KATEGORI
[forrige] 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 36 [neste]156-160 av 180
21.04.12

publisert av Sjomann 21.04.12 09:48


../innovaeditor/assets/Sjomann/skolesekk.JPG

 

21. april 2012 skrev Tønsberg Blad v/Morten Børsum: Alle byens (kommunens) niendeklassinger får denne våren undervisning om Svend Foyn og hvalfangsten.De første klassene som får tilbudet i år er fra Ringshaug ungdomsskole.

Erfarne foredragsholdere

Åtte medlemmer av Tønsberg Sjømannsforening, som eier og driver senteret, deler på å undervise elevene.

“Hvordan er responsen fra elevene?” “Veldig bra. De sitter musestille og lytter. Noen har hatt familie på hvalfangst, så noen spørsmål kommer. Lærerne er opptatt av dette, og noen noterer ting for å bruke det i undervisningen senere” sier Sigmund Opthun, en av de frivillige fra sjømannsforeningen som underviser elevene.

Mens vi prater står hans kollega Einar Sjuve i sjøfartssenterets lille auditorium og forteller klasse 9D fra Ringshaug ungdomsskole om Svend Foyn og om moderne hvalfangst.

Einar Sjuve hadde fjorten sesonger på “Pelagos”. Sigmund Opthun var ute to sesonger med “Pelagos”, den ene som messegutt, den andre som byssegutt. “ Jeg var messegutt for Sjuve” forteller Ophtun.

Opplegget er slik: “Først holder vi et foredrag på 45 minutter. Det handler om Svend Foyn og hans historie fra dag en i 1809 til han dør i 1894. Pluss litt om moderne hvalfangst, som foregikk i Sydishavet. Etter foredraget er det ti minutter frikvarter. Så kjører vi en film på ca. 30 minutter og til slutt er det omvisning i hvalfangst- og sjøfartsavdelingene. Hele opplegget tar to timer” sier Ophtun.

Siste hvalsesong

Hvalfangstfilmen er fra ekspedisjon Thorshavet fra 1965 – 66. “Dette var den ene av de to siste norske hvalfangstekspedisjonene i Sydishavet” forteller Optun.

Dette er tredje år på rad Tønsberg Sjømannsforening har dette opplegget på sitt sjøfartshistoriske senter. Opplegget inngår i, og støttes med midler fra, Den Kulturelle Skolesekken

 

Foto over: Morten Børsum. Klasse 9D ved Ringshaug ungdomsskole. Imidten under: Sigmund Opthun. Imidten over Einar Sjuve. Begge fra sjømannsforeningen.

Foto under: Eldar Sveinung. Tatt i museet. "Hval forut"!

 
Publisert i kategorien: Skolesekken
28.02.12

publisert av Sjomann 28.02.12 20:07


../innovaeditor/assets/Sjomann/TS20a.JPG

Utnevnelsen av Flykaptein Odd Knutsen til nytt æresmedlem skjedde under Tønsberg Sjømannsforenings 166 generalforsamling i Tollboden 23.02.2012. 

Han ble innvotert som ikke stemmeberettiget medlem i Tønsberg Sjømannsforening den 17. november 1998, omgjort til stemmeberettiget i medlemsmøte 26. november 2002. 26. februar 2009 ble han tildelt foreningens hedersmerke med diplom.
Odd Knutsen har siden 2000 vært foreningens forretningsfører. I perioden 2003 – 2009 fungerte han også som styremedlem.

Fra styrets begrunnelse for æresmedlemskapet sakser vi:
Odd Knutsen er en ualminnelig dyktig forretningsfører. Han har en sikker og stødig hånd i forvaltningen av foreningens økonomi. Og mange er hans tanker og ideer som har hatt betydning for foreningen. Odd Knutsen var også en viktig person i gjennomføringen av Tollbodprosjektet. Der deltok han som medlem av byggekomiteen og i det praktiske dugnadsarbeidet.
Gjennom stillingen som forretningsfører og vervet som styremedlem, samt hans omtanke for foreningens sak, har Odd Knutsen tjent Tønsberg Sjømannsforening på en særlig fremragende måte.

