§ 1   NAVN OG FORMÅL  
Foreningen fører navn av ”Tønsberg Sjømannsforening” Foreningens formål er å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen. Den skal støtte og gi medlemmer råd når forholdene krever det, samt bidra til sjømannsstandens utvikling, moral og fremskritt. Foreningen skal verne om vår sjømanns- og sjøfartskultur og arbeide aktivt for at denne får sin rettmessige plass i landets historie. Til fremme av formålet kan foreningen drive økonomisk virksomhet ved utleie av lokaler i egen eiendom. Styret forplikter foreningen ved underskrift av styrets formann og et styremedlem i fellesskap.


§ 2 a FORENINGENS EIENDOM       
Foreningen eier eiendommen Nedre Langgate 38 i Tønsberg (Tollboden). Den kan ikke selges eller pantsettes uten generalforsamlingens beslutning med minst 3/4 flertall. Foreningen skal forvalte eiendommen forsvarlig og skal herunder ta vare på eiendommens eksteriør- og interiørmessige utseende og særpreg. Styret utpeker en huskomité til å forestå drift og vedlikehold av eiendommen. Reglement fastsettes av styret. Styret kan ansette vaktmester og inngå leiekontrakter.


§ 2 b TØNSBERG SJØFARTSHISTORISKE SENTER

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening. Senteret er beliggende i foreningens eiendom. Senteret har som målsetting å vise Tønsbergdistriktets maritime historie på sjø og land, herunder hvalfangsthistorien. Styret utpeker en kulturkomité som skal ivareta og drive Senteret. Reglement fastsettes av styret.
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter kan drives som en egen enhet under Tønsberg Sjømannsforening som hovedforening. Vedtak om egen enhet treffes av medlemsmøtet med minst 2/3 flertall.     

       
§ 3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer av foreningen kan opptas personer som støtter foreningens formål, og kan dokumentere tre års fartstid/tjenestetid eller har annen maritim erfaring/interesser. Medlemmer uten relevant fartstid/tjenestetid skal til en hver tid ikke overskride en tredjedel av det totale antall medlemmer.Det pålegges styret å å holde kontroll med dette.

 

§ 4 OPPTAK AV MEDLEMMER
Søknad om medlemskap skal være anbefalt av et medlem (fadder) med minst 3 års medlemskap. Fadderen har det første året ansvar for å følge opp nytt medlem for å få til et aktivt medlemskap, herunder å informere om skikk og bruk i foreningen.
Søknaden leses opp på et medlemsmøte/spiseaften og slås opp på tavle i foreningens lokale.
Avstemming om opptagelse foretas på et senere, fortrinnsvis neste, medlemsmøte/spiseaften.

Avstemmingen krever 2/3 av de avgitte stemmer for opptagelse. Inntreden i foreningen kan skje til enhver tid av året; er det før 1. juli betales full kontingent, etter den tid det halve. Alle som har betalt kontingent har stemmerett.
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret.

 
§ 5 ÆRESMEDLEMMER – HEDERSTEGN – HONNØRMEDLEMMER
Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har
tjent foreningens sak.
Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter begrunnet forslag fra et enstemmig styre. Generalforsamlingens vedtak krever 2/3 flertall.
Styret kan i henhold til statutter gitt av generalforsamlingen tildele hederstegn til
personer for særlig fortjenstfullt virke for foreningen.
Det føres protokoll over utnevnelser av æresmedlemmer og tildeling av hederstegn.
Etter innstilling fra styret velger  generalforsamlingen en ordenskomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Komiteen velger selv sin leder. Ordenskomiteen fremmer sine forslag til styret på kandidater til æresmedlemskap, hederstegn og andre påskjønnelser.
Et medlem hvis alder og antall års medlemskap til sammen utgjør 100 år eller over,
benevnes honnørmedlem fra det året medlemmet fyller 70 år.


