Foreningen

Tønsberg Sjømannsforening, stiftet 5. desember 1846, har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet

I 2020 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 2 ekstraordinære generalforsamlinger 4 spiseaftener, herav ingen med ledsagere.

Det har vært avholdt 4 medlemsmøter og 2 spiseaftener hvorav 4 med foredrag, og det har vært avholdt 12 styremøter.

29.05.20 kom det en e-post fra foreningens forretningsfører med mistillit til det sittende styret med beskyldning om grov uaktsomhet, dårlig inntjening, underskudd og dårlig kontakt med driverne og at styret med formann måtte stille sine plasser til disposisjon. Dette ble støttet av 3 andre medlemmer inkludert 2 æresmedlemmer. Styret innkalte da til ekstraordinær generalforsamling.

Den første ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt 25.06.20 i lokalene til T-11 på grunn av at de 4 ikke var fornøyd med innkallelsen og ville at den ekstraordinære generalforsamlingen ble avlyst.

 Den 30.06.20 informerte de sittende styret de 4 om at de ble gitt en advarsel i henhold til Tønsberg Sjømannsforenings lov §14.

De 4 engasjerte da advokat som sendte diverse brev til daværende formann Tore Simonsen med anklager om «ugyldige disposisjoner».

 Den neste ekstraordinære ble avholdt 1. September også den på T-11 med kun ett punkt på dagsorden VALG. Valget ble avholdt skriftlig mellom valgkomiteens forslag til nytt styre og de fires forslag til nytt styre. I gjennomsnitt fikk valgkomiteens forslag 80 prosent av stemmene mot 20 prosent til de fires forslag. Valget ble forsøkt sabotert med å legge ved flere falske stemmer, men det ble observert av tellekorpset.

Fra 6. til 9.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket tur, først til Molde og neste dag via Atlanterhavsveien til Bud og tilbake til Molde. Dag 3 gikk turen over Trollstigen, Geiranger til Skei i Jølster. 4 dag gikk turen til Stavanger istedenfor til Bergen på grunn av stor Korona smitte i Bergen. Fra Stavanger gikk turen med «Bergensfjord» via Hirtshals til Langesund og til slutt hjem til Tønsberg.  Turen var også i år med ledsagere, så den ordningen har kommet for å bli. Bare storfornøyde deltagere på turen.

Den 16.09.20 besluttet interimsstyret å trekke advarselen i henhold til §14 til de 4.

Tønsberg Sjømannsforening er fortsatt aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.

Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere.

Formann og viseformann hadde et møte med Tønsberg ordfører, viseordfører og leder av opposisjonen i bystyret 29.10.20. Vi tok opp spørsmål om kjøp av plassen foran Tollboden. Dette fikk vi svar på at det ikke var aktuelt da det arbeides i kommunen med arealplanlegging langs hele kanalen (havneområdet). Vi tok så opp muligheten til å plassere ankