KATEGORI
[forrige]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 36 [neste]6-10 av 180
01.01.20

publisert av Sjomann 01.01.20 13:09


Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening, stiftet 5. desember 1846, har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet

I 2019 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.

Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 9 styremøter.

Sjømannsforeningen hadde også i 2019 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket den 8.mai. Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.

Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 12. i rekken, ble avholdt 13. juli, og blir mer og mer populær for hvert år. Takeaway er et meget godt bidrag til en solid økonomi rundt arrangementet. Bacalaofestivalen markerte også slutten på en «Maritim uke» i regi av Tønsberg kommune og Tønsberg Maritime Kulturforum.       

Fra 1. til 5.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en ny og meget vellykket tur.

Denne gangen reiste vi med turbuss fra Tollboden til Hjortneskaia og «Color Fantasy». Mange av oss fulgte utseilingen fra Oslo fra Observation Lounge i et nydelig høstvær. Vel framme i Kiel, etter nydelig middagsbuffet og solid frokost dagen etter, gikk turen mot Stralsund. Lunsj på «Huset i skogen» var hyggelig og det samme kan sies om lett servering på bussen. Dagen etter kjørte vi til Rugen, og her var det mange sterke inntrykk fra krigens dager i DDR. Blant annet en av verdens lengste boligblokker, 4,8 km lang i 6 etasjer. Dagen etter gikk turen tilbake til Kiel, og underveis ble det en hyggelig servering på en rasteplass langs veien. Turen tilbake til Oslo var behagelig og sjåføren vår, Bjørn, tok oss trygt og behagelig tilbake til Tønsberg.

Bare storfornøyde deltagere på denne turen også!

Tønsberg Sjømannsforening er fortsatt aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.

Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere.

Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie. Filmen skal være ferdig i god tid før 175-års-jubileet.

Jubileumsfeiringen er berammet til lørdag 4.desember 2021 på Hotell Klubben.

«Regweb» er vårt nye system for medlemsregisteret og Dropbox er vårt nye arkivsystem.

Vi har dessverre ikke kommet i mål med hensyn til plasseringen av varpankret som vi fikk av Kari og Finn-Aage Christoffersen. Ankeret er en del av en formidabel gave som vi fikk høsten 2018. Gaven består av mange klenodier og verdifulle gjenstander med maritim tilhørighet.

 Finn-Aage har også skrevet bok, «Finn-Aages sjøhistorie», og foreningen har kjøpt inn 50 eksemplarer.

I forbindelse med Bjarne Ruds bortgang den 19.juli 2019, fikk vi en pengegave fra hans datter, Hanne Donovan. I denne forbindelse og som et minne om Bjarne, har vi hengt opp et bilde av ham i museet vårt.

 Utleie av lokaler

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.

Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2019. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2019 er

Kr 573.938,-, det vil si en stabil og god inntekt.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk, omvisninger og eksterne foredrag var i 2019 kr 40.711,-.

Medlemstall / Medlemskontingent

Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2019, 278 medlemmer, hvor av 8 æresmedlemmer. 17 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 8 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 70 honnørmedlemmer og 10 kvinnelige medlemmer. 13 medlemmer har meldt seg ut, eller er strøket. Foreningen fikk 28 nye medlemmer og 9 medlemmer kastet anker i 2019.
Medlemskontingenten for 2019 har vært kr. 500.-. Opptagelsesgebyret har vært kr 500,-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Total medlemskontingent/opptagelsesgebyr i 2019 var kr 131.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 7. februar 2019 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R. Halvorsen
Varamann Radiotelegrafist Even Skredsvig Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Ingeniør Jan Tønnesen

Revisor
Foreningens revisor i 2019 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Revisor Svenn Richard (Rich) Åsvang

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er sjøkaptein Svein W Holbu, med sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant.

Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har, i tillegg til valgkomiteen, 4 komiteer, arrangementskomiteen, huskomiteen, kulturkomiteen, og ordenskomiteen, pluss shantykoret vårt.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av maskinsjef Olav Nilsen og består av 9 personer, og har i løpet av året hatt 6 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 32 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilrettelegger for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.
Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening, herunder også en tur til Arendal Sjømannsforening.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av driftssjef Sigmund Opthun og består av 6 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen er referent. Huskomiteen har i 2019 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver. Medlemmene deler på vaktmesteroppgavene som for eksempel flagging. Alle uterommene rundt Tollboden holdes i orden av huskomiteen.
Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene. IT-anlegget i Tollboden er oppgradert og fiber er installert. Ny prosjektor i Wilhelmsensalen.
Alle servicekontrakter med heis, brann, sikring, ventilasjon og IT blir fulgt opp og noen nye kontrakter er etablert.
Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen. Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av ingeniør Jan Tønnesen og har 11 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her. Komiteen samarbeider godt med Tønsberg Maritime Kulturforum.

Ordenskomiteen
Komiteen ledes av sjøkaptein Kay O Myhre, og har to medlemmer og et varamedlem.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Registrering av medlemmers bortgang er viktig.

Shantykoret
Shantykoret ledes av utviklingssjef Nils Terje Ottestad. Koret har gjennom hele året gjennomgått en meget positiv og nyttig vitaliseringsprosess, og har i dag 22 medlemmer. Øvingen er styrket og nye forsangere har kommet til. Shantykoret underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen.
Det skal ikke stikkes under stol, at i tillegg til Nils Terjes innsats, så har Finn-Aages bidrag i denne prosessen vært avgjørende.

Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar, bibliotekar, og mange andre medlemmer som gjør andre viktig arbeidsoppgaver. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 89.453,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 136.176,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannsforenings fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.19 er på kr 3.975.832,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2019.

2. Thorstein Gjermundrøds Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.19 på kr 1.342.796,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2019.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2019, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke dokumenterte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i godtgjørelse til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester. (Eks: Flagging)

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Bjarne Ruds datter, Hanne Donovan kr 15.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

 


Tønsberg 31.januar, 2019

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:Tore Simonsen Formann, Eilif H Hundal Viseformann, Sigmund Opthun Styremedlem, Inge Thorstensen Styremedlem, Rolf R. Halvorsen Styremedlem,

 

 
Publisert i kategorien: Årsberetninger
28.12.19

publisert av Sjomann 28.12.19 14:10


../innovaeditor/assets/Sjomann/20191219_201910a.jpg

Fullt hus og mange på venteliste. Neste år vil det bli arrangert to julemøter.


Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 110 medlemmer og ledsagere velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.

En spesiell velkommen til 1 gjest og 2 medlemmer som var på møte for første gang, Laila Valdal og Bjørn Wilhelmsen. En spesiell velkomst også til Erling Dittmann med samboer. Erling trakterte pianoet for oss. Kveldens hovedgjest Sjømannsprest Odd Rønneberg var dessverre blitt syk og hadde meldt forfall.
Formann Tore beklaget så mye at mange ikke fikk plass på årets julemøte og at køordningen med først til mølla pga. en missforståelse ikke fungerte helt etter plan

Formann Tore ga litt info før maten :

Foreningen har gitt julegave til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen med kr. 10 000 til hver. Det ble foretatt opptak av 3 nye medlemmer:
Nils Bull Melsom, Husøy, født 1952. Tittel pensjonist

Åse Camilla Krager, Tønsberg, født 1951. Tittel Matros/Cand.mag. Svein Ditmansen, Nøtterøy, født 1944. Tittel pensjonist
Det er mottatt 2 nye medlemssøknader som slås opp på tavla.

Så reiste vi oss og sang de 3 første og 2 siste versene av ”Tønsbergsangen” før vi skålte for byen vår.

Formann Tore ga vår foredragsholder Odd Rønneberg, som var blitt syk, varme hilsninger og ønske om god bedring. I hans fravær hadde Erling Dittmann lovet å si noen ord.

Dittmann var ikke helt pigg selv da han slet med lungebetennelse. Han fortalte at han aldri hadde vært på hvalfangst eller til sjøs. Hans far var kontormann og hyrebas. Erling har mange år bak seg som politiker bl. annet som formann i skolestyret. Han husker spesielt da han engasjerte en kunstmaler til å male Slottsfjelskolen. Hvor etter skolen ente opp med en gyselig rødfarge som ble stående i mange år. Erling Dittmann avsluttet med å lese juleevangeliet.

Vi reiste oss og sang ”Deilig er jorden”
Formann takket Dittmann for de gode og varmende ordene med blomster og en flaske vin. Maten ble så servert, deilig juletallerken og karamellpudding.
Kai O. Myhre holdt tale for damene. Han leste en morsom historie spesielt for de med tenåringer i huset, de med små barn for å se hva de kan vente om noen år, og for de uten barn, for å se hva de går glipp av. Han siterte ellers fra en liten bok fra 1918 med tips hva kvinnene den gang kunne gjøre for å holde seg unge og vakre. Hvis damene skulle følge det opplegget som boken anviste så vil man i dag si det nærmet seg tortur. For eksempel. ”Hvis man røker, saa pas på alltid ikke at holde cigaretten i samme side av munden, da derved stygge folder ved mundvigene let dannes. Bid ikke i lebene”. Men Kai kunne trøste damene med at vi menn syntes våre kjære damer holder seg godt, og heldigvis eldes vi sammen med eller uten ”ansigtsmassasje”.
Avslutningsvis leste Kai et dikt av Hermann Wildenvey. Wildenwey deltok for øvrig i Tønsberg Sjømannforenings 100 års jubileum 5. desember 1946 hvor han leste flere av sine dikt. Kronprins Olav var også tilstede ved dette jubileet. Diktet ”Selma” som Kai leste begynner slik:
”Det er liten Selma. Hun er ærlig verd en sang. Det er henne som jeg elsker.
Det er Selma denne gang…..”

Vi reiste oss og skålte for damene.

Inge Thorstensen takket for maten. Han tok utgangspunk i at en sjømann omtaler sitt skip som ”HUN” – altså en dame. Han nevner noen grunner til det:
1. HUN må styres av en mann.
2. I et ubevoktet øyeblikk tar hun makten.
3. Tåler ikke overbelastning.
4. Skifter navn når hun skifter eier.
5. Er vanligvis dyr å rigge.
6. Koster mer i underhold – enn eieren hadde tenkt seg.
7. Kan trekke en mann med seg i dypet.
8. Må males og rigges før ”hun” går ut.
9. Blir med årene vanskelig å manøvrere.

Inge avsluttet talen med et men: kjære damer – her snakkes det om skipet – heldigvis. For vi menn er glad at damene våre er til – hva skulle vi gjort uten.
Betjeningen ble kalt frem og Inge overrakte Nina blomster på vegne av betjenningen som takk for nydelig mat og effektiv servering.
Så var det Shantykorets som sang tre shanties hvoretter de avsluttet med ” Skomværsvalsen”.

Nils Terje og Brit fikk overrakt blomster av Formann for sin innsats med å få koret ”på beina ” igjen.

Vi sang alle ”Jeg er så glad hver julekveld”. Deretter var det trekking under kyndig ledelse av Odd Cimber, takk til han.
Anne- Britt og Eva ble takket med blomster for organiseringen av lotteriet.

Formann Tore avsluttet kvelden med å minne om lørdagskaffen og neste medlemsmøte 7. januar 2020. Han nevnte også at han hadde sent på vegne av foreningen og i samband med kongens sykdom, en mail til slottet for å ønske kongen en god jul og god bedring.

