Protokollutskrift
Tønsberg Sjømannsforening 177. Generalforsamling

 1. Februar. 2023.
  Kl. 1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Bård Norberg 95 medlemmer velkommen
  til foreningens 177. Generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer
  Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Maskinsjef Olav Nilsen .
  Sak 1: Konstituering.
  a) Innkalling til generalforsamlingen iht. lovens § 11 hadde blitt gjort i Tønsbergs Blad 28.
  januar 2023. Medlemmer er også underrettet pr. e-mail eller post.
  b) Refererte til sakslisten: Lovens § 11 punktene 1 – 11.
  c) Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med formann: Tarald
  Frette og Knut Henning Tankred-Hansen.
  d) Til tellekorps ble foreslått : Vera Simonsen, Arvid Fjell og Hans Edvard Eriksen.
  e) Det var ingen innvendinger til innkallingen og sakslisten.
  f) Formann erklærte Generalforsamlingen for lovlig satt
  Sak 2 : Årsberetningen
  Formann leste styrets årsberetning for 2022.
  Årsberetningen viser tilbake på et aktivt og positivt år med Bacalaofestival igjen og en meget
  vellykket Jubileumsfest. Komiteene har også vært aktive og deres arbeide ble fremhevet.
  Årsberetningen ble godkjent.
  Sak 3: Årsoppgjør.
  Regnskapsfører Agnar Kristoffersen presenterte foreningens regnskap. Regnskapet for foreningen er
  gjort opp med et underskudd på kr. 665813.- mens driften av egen eiendom ga et underskudd på kr.
  46711.-. Regnskapsårets underskudd var planlagt for og skyldes subsidierte utgifter til
  Jubileumsfesten og produksjonsutgiftene til Jubileumsfilmen. Foreningen hadde pr. 31.12.2022 en
  bokført egenkapital på kr. 21 791 053 og bankinnskudd på kr. 6 804 718. Det ble reist et spørsmål fra
  salen hvorfor driften av Tollboden gikk med underskudd i 2022. Regnskapsfører kunne opplyse at
  mann av skattemessige grunner har valgt å benytte maksimale skattemessige avskrivninger i
  regnskapet. Foreningens drift av Tollboden er å betrakte som næring og er skattepliktig.
  Regnskapsfører redegjorde også for foreningens forskjellige fond. Kathleen Hellman leste revisors
  beretning, en ren beretning.
  Generalforsamlingen godkjente regnskapet og ga ansvarsfrihet for styret.
  Sak 4. Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.
  Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2023. Formann får kr. 4000 og
  Forretningsfører og Sekretær kr. 3000 hver. Huskomiteens medlemmer får en
  vaktmestergodtgjørelse på kr. 1000.- hver. Ble godkjent gjennom styrets årsberetning.
  Sak 5 Fastsettelse av kontingent og opptaksgebyr.
  Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelsesgebyr for 2023; kontingent kr. 500 og
  opptakelsesgebyr kr. 500. Halv kontingent for honnørmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt.
  Satsene ble godkjent gjennom styrets årsberetning.
  Sak 6: Budsjetter.
  Regnskapsfører Agnar Kristoffersen hadde sendt ut med regnskapet budsjettene for foreningen og
  Tollboden for 2023 som viste overskudd. Ansees godkjent.
  Sak 7: Valg.
  Formann ga ordet til valgkomiteens formann Lektor Sigurd Arne Grønhaug som fremmet følgende
  forslag for generalforsamlingen:
  Styret og varamedlemmer:
  Viseformann – Sjøkaptein Per Barstad 2 år
  Styremedlem – Sjøkaptein Ketil Sollien 2 år
  Varamedlem – Maskinsjef Olav Nilsen 1 år
  Varamedlem – Sjøkaptein Knut E. Olson 1 år
  Varamedlem – Stuert Tormod Gran 1 år
  Offentlig autorisert revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co A/S.
  Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum: Sjøkaptein Svein W. Holbu ,
  Varamedlem Rørleggermester Arnt Olav Holm.
  Innstillingene i valgkomiteen var enstemmig. Alle valg ble gjort i henhold til foreningens lover § 8 og
  11 punkt 9 og vedtatt enstemmig i henhold til valgkomiteens innstilling.
  Styres forslag til Valgkomite’: Stuert Gunnar H. Andersen, Sjøkaptein Trond Presterud, Sjøkaptein
  Eilif Harald Hundal og Driftssjef Bjørn Erikstad. Komiteen velger selv sin formann. Vedtatt.
  Styrets forslag til ny Ordenskomite’: Sjøkaptein Tore Simonsen , Statslos Egil Aarø, Driftssjef
  Sigmund Opthun og Maskinsjef Olav Nilsen. Medlemmene velges for 2 år. Komiteen velger selv sin
  egen formann. Vedtatt.
  Sak 8: Innkomne forslag til lovendringer. Følgende foreslåtte lovendringer var fremmet for
  Generalforsamlingen:
  Endring i tekst § 8: Styret
  Nåværende tekst: Formann bør ha / ha hatt skipsfører sertifikat.
  Endres til: Formann skal ha/ ha hatt maritime setifikater.
  Ny tekst ble nedstemt mot 27 stemmer. Følgende tekst blir stående:” Formann bør ha / ha hatt
  skipsfører sertifikat”
  Forslag til endring i § 8 fra medlem: Formann og viseformann bør hver for seg ikke ha funksjonstid
  utover 4 år sammenhengende. Ellers gjenvalg tillatt. Forslaget ble nedstemt.
  Ellers ble vedtatt at foreningens lover for fremtiden skal hete foreningens : Vedtekter.
  Sak 9: Innkomne forslag til andre saker.
  Det var ikke kommet forslag til andre saker.
  Formann erklærte kl. 1905 foreningens 177. Generalforsamling for avsluttet og ønsket deretter
  velkommen til festmiddagen som startet kl. 2000.
  Protokollen undertegnet:

