Foreningen. Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen).

Virksomhet. I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 13 foredrag. Det har også vært holdt 32 lørdagskaffemøter. Foreningen har i juli 2012 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbodplassen. Foreningens styre har avholdt 14 møter i 2012.

Utleie av lokaler. Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Spiseri har vært driverne av våre lokaler i 2012. Samlede leieinntekter for 2012 er kr. 522 372,-.

Bygning og vedlikehold.  For å opprettholde den flotte standarden i våre lokaler, ble det i 2012, som foreningen gjør hvert år, vasket slipt og lakkert gulver i W-salen, Pelagosrom, Styrerom og ganger. Sammen med et eksternt firma har huskomiteen montert 5 nye vinduer i 1. etasje mot syd samt malt karmer rundt disse. Gamle vannskader i murvegg ved inngangen er reparert og malt. Det er også utført en del arbeid i restauranten i 1. etasje for å få lokalene over fra ”kafévirksomhet” til restaurant. Vedlikeholdsfondet var på kr. 842 904,- ved utgangen av 2012.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Det ble på dugnad ved flere av medlemmene foretatt en nedvask av lokalene med åpne utstillingsobjekter i april 2012. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2012 kr. 75 370,-. Det har også vært 22 omvisninger med guide, samt skolesekken som i 2012 fikk besøk av 30 stk 9. klasser med til sammen 492 elever.

Medlemstall – Medlemskontingent. Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2013, 272 medlemmer. 220 stemme – berettigede og 52 ikke stemmeberettigede. I 2012 har 5 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 2 medlemmer er strøket og 10 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2012, 18 nye medlemmer, herav 6 ikke stemmeberettigede. Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2013, 6 æresmedlemmer og 66 honnørmedlemmer. På generalforsamlingen i 2012 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, flykaptein Odd Knutsen, utnevnt til æresmedlem med diplom i foreningen. Hyresjef Gunnar Fadum ble i 2012 utnevnt til hedersmedlem med merke og diplom. Medlemskontingenten for 2012 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent.  Medlemskontingenten vil være den samme i 2013. Samlede medlemskontingenter for 2012 var på kr. 129 500,-.

Styresammensetning. Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 23. februar 2012 av:

Formann:        Sjøkaptein Ragnar Henriksen.                         

Viseformann:   Sjøkaptein Eilif H. Hundal.                                        

Styremedlem:  Maskinist Tor Smith.              

Styremedlem:  Sjøkaptein Bjørn Haave.                                       

Styremedlem:  Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen                                   

Varamann:      Sjøkaptein Tore Simonsen.                                          

Varamann:      Statslos Tore Severinsen.                    .                    
Varamann:      Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen.

Revisor. Foreningens revisor har i 2012 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg.

Administrasjonen. Forretningsfører:  Maskinsjef Agnar Kristoffersen, Sekretær: Marine Manager Ketil Sollien. Fra primo mai 2012 har foreningen vært uten sekretær pga. jobbskifte. Sekretærjobben har gått på rundgang i styret. Ingen av de spurte medlemmer har vært villige til å ta sekretærjobben.

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes- museum. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2012 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem.

Komiteer – Shantykor. Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor.

Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 5 ordinære møter i 2012, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning.

Kulturkomiteen består av 10 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 6 møter i 2012. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Tønsberg Sjømannsforening sine hjemmesider blir oppdatert bl.a. av kulturkomiteens formann. Her blir også foreningens møter annonsert.

Program- og arrangementskomiteen består av 12 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 8 ordinære møter i 2012. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for 7 spiseaftener og 7 medlemsmøter + 17. mai arrangementet, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen 32 lørdager i 2012. Komiteen har også bistått ved andre arrangementer.

Alle komiteene gjør en formidabel jobb for foreningen og dens medlemmer.

Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 38 medlemmer og 39 ved årets slutt, 8 av disse er sjelden til stede av forskjellige årsaker. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener og under foreningens Bacalaofest på brygga. Likeledes underholdt de for 30! gang på Trelleborg Bo – og Behandlingshjem. Shantykoret underholdt også på en kundemiddag i regi av Esso, holdt i W-salen. På 80 års dagen til korets leder dukket koret overraskende opp i W-salen og underholdt jubilant og gjester. Sist, men ikke minst, da vårt kongepar den 20. juni 2012 gjestet Tønsberg, ble Tønsberg kommunes festmiddag for kongeparet arrangert i W-salen i vårt bygg! Her ble shantykoret invitert til å underholde gjestene med 2 shanties. Alle steder koret har opptrådt har de fått stor applaus fra tilhørerne. Administrasjon.

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap. Foreningens årsregnskap for 2012 viser et overskudd på kr. 14 735,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 250 378,-. Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.

Godtgjørelser. Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 4.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester.

Bidrag og gaver. Tønsberg Sjømannsforening har i 2012 mottatt bidrag fra: Div. støtte kr. 1 500,-. Grasrotandelen kr. 23 530,-. Arv etter Æresmedlem Thorstein Gjermundrød  kr.  1 172 670,- 

Miljø. Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.

Tønsberg, den 15. februar 2013. Styret i Tønsberg Sjømannsforening.

Ragnar Henriksen   Eilif H. Hundal   Tor Smith

Formann                Viseformann     Medlem

Oddvar M. Olsen           Bjørn Haave     

Medlem                        Medlem