LOVER for TØNSBERG SJØMANNSFORENING
Stiftet 5. desember 1846
Vedtatt på Generalforsamling
25. januar 1930
med endringer
vedtatt på Generalforsamlingen

27. januar 1955
25. januar 1956
1. februar 1974
13. februar 1981
25. februar 1983
22. februar 1985
22. februar 1991
24. februar 1995
2. oktober 2003
19. oktober 2006
26. februar 2009
6. februar 2014
7. februar 2019

INNHOLD

§ 1 NAVN OG FORMÅL

§ 2 a FORENINGENS EIENDOM

§ 2 b TØNSBERG SJØFARTSHISTORISKE

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 4 OPPTAK/UTMELDING AV MEDLEMMER

§ 5 ÆRESMEDLEMMER – HEDERSTEGN – HONNØRMEDLEMMER

§ 6 OPPTAGELSESGEBYR OG KONTINGENT

§ 7 FORENINGENS ORGANER

§ 8 STYRET

§ 9 STYRETS VIRKSOMHET

§ 10 MEDLEMSMØTE

§ 11 GENERALFORSAMLING

§ 12 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING

§ 13 VALGKOMITÉ – VALG – VOTERING

§ 14 EKSKLUSJON AV MEDLEM

§ 15 ENDRING AV LOVENE

§ 16 LEGATER OG FOND

§ 17 FORENINGENS OPPLØSNING

§ 1. NAVN OG FORMÅL

Foreningen fører navn av ”Tønsberg Sjømannsforening”. Foreningens formål er å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen. Den skal støtte og gi medlemmer råd når forholdene krever det, samt bidra til sjømannsstandens utvikling, moral og fremskritt. Foreningen skal verne om vår sjømanns- og sjøfartskultur og arbeide aktivt for at denne får sin rettmessige plass i landets historie. Til fremme av formålet kan foreningen drive økonomisk virksomhet ved utleie av lokaler i egen eiendom. Styret forplikter foreningen ved underskrift av styrets formann og et styremedlem i fellesskap.

§ 2 a. FORENINGENS EIENDOM

Foreningen eier eiendommen Nedre Langgate 38 i Tønsberg (Tollboden). Den kan ikke selges eller pantsettes uten generalforsamlingens beslutning med minst 3/4 flertall. Foreningen skal forvalte eiendommen forsvarlig og skal herunder ta vare på eiendommens eksteriør- og interiørmessige utseende og særpreg. Styret utpeker en huskomité til å forestå drift og vedlikehold av eiendommen. Reglement fastsettes av styret. Styret kan ansette vaktmester og inngå leiekontrakter.

§ 2 b. TØNSBERG SJØFARTSHISTORISKE SENTER

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening. Senteret er beliggende i foreningens eiendom.

Senteret har som målsetting å vise Tønsbergdistriktets maritime historie på sjø og land, herunder hvalfangsthistorien.

Styret utpeker en kulturkomité som skal ivareta og drive Senteret. Reglement fastsettes av styret. Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter kan drives som en egen enhet under Tønsberg Sjømannsforening som hovedforening. Vedtak om egen enhet treffes av medlemsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 3. MEDLEMSKAP

Som medlemmer av foreningen kan opptas personer som støtter foreningens formål, og kan dokumentere tre års fartstid/tjenestetid, eller har annen maritim erfaring / interesser. Medlemmer uten relevant fartstid/tjenestetid skal til enhver tid ikke overskride en tredjedel av det totale antall medlemmer. Det pålegges styret å holde kontroll med dette.

§ 4. OPPTAK/UTMELDING AV MEDLEMMER

Søknad om medlemskap skal være anbefalt av et medlem (fadder) med minst 3 års medlemskap. Fadderen har det første året ansvar for å følge opp nytt medlem for å få til et aktivt medlemskap, herunder å informere om skikk og bruk i foreningen. Søknaden leses opp på et medlemsmøte/spiseaften og slås opp på tavle i foreningens lokale. Avstemming om opptagelse foretas på et senere, fortrinnsvis neste, medlemsmøte/spiseaften. Avstemmingen krever 2/3 av de avgitte stemmer for opptagelse. Inntreden i foreningen kan skje til enhver tid av året, er det før 1. juli betales full kontingent, etter den tid det halve. Alle som har betalt kontingent har stemmerett.

Utmelding av foreningen skal skje skriftlig til styret.

§ 5. ÆRESMEDLEMMER – HEDERSTEGN – HONNØR – MEDLEMMER

Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak.

Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter be- grunnet forslag fra et enstemmig styre. Generalforsamlingens vedtak krever 2/3 flertall.

Styret kan i henhold til statutter gitt av generalforsamlingen til- dele hederstegn til personer for særlig fortjenstfullt virke for foreningen.

Det føres protokoll over utnevnelser av æresmedlemmer og til- deling av hederstegn.

Etter innstilling fra styret velger generalforsamlingen en ordenskomite på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Komiteen velger selv sin leder. Ordenskomiteen fremmer sine forslag til styret på kandidater til æresmedlemskap, hederstegn og andre påskjønnelser.

Et medlem hvis alder og antall års medlemskap til sammen ut- gjør 100 år eller over, benevnes honnørmedlem fra det året med- lemmet fyller 70 år.

§ 6. OPPTAGELSESGEBYR OG KONTINGENT

Generalforsamlingen fastsetter opptagelsesgebyr og årlig kontingent for medlemmer og honnørmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Opptagelsesgebyr og første gangs kontingent innkreves av forretningsfører ved opptagelsen. Kontingent betales innen utgangen av april måned.

Hvis skyldig kontingent ikke er betalt innen 1 måned etter påkrav eller at det foreligger avtale om senere betaling, er vedkommende utelukket fra foreningen inntil skyldig kontingent er betalt, og at styret har godtatt et fortsatt medlemskap.

§ 7. FORENINGENS ORGANER

Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Øvrige or- ganer er medlemsmøtet, styret og off. registrert revisor, valg- komiteen og ordenskomiteen, samt huskomité, kulturkomité og arrangementskomité. Foreningen skal ha forretningsfører og sekretær. Styret kan en- gasjere ekstern regnskapsfører.

§ 8. STYRET

Foreningens styre består av: Formann, viseformann, 3 styremedlemmer med 3 varamedlemmer. Formann bør ha/ha hatt skipsførersertifikat. Funksjonstiden for styrets medlemmer er 2 år. Årlig uttrer 2 og 3 medlemmer, første gang 2 medlemmer etter loddtrekning. Varamedlemmer og revisor velges for 1 år ad gangen.

§ 9. STYRETS VIRKSOMHET

Styret avholder møter etter behov eller når et styremedlem ber om møte. Formannen leder forhandlingene. Ved forfall fungerer viseformannen eller ved dennes fravær, velges et av styremedlemmene. Det føres referat fra styrets møter. Styret ansetter sekretær og forretningsfører som på styrets vegne utfører de oppgaver som er pålagt dem i henhold til instruks gitt av styret. Disse skal arbeide nært sammen og rapportere til styrets formann. Styret oppnevner faste komiteer og kan utpeke arkivar, bibliotekansvarlig og fanebærer og kan gi instrukser. Formannen innkaller til møter og er ansvarlig for forberedelse og dokumentasjon av saker som styret skal behandle. Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag med forslag til vedtak. Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er til stede og minst 3 stemmer for vedtaket.

§ 10. MEDLEMSMØTE

Medlemsmøte avholdes i henhold til møteplan fastsatt av styret. Styret skal straks etter generalforsamlingen utarbeide ny møteplan for de neste 12 måneder og bekjentgjøre denne for medlemmene på en passende måte. Formannen leder forhandlingene. Ved forfall fungerer viseformannen eller ved dennes fravær, velges et av styremedlemmene.

Foruten den fungerende formann skal minst 2 styremedlemmer være til stede for at et medlemsmøte skal kunne være beslutningsdyktig.

Hvert medlem tillates å medta inntil 2 gjester til foreningens møter og sammenkomster. Styrets formann skal underrettes før møtets begynnelse, og han kan til et hvert møte begrense antallet.

§ 11. GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av februar etter nærmere bestemmelse av styret. Innkalling til

generalforsamling skjer ved kunngjøring i Tønsbergs Blad nest siste lørdag før møtet. Styret kan med samme frist foreta kunngjøring på annen egnet måte.

Forslag til lovendringer og andre saker som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, må forelegges styret skriftlig innen utgangen av november. På den ordinære generalforsamling behandles disse saker:

Konstituering (innkalling, agenda etc.).
Årsberetning.
Årsoppgjør med revisjonsberetning, herunder spørsmål om anvendelse av overskudd eller
dekking av tap.