 

Foto over: Anne Charlotte Schjøll, Tønsbergs Blad

Foto under: Anne Charlotte Schjøll, Tønsbergs Blad. Fra Årsmøtet

 
Publisert i kategorien: Nyheter
28.02.12

publisert av Sjomann 28.02.12 09:42


Foreningen.
Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen).
Virksomhet.
I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 12 foredrag og intervjuer. Foreningen har i juli 2011 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbod– plassen.
Foreningens styre har avholdt 16 møter i 2011. Likeledes har det vært holdt 3 ekstra møter med et forhandlingsutvalg i forbindelse med å få nye drivere av våre lokaler etter at Tollboden Mathus ble sagt opp. Det ble tatt kontakt med 8 forskjellige interessenter. 2 av disse ble det etter hvert avholdt møter med og tilslutt ble driverne av Gimle Selskapslokaler, Nina og John Helge Larsen, valgt til å drive utleielokalene våre videre. De overtok driften 1. juli 2011 og bruker navnet Tollboden Spiseri.
Utleie av lokaler.
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Mathus & Catering ANS har i 2011 leid selskapslokalene i 2. etasje og lokalene i 1. etasje fram til 30. juni. Tollboden Spiseri overtok driften fra 1. juli. Samlede leieinntekter for 2011 er kr. 495 426.-.
Bygning og vedlikehold.
 For å kunne bespise 110 personer i Wilhelmsensalen og likeledes opprettholde den flotte standarden, ble det senhøstes 2011innkjøpt 40 nye stoler maken til de vi har fra før. Det ble også bestilt, fra et lokalt snekkerverksted, 3 nye runde bord til Wilhelmsensalen. I samråd med Huskomiteen ble det i høst, hos Skallevold Trevare, bestilt 5 stk. nye vinduer for sydveggen i 1. etasje. Det skal også nevnes at vedlikeholdsfondet var på kr. 321 532,- ved utgangen av 2011.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Det ble på dugnad ved flere av medlemmene foretatt en nedvask av lokalene med åpne utstillingsobjekter den 6. april 2011. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2011 kr. 76 535. Antall besøkende har vært 852. Det har også vært 33 omvisninger med guide, samt skolesekken som i 2011 fikk besøk av 28 stk 9. klasser med til sammen 448 elever.

Medlemstall – Medlemskontingent.
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2012, 271 medlemmer. 219 stemme - berettigede og 52 ikke stemmeberettigede. I 2011 har 8 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 2 medlemmer er strøket og 3 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2011 7 nye medlemmer, herav 2 ikke stemmeberettigede.
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2012 6 æresmedlemmer og 61 honnørmedlemmer. På generalforsamlingen i 2011 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, advokat Tor Olstad, utnevnt til æresmedlem med diplom i foreningen. Sjøkapteinene Svein Willie Holbu og Sven O. Lystang, maskinsjef Arne Christophersen og bokbindermester Arne Kjell Johansen ble i 2011 utnevnt til hedersmedlemmer med merke og diplom. I 2011 ble også vårt æresmedlem, sjøkaptein Kay Otto Myhre, tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv.
Medlemskontingenten for 2011 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent.  Medlemskontingenten vil være den samme i 2012. Samlede medlemskontingenter for 2011 var på kr. 122.750,-.
Styresammensetning.
Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 24. februar 2011 av:
Formann:   Sjøkaptein Ragnar Henriksen.                         

Viseformann:  Sjøkaptein Eilif H. Hundal.                                        

Styremedlem:  Maskinist Tor Smith.              

Styremedlem :  Sjøkaptein Svein Willie Holbu.            

Styremedlem:  Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen.        

Varamann:   Sjøkaptein Ole Kristian Knapp.                                          

Varamann:   Ingeniør Arnulf Olsen.                     .                    

Varamann:   Statslos Jon Brun.

Revisor.
Foreningens revisor har i 2011 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg.
Administrasjonen.
Forretningsfører:  Flykaptein Odd Knutsen.      Sekretær:  Advokat Tor Olstad. 
I 2011 har sekretæren vært syk og hans jobb er blitt utført av midlertidig sekretær Gunnar Fadum.

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum.
Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes- museum. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2011 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem.
Komiteer – Shantykor.
Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor.
Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 4 ordinære møter i 2011, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning.
Kulturkomiteen består av 9 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 3 møter i 2011. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Kulturkomiteen har også en referansegruppe på 5 mann. Høsten 2011 fikk Tønsberg Sjømannsforening sine nye hjemmesider i gang. Nettsidene er levert av nettselskapet ”Really” v/Jørgen Kirsebom og kulturkomiteens formann står som redaktør.
Program- og arrangementskomiteen består av 11 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 10 ordinære møter i 2011. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for spiseaftener og medlemsmøter, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen. Ca 35 lørdager i 2011. Komiteen har også bistått ved andre arrangementer.
Alle komiteene gjør en formidabel jobb for foreningen og dens medlemmer.
Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 38 medlemmer og det samme antall ved årets slutt, 8 av disse er sjelden til stede av forskjellige årsaker. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener. Likeledes underholdt de ved åpningen av ”Sjøstua” på Husvik. Shantykoret underholdt også, sammen med Husvik Foreldreorkester, ved en konsert i Presterød Ungdomsskoles aula. De har også underholdt ved et par middagsarrangementer i Wilhelmsensalen, nemlig for Røyken Rotary og Norwegian Oil Tradings. Alle steder til stor applaus fra tilhørerne.
Shantykorets opptreden under Bacalaofesten 23. juli 2011 ble naturlig nok avlyst pga. tragedien på Utøya og i Regjeringskvartalet dagen før.

