KATEGORI
[forrige] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 36 [neste]26-30 av 180
18.03.19

publisert av Sjomann 18.03.19 10:34


Den 7.februar 2019 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 173. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 78 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Vestlandet, pluss den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes og er en tradisjonsbærer i foreningen vår.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et solid overskudd, så foreningen har fortsatt en sund og solid økonomi. Budsjettet for 2019/20 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Valgkomiteen hadde som vanlig gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter, og det vitner om en meget god stabilitet i foreningen.
Valget ga dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Ingeniør Jan Tønnesen
Varamedlem Sjøkaptein Trond Presterud
Varamedlem Radiotelegrafist Even Skredsvig
I tillegg har foreningen:
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Ingeniør Henrik M Henriksen, maskinsjef Agnar Kristoffersen og sjøkaptein Tore Simonsen ble tildelt foreningens «Hederstegn med diplom», for lang og solid innsats for foreningen.
Stuert Eddy Ferreira ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats under Bacalaofestivalen.
Etter dette var vi klare for festmiddagen, og tradisjonen tro ble det servert skipskost. (erter-kjøtt og flesk)
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål.
Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 173. generalforsamling. Han leste også opp hilsenen som vi fikk tilbake fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Æresmedlem, driftssjef Sigmund Opthun takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for god og effektiv servering og nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Sjøkaptein Eilif H Hundal leste prologen til punsjbollen, og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling. Det er stor aktivitet i foreningen. Det er vanskelig og trekke fram enkeltprosjekter i en slik sammenheng, men jeg vil likevel berømme huskomiteen for deres innsats med å holde gamle Tollboden «Ship shape».
Shantykoret avsluttet kvelden med fire shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref. Tore Simonsen
Publisert i kategorien: Nyheter
18.03.19

publisert av Sjomann 18.03.19 07:18


../innovaeditor/assets/Sjomann/tsf Årsberetning 2018_1.png

Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. desember 1846, har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet
I 2018 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2018 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket den 8.mai og Shantykoret sang. Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 11. i rekken, ble avholdt 14. juli, og blir mer og mer populær for hvert år. Takeaway er et meget godt bidrag til en solid økonomi rundt arrangementet.
Fra 3. til 6.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en ny og meget vellykket tur. På turen mot Farsund så var vi innom Lindesnes fyr. Dagen etter fortsatte vi over fjellet mot Lysebotn. Fantastisk natur og nydelig vær. Ferjen tok oss over Lysefjorden som har mange kraftige synsinntrykk. Vi kjørte videre fra Lauvik til Stavanger. Vi besøkte Oljemuseet og vi hadde byvandring. Turen til «Flor og fjære» var bare et eventyr i syns- og smaksinntrykk. Vi reiste videre med Stavangerfjord til Hirtshals, for så å ende opp i Langesund. Turen var også i år med ledsagere, så den ordningen har kommet for å bli. Bare storfornøyde deltagere på turen!
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.
Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie. Filmen skal være ferdig i god tid før 175-års-jubileet.
Boforskanonen som vi fikk av Liv Ellefsen på Skjærsnes i Stokke, er nå plassert på Tollbodkaia. Vi hadde besøk fra Bofors under Bacalaofestivalen og vi fikk overrakt bedriftens flagg.
Vi har laget vimpel med foreningens logo og denne vaier på toppen av flaggstangen. Vi har også laget bordfaner med logo.
Vårt lovverk er revidert.

Utleie av lokaler

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2018. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2018 er
Kr 598.182,-, det vil si en stabil og god inntekt.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk, omvisninger og eksterne foredrag var i 2018 kr 50.971,-.

Medlemstall / Medlemskontingent

Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2018, 272 medlemmer, hvor av 8 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 7 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 78 honnørmedlemmer og 8 kvinnelige medlemmer. 9 medlemmer har meldt seg ut av foreningen. Vi har fortsatt noen utfordringer med kontingentinnkrevingen, så ingen medlemmer ble strøket i 2018. Foreningen fikk 17 nye medlemmer og 4 medlemmer kastet anker i 2018.
Medlemskontingenten for 2018 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2018 var kr 119.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 8. februar 2018 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R. Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Arne Nilsson
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Ingeniør Jan Tønnesen

 Revisor

Foreningens revisor i 2018 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon

Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Revisor Svenn Richard (Rich) Åsvang

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er sjøkaptein Svein W Holbu, med sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant.

