av kontingent og opptaksgebyr.
Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelsesgebyr for 2018, kontingent kr. 500 og opptakelsesgebyr kr. 500. Halv kontingent for honnørmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt. Godkjent.
Sak 8: Budsjetter.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for 2018 som begge viste overskudd . Godkjent.
Sak 9: Valg.
Formann ga ordet til valgkomiteens formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen som fremmet følgende forslag for generalforsamlingen:
Styret og varamedlemmer:
Formann - Sjøkaptein Tore Simonsen ( ikke på valg – ett år igjen )
Viseformann - Sjøkaptein Eilif H. Hundal (gjenvalgt for to nye år)
Styremedlem - Driftssjef Sigmund Opthun ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem - Skipsmegler Inge Thorstensen ( gjenvalgt for to nye år )
Styremedlem -Skipselektriker Rolf R. Halvorsen ( valgt for to år )
Varamedlem – Sjøkaptein Trond Presterud (gjenvalgt for ett år)
Varamedlem - Ingeniør Jan Tønnessen ( valgt for ett år )
Varamedlem – Sjøkaptein Arne Nilsson (valgt for ett år )
Alle valg gjort i henhold til foreningens lover § 8 og § 11 punkt 9. Vedtatt.
Offentlig autorisert revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co A/S. Vedtatt.
Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum: Sjøkaptein Svein W. Holbu med varamedlem sivilingeniør Tormod Pettersen. Vedtatt.
Styret fremmet forslag på ny valgkomite og ordenskomite:
Valgkomite: Formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen, Sjøkaptein Per Ness, Sjøkaptein Sven O. Lystang. Varamedlem Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Vedtatt
Ordenskomite: Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen, Driftssjef Sigmund Opthun. Varamedlem - Statslos Jon Brun. Vedtatt. (komiteen velger selv sin egen leder).
Sak 10: Innkomne forslag til lovendringer.

Det var innen fristens utløp kommet inn forslag til to lovendringer. Disse ble presentert på skjermen. Flykaptein Odd Cimber foreslo Drammens løsning mht. kriterier for opptakskrav for mye medlemmer, som en enklere og bedre løsning. Styret fikk deretter mandat fra Generalforsamlingen til å gjøre endringsforslaget ferdig.
Sak 11: Innkomne forslag til andre saker.

Ingen.
Påskjønnelser:
Hedersmerke ble tildelt Sjøkaptein Sven Erik Jensen og Maskinist Svenn Olav Andreassen for lang og innsatsfull tjeneste for foreningen. Sven Erik var ikke til stede og vil få tildelt hedersmerke ved hjemmebesøk av formann.
Befrakter Erik Graue ble tildelt Tinnfat med logo for sin innsats for shantykoret. Han var ikke til stede og vil få det overrakt ved en senere anledning.


Formann erklærte så kl. 1920 foreningens 172. Generalforsamling for avsluttet, og ønsket deretter velkommen til festmiddagen som startet kl. 2000.


Protokollen undertegnet:

 

____________________________
Tore Simonsen

 

------------------------------------- --------------------------------------
Arne Kjell Johansen -  Odd Cimber
SRÅ 08.02.2018

 

 

Generalforsamlings-middag 8 februar 2018. 

