Tønsberg Sjømannsforening 

Referat fra Styremøte 20 mars 2024 . 

År 2024 den 20 mars kl 10.00 ble det avholdt Styremøte i Sjømannsforeningens Styrerom 

Til stede: 

Formann Per Barstad.  

Viseformann Per Sverre Nielsen. 

Styremedlem Rolf Gerhard Sundklakk. 

Styremedlem Ketil Andre Sollien via Teams. 

Varamedlem Knut Erling Olsen 

Varamedlem Tormod Gran 

Forfall: 

Styremedlem Kathleen Hellman. 

Varamedlem Åse Camilla Krager. 

Sekretær Svein Rich. Åsvang hadde meldt forfall, som sekretær fungerte  

varamedlem Tormod Gran 

23/24 

Formannen ønsket velkommen. 

Kaffe & nybakte rosinboller ble servert. 

24/24 

E-faktura til medlemmene, Budsjett 1første år, kr 5000,-  innmelding og kr 398,- i månedlige utgifter. 

Det ble foreslått at Kathleen (forretningsfører) ser på hvordan dette kan gjøres, evt. andre løsninger. 

Evaluering vil komme i aug/sep. 

25/24 

Digitalt innmeldingskjema direkte til medlemsregisteret. 

Forslag til signering av skjema digitalt med Bank ID, ønske om bedre funksjon, 

gjennomførbarhet, flytskjema. 

Styret ønsker en utredning før avgjørelse om hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige og anmodet Rolf (leder adm.kom.) om å undersøke muligheter og kostnader rundt dette. 

26/24 

Medlemspleie, Foto av medlemmer, inn i medlemsregistet, Navneskilt. 

Foto av medlemmer i medlemsregistret må være på frivillig basis. 

Styret var positiv til å utrede mulighetene om gjennomføring/kostnader og anmodet  

Rolf (leder adm.kom.) om å undersøke videre. 

Navneskilt ble diskutert, Tormod (varamedlem) presenterte forslag til navneskilt som vil tilpasses foreningens behov. Tormod vil undersøke pris på disse. 

27/24 

TSF vedtekter, Endringer. 

Dette skulle ikke være med på agendaen for møtet. 

28/24 

Fadder ordning, Avklare hvem som kan være og hva det innebærer å være fadder, Definere prosedyre. 

For å være fadder må forslagstiller ha vært medlem av foreningen i 3 år. 

Tormod (varamedlem) presenterte forslag til fadderkort som vil tilpasses foreningens behov. Tormod i samarbeid med resten av administrasjonskomiteen utvikler forslag til innhold i fadderkortet til presentasjon styremøte september 24 

29/24 

Hjemmeside TSF, foreslåes å bygges opp slik at det blir en del for alle brukere og en del for Foreningens medlemmer som er beskyttet med innlogging. Hvert medlem får en bruker ID og passord. Pr. i dag er eventuelle kostnader ukjent.  

Webansvarlige Knut og Tormod jobber med saken for å avklare mulighet/funksjoner og kostnader. 

Det arbeides videre med forslag til todelt hjemmeside, en for medlemmer og en offentlig. Webansvarlige Knut og Tormod tar kontakt med Jørgen Kirsebom som eier domene på hjemmesiden og undersøker gjennomføring/kostnader rundt dette. 

30/24 

Eventuelt, Tanker for foreningens framtid. 

Det ble diskutert om hvordan/hvilke planer man bør ha dersom oppmøte på spiseaftener/medlemsmøter overstiger det antall tillatte personer i Wilhelmsensalen. 

Pr. dato er ikke det presserende, men at man bør ha planene klare dersom det oppstår. 

Pelagosrommet, evt. andre rom må da oppgraderes med lyd/AV utstyr slik at medlemmene kan følge med på det som foregår i Wilhelmsensalen. 

Forslag om å spørre Arnulf Olsen vedrørende bilder som tas på møter og videreformidle disse til webansvarlige for bruk på hjemmesiden. 

Neste Styremøte 17 april 2024. 

Møtet hevet kl 12.00 

TG 20/03/2024 

…………………………     …………………………      ………………………… 

Per Barstad     Per Sverre Nielsen      Knut Erling Olson 

Formann     Nestformann      Varamedlem 

     for Kathleen Hellman  

     Styremedlem 

……………………………….     …………………………. 

Rolf Gerhard Sundklakk            Ketil Andre Sollien 

Styremedlem     Styremedlem