KATEGORI
[forrige] 1 ... 31 32 33 34 35 [36]176-177 av 177
19.04.10

publisert av Sjomann 19.04.10 09:21


Medlemsmøte ble avholdt den 5. Mars 2013 i Sjømannsforeningens egne lokaler. Presis kl. 1900 med seks slag på skipsklokken kunne formann, Kay Myhre, ønske 58 medlemmer velkommen, en spesiell velkomsthilsen til foreningens æresmedlemmer, Finn-Åge Christoffersen, Tor Olstad, Odd Knutsen, Sigmund Opthun, Einar Sjuve og Ole Brynjulfsen. Hilsen også til hedersmerke- og honnørmedlemmer og til kveldens foredragsholder, havnefogd Per Svennar som vil fortelle om “Fremtiden for Tønsberg Havn”.

Formannen ville komme tilbake til foreningssaker etter foredraget og overlot derfor ordet til Per Svennar.

"Kjære venner, formann, selv om fremtiden ser dyster ut håper jeg å kunne fortsette noen år til".

En havneby uten havn er en stasjonsby uten jernbane, hva så med Norges eldste havn spør foredragsholderen.

Havnefogden viser oss et kart som er utarbeidet av politikerne og kommuneadministrasjonen over hvordan de har tenkt seg havneområdet på Stensarmen vil se ut i fremtiden. Her består det meste av området av boliger unntatt ca. 3 til 4 mål rundt kranen. Som det heter i forslaget “Kran og tilhørende kaifront beholdes til å ivareta sentrale brukeres behov”.  Havnevesenet ser i prinsippet på ideskissen som en nedleggelse av havnen.

Havnevesenet har laget et motforslag med et noe større område til havneformål samt å beholde lagerbygningene.  Havnefogden har også pekt på at som regionhovedstad trenger vi en havn. Det foregår daglig import av bygningsmaterialer og mye trafikk av kabler for Scan Rope. Betongelementer til Holmestrand-tunellen og elementer til E 18 er i dag betydelig. Container trafikken ligger noe nede, men konjunkturene kan fort snu seg, og har man bygget havnen ned med boliger er det dessverre ikke reversibelt. Det er derfor vanskelig å forstå politikernes kortsiktighet for å øke folketallet på bekostning av havneområdene. Områder som ikke koster bykassen fem øre i og med at havnekassen er selvfinansierende og går med overskudd som kommer kommunen til gode i form av forskjønnelse av havneområdene. Havnefogden listet opp status for havnen i dag:

FREMTIDEN FOR GODSTRANSPORT ER LABER.

FREMTIDEN FOR PERSONTRAFIKK ER GOD.

FREMTIDEN FOR LYSTBÅTER ER GOD.

FREMTIDEN FOR SALG AV TJENESTER BÅT LEKTER ER GOD.

FREMTIDEN FOR FARVANNSFORVALTNING ER GOD.

FREMTIDEN LIGGER I SAMARBEID I VESTOLD.

FREMTIDEN LIGGER I KOMMUNESAMMENSLUTNINGER.

Dessverre ser det ut til at politikerne har hastverk med å bygge havneområdene ned med boliger, men heldigvis er de fleste områdene bundet av kontrakter som varer noen år frem i tid. Havnefogden avsluttet foredraget med å sitere havnedirektøren i Oslo ”Varer kommer ikke på E-mail”. De krever plass.

Formann takker for et interessant foredrag og overrekker foreningens “drammeglass” og jubileumsboken “Vi seiler videre”. Samtidig som han minner om at det er havnefogdens fortjeneste at vi sitter som eier av Tollboden i dag.

Formannen går så over til foreningssaker og nevner at problemer rundt det å finne parkeringsplass ved medlemsmøtene kan løses ved å parkere litt opp i byen. Her slutter de fleste avgiftbelagte plasser å kreve avgift ved kl. 1800. Dette til underretning. Leser opp referat fra Spiseaften den 3. Februar. Enstemmig godtatt. Referat fra Festmiddagen etter årsmøtet ble også lest opp og enstemmig godkjent. Arnt Olav Holm ble enstemmig invotert som nytt medlem. Søknad fra Olav Våge om medlemskap blir hengt opp på tavlen nede i gangen. Leste opp takkekort fra Kåre Strandli for blomsterhilsen på sin 80.årsdag.

Formannen mente det var mange ting å ta tak i for foreningen. Det ble nevnt at Guideforeningen i går hadde omvisning i museet ved Einar Sjuve som guide. Samarbeide ble opprettet med forslag til felles foredrag for turister. Formannen kom med ideer om felles samarbeid for havnen via Sjømannsforeningen, havnevesenet, Kysten, Osebergskipet og kommunen. Ideen er opprinnelig lansert av direktør Per Olaf Lia og bør arbeides videre med til felles beste.

