KATEGORI
[forrige] 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 29 [neste]31-35 av 145
02.02.17

publisert av Sjomann 02.02.17 16:32


Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)


Virksomhet
I 2016 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2016 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 9. i rekken, ble avholdt 9. juli, og blir mer populær for hvert år.
Fra 26. til 28.august arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket busstur til Stockholm, turen var åpnet for ledsagere, så det ble med 49 meget fornøyde deltagere på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie.
Flere av våre medlemmer er aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere. Registreringen gjøres digitalt og vil gjøre det mulig å søke opp alle våre norske krigsseilere. Dette er en stor, krevende, men ikke minst viktig oppgave.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie.

Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre lokaler i 2016. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2016 er
kr 604.694,-.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2016 kr 47.630,-. 

Medlemstall / Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2016 274 medlemmer, hvorav 9 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (alle æresmedlemmer har også hedersmerket). Vi har 79 honnørmedlemmer og 9 kvinnelige medlemmer. 4 medlemmer har meldt seg ut av foreningen, og 9 medlemmer er strøket. Foreningen fikk 19 nye medlemmer i 2016. 8 medlemmer kastet anker i 2016.
Medlemskontingenten for 2016 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2016 var kr 126.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 9. februar 2016 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Statslos Jon Brun
Varamann Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Revisor

Foreningens revisor i 2016 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Sjøkaptein Svend E. Jensen

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2016, fram til sin bortgang den 24.mai, fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Etter Einars bortgang har Sjøkaptein Svein W. Holbu fungert som medlem av stiftelsen. Stiftelsen har hatt 2 styremøter.

Komiteer

Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementskomiteen, ordenskomiteen, pluss et shantykor.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av Sigmund Opthun og består av 5 personer som deler på vaktmestertjenester. I tillegg er det et varamedlem / sekretær. Huskomiteen har i 2016 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver. Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene.
Alle servicekontrakter med heis, brann og it blir fulgt opp.
Flaggstangen er nede for vedlikehold, så det var lite flagging i året som gikk. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av Olav Nilsen og består 11 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 27 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. Herunder ligger også å skaffe foredragsholdere.
Arrangementskomiteen er også tilrettelegger for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening.

Kulturkomiteen

Kulturkomiteen ledes av Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 8 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, dette sammen med Den kulturelle skolesekken for Tønsberg kommune er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander, og eventuelle forandringer. Digitaliseringen av dokumenter og bilder har pågått hele året. Komiteen jobber også med å markedsføre museet.

Ordenskomiteen

Komiteen har hatt 1 møte i 2016.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats i foreningens arbeide, og på eventuelt grunnlag av dette, fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Komiteen har 3 medlemmer og en varamann.

Shantykoret

Shantykoret ledes av Erik Graue, og har 31 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Administrasjonen

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar og bibliotekar. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 142.077,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 94.893,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.16 er på kr 2.781.710,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.16 på kr 1.303.518,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2016, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- i honorar til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester.

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr. 5.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

  

Tønsberg 1.februar 2017

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Jon Brun
Styremedlem Styremedlem
Publisert i kategorien: Årsberetninger
17.01.17

publisert av Sjomann 17.01.17 19:16


../innovaeditor/assets/Sjomann/20170110_124957a.png

I museet: Inge Thorstensen og Leiv Per Olsen sammen med de to ansvarlige for Krigsseilerregisteret Simen Zernichow og Thorbjørn Solberg Andersen.


Krigsseilernes innsats under 2. verdenskrig blir av mange fremhevet som Norges viktigste bidrag til 2. verdenskrig. Men da de kom hjem til Norge etter krigen mottok de ingen offentlig anerkjennelse. Oppspart hyre ble beslaglagt.
Først i 1972 bevilget Stortinget en ex-gratia utbetaling.
I 1980 ble så endelig krisgseilernes innsats fullt ut akseptert ved at Kong Olav avduket krigsseilermonumentet ute på Bygdøy. Han sa i den forbindelse bl. a: «Jeg finner det naturlig ved en anledning som denne å gi uttrykk for dyp takknemlighet og den største beundring for hva våre krigsseilere – sivile som militære – ydet under krigen.
- De levet under de største fysiske og psykiske påkjenninger, og enten de var på vakt eller hadde frivakt, var deres oppholdssted nødvendigvis det fartøy som fienden søkte å senke».
Blant ca. 35 000 krigsseilere omkom ca. 3 700 ved krigshandlinger. 473 skip gikk tapt. Hver annen krigsseiler opplevde torpederinger, mange flere ganger. Men også andre farer slik som bombing, beskytning og minelegning bidro til en utrygg tilværelse. Mange ble skadet både fysisk og psykisk, og i senere år kom ettervirkningene.
Fra Tønsberg-området (Nøtterøy- Sem-, Tønsberg- og Tjøme kommuner) omkom hele 380 krigsseilere i krigshandlinger. 48 Tønsberg-registrerte fartøyer forliste. Tønsberg Sjømannsforening har hedret de omkomne krigsseilerne og forliste skip med egen permanent utstilling i sitt Sjøfartshistoriske Senter.
Ifølge Sir Winston Churchill var norske sjøfolk i handelsflåten i den annen verdenskrig verd mer enn en million soldater. Hans transportminister Sir Philip Noel-Baker sa det enda klarere: «Norske sjøfolk var helt avgjørende for at de allierte vant krigen. We couldn’t have sent our Spitfires into the sky. Flyene ville stått på bakken uten drivstoff fra norske tankskip som fraktet 40 % av brennstoffet til Storbritania. Norske sjøfolk var en forutsetning for at London ikke falt».
I 2014 tok Samlerhuset initiativ til Krigsseilerregisteret og oppfordret til en nasjonal dugnad for å dokumentere krigsseilerne. Det ble lansert 19. januar 2016 og er et nasjonalt, digitalt register som dokumenterer krigsseilernes historie. Målsetningen til Krigsseilerregisteret er at krigsseilernes historie ikke glemmes, men lever videre i fremtidige generasjoner og muliggjør dokumentasjon, forskning og formidling. Krigsseilerregisteret drives av Norsk Senter for Krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand og er etablert i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og mange andre sjømannsforeninger i hele Norge.
Tønsberg Sjømannsforening deltar nå med 6 medlemmer i dette arbeidet, som består i å overføre hver enkelt sjømanns dokumenter fra Riksarkivets Digitalarkiv til en mal, som fullført overføres til krigsseilerregisterets format for tilgang på internett for alle.
Ettersom dette er et omfattende arbeid, ble det den 10. januar avholdt et seminar i Tønsberg Sjømannsforening for å sikre korrekt informasjon i registeret. Seminaret ble ledet av Simen Zernichow, Stiftelsen Arkivet (Historiker/prosjektkoordinator) med assistanse av Thorbjørn Solberg Andersen, Lillesand Sjømannsforening (Koordinator for sjømannsforeningene m.m), Leiv Per Olsen, Lillesand Sjømann Sjømannsforening (instruktør) og Inge Thorstensen, Tønsberg sjømannsforening (Lokal koordinator)
Pr 16. jan. er 15 000 krigsseilere med sin historie på plass i det nye krigsseileregisteret.no.


Thorbjørn Solberg Andersen og Simen Zernichow forklarer


     

Krigseilermonumentet på Bygdøy                          Logo


Eksempel på en krigsseilers hjemmeside med meny og linker

Publisert i kategorien: Nyheter
04.01.17

publisert av Sjomann 04.01.17 16:19


../innovaeditor/assets/Sjomann/20161231_101952.png

I nyttårshelgen ruvet frakteskipet «Calypso» langs Agilitys kaianlegg. I Tønsbergs Blad leser vi at denne lasten er en undervannsbrønn, eller manifolder med integrerte beskyttelses-strukturer, som det heter på fagspråket. Senere på året skal det leveres flere slike enheter.
Lasten skal nå fraktes ut til Johan Sverdrup-feltet, 140 km ut for Stavanger.
Publisert i kategorien: Nyheter
27.12.16

publisert av Sjomann 27.12.16 12:33


../innovaeditor/assets/Sjomann/20161215_215834_1.png

Fullt i Wilhelmsensalen med medlemmer og ledsagere


Spiseaften m/damer i Tollboden 15.12.2016.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 117 medlemmer og damer hjertelig velkommen til siste spiseaften for året. Han sendte også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jakob Olsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen,Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun. Aftenens Kåsør Stein Unneberg ble også ønsket hjertelig velkommen.
Alle sang deretter Tønsberg-sangen tre første og siste vers som ble avsluttet med at det ble utbrakt en felles skål for byen.
Ordet ble gitt til Stein Unneberg. Han tok oss med på en reise om hans liv fra barndom, ungdom og sitt yrkesaktive liv som prest og i andre kirkelige stillinger. Han fortalte om morsomme hendelser/historier fra sitt liv. Kjøp av båt hadde dog vært den lykkeligste dag da han kjøpte og solgte båten som hadde navnet «Prosten». Han hadde også vært eier av seilbåt med navnet
«Kollekten» som hadde et stort seil med dette navn. Som 70 åring hadde han også deltatt på en båtreise til Syd Georgia (Øya) i anledning at kirken var 100 år. Dette hadde vært en minnerik tur å besøke kirken på juleaften 2013. Han avsluttet med å lese «Juleevangeliet» og alle sang «Deilig er jorden».
Formannen takket kåsøren for det det interessante foredrag og overrakte ham foreningens glasspokal med logo, 150 års boken, vin samt en blomsterbukett. Han fikk stor applaus.
Aftenens meny «Juletallerken» ble servert med valgfri drikke. Under middagen utbrakte formannenen felles skål. Finn-Aage Christoffersen holdt «Damenes tale». Han tok utgangspunkt i Eva og fortsatte med å omtale berømte kvinner i verdenshistorien frem til vår tid med Camilla Collett.Han avsluttet med å utbringe en felles skål for damene og fikk applaus for talen.
Desserten riskrem og kaffe ble servert.
Stein Unneberg holdt «Takk for maten talen». Han fremhevet at det var et nydelig måltid som var servert og avsluttet med en historie om ikke å spise alene og bad alle løfte glasset for det gode måltidet. Han fikk stor applaus.
Shanty-koret under ledelse av Finn-Age Christoffersen og Arne Johan Asmyhr sang tre shanties. Alle sang deretter «Jeg er så glad hver julekveld» og trekkingen av åresalget med 15 flotte gevinster ble foretatt.
Formannen overrakte deretter Arrangementskomiteens Forman Olav Nilsen en blomsterbukett for hans og komiteens arbeide særlig i forbindelse med å skaffe ny foredragsholder på kort varsel. Olav Nilsen fikk applaus.
Formannen opplyste at siste kaffe i «Pelagos» rommet var 17.12. og fortsetter 7.1.17. Han leste også opp fra et hefte om julen mottatt fra Stein Unneberg. Alle sang deretter «Glade Jul».

Formannen avsluttet aftenen med å takke for fremmøtet på vegne av ham og styret og ønsket alle en god jul og vel hjem.

Aftenen ble avsluttet kl.2230.

Svend Erik Jensen. Sekretær.


    

Stein Unneberg takkes av formann Tore Simonsen. Shantykoret underholder

Publisert i kategorien: Nyheter
15.12.16

publisert av Sjomann 15.12.16 13:11


../innovaeditor/assets/Sjomann/IMG_7690a.JPG

I år var det dugnadsgjengen ombord på veteranbåten DS «Kysten som fikk motta den gjeve kulturprisen fra Tønsberg kommune. Fra Tønsbergs Blad sakser vi:
- "Dere bidrar med meningsfullt arbeid og har et kollegialt samhold. Takk for jobben dere gjør med å ta vare på Tønsbergs sjøfartshistorie." Dette sa ordfører Petter Berg da han torsdag kveld (10. des) delte ut årets kulturpris  til dampskipet «Kysten».
Overraskelsen var stor og gleden det samme for de frivillige som jobber for å sette «Kysten» i stand etter mange år med forfall. –


Vi fra Tønsberg Sjømannsforening gratuler med pris og berømmer dere for verdifull innsats for vår kystkultur, samtidig som vi ser fram til å se «Kysten» i fart igjen mellom øyer og holmer i vår praktfulle skjærgård.


   

"Kysten" by night (tatt fra Petter Bergs facebook) og day, 
Publisert i kategorien: Nyheter

[forrige] 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 29 [neste]31-35 av 145