Han avsluttet kvelden kl. 2225 med noen fornøyelige julesitat sett med barneøyne. Som for eksempel.:
Da det ble juleaften og julestjerna lyste over jomfru Maria mens hun vasket trappa, skrev Alf Prøysen ”Julekveldsvisa”
Tore ønsket så takk for i kveld med ønsker om at alle får ei god, hyggelig og fredfull julefeiring og ar 2020 blir et fint år for alle. Vel hjem.

SRÅ 21.12.2019


   

En aperitif hører til. Erik Jacobsen filmer.

Formann Tore Simonsen ønsker velkommen.


   

Erling Ditmann spiller piano, forteller og fremfører juleevangeliet.


   

Kai O. Myhre forteller og holder tale for damene.

   

Inge Thorstensen takker for maten og roser betjeningen.


Shantykoret slår til med fengende shanties

 


Publisert i kategorien: Nyheter
09.12.19

publisert av Sjomann 09.12.19 17:23


../innovaeditor/assets/Sjomann/ColorLine-fantasy-schiff3_1.jpg

"Color Fantasy"

Bilder under: Eva Sæther (1) og Rolf Halvorsen (9) Mye hygge og mye å se.

Søndag 1.september kl 1100 startet turen fra Tollboden og første etappe gikk til Hjortneskaia og «Color Fantasy».
Sjåføren vår het Bjørn, og det skulle vise seg at han var en fremragende representant for yrkesgruppen. Stø, sikker og rolig kjøring uansett lende.
Reiselederen vår het Danne og hun var en god og erfaren person.
Vel om bord i skipet ble det spredt uorden, men de fleste samlet seg i Observation Lounge i 15.etg hvor vi fulgte utseilingen til vi hadde passert Færder fyr. Nydelig høstvær.
Klokken 1730 var det middagsbuffet, og som alltid så smakte det fortreffelig.
Etter at frokosten var inntatt ankom vi Kiel kl 1000 og reisen vår fortsatte mot Stralsund. Under veis hadde vi lønsj langt inne i en skog, og det var i tillegg hyggelig servering på rutebilen.
Vi hadde en lokalguide som tok oss rundt i Stralsund, både med rutebilen og til fots. Det ble deilig å få slappet litt av på lugaren før middagsbuffeten ble inntatt på hotellet. Fikk vi inn Kveldsnytt?
Neste morgen gikk turen med rutebilen til Rugen. Her fikk vi se minner fra fordums tider fra gamle DDR. En av verdens lengste sammenhengende boligblokk, dvs ca 4.8 km og i 6 etasjer fikk vi også se. Nesten litt skremmende, men også godt å se at de nå hadde begynt å pusse opp komplekset. Vi kommer ikke til å kjøpe noe der. Det var også lagt inn en båttur, hvor vi fikk se hvordan området tok seg ut fra havet. Så bar det hjem til hotellet hvor vi fikk en ny middagsbuffet og mange samlet seg etter middagen til hyggelig samvær på hotellet.
Neste morgen var det tidlig frokost og vi forlot hotellet 0830. Under veis mot Kiel hadde en stopp på en rasteplass og her ble det servert forfriskninger som folket satte stor pris på.
Klokken 1400 forlot vi Kiel, og igjen med «Color Fantasy». Om kvelden ble det servert en tre retters middag i restauranten «Oceanic».
Etter middagen hygget vi oss i pianobaren, og denne kvelden var det nok mange som fikk med seg Kveldsnytt.
Etter frokosten dagen etter ankom vi Oslo kl 1000, og Bjørn tok oss trygt tilbake til Tønsberg.
En sliten, men en meget fornøyd gjeng ankom Tollboden og plutselig så var alle borte. Hvem skulle tro at gjennomsnittsalderen for denne gjengen var 77 år, med et aldersspenn fra 67 til 90. Sprekinger!
På vegne av styret og meg selv, så må jeg bare få takke hver enkelt av dere for denne flotte turen. Det blir ofte slik man selv legger opp til.
Olav er i gang med høstturen 2020.
Tore Simonsen


   


   


   

                                                                                Foto: Eva Sæther: En påtår underveis


   


     

                                                                                Fornøyde Formann og Reiseleder 
Publisert i kategorien: Nyheter
05.10.19

publisert av Sjomann 05.10.19 06:03


../innovaeditor/assets/Sjomann/20190914_135128a_2.jpg

Vikingfestivalen bredte seg ut over hele Vikingodden og over til den andre siden.


