Foto: Anne Scharlotte Shøll. Fra venstre: Arve Wilhelmsen, Per Olaf Lia,og Kay Myhre i Tønsberg Maritime Kulturforum

1. Innledning
Formann Kay Myhre ønsket alle velkommen til dette historiske møtet. Særlig hyggelig å se fylkesordfører Per‐Eivind Johansen og ordførerne Petter Berg, Roar Jonstang og Erlend Larsen.
Myhre orienterte litt om TMKs (Tønsberg Kystkultursenter, Tønsberg Sjømannsforening, Stiftelsen Nytt Osebergskip, Stiftelsen «Berntine», D/S «Kysten» A/S og Tønsberg Havnevesen) tilblivelse og virksomhet så langt. Han la spesielt vekt på at møtet
skulle gi synspunkter og innspill fra forsamlingen til TMKs arbeid.
2. Tønsberg Sjømannsforenings Shantykor satte stemningen ved å synge tre fengende shanties
3. Hilsen fra Tønsberg Kommune
Ordfører Petter Berg sa innledningsvis at han var svært glad for det initiativet som var vist ved å danne TMK, og at han så fram til et konstruktivt samarbeid med organisasjonen til beste for byen og den maritime historien, kulturen og ikke minst næringslivet.
4. Presentasjon av TMK
Per Olaf Lia presenterte alle seks organisasjonene i TMK. Han presiserte at TMK ikke var en paraplyorganisasjon, men et samarbeidsorgan. Etter presentasjonen bemerket ordfører Roar Jonstang at Færder Nasjonalpark måtte inkluderes i TMK. Lia svarte at flere organisasjoner vil bli invitert inn i TMK, men så langt var det disse seks som dannet kjernen. Kartlegging av bedrifter som driver i den maritime sektoren vil bli gjort i nær fremtid.
5. Tønsbergs Maritime Historie
Bjørn Pedersen kåserte om Tønsbergs maritime historie på en utfyllende og god måte.
6. Ordførernes tilbakemelding
Erlend Larsen, Stokke
Larsen takket for initiativet og mente TMK var et svært viktig initiativ ‐ i særdeleshet for den oppvoksende generasjonen. Stokke har gjennom tidene vært engasjert i skipsfart og hvalfangst. Mange skuter er bygd i Stokke og kommunen har fostret flere av verdens beste hvalskyttere. Larsen la stor vekt på Melsomviks betydning i krigssammenheng.
Roar Jonstang, Nøtterøy
Jonstang understreket at for 200 år siden var 40% av Nøtterøys befolkning engasjert på sjøen. Han uttrykte også god tro på TMK, som han mente kan utvikle seg til noe nasjonalt. Jonstang mente initiativet TMK måtte støttes både fysisk og økonomisk. De som tør, vil og kan må støttes, var hans budskap. Jonstang mente at Jarlsberg (Hermann Wedel Jarlsberg) bør inn i satsningen.
Petter Berg, Tønsberg
Se pkt 3.
Per‐Eivind Johansen, Vestfold fylkeskommune
Som representant for fylket så Johansen samarbeid som det viktigste elementet for å skape noe nytt. Som et eksempel nevnte han ”vikingesatsningen” i fylket. Historieformidling er en vekstnæring sa han, og som et eksempel nevnte han alle historielagenes engasjement for tiden. Kulturbasert næring er meget viktig.Vestfoldmuseene IKS må ta inn over seg store følelsesmessige motsetninger sa han. Johansen var også tydelig på at TMK måtte utvides med andre relevante parter, og han nevnte spesielt nasjonalparken.
7. Idedugnad
Er det realistisk grunnlag for å etablere en maritim nasjonal profil for Tønsberg? Hva bør en hovedprofil for Tønsberg være, tiltaksområde og prosjekter, hvordan kan vi stimulere unge og voksne, hva kan TMK gjøre? Forsamlingen ble delt opp i fem grupper som hver kom med sine kommentarer og forslag. Disse ble samlet inn og vil senere danne grunnlag for det  videre arbeid i TMK.
8. Avslutning
Hans August Hansen (Leder av Vestfoldmuseene IKS) tok selvkritikk på manglende sjøfartsengasjement ved Vestfold-museene, men han lovet å komme sterkere tilbake. Det er nå ansatt ny direktør og han vil ta kontakt med TMK. Hansen kunne selvfølgelig ikke der og da love et Sjøfartsmuseum lagt til Tønsberg, men han var meget tydelig på at vårt engasjement og pågangsmot ikke ville svekke vår kandidatur.
På vegne av TMK takket Myhre for fremmøtet og et godt møte.