 Komiteer

Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, arrangementskomiteen, huskomiteen, kulturkomiteen, og ordenskomiteen, pluss shantykoret vårt.

Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen ledes av maskinsjef Olav Nilsen og består av 9 personer, og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 29 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.
Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening, herunder også en tur til Stavern Sjømannsforening.

 Huskomiteen

Huskomiteen ledes av driftssjef Sigmund Opthun og består av 6 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen er referent. Huskomiteen har i 2018 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver.
Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene. Montering av skilt og lyssetting av veggen mot sjøen er utført av huskomiteen. To nye dører på veggen mot sjøen er montert og tak over disse dørene er nå på plass. Alle stolene i Wilhelmsensalen er oppgradert og forsterket.
Alle servicekontrakter med heis, brann, sikring, ventilasjon og IT blir fulgt opp og noen nye kontrakter er etablert.
Flaggstangen er på plass og foreningens nye vimpel vaier på toppen. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen. Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.

Kulturkomiteen

Kulturkomiteen ledes av ingeniør Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her. Komiteen jobber også med å markedsføre museet, herunder nye informasjonsskilt.

Ordenskomiteen

Komiteen ledes av sjøkaptein Kay O Myhre, og har to medlemmer og et varamedlem.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Registrering av medlemmers bortgang er viktig.

Shantykoret
Shantykoret ble ledet av befrakter Erik Graue helt frem til hans bortgang. Utviklingssjef Nils Terje Ottestad har sagt seg villig til å overta den administrative delen av koret. Koret har 30 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen. Som tidligere nevnt så har koret også hatt flere eksterne oppgaver.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Administrasjonen

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar, bibliotekar, og mange andre medlemmer som gjør andre viktig arbeidsoppgaver. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 107.799,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 183.319,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.18 er på kr 3.520.157,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

2. Thorstein Gjermundrøds Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.18 på kr 1.320.147,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2018, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke dokumenterte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i godtgjørelse til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester. (Eks: Flagging)

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Sparebankstiftelsen BV kr 50.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

Tønsberg 31.januar, 2019

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Rolf R Halvorsen
Styremedlem Styremedlem

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.18 er på kr 3.520.157,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

2. Thorstein Gjermundrøds Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.18 på kr 1.320.147,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2018.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2018, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke dokumenterte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i godtgjørelse til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester. (Eks: Flagging)

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Sparebankstiftelsen BV kr 50.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

 

Tønsberg 31.januar, 2019

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Rolf R Halvorsen
Styremedlem Styremedlem
Publisert i kategorien: Årsberetninger
01.01.19