§ 6 OPPTAGELSESGEBYR OG KONTINGENT
Generalforsamlingen fastsetter opptagelsesgebyr og årlig kontingent for medlemmer og honnørmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Opptagelsesgebyr og første gangs kontingent innkreves av forretningsfører ved opptagelsen. Kontingent betales innen utgangen av april måned. Hvis skyldig kontingent ikke er betalt innen 1 måned etter påkrav eller at det foreligger avtale om senere betaling, er vedkommende utelukket fra foreningen inntil skyldig kontingent er betalt, og at styret har godtatt fortsatt medlemskap.

  
§ 7 FORENINGENS ORGANER
Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Øvrige organer er medlemsmøtet, styret og off. reg. revisor, valgkomiteen og ordenskomiteen, samt huskomite, kulturkomite og arrangementskomite.   Foreningen skal ha forretningsfører og sekretær. Styret kan engasjere ekstern regnskapsfører.


§ 8 STYRET   
Foreningens styre består av: Formann, viseformann, 3 styremedlemmer med 3 varamedlemmer.  Formann og viseformann bør hver for seg ikke ha en funksjonstid utover 4 år sammenhengende, ellers er gjenvalg tillatt. Formann bør ha eller ha hatt skipsførersertifikat.
Viseformann, styre-medlemmer og varamenn bør fortrinnsvis ha solid maritim bakgrunn eller annen relevant/ønskelig spesialbakgrunn/utdannelse. Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år. Årlig uttrer 2 og 3 medlemmer, første gang 2 medlemmer etter loddtrekning. Varamedlemmer og revisor velges for 1 år ad gangen. 

 

§  9 STYRETS VIRKSOMHET 

Styret avholder møter etter behov eller når et styremedlem ber om møte. Formannen leder forhandlingene. Ved forfall fungerer viseformannen eller ved dennes fravær, velges et av styremedlemmene.
Det føres referat fra styrets møter. 

Styret ansetter sekretær og forretningsfører som på styrets vegne utfører de oppgaver som er pålagt dem i henhold til instruks gitt av styret. Disse skal arbeide nært sammen og rapportere til styrets formann. Styret oppnevner faste komiteer og kan utpeke arkivar, bibliotekansvarlig og fanebærer, og kan gi instrukser.
Formannen innkaller til møter og er ansvarlig for forberedelse og dokumentasjon av saker som styret skal behandle. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag med forslag til vedtak.
Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for
vedtaket.


§ 10 MEDLEMSMØTE
Medlemsmøte avholdes i henhold til møteplan fastsatt av styret. Styret skal straks etter generalforsamlingen utarbeide ny møteplan for de neste 12 måneder og bekjentgjøre denne for medlemmene på en passende måte. Møtene bekjentgjøres i Tønsbergs Blad siste lørdag før møtet. Styret kan bestemme annen måte for bekjentgjøring.                                                                 Formannen leder forhandlingene. Ved forfall fungerer viseformannen eller ved dennes fravær, velges et av styremedlemmene. Foruten den fungerende formann skal minst 2 styremedlemmer være til stede for at et medlemsmøte skal kunne være beslutningsdyktig. Hvert medlem tillates å medta inntil 2 gjester til foreningens møter og sammenkomster. Styrets formann skal underrettes før møtets begynnelse, og han kan til et hvert møte begrense antallet.
  
§ 11 GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av februar etter nærmere bestemmelse av styret.  Innkalling til generalforsamling skjer ved kunngjøring i Tønsbergs Blad nest siste lørdag før møtet. Styret kan med samme frist foreta kunngjøring på annen egnet måte.
Forslag til lovendringer og andre saker som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, må forelegges styret skriftlig innen utgangen av november..
På den ordinære generalforsamling behandles disse saker:
1. Konstituering (innkalling, agenda etc.).
2. Årsberetning.
3. Årsoppgjør med revisjonsberetning, herunder spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
4. Revidert regnskap for forening / senter og  eiendommen Tollboden.
5. Revidert regnskap for fond og legater.
6. Godtgjørelse til forretningsfører, sekretær o.a.
7. Fastsettelse av kontingent og opptagelsesgebyr.
8. Budsjetter.
9. Valg, jf § 13:
a. Formann dersom på valg.
b. Viseformann dersom på valg.
c. Styremedlemmer som er på valg.
d. 3 varamedlemmer velges hver år.
e. Offentlig autorisert revisor velges hvert år.
f. Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum med varamann velges hvert år.
g.   Valgkomité velges hvert år.
h. Ordenskomite velges for 2 år.
10. Innkomne forslag til lovendringer.
11. Innkomne forslag til andre saker. 