Revidert regnskap for foreningen og foreningens eiendom (Tollboden).
Revidert regnskap for fond og legater.
Godtgjørelse til forretningsfører, sekretær o.a.
Fastsettelse av kontingent og opptagelsesgebyr.
Budsjetter.
Valg, jf. § 13:
a) Formann dersom på valg.

         b) Viseformann dersom på valg.

         c) Styremedlemmer som er på valg.

         d) 3 varamedlemmer velges hvert år.

         e) Offentlig autorisert revisor velges hvert år.

  f) Foreningens representant til styret i Stiftelsen

            Vestfold Fylkesmuseum med varamann velges hvert år.

         g) Valgkomité velges hvert år.

         h) Ordenskomite velges for 2 år.

     10. Innkomne forslag til lovendringer.

     11. Innkomne forslag til andre saker.

§ 12. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, men må da på hensiktsmessig måte bekjentgjøre hva som gjør det nødvendig og hva det skal forhandles om. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst 25 medlemmer krever det, og samtidig skriftlig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling bekjentgjøres på hensiktsmessig måte og med minst 8 dagers varsel.

§ 13. VALGKOMITÉ – VALG – VOTERING

Valgkomiteen består av formann og 2 medlemmer og 1 varamedlem, alle valgt på generalforsamlingen etter innstilling fra styret. Foreningens sekretær deltar i komitéens møter uten stemmerett. Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til styreverv, plikter å tre ut av valgkomiteen. Styret fastsetter instruks for valgkomitéens saksbehandling. Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen fremme for- slag på kandidater til verv som formann, viseformann, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, off. autorisert revisor, samt foreningens representant med varamann til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum.

Et medlem kan ikke uten gyldig grunn unnslå seg fra verv i foreningen. Medlem som har fungert i 2 år i trekk, er ikke pliktig til å motta gjenvalg og skal i god tid underrette valgkomitéens formann. Alle valg i foreningen foregår skriftlig, hvis det fore- ligger mer enn et forslag.

På generalforsamlingen refererer valgkomitéens formann komitéens forslag på kandidater. Valgene foregår som følger: Det stemmes særskilt på formann og viseformann, dersom disse er på valg. Deretter stemmes det under ett på styremedlemmer som er på valg, deretter under ett på 3 varamedlemmer og så på revisor. Styrets formann legger frem innstilling på medlemmer til neste års valgkomité. All votering avgjøres ved simpelt flertall, hvor annet ikke er bestemt i disse lover. I tilfelle stemmelikhet avgjør formannens stemme utfallet. For at votering kan finne sted, må i det minste 15 medlemmer være til stede på medlemsmøter og general-forsamlinger.

§ 14. EKSKLUSJON AV MEDLEM

Et medlem som motarbeider foreningens interesser eller hvis forhold eller opptreden vekker forargelse eller skader foreningens omdømme, kan av styret etter skriftlig advarsel ekskluderes fra foreningen. Beslutning om eksklusjon krever minst 4 stemmer og skal være skriftlig. Avgjørelsen kan av medlemmet innen 3 uker ankes inn for første ordinære generalforsamling som ved simpelt flertall og ved skriftlig avstemming avgjør saken. Vedkommende medlem er utelukket fra foreningen så lenge klagen ikke er behandlet.

§ 15. ENDRING AV LOVENE

Styret behandler forslag til lovendringer, jfr. § 11 annet ledd, og legger fram forslaget med innstilling for generalforsamlingen. Forslag til endringer krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§ 16. LEGATER OG FOND

Legater og fond som sorterer under Tønsberg Sjø- mannsforening, administreres av styret i samsvar med deres respektive statutter og de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 17. FORENINGENS OPPLØSNING

Foreningen kan ikke oppløses uten i det tilfelle at det kun er 15 medlemmer tilbake. Beslutning om oppløsning vedtas med simpelt flertall. Ved oppløsningen skal foreningens eiendom (Tollboden) og eiendeler av kulturmessig art tilfalle egnet museum/institusjon beliggende i Tønsberg kommune (grenser av 2006). Samlingen skal ikke flyttes ut av kommunen. Fond og andre gjenstående midler skal tilfalle et sosialt formål til beste for sjømannsstanden i Tønsberg. Hvis dette ikke er mulig, skal verdiene gå til et allmennyttig formål. Legater behandles på samme måte, hvis ikke statuttene bestemmer noe annet.