Tønsberg Sjømannsforening 
Referat fra styremøte 18. April 2024. 
År 2024, den 18. April. kl. 1010 ble avholdt styremøte i Sjømannsforeningens styrerom. 
Tilstede: Formann Per Barstad, Viseformann Per Sverre Nielsen, Styremedlemmene Kathleen 
Hellman og Rolf Sundklakk, Varamedlemmene Åse Camilla Krager og Knut E. Olson. Styremedlem 
Ketil Sollien var tilgjengelig via Teams. Varamedlem Tormod Gran hadde forfall. Dessuten møte
Sekretær Sven Rich. Åsvang. 
31/24 Formann ønsker velkommen . 
Formann ønsket velkommen, kaffe og wienerbrød ble servert og referatet fra 20. mars ble godkjent.
32/24 Valgkomiteens formann Eilif Hundal informerer. 
Eilif informerte at valgkomiteens formann skal ha møte med styret en måned etter GF, men på 
grunn av uforutsette forhold kunne møte ikke avholdes før i dag. Formann og varamedlemmene står 
på valg ved neste Generalforsamling. Valgkomiteen vil komme med innstilling 30. november 2024.  
33/24 Regnskap pr. dato. 
Kathleen refererte informasjon fra årets regnskap som viser negative tall så langt. Men det
skyldes forskuddsbetaling av høstturen på vegne av medlemmene. Ellers tall omtrent som 2023.
Investeringene i AV prosjektet omtrent som budsjettert. Store restanser i kontingentinnbetalingene, 
Thorbjørn purrer. Økonomi god, cash flow bra. 
34/24 Gjennomgang av leiekontrakt med Tollboden. 
Det skal avholdes et møte med driverne mandag 22/4 kl. 1100. Fra oss stiller forhandlingsutvalget, 
Formann Per, nestformann Per Sverre og leder Huskomiteen Sigmund Opthun. 
Hoved emne på møte mandag er punkt 11 i avtalen. Diskutere priser mat og alkohol og ellers andre
forhold rundt leieforholdet. Resultatet fra møtet nedfelles i et møtereferat og tas til neste
styremøte for godkjennelse og ratifisering. 
Selve avtalen skal reforhandles i 2025. Rolf har allerede nå flere kommentarer til endringer i avtalen
som må følges opp inne da. 
35/24 Nye styremøter. 
Nytt styremøte 30. april 2024 kl. 1600. 
36/24 Eventuelt. 
Våre opplysninger i Brønnøysundregistrene er ikke ajour og må oppdateres snarest da Kathleen
ikke får ordnet nye kasseregistreingssystemer for Bacalaofestivalen før forholdet er ordner, hun
følger opp. 
Per Sverre: Vårt Shantykor og koret fra Riggerloftet ønsker samarbeide og et avklarende møte 
avholdes 11. mai. TSF spanderer en ½ liter øl på forsamlingen.

M/S Sandnes besøker Tønsberg 8. august på sin tur kysten rundt med sitt flytende museum. Vårt 
museum vil holde åpent og Shantykoret vil synge. 
Hvalbåten Southern Actor besøker Tønsberg 13. juli og kan ta med gjester tilbake til Sandefjord.
Møte hevet 12.30 
SRÅ 21/4/2024 

————————– ————————— —————————— 
Per Barstad Kathleen Hellman Per Sverre Nielsen  

————————- —————————- 
Rolf Sundklakk         Ketil Sollien via Teams