Etter generalforsamlingen var slutt kl. 1920 opplyste Formann Tore Simonsen at baren i Pelagosrommet var åpen, og at serveringen av middagen ville begynne kl. 2000. Med 63 medlemmer tilstede ønsket formann alle velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk med kaffe.
Æresmedlem Sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 172. generalforsamling den 1.2.2018 og svaret som var mottatt fra det Kongelige Hoff den 5.2.2018 og 1. vers av Kongesangen ble sunget.
Etter ertesuppen ble ordet gitt til Maskinsjef Gunnar Aue som holdt talen for ”Fedrelandet”. Han viste bl.annet til at mange norske borgere for tiden gjør en flott innsats og representerer fedrelandet i store og viktige internasjonale toppverv i utlandet. Han avsluttet talen med å utbringe en skål for fedrelandet og alle sang 1. vers av ”Ja vi elsker”. Han fikk applaus for hans gode tale.
Etter hovedretten utbrakte formannen en skål for alle. Flere medlemmer reiste seg og fremførte hyggelige historier og innslag. Før sangen ”Erter kjøtt og flesk ” ble sunget ble forfatteren og medlem Bokbidermester Arne Kjell Johansen presentert for forsamlingen. Sangen ble avsluttet med en skål.
Kaffe ble servert og Driftssjef Sigmund Opthun takket deretter for maten og personalet ble kalt inn og ble takket for god servering og mat. Personalet ved Angelika ble overrakt en blomsterbukett av formannen til applaus.
Formannen bad Skipselektriker Rolf R. Halvorsen lese prologen, skrevet av Karl Bjerke i 1945, ved servering av punsj fra punsjbollen.
Formannen bad de medlemmer som hadde gjort en spesiell stor innsats for foreningen i 2017 komme frem. Han takket samtlige og som påskjønnelse fikk alle overrakt en flaske vin.
Shantykoret kom deretter frem og de sang to shanties under ledelse av Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen.
Formann takket for tilliten ved valget for ett år til som formann Han takket alle komiteene og for dugnaden medlemmene utførte for foreningen.
Selv om det meste er nevnt i årsberetningen var stikkord fra avslutningstalen:
Bacalaofestivalen.
Vellykket høsttur.
Tønsberg Maritime Kulturforum og mulig maritimt museum.
Skolesekken og profilering av Tønsberg Sjømannsforening.
Krigsseilerregisteret.
Jubileumsfilmen om foreningen.
Fortsatt solid økonomi.
Digitaliseringen og rydding i museumskontoret.
Hvalkanon på Tollbodkaia.
Utvendig belysning.
Bytte dører.
Nytt infoskilt
George Cummings & co besøk hver sommer.
Tusen takk til alle sammen.
Neste spiseaften er 22. febr. 2018.
Formann takket for en fin kveld og hevet møte kl. 2215 med følgende ord for dagen:
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært.
SRÅ 08.02.2018


Spiseaften 25.01.2018

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 66 medlemmer og 15 gjester hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen, Flykaptein Odd Cimber, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.
Formann ønsket så spesielt 15 gjester fra Stavern Sjømannsforening hjertelig velkommen. En forening som er 125 år yngre enn oss. Et besøk vi setter stor pris på.
Deretter ble aftenens foredragsholder Bård Johannes Kolltveit med foredraget ”Historien om norsk cruisefart” med undertittelen ” fra Vestlandfjorder til verdens hav” introdusert og fikk ordet.
Han har skrevet og utgitt en bok om emne på nærmere 700 sider.
Stikkord fra foredraget:
- Odda første mekka for turismen på Vestlandet 1950 – 60 årene. Så Nordkapp og Midnattssol.
- Franskmannen Paul B. du Chaillu, reisende, antropolog og zoolog skapte navnet Midnattsolens land i 1850 årene.
- Hvert år siden 1875 har cruiseskip besøkt Vestlandsfjordene og Nordkapp.
- 1882 første cruiseseiling verden rundt.
- 1884 første utenlandske cruise ”Ceylon” til Norge.
- Verdens første spesialbygde skip for cruise ”St Sunniva” bygd 1884. Søsterskipet ”St Rognvald” til Norge med 90 passasjerer i 1886.
- Tyskerne kom med i cruisefarten i 1889 med brask og bram med skipet ”Kaiser Wilhelm II”.
- Destinasjonene veldig lik den gangen som nå.
- 1882 – Svalbard kom med som reisemål, men ikke helt vellykket i starten.
- ”Stella Polaris” tidligere Norges vakreste spesialbygd cruiseskip bygd 1927. Seilte Middelhavet om vinteren og Nordkapp/Svalbard om sommeren.
- Polaris bygd 1912 ved Framnæs. Skulle frakte turister til polare strøk for jakt på isbjørn. Senere ”Endurance” ekspedisjonsskipet til Ernest Shackleton og knust av pakkis i 1915 i Antarktis.
- Moderne norsk cruisehistorie fra 1981 med Royal Viking Line.
- Og siden har norsk cruisefart alltid vært i førersete i internasjonal cruisefart., for eksempel representert med Hurtigrutens moderne spesialbygde skip for cruise til arktiske farvann.
Formann takket foredragsholderen for et meget innholdsrikt, interessant og lærerikt foredrag. Han ble deretter overrakt forenings tradisjonelle gaver.
Nytt medlem Odmund Danielsen, Vear, født 1944, pensjonert maskinist ble deretter innvotert enstemmig.

