Vi ønsker nye medlemmer hjertlig velkommen inn i foreningen! § 3 MEDLEMSKAP
Som medlemmer av foreningen kan opptas skipsoffiserer. Videre kan andre som har eller har hatt sjøen som yrke, opptas som medlemmer. Opptakskravet for denne gruppe er minimum 3 års fartstid. Som medlem kan også opptas personer med interesse for skipsfart. Disse skal ikke overstige en tredjedel av foreningens totale medlemstall. Styret fører kontroll med medlemstallet. Alle som har betalt medlemskontingent, har stemmerett.

§ 4 OPPTAK AV MEDLEMMER
Søknad om medlemskap skal være anbefalt av et medlem (fadder) med minst 3 års medlemskap. Fadderen har det første året ansvar for å følge opp nytt medlem for å få til et aktivt medlemskap, herunder å informere om skikk og bruk i foreningen.
Søknaden leses opp på et medlemsmøte og slås opp på tavle i foreningens lokale.
Avstemming om opptagelse foretas på et senere, fortrinnsvis neste, medlemsmøte. Avstemmingen krever 2/3 av de avgitte stemmer for opptagelse. Inntreden i foreningen kan skje til enhver tid av året; er det før 1. juli betales full kontingent, etter den tid det halve. 
Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret.

Skjemaer for søknad om medlemskap finnes i Tollboden, men kan også skrives ut ved først å trykke på link