Medlemsmøte ble avholdt den 9. April kl. 1900 i Sjømannsforeningens egne lokaler. Presis kl. 1900 og med seks slag på skipsklokken kunne formann,  Kay O. Myhre ønske 46 medlemmer hjertelig velkommen. En spesiell hilsen gikk til æresmedlemmene  Finn Tronstad, Ole M. Brynjulfsen, Einar Sjuve, Tor Olstad og Sigmund Opthun.

Formannen innledet med at dette møtet er forbeholdt til foreningssaker og vårt håp er at vi kan få noen fruktbare diskusjoner med våre medlemmer.

Først noen foreningssaker: Vi reiser oss og minnes to av våre medlemmer som har kastet anker. Sjøkaptein Bjørn Livang og sjøkaptein John Willy Christensen. Ett minutts stillhet etterfulgt av 8 slag på skipsklokken.

Referatene fra medlemsmøte 5.mars og spiseaften 21.mars ble lest opp og enstemmig godkjent. Nytt medlem Arnt Olav Holm, Melsomvik  ble ønsket velkommen i foreningen.   Etter annonsen i Tønsbergs Blad så står diskusjon om forandring av foreningens lover på dagsorden. Det foregående styret og nåværende styre har hatt diskusjoner om det synkende medlemstallet og den høye gjennomsnittsalderen som er på hele 72,1 år. Formannen fremholdt videre at vi blir færre og færre norske sjøfolk. Her må noe gjøres.  Vi er avhengig av nye yngre krefter og må derfor tenke i nye baner. Hva skal vi gjøre til beste for foreningens fortsatte liv? Ta vekk skillet mellom A og B medlemmer, være kjønnsnøytral, arbeide for medlemmer fra Nordsjøen og medlemmer fra skipsfartsnæringen generelt.  Styret har derfor nedsatt en lovkomitee bestående av Tor Simonsen, Bjørn Haave og Tor Olstad. Som et resultat av komiteens arbeide kan styret i dag legge frem et forslag til diskusjon og prøvevotering. Forslaget går ut på å endre paragraf 3 i våre lover til ny tekst: Som medlem av foreningen kan opptas skipsoffiserer og andre sjøfartsinteresserte som har sjøen som yrke. Det kreves minimum 3 års farstid. Som medlem kan også opptas skipsfartsinteresserte personer. Disse skal ikke overstige en tredjedel av foreningens totale medlemstall. Alle som har betalt kontingent har stemmerett.

Forslaget skapte en del diskusjon omkring rederiansatte og andre innen skipsfartsnæringen som arbeidet på land. Hvordan håndheve 3 års praksisen. Det var ønskelig å stryke 3 års fartstid da det som det ble hevdet, “tidligere følte B- medlemmer seg diskriminert, men nå blir jo sjøfolk diskriminert”. Andre paragrafer som trenger små forandringer på grunn av paragraf 3 vil bli fulgt opp. Tilslutt tok formannen opp spørsmålet om man var enige i utkastet, selv om ordlyden bør gjennomgås på nytt. For å lodde stemningen  blant medlemmene ble det foretatt en prøvevotering  ved håndsopprekning. Det ble  av gitt 39 stemmer for forslaget. Det vil si enstemmig fra de stemmeberettigede i salen. Det var 7 ikke stemmeberettigede tilstede, som ikke deltok i avstemningen.

Tore Severinsen ønsket å ha en ekstraordinær Generalforsamling til høsten, for som han sa “å bli ferdig med saken”. Styret vil ta dette opp til behandling.

Formannen takker komiteen for et godt arbeide og fremhevet at styret ønsker å gjøre det beste for at foreningen skal overleve i fremtiden.

Stuert Tor Olav Waage ble enstemmig innvotert som medlem av foreningen.

Under spiseaften den 21. Mars var det innført nye rutiner for servering. Torsken ble servert første gang på talerken. Andre gangs servering kunne man selv forsyne seg. Dette fungerte meget bra. Ekstra øl akevitt og vin koster nå kr. 50, Drinker i baren koster nå kr. 30 pr. glass. Et av medlemmene reiste seg og hadde sterke meninger om serveringen av torsk, selv om han ikke hadde noe å utsette hverken på smak eller kvalitet. Han mente at dagens servering av torsk som file ikke var forenlig med vår tradisjon som innebar at torsken skulle serveres i skiver med skinn og bein inntakt. Med all respekt for den ærede debattant, ikke alle kan spise torsk samtidig som beina kommer ut av den ene munnviken. . Arrangementkomiteen har tidligere stått for serveringen av kaffe og bløtkake på 17.mai, dette har resultert i at man enkelte år har sittet igjen med kake som ikke er blitt solgt. Som en prøveordning har styret i år avtalt med driverne at de står for serveringen. Man kan da bestille det man vil enten smørbrød eller kake. Wilhelmsen salen vil som før være åpen fra kl. 1000 til kl. 1300 den 17.mai.

Formannen opplyste at “Lørdagskaffen” opphører den 27.april og starter igjen til høsten den 7.september.

Styret har vedtatt at fondet etterThorstein Gjermundrød på 1 million kroner skal stå urørt, rentene kan benyttes til medlemmenes beste, som for eksempel til turer for medlemmene. Formannen ønsker derfor innspill. Selv kan han tenke seg en tur til Gøteborg med besøk på sjøfartsmuseet i byen kombinert med et besøk på en W. Wilhelmsen båt. Styret har også sett på tur til Kiel, København eller andre steder. Han mente det var ønskelig å komme ut av huset for å få nye impulser. Forslag og ønsker – kom med de. Styret arbeider også for å få til mer aktivitet i havnen. Blant annet ønsker man å opprette et “Tønsberg Maritime Forum” bestående av fem aktører: Kysten, Osebergskipet, Kystkultursenteret, Tønsberg Havnevesen og Tønsberg Sjømannsforening. Bacalaofesten gjør oss i stand til å finne på noe sammen. Teltet kan stå i 3 dager så da kan vi benytte tiden til noe i felleskap.  Formannen henviser til Brevik som har suksess med slike arrangementer. Formannen opplyste at den 8.mai får vi besøk av Ostindiafareren “Gøtheborg” og den blir liggende til 10.mai. Havnevesenet ønsker flagging disse dagene, også signalflagg. Museet blir holdt åpent disse dagene med gratis adgang for mannskapene. 26.juni  får vi besøk av NRK-båten. Som holder sommeråpent i Tønsberg. Bacalaofesten går som planlagt den 13.juli. Ole Brynjulfsen har sine tropper klare. Formannen minte om Einar Sjuves undersøkelser om kirkeskipet i domkirken. Her kom Finn Tronstad med nye innspill og Einar og Finn fikk mye å prate om etter møtet som ble hevet kl.2025. Neste møte blir spiseaften med damer den 25.april. Her blir det nye toner. Takk for i aften.

Gunnar Fadum