Avkastningen av Thorstein Gjermundsends fond ble diskutert, men ingen endelig konklusjon ble fattet. Olaf Nilsen pekte på at årerts Punsjbolle kom veldig sent i gang på Årsmøtet, han etterlyste muligheten for forandringer. Formannen opplyste at neste års  Generalforsamling er flyttet til 6. Februar. Dette for å ungå sammentreff med vinterferieuken. Forretningsføreren hadde sine betenkligheter. Det skal derfor videre diskuteres innen styret.

Formannen opplyste om at neste møte blir spiseaften den 21. Mars før han takket for fremmøte og hevet møte kl. 2005. Man samlet seg så til sosialt samvær med kaffe og wienerbrød i “Pelagosrommet” før hjemreisen.         

Gunnar Fadum          

Sekretær
Publisert i kategorien: Møtereferat
01.02.10

publisert av Jørgen Kirsebom 01.02.10 16:57


../innovaeditor/assets/admin/logo.jpg

Foreningen.

 
Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. 
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen).
 

Virksomhet.

I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 13 foredrag og intervjuer. Foreningen har i juli 2010 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbod - plassen og det har vært holdt 2 sangaftener for medlemmer med familie og venner.
Foreningens styre har avholdt 19 møter i 2010.
 

Utleie av lokaler.

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Mathus & Catering ANS har i hele 2010 leid selskapslokalene i 2. etasje og lokalene i 1. etasje. Samlede leieinntekter for 2010 er kr. 392.830,-
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
 
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2010 kr. 90.876,-
Medlemstall – Medlemskontingent.
 
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2011, 278 medlemmer. 224 stemme - berettigede og 54 ikke stemmeberettigede. I 2010 har 8 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 1 medlem er strøket og 5 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2010 16 nye medlemmer, herav 3 ikke stemmeberettigede.
 
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2011 5 æresmedlemmer og 51 honnørmedlemmer.  I 2010 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, maskinsjef Ole Jacob Olsen tildelt foreningens hederstegn og diplom.
Medlemskontingenten for 2010 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent. Samlede medlemskontingenter for 2010 var på kr. 131.600,-.
 

Styresammensetning.

 
Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 25. februar 2010 av:
 
Formann:  Sjøkaptein Ragnar Henriksen.
 
Viseformann:   Sjøkaptein Eilif H. Hundal.
 
Styremedlem:  Maskinist Tor Smith.
 
Styremedlem:  Sjøkaptein Svein Willie Holbu.
 
Styremedlem:  Statslos Jon Brun.
 
Varamann:      Sjøkaptein Tore Olsen.                          
 
Varamann:      Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen.
Varamann:      Statslos Eivind Rusten.
 

Revisor.

Foreningens revisor har i 2010 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg.
 

Administrasjonen.

Forretningsfører:  Flykaptein Odd Knutsen.
Sekretær:           Advokat Tor Olstad.  
 
Fra medio november og ut 2010 har sekretæren vært syk og hans jobb har blitt delt mellom medlemmene i styret og midlertidig sekretær Gunnar Fadum.
 

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum senere Slottsfjellmuseet. 

Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes museum, senere Slottsfjellmuseet. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2010 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem.
 

Komiteer – Shantykor.

Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor.
 
Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 5 ordinære møter i 2010, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning.
 
Kulturkomiteen består av 9 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 7 møter i 2010. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Kulturkomiteen har også en referansegruppe på 5 mann. 
 
Program- og arrangementskomiteen består av 10 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 8 ordinære møter i 2010. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for spiseaftener og medlemsmøter, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen. Ca 30 lørdager i 2010. Komiteen har også bistått ved flere andre arrangementer.
Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 40 medlemmer, og det samme antall ved årets slutt. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener, 2 sang  aftener og bacalaofesten. Likeledes underholdt det ved generalforsamlingen til Essos Pensjonistgruppe, ved den offisielle åpningen for allmennheten av Torås Fort på Tjøme og oppstarten av prosjektet ”Nytt Osebergskip” på Lindalplan. Shantykoret underholdt også ved Slottsfjellmuseets gjenåpning etter ombyggingen og ved pensjonistgruppen fra Leif Høeghs rederis besøk på Tollboden. Sist, men ikke minst, så underholdt koret for 28. gang! beboerne ved Trelleborg Bo - og Behandlingshjem.
 

Administrasjon.

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.
Regnskap.
 
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr. 269.048,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 6.350,-.
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.
 

Godtgjørelser.

Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 3.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester.
 
Bidrag og gaver.
 
Tønsberg Sjømannsforening har i 2010 mottatt bidrag fra:
 
AS Norske Essokr.              100.000,-
Sjømannsfondet av 1918 kr.    3.000,-
 

Miljø.

Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.
 
 
Tønsberg, den 16. februar 2011.
Styret i Tønsberg Sjømannsforening.
 
Ragnar Henriksen
Formann
 
Eilif H. Hundal
Viseformann
 
Tor Smith
Medlem
 
Svein Willie Holbu
Medlem
 
Jon Brun
MedlemPublisert i kategorien: Årsberetninger

[forrige] 1 ... 31 32 33 34 35 [36]176-177 av 177