publisert av Sjomann 01.01.19 15:14


Referat fra medlemsmøte 10. mars 2020.
Etter seks glass på skipsklokken, ønsket formann Tore Simonsen, 35 medlemmer velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Maskinsjef Olav Nilsen og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også velkommen kveldens foredragsholder; George M. Bratli som skal fortelle om hvalfangerne som ikke kom hjem under krigen ” sjømann og hvalfangerbrigaden”
Det var ingen medlemmer som var til stede for første gang, men formann ønsket en kvinnelig gjest hjertelig velkommen.
Vi reiste oss så for minneord over: Æresmedlem, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen som kastet anker den 22. februar 2020, og som ble bisatt fra Ris kirke den 5. Mars 2020.
Wilhelm Wilhelmsen ble født den 8 juni 1937.Han ble innvotert i Tønsberg Sjømannforening den 28. februar 2008.Wilhelm ble utnevnt til æresmedlem i 2008
Formann understreket at det var med stor sorg vi i Tønsberg Sjømannforening mottok budskapet om at vårt æresmedlem, skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, hadde kastet anker.
Wilh. Wilhelmsens rederi ble etablert i Tønsberg i 1861, og familien Wilhelmsen har alltid hatt et nært og godt forhold til Tønsberg Sjømannforening. Da Tønsberg Sjømannsforening i 2005 kjøpte den Gamle Tollboden fikk foreningen nye flotte lokaler, og samtidig ble det etablert et sjøfartshistorisk senter med fokus på Tønsbergs skipsfart - og hvalfangshistorie.
Et så stort prosjekt var økonomisk krevende for oss, og det var her Wilhelm Wilhelmsen sørget for et generøst bidrag, som gjorde oss i stand til å fullføre restaureringen.
Wilhelm Wilhelmsens navn er for all tid forankret i Tønsberg Sjømannforening og Tønsbergs sjøfartshistorie, og med hans engasjement har han bidratt til at rederiet Wilh. Wilhelmsen og Tønsbergs sjøfartshistorie er ivaretatt og tilgjengelig for almenheten og den kommende slekt.
Formann lyste fred over Wilhelm Wilhelmsens minne med ett minutts stillhet. Deretter ble det slått åtte glass på skipsklokka.
Kveldens foredragsholder George M. Bratli ble så gitt ordet: Han hadde selv denne ”headingen” på foredraget.
Norwegian Armed Forces in Scotland.Norske Sjømanns – og hvalfangerbrigade 1940 – 1945. Scottish Norwegian Connection.
Scottish Norwegian Connection ble etablert av noen ildsjeler som ønsket å samle inn materiale om hvalfangere i exil under krigen. Et tema de mente var underkommunisert.
Scottish Norwegian Connection hadde som formål å bevare historiske dokumentasjon og å utvikle forbindelser og vennskap mellom Scottland og Norge basert på samarbeidet som oppstod under annen verdenskrig med utgangspunkt i Den Norske Brigades opphold i Dumfries og andre steder i Scottland 1940 – 1945.
Etter at organisasjonen ble registrert i Brønnøysund i 2017 fikk de tilgang til dokumentasjon
og kilder på en helt annen måte enn før.
I 1939 hadde hvalfangsflåten reist ut mens deler an Europa allerede var i krig. Da fangssesongen var over forsommeren 1940, en sesong som for øvrig hadde vært meget bra,var også Norge en del av krigen. Den norske hvalfangerflåten med 8000 mann hvorav 6000 fra Vestfold og masse skip; kokerier, hvalbåter og hjelpeskip kunne ikke og ville ikke reise til Norge og overgi seg til tyskerne. De endte mange forskjellige steder, blant annet dro 7 kokerier og 19 hvalbåter til Halifax. De båtene som ikke endte hos tyskerne ble leid ut til den Norske Marine eller andre allierte land. Sjøfolkene ble med båtene videre, men hvalfangerne måte prøve å ta seg hjem eller til England på egen hånd.
Mange hundre hvalfangere kom seg etter hvert til London, de hadde fått utbetalt hyre, og var stinne av pund. Nå ville de hjem for å krige mot tyskerne. Det fikk de ikke. Fem år i den Norske Brigade ventet. Brigaden besto av opp til 60 % sjøfolk.
Første stopp var den vesle byen Dumfries helt syd i Scottland. Fortsatt lever det gamle folk der som var øyenvitner da de første 200 nordmennene ramlet ut av jernbanevognene på stasjonen, der et musikkorps spilte og ordføreren ønsket velkommen til by’n.
Nysgjerrigheten var stor.I begynnelsen hadde ikke hvalfangerne så lett for å innordne seg militær eksersis og disiplin. Mange av dem var voksne, selvstendige karer som i begynnelsen ikke ville la seg herse med av unge jyplinger blant befalet og offiserer. Men da de forsto at eksersisen kunne føre dem hjem til Norge med våpen i hånd, ga de etter. Snart ble det alvor i instruksjon, trening og øvelser. Etter noen uker fikk de uniformer, og mot slutten av sommeren håndvåpen. Så kom tyngre skyts etter hvert.
I den første tiden og under hele oppholdet i Scottland, oppsto vennskap og kjærlighet mellom de norske soldatene og skotter. Nordmennene ble invitert hjem til te, kaker og underholdning. At det var kvinneoverskudd i området pga. krigen bidro også til at
nordmennene følte seg hjemme. Sjømannskirkene betydde også mye for trivselen for de norske styrkene i England. 10 % av soldatene var barn under 18 år. 6000 mann var innom brigaden under krigstiden. Mange av soldatene fra brigaden spilte betydelige roller i utfallet av krigen som medlemmer av Kompani Linge, slaget og evakueringen av Finnmark osv.
Formann takket foredragsholderen av, for et fantastisk og interessant foredrag, med en liten gave fra oss.
Formann Tore refererte følgende foreningssaker:
Opptak av fire nye medlemmer: Følgende fire nye medlemmer ble innvotert:
Kjell H. Mathiassen, født 1941, pensjonist, Sandvika
Sigmund Bellkysst, født 1949, pensjonist, Åsgårdstrand
Thorbjørn Nygaard, født 1944, pensjonist, Husvik
Nils Erling Mogensen, født 1959, pensjonist, Tjøme
Gave ved Wilh. Wilhelmsens båre, Disponering av pengene: Hans ønske var at isteden for blomster ved graven kunne man gi en pengegave til Tønsberg Sjømannsforening. I følge formann var beløpet som kom inn kr. 237100. Fantastisk, men vel så viktig for oss var avdødes tanke bak gaven. Styret vil i samarbeide med familien vurdere bruken av pengene.
Vi har meldt oss i inn i ”Visit Vestfold”. Et organ for bl. annet tilreisende til Tønsberg. Vurderes av styret som positivt for Tønsberg Sjømannforening og Tollboden.
Formann minnet så om: Spiseaften den 26. mars. Stig Tore Lunde skal fortelle oss om skipsbygging i Vestfold . Servering blir flesk og duppe.
Og lørdagskaffen som fortsetter i Pelagosrommet.
Han avsluttet den formelle delen av kvelden kl. 20 40 med følgende ord for dagen:
Den beste måten å glemme alle bekymringer på er å gå med sko som
er for trange.
Jeg måtte, måtte prøve å bli modigere. Men ikke akkurat nå mens jeg var så redd.
Grunnen til at bekymringer tar livet av flere mennesker enn arbeid, er at det er flere mennesker som bekymrer seg enn arbeider.
Da var det kaffe og kringle i salen.