Administrasjon.
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap.
Foreningens årsregnskap for 2011 viser et samlet overskudd på kr. 104 208.-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 122 162.-.
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.
Godtgjørelser.
Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 3.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester.
Bidrag og gaver.

Miljø.

Tønsberg Sjømannsforening har i 2011 mottatt bidrag fra:
Sjømannsfondet av 1918   kr. 3.000,-
Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.

 

Tønsberg, den 15. februar 2012.         
Styret i Tønsberg Sjømannsforening.

 
Publisert i kategorien: Årsberetninger
17.02.12

publisert av Sjomann 17.02.12 12:59


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_2302.JPG

14. februar avholdt Tønsberg Sjømannsforenings shantykor sin årlige sangaften for 30. gang på 30 år for beboere, pasienter, bekjente av disse og betjening i senterets store og fullsatte kantine. Initiativtager til dette årlige arrangementet var opprinnelig befrakter Erik Graue, medlem av Tønsberg Sjømannsforening, og en av forsangerne i dagens kor. Koret er nå ledet av sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen som også er selveste shantymannen, dvs. korets ledende forsanger og forteller.
Mellom sangene fortalte Christoffersen bl.a om shantyenes opprinnelse. De er rytmiske arbeidssanger fra de hvite seils hårde dager for at de på dekk kunne arbeide i felleskap og handler som regel om opplevelser, slit, lengsel og drømmer. Han ga dessuten en forhistorie til hver av sangene og understreket at det ikke er stemmen som er viktig, men at man holder takten.
De fremmøtte vugget i takt med rytmene og aktivitør og virksomhetsleder ved Træleborg bo- og behandlingsssenter, Aase Hansen og Sigrid Sanne, sa seg strålende fornøyd med shantykorets årlige visitt og ønsket dem hjertelig velkommen til neste år. Begivenheten ble behørig dekket i Tønsbergs Blad, 16. februar.

 

Foto over: Tønsberg Sjøfartshistoriske senter. Shantykoret på Træleborg bo- og behandlingssenter.

Foto under: Kirvil Håberg Allum, Tønsbergs Blad. Aase Hansen, Finn-Aage Christoffersen og Sigrid Sanne.   

 
Publisert i kategorien: Nyheter
11.12.11

publisert av Sjomann 11.12.11 16:24


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_2268.JPG

Professor i antropologi og indianerhøvding Finn Wilhelmsen ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening 24. januar i 2003. Finn Wilhelmsen er en av Sjømannsforeningens store støttespillere, og har i særlig grad bidratt til oppbyggingen av Tønsberg Sjømannsforenings museum.

 

Tønsberg Sjømannsforening vedtok på et ordinært styremøte den 22. februar i 2008 å tildele Finn Wilhelmsen Tønsberg Sjømannsforenings hederstegn med merke og diplom.

 

Styrets begrunnelse for tildelingen er som følger:

Finn Wilhelmsen har gjennom flere år vist stor interesse for Tønsberg Sjømannsforening, byens skipsfart og hvalfangsthistorie. Han har sørget for at museet og møterommet har fått moderne teknologi for fremvisning av det som i dag viser noe av den historien som vi alle er en del av.

Videre har Finn Wilhelmsen jobbet med overføring av gamle filmer til DVD avspillinger. I tilegg har han bidratt med bilder og klenodier av stor betydning til vårt Sjøfartshistoriske Senter.

 

I høst har han overrakt oss en praktfull modell av M/S “Tricolor” som ble bygd av Eriksberg Mekaniska Verkstads AB, Gøteborg for Wilh. Wilhelmsen i 1960. Modellen er nå plassert i Wilhelmsensalen. Videre har vi mottatt en 2,5 meter lang narhvaltann og en detaljrik hvalkanon utskåret og sammensatt fra hvaltenner.  Begge gjenstander er plassert i muséets hvalfangstavdeling.

 

Det er en kjensgjerning at Tønsberg Sjømannsforening har et flott museum med mange fantastiske gjenstander fra skipsfarten og hvalfangsten, og Finn Wilhelmsen har i aller høyeste grad bidratt til at utstillingen har et høyt nivå.

 

 

  

 
Publisert i kategorien: Nyheter

[forrige] 1 ... 29 30 31 [32] 33 34 35 36 [neste]156-160 av 180