Bård Norberg, formann


Tarald Frette Knut Henning Tankred-Hansen

Kl. 2000 etter 8 glass på skipsklokken ønsket formann Bård Norberg 94 medlemmer hjertelig
velkommen til middagen og menyen erter/salt kjøtt og flesk .
Formannen leste opp brevet som var sendt H.M.Kongen i anledning foreningens 177.
Generalforsamling og svaret som var mottatt fra H. M. Kongen og det Kongelige Hoff. Kathleen
Hellman ble gitt ordet og utbrakte Hans Majestet Kong Harald den V’s skål. 1 ste vers av
nasjonalsangen ble sunget.
Hovedretten ble servert Erter, kjøtt og flesk. Det smakte igjen fortreffelig. Etter at hovedretten var
fortært sang forsamlingen Sangen ”Erter kjøtt og flesk ”skrevet av vårt tidligere medlem
Bokbindermester Arne Kjell Johansen .
Så gikk formann over til kveldens store begivenhet utdeling av påskjønnelser :
Svenn Olav Andreassen ble utnevnt til Æresmedlem. Fra styrets begrunnelse: Svenn Olav ble
innvotert i TSF 9. februar 2010 og ble umiddelbart en resurs for foreningen. Det tok ikke lang tid før
han ble hanket inn i Arrangementskomiteen og har siden vært der. Han er et typisk JA- menneske,
stiller alltid opp uansett oppgaver. Svenn Olav er den første som kommer og han er den siste som går
hjem. Samtidig som han begynte i Arrangementskomiteen begynte han også i Bacalaokomiteen. Her
kan han bekle alle roller, men trives nok best med å bakke opp bacalao. Her har han mange gode
replikker til kundene våre og alltid med et smil om munnen. Under bacalaofestivalen er han også
med fra morgen til kveld.


Foreningens hederstegn med diplom til Nils Terje Ottestad. Han ble innvotert i TSF den 5.
september 2017. Nils Terje er en meget positiv og blid person som fra dag en har vist stor interesse
for foreningens mange aktiviteter, men Shantykoret har hele tiden vært hans store interesse og
engasjement. Under foreningens tunge og triste periode i 2020/21 ble alle aktiviteter satt på prøve,
herunder også Shantykoret. Man kan vel si at koret mer eller mindre lå med brukket rygg. Etter at
ting hadde roet seg, så tok Nils Terje ansvaret for å få koret opp og stå igjen. Han har vist et glødende
engasjement, han arrangerer kor treninger med noe attåt, får inn nye medlemmer og best av alt, han
har også funnet nye forsangere. Takket være Nils Terje så er koret oppe og står, og fungerer meget
tilfredsstillende.


Foreningens hederstegn med diplom til Skipsreder Thomas Wilhelmsen.
Han ble innvotert i TSF den 24. oktober 2022. Det er en meget stor ære og et stort privilegium å ha
Thomas som medlem i foreningen vår. Vi setter også meget stor pris på den store raushet som
rederiet Wilh. Wilhelmsen har vist vår forening, og at rederiet fortsatt bruker Tollboden ved sine
arrangementer i Tønsberg.
Forenings krystallglass glass gitt til:
Sven O Lystang som en takk for sin flotte gave til foreningen , 3 skutemodeller som han har donert.
Et arbeid utført med hjerte og sjel i ledige stunder på de store hav.


Arnt Olav Holm for eminent innsats for kulturkomiteen og museet.
Tore Simonsen for sin store innsats i å arrangere, orkestrere, lede og fullføre 175 års jubileet, som
ble en suksess og et historisk minne for foreningen.
Vin/Blomster utdelt av Olav Nilsen og Formann Bård:
Blomster for uttredelse av styret: Inge Thorstensen for langt og verdifylt virke i styret.
Vin til følgende ledere av spesielle verv:
Valgkomiteen : Sigurd Arne Grønhaug
Forretningsfører : Agnar Kristoffersen
Medlemsregisteret : Thorbjørn Nygård
Shantykoret : Nils Terje Ottestad
Representant SVF : Svein Willy Holbu
Bibliotek/Rekv.kasse : Øivind Brevik
Arrangementskom. : Olav Nilsen
Huskomiteen : Sigmund Opthun
Kulturkomiteen : Arnt Olav Holm
Ordenskomiteen : Tore Simonsen
Sekretær : Sven Rich. Åsvang
Web red : Knut E. Olson

Formann takket samtlige for å ha gjort en stor innsats for foreningen og spesielt for arbeide gjort i
komiteene.
Shanty koret sang en sang og Tore Simonsen takket så for maten:” En jækla, god og grei tradisjon på
Generalforsamlingene som alltid smaker bra. Tusen takk til kjøkkenet”. Tradisjon tro hadde Tore også
noe små historier som fikk oss til å humre og le. Kveldens vertinne Nina Larsen ble kalt inn og ble
takket for god servering og mat ,og hun ble på vegne av personalet overrekt en blomsterbukett til
stor applaus.
Driftssjef Sigmund Opthun leste prologen skrevet av Karl Bjerke i 1945 og det ble servering av punsj
fra punsjbollen.
Etter mye hyggelig prat rundt bordene med velsmakende punsj løste møte seg gradvis opp.
SRÅ 10.02.202