Så takk for i kveld og vel hjem.
SRÅ 12/03/2020

 


Spiseaften 27. 02. 2020.
Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 60 medlemmer og gjester velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Olav Nilsen. Han ønsket videre 3 gjester velkommen og spesielt velkommen til tidligere formann i TSF og formann i Vallø & omegn Historielag Ragnar Henriksen. Han skal foredra om ” Vallø Saltverk 1739 – 1861 – en glemt norsk storindustri”
Formann nevnte også at vårt æresmedlem Wilh. Wilhelmsen hadde kastet anker. Han bisettes torsdag 5. mars, og formann vi komme tilbake med minneord etter bisettelsen.
Møtelederen ga ordet til foredragsholderen Ragnar Henriksen som gjennom en imponerende film og sine kommentarer ga oss en flott og interessant historie om hvordan industrieventyret Vallø Saltverk ble til og drevet i perioden 1739 – 1861.
Her er noe av historien:
At det i tidligere tider har vært et saltverk på Vallø var det få som visste om, selv beboerne på Vallø. Og hvorfor ble det bygd der? Før 1739 var det kun en bondegård på Vallø. Det var saltverk på Jylland, Danmark, men sterk vind som blåste sand utover jordene. Og mangel på ved gjorde at danskekongen Christian VI så mot Norge for passende sted for saltverk. Han sendte en delegasjon til Norge for å finne et sted som egnet seg for saltproduksjon. Først dvelte de ved Narverød, men endte opp med Vallø som hadde en fin havn, og mye skog fantes nære.
I 1739 ble 100 tyske ingeniører sendt til Vallø for å bygge saltverk. I 1742 var første byggetrinn ferdig og første produksjon av salt ble satt i gang. Det ble påbygd videre i 10 år, og verket ble sammen med kobbergruvene på Røros og sølvgruvene på Kongsberg et av tre industrieventyr i Norge på den tiden. På grunn av klimaet var det liten produksjon om vinteren, men rundt 300 mann var engasjert i produksjonen på Vallø. Med støtte produksjonen som vedhogst etc. Var ca. 1000 mann sysselsatt pga. saltverket. Det var hard arbeide opptil 12 -14 timer per dag. Første tiden var saltet av dårlig kvalitet, men norske innbyggere måtte kjøpe saltet derfra. Kvaliteten ble bedre etter hvert med en produksjon på ca. 3000 tonn i året på det meste. Man mener at omtrent 125 000 tonn ble produsert der i alt.
Saltet ble laget ved at sjøvann ble varmet opp og fordampet i Graderhus. Sjøvannet ble hentet på 10 meter dyp via pumpehus som først ble drevet av mennesker og senere av hester. Senere ble det bygd vindmølle for å avlaste hestene. Det var en avansert kokeprosess. Først opp til 80 grader og deretter til 60. Sydeprosessen tok ca. 7 timer før saltet begynte å krystallisere seg, da ble temperaturen satt ned til ca. 60 grader. Saltet sank til bunn av karet og ble skrapet opp og lagt i vidjekurver for tørking. Nytt gradert sjøvann ble fylt etter i karet og prosessen fortsatte. Etter ca. 72 timer måtte kokekaret rengjøres før sydingen kunne fortsett. Saltet ble solgt i tønner på 175 kilo. Verket hadde egen bødker.
Det var hele 70 bygninger på det meste. Verket hadde egen skole, fattigvesen, helsevesen, pensjonssystem og jordmor. I 1793 var det 60 barn, men de hadde kun 4 -5 undervisningstimer i uken med regning, skriving og kristendom.
Det var drift på Vallø i 119 år med 5 forskjellige eiere og varierende økonomiske resultater for driften. Den norske stat tok over i 1814 med dårlig resultat. Carl Petter Stoltenberg tok så over i 1819, men verket gikk konkurs i 1831. Sveisiske eiere overtok deretter,og de drev også osteproduksjon der. Verket ble nedlagt i 1861 og det brant i 1865. Nå finnes det så godt som ingen ting igjen.
Styret i Vallø & omegn Historielag ønsket å dokumenter saltverkets historie enten ved en modell eller gjennom en film. En modell ble for omfattende og man endte opp med en film. Den ble satt sammen av 50 000 enhetsbilder, og var ferdig 1 2016. Men da uten lyd, noe styret ønsket å gjøre noe med. Lyd ble satt til av styret, og filmskaperen Erik Jacobsen bearbeidet materialet. Filmen ble styret meget godt fornøyd med, noe vi også kan istemme etter å ha sett filmen. Kostprisen ble ca.kr. 500 000, men gode sponsorer bidro. Filmen kan kjøpes av historielaget for kr. 300. På uroppførelsen i Støperiet møtte over 400 personer som også var godt fornøyd med filmen.
Etter å ha vist den imponerende filmen med velvalgte kommentarer av Ragnar ble han takket av med en liten påskjønnelse fra en like imponert formann Tore.
Litt foreningsinformasjon fra Formann Tore:
Takkekort mottatt fra medlem vedr. fødselsdags oppmerksomhet.
Tollboden har fått sitt navn på endeveggen mot syd. Resultatet syntes medlemmene har blitt bra.
Det holdes kurs 17. mars for vakter og guider som betjener museet.
Nils Toreskaas ble hedret med hederstegn med diplom da han ikke var til stede under den delen av Generalforsamlingen.
Formann svarte på et spørsmål om styret kan gjøre noe med julemøte og begrensningen i deltagelsen. Formann svarte bekreftende at det jobbes med løsninger .
Det var så tid for en liten runde med hyggelige historier.
Det ble så takket for maten ved viseformann Eilif som takket kjøkkenet for en velsmakende ”Irish Stew”
Shantykoret fremførte 4 shanties med 3 forskjellige forsangere. Koret vokser og leverer stadig bedre og bedre.
Formann Tore minnet om:
Neste medlemsmøte den 10.03.2020. Samt at lørdagskaffen fortsetter i Pelagosrommet.
Så ønsket han takk for i kveld og vel hjem med sitt ord for dagen som alltid er ord for ettertanke.
Møte hevet


Medlemsmøte 7. Januar 2020

Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 51 medlemmer velkommen.Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen,Sjøkaptein Finn Aage Christoffersen, maskinsjef Ole Jacob Olsen og Flykaptein Odd Cimber