Dagens meny ; fiskesuppe, og kokt torsk med tilbehør ble så servert og smakte fortreffelig.
Etter hovedretten var det tale for foreningen ved Æresmedlem sjøkaptein Ole m. Brynjulfsen. Han ga et interessant tilbakeblikk på foreningens historie.
Formann i Stavern ga en liten informasjon om foreningens historie. Leier lokaler fra 1780. Møter hver torsdag. Spiseaften siste torsdag i måneden. 94 medlemmer herav 6 damer. Han overrakte deretter foreningens stander som takk for besøket.
Kay O. Myhre ga en liten orientering om bakgrunn til foredragsholderen og hans samarbeide med Tønsberg Sjømannsforening før Kolltveit takket for maten.
Noen foreningssaker: En liten påminnelse om at kaffemøtene i Pelagosrommet fortsetter på lørdagene.
Vårt neste evenement er Generalforsamlingen den 8. februar. Håper alle kommer og støtter opp om foreningens arbeide.
Kveldens ord for dagen:
”Den beste måten å kaste bort tid og krefter på, er å fortsette å
forsøke å forklare noe til noen som
overhode ikke ønsker å høre det” - S. Fitzmaurice
SRÅ 25.01.2018

 

Medlemsmøte 09.01.2018
Formann Tore Simonsen ønsket 52 medlemmer velkommen til møte etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Ckristoffersen. Flykaptein Odd Cimber, Sjøkaptein Kay O. Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen.
Aftenens foredragsholder Waldemar Platou ble også ønsket velkommen.
Formann ønsket også velkommen gjesten Oddmund Danielsen, Vear, 74 år, pensjonist, maskinist utdannelse og bakgrunn. Men han endte opp som dataspesialist. Han har søkt opptak som medlem.
Videre ønsket formann to medlemmer velkommen til våre møter for første gang.
Formann ga deretter ordet til kvelden foredragsholder Waldemar Platou med foredraget om krigsseilerne og helseeffekter av langvarig stress.
Hans bakgrunn er lege og psykiater og har som han sa levd av å snakke med folk. Først ved Holmlia i Oslo, men flytte til Tønsberg for 8 år siden.
Han delte foredraget i to deler:
- Normale stressituasjoner.
- Forskning rundt krigsseilerne
Noen stikkord fra foredraget:
Hva skjer i kroppen ved stress?
Noen behersker stress bedre enn andre.
Forberedelse i forhold til en stressituasjon kan være avgjørende.
Forklaring rundt hvordan kroppen reagerer i stressituasjoner - Resultatet kan bli: diabetes,nedsatt hjertefunksjoner og nedsatt immunforsvar.
Post – traumatiske stressituasjoner.
Kan dukke opp lang tid etter hendelsen, for eksempel. Etter en krigssituasjon.
Unngå alt som har minner om hendelsen.
Pasientene isolerer seg sosialt, får følelsen av å være konstant ”på tuppa”, sover dårlig, lammende uro, tyr til alkohol eller medisiner, føler ikke glede lenger. Behandling: viktig å komme tidlig til behandling.
Problemet den gang med krigsseilerne og krigsfangene fra for eksempel konsentrasjonsleirene var at man viste for lite behandling og behovet for rask behandling. Trygdesystemet viste for lite om behovet til disse gruppene.
KZ syndromet:
Psykiske symptomer funnet ved undersøkelse 100 fanger som hadde sittet i konsentrasjonsleire/ fangeleire under krigen.
Krigsseiler syndromet:
Noe tilsvarende undersøkelse foretatt av krigsseiler noen år senere.
Veldig like resultater som ved KZ syndromet tatt hensyn til tidsperioden senere.
Langvarig stress gir kroniske skader på kropp og sjel.
Foredragsholderen avsluttet foredraget med det gripende diktet ” Medaljens bakside” av Michael Holmboe Meyer.
Deretter en engasjerende runde med innspill og spørsmål fra salen.
Formann takket så for et meget godt og engasjerende foredrag og overrakte våre tradisjonelle gaver.
Formann tok opp noen foreningssaker:
- Vipps er opp og går. Skal først og fremst benyttes under bacalaofestivalen.
- Mottatt takkebrev fra Kirkens Bymisjon etter gave til jul.
- Hvalkanon er til restaurering hos Henriksen Mek. Trond Presterud har oppnådd interessant kontakt med produsenten Bofors.
- Dørene i Tollboden byttes medio februar.
- Oddmund Danielsen, Vear som var tilstede som gjest har søkt medlemskap.
- Dato for høstturen ikke helt bestemt.
- Minner om spiseaften med torsk 25.01.2018 med gjester fra Stavern Sjømannsforening.
- Minner om lørdagskaffen.
- Formann avsluttet med ord for dagen.
Etter oppfordring fra salen refererte vårt medlem i stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum, Svein Willie Holbu, hva som skjer i stiftelsen.
Formelle del av møte avsluttet kl. 2025 med kaffe og wienerbrød.
09.01.2018 SRÅ.

Publisert i kategorien: Møtereferat
ditt navn*

e-postadresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
forrige
Møtereferater 2017 
neste
Nytt æresmedlem i TSF