Vikingfestivalen, som i år ble arrangert for femte år på rad, avsluttet for i år en lang rekke med flotte arrangementer i Tønsberg havn. Festivalen, som foregikk på hver side av kanalen, bød på mye både å være med på og se på: roturer med vikingskip, show, leker foredrag, filmaften og ikke minst markeder. Skuespillere fra «Vikingane» var på besøk, og «Saga Oseberg» skal være med i filmen med vikingarar ombord.
Selv om det er gratis adgang for publikum, må det nok penger til å få gjennomført et så stort arrangement. Så som ved de andre gratisarrangementer her i havna trengs det både sponsorer og frivillige. Og, heldigvis, de stiller alltid opp og bidrar til all den trivselen vi får oppleve i Tønsberg havn. 

 

    

Mye interessant i markedsbuene.  

 

     

"Håkon Håkonsson" fra Bergen sammen med Tønsbergs egen "Saga Farmann"

"Håkon Håkonsson" var her også for reparasjon og overhaling.

 
Publisert i kategorien: Nyheter
03.10.19

publisert av Sjomann 03.10.19 10:28


../innovaeditor/assets/Sjomann/exwhalers2.jpg

Over og høye bilder: Erik Jacobsen

Exwhalers hygger seg i Biblioteket i Tollboden. Fra venstre: Tommy Yorkston, George Cummings, Jimmy Yorkston.


Også i år, onsdag 11. september, hadde vi Salvesen Ex Whaler Club fra Edinburgh, ved formann, George R. Cummings, og to medlemmer, James (Jimmy) Yorkston og Tommy Yorkston på besøk i Tønsberg. Sjøfartshistoriske Senter. Først til velsmakende og hyggelig lunsj, deretter til tradisjonell omvisning i museet og visning av hvalfangstfilm. Under lunsjen ble vi overrakt flotte gaver. Det var bilder, krystall, karaffel og glass og noe å ha oppi. I sin takketale for lunsjen sa George at de kommer igjen også neste år, og da vil han medbringe et maleri av en av Tønsberg Hvalfangeris kokerier. Velkommen skal de de være. Byavisa var igjen på plass og hadde fin artikkel om besøket onsdag 18. september.
På fredag var de på besøk i Vallø & omegn Historielags museum og på søndag var de en tur på Vikingfestivalen. Skjønt hele tiden de var i Tønsberg hadde de tett program.
Ex Whalers oppholder seg hvert år på Furustrand i ca. en uke, og det har de nå gjort i sammenhengende 17 år. Som de sier: «Furustrand er vårt annet hjem» og her får de bo gratis. Hyggelig gjort av Furustrand Camping.. Grunnen til at de kommer hit hvert år, er at de var om bord i Salvesen-kokeriene mens de lå i sommeropplag på Jarlsø og at i Tønsberg og Sandefjord er det mange hvalfangstminner.


   

Vi som var med på lunsjen.

George Cummings forteller.


    

Jimmy Yorkston overleverer krystall karaffel og glass og noe attåt.

Kay mottar fine bilder til Sjømannsforeningen fra George.

 

    

Kay og George ser på bilder nede i museet malt av George.

Espen Jørgensen fra Byavisa fotograferer og intervjuer.
Publisert i kategorien: Nyheter

[forrige]  1 [2] 3 4 5 6 7 ... 36 [neste]6-10 av 180