Og han ønsket også kveldens foredragsholder Henrik Kulms som skulle fortelle om nye «Lardex» og litt om historien om «Hotell Atlantic» i Sandefjord.
Det var ett nytt medlem til stede for første gang Svein Ditmansen og han ble ønsket velkommen.
Formannen ba så forsamlingen å reise seg og leste minneord over Sjøkaptein Håkon Andor Aarsheim som døde 24.11.2019 og ble bisatt i Søndre Slagen kirke 06.12.2019. Det ble etterfulgt av ett minutts stillhet og 8 slag på skipsklokken.
Formannen ga så ordet til Henrik Kulms som fortalte om arbeidet med nye «Lardex» alt arbeid ble gjort av frivillige og var veldig strukturert og delt opp i flere områder. Rederier, Hvalfangst, Sandefjord rundt, Lardex TV, Veteranskip, Skipsverft, Fangststasjoner og Lag og foreninger.
Når dette blir ferdig til bruk i slutten av februar 2020 vil man kunne gå inn på f.eks. rederiene og se alle skipene de har hatt og få opplysningene om alle skipene. Under skipsverft ligger alle båtene skipsverftet har bygget. I Sandefjord rundt ligger opplysninger om alle gatene i byen og det ligger ute bilder om folk og hendelser i byen oppgjennom tidene. Under fangststasjoner ligg blant annet bilder og opplysninger fra kirkegårdene og alle som er gravlagt der.
Arbeidet med «LARDEX» blir nok aldri helt ferdig da nye opplysninger vil komme til fremover og alle som ønsker det kan sende inn bilder og opplysninger som vil bli lagt til av «Lardex styret» etter hvert som det kommer inn. Det ligger pr i dag opplysninger om nesten 10 000 skip.
Henrik Kulms fortalte så om Hotell Atlantics historie og ga så medlemmene anledning til å stille spørsmål. Det var flere som var interessert i Lardex og noen hadde gode minner fra hotellet.
Formannen takket for foredraget og overrakte våre tradisjonelle gaver og sa at vi kanskje ville sette opp en tur til Hotell Atlantic.
Formannen tok så opp foreningssaker, Han leste opp brev fra Edel samboeren til Erling Dittmann som ble dårlig under spiseaften den 19.12.2019. Han ble innlagt på SIV 20.12.2019, men er nu på bedrings vei.
Han leste så opp jule og nyttårshilsen fra våre skotske venner. Så var det opptak av to nye medlemmer: Svenn Ola Bratterud og Bjørn Erikstad.
Han opplyste om møtet med nye medlemmer (de unge) 15.01.2020 og om jobben med kommunen for å få Varpankret som var en gave fra Finn Aage Christoffersen på plass. Han opplyste så om att det ved senere sommer avslutting og jule møtet med ledsagere ville bli satt opp to likeverdige møter hvis det det skulle bli mange påmeldte.
Formannen minnet så om spiseaften 23.01.2020 og om lørdagskaffen i Pelagos rommet.
Han leste så opp ord for kvelden og takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem når den tid kommer. Det ble så servert kaffe og kringle og praten gikk lystid rundt bordene.
Publisert i kategorien: Møtereferat
25.12.18