 

§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, men må da på en hensiktsmessig måte bekjentgjøre hva som gjør det nødvendig og hva det skal forhandles om. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst 25  medlemmer krever det, og samtidig skriftlig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling bekjentgjøres på hensiktsmessig måte og med minst 8 dagers varsel.


§ 13 VALGKOMITÉ – VALG – VOTERING 
Valgkomiteen består av formann og 2 medlemmer og 1 varamedlem, alle valgt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Foreningens sekretær deltar i komiteens møter uten stemmerett. Styret fastsetter instruks for valgkomiteens saksbehandling. Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen fremme forslag på kandidater til verv som formann, viseformann, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, off. autorisert revisor, samt foreningens representant med varamann til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Et medlem kan ikke uten gyldig grunn unnslå seg fra verv i foreningen. Medlem som har fungert i 2 år i trekk, er ikke pliktig til å motta gjenvalg og skal i god tid underrette valgkomiteens formann. Alle valg i foreningen foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn et forslag. På generalforsamlingen refererer valgkomiteens formann komiteens forslag på kandidater. Valgene foregår som følger: Det stemmes særskilt på formann og viseformann, dersom disse er på valg. Deretter stemmes det under ett på styremedlemmer som er på valg, deretter under ett på 3 varamedlemmer, og så på revisor. Styrets formann legger frem innstilling på medlemmer til neste års valgkomité. All votering avgjøres ved simpelt flertall, hvor ikke annet er bestemt i disse lover. I tilfelle stemmelikhet avgjør formannens stemme utfallet. For at votering kan finne sted, må i det minste 15 medlemmer være til stede på medlemsmøter og generalforsamlinger.
  
§ 14 EKSKLUSJON AV MEDLEM

Et medlem som motarbeider foreningens interesser eller hvis forhold eller opptreden vekker forargelse eller skader foreningens omdømme, kan av styret etter skriftlig advarsel ekskluderes fra foreningen. Beslutning om eksklusjon krever minst 4 stemmer og skal være skriftlig. Avgjørelsen kan av medlemmet innen 3 uker ankes inn for første ordinære generalforsamling som ved simpelt flertall og ved skriftlig avstemming avgjør saken. Vedkommende medlem er utelukket fra foreningen så lenge klagen ikke er behandlet.
  

§ 15 ENDRING AV LOVENE

Styret behandler forslag til lovendringer, jf § 11 annet ledd, og legger fram forslaget med innstilling for generalforsamlingen. Forslag til endringer krever minst 2/3 flertall for å bli vedtatt.


§ 16 LEGATER OG FOND
Legater og fond som sorterer under Tønsberg Sjømannsforening, administreres av styret i samsvar med deres respektive statutter og de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter. 


§ 17 FORENINGENS OPPLØSNING

Foreningen kan ikke oppløses uten i det tilfelle at det kun er 15 medlemmer tilbake. Beslutning om oppløsning vedtas med simpelt flertall.
Ved oppløsningen skal foreningens eiendom (Tollboden) og eiendeler av kulturmessig art tilfalle egnet museum/institusjon beliggende i Tønsberg kommune (grenser av 2006).
Samlingen skal ikke flyttes ut av kommunen.
Fond og andre gjenstående midler skal tilfalle et sosialt formål til beste for sjømannsstanden i Tønsberg. Hvis dette ikke er mulig, skal verdiene gå til et almennyttig formål.
Legater behandles på samme måte, hvis ikke statuttene bestemmer noe annet.