publisert av Sjomann 25.12.18 17:05


../innovaeditor/assets/Sjomann/julefest23a.png

Alle bilder. Arnulf Olsen: Fullt hus

Etter seks slag på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 105 medlemmer med ledsagere velkommen. Han sendte en spesiell velkomsthilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christophersen , Sjøkaptein Kay O. Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Cimber og Driftssjef Sigmund Opthun.
En spesiell velkomst også til kveldens hovedgjester David Gjerp og frue og Erling Dittmann med sin samboer.
Formann Tore håpet alle hadde lagt merke til den nye fine lyssetting av Tollboden og det fine juletreet ute. Han gjorde også oppmerksom på våre nye bordfaner som var på plass og at ny vimpel er på plass på flaggstangen. Vi har fått takkekort fra Egil Jahre i samband med han 90 års dag, samt julekort fra Georg og Mabel Cummings.
Vi har mottatt medlemssøknad fra Per Arve Johansen, født 1951, Tolvsrød, pensjonist.
Til slutt nevnte formann at foreningen har gitt kr. 10000 hver til Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon til jul.
Vi reiste oss og sang Tønsbergsangens 3 første og 2 siste vers. Skål for byen vår.
David Gjerp fikk deretter ordet til kåseriet som han benevnte ”Humor og religion”.
Gjerp ga oss et fantastisk inspirerende og humoristisk innlegg som også var ispedd alvor og ord til ettertanke. Noe som Gjerp sa som sitter igjen hos meg:
Er det mulig å forene humor og guds tro? Jo allerede Luther sa: Det må være mye latter i himmelen ellers vil ikke jeg dit.
Den norske kirke må ta latter og sorg like alvorlig. Glede, alvor, humor og guds tro må være vevd sammen.
Frk Thommassen spurte barna på søndagsskolen om de ville være med til himmelen. Da reiste lille Fredrik seg og sa: Det går nok ikke for jeg har lovet mamma å komme rett hjem fra søndagsskolen.
Daværende norges eldste kvinne på 106 år på Gipø ble spurt hvordan hun opplevde det å være 106 år. Jo sa hun, jeg merker jo at jeg ikke er 100 lengre.
Så var det en liten jente som vokste opp med en skrøpelig bestemor. Da hun ble spurt hvor gammel hun var, svarte hun. Jo hvis helsa holder blir jeg 8 til høsten.
Gjerp avsluttet med å ønske god jul til oss alle sammen. Formann takket for de gode og varmende ordene med blomster og vin
Erling Dittmann leste juleevangeliet og vi reiste oss og sang ”Deilig er jorden”.
Hovedretten ”juletallerken” med godt drikke ble servert.
Etter hovedretten holdt Even Skredsvig tale for damene. Noen av hans ord til ettertanke: Garanti for siste nytt når damene er tilstede. Dagens mantra: likestilling. Likestilling kan ikke rokkes ved. Damenes spesielle gen -stæsj- bergtar mannen. Man skal ikke forstå kvinnen, de skal elskes.
Så dagens dessert: Karamellpudding med kaffe.
Kay Myhre takket for maten. Julemat er tradisjon flere hundre år tilbake, fra katolsk tid. Han takket betjeningen for nydelig mat, skorpen var perfekt og alt smakte fortreffelig.
Shanty koret underholdt deretter med 4 shanties. Og alle sang så ” Jeg er så glad hver julekveld”
Så tid for påskjønnelser: Bjarne Ruud for fantastisk restaurering av hvalkokeriet ”Antarctic”. Anne- Britt og Eva for organiseringen av lotteriet og gevinstene. Og kjøkkenet for hyggelig aften.
Avstutning ved fellessang ”Glade Jul”.
Formann avsluttet en minnerik kveld med å takke forkvelden og ønsker om at alle får ei god, hyggelig og fredfull julefeiring og at 2019 blir et fint år for oss alle.
Vel hjem klokken 22.35
SRÅ

    

Til venstre: Formann Tore Simonsen holder hovedtalen.

Til Høyre: Pensjonert Domprost David Gjerp kåserer om "Humor og Religion".


    

Til venstre: Pensjonert lektor, men fremdeles aktiv visedikter Erling Dittmann leser juleevangeliet.

Til høyre: Medlem Even Skredsvik holder takkfordamenetalen.


        

Mange skal takkes. Her er noen.


   

Klart for servering


Shantykoret avslutter med feiende shanties
Publisert i kategorien: Nyheter
18.12.18

publisert av Sjomann 18.12.18 12:10


../innovaeditor/assets/Sjomann/20180906_204212ab.jpg


Vikingfestival 5.-8. september2018 var en fantastisk opplevelse av hva Oseberg Vikingarv kan få til. Her fikk vi oppleve stemningsfull dåp og stabelavløpning av "Oseberg Farmann" - replika av Klåstadskipet -, et levende og innholdsrikt  vikingmarked fordelt på hele 23 salgstelter. Tross dårlig vær lørdag ettermiddag og søndag var festivalen en suksess. Her var i tillegg både foredrag og leker. Selve originalen av Klåstadskipet kunne man se oppe på Slottsfjellmuseet. 

Det blir uhyre interessant å følge den videre utvikling av hva som kan skje på Vikingodden. Får de permanent plass der? I dag er det hele basert på frivillighet. Planen er at de skal bli profesjonelle og skape en lønnsom næring. Spennende!
Ser fram til neste års Vikingfestival!

 

 

    

 

    

 

    

 

    

Venstre foto: Fornøyde Nestleder i Siftelsen Oseberg Vikingarv Knut Børge Knutsen og

Pilgrim Eivind Luthen

 

    

 

    

 

      

  

 
Publisert i kategorien: Nyheter

[forrige] 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 36 [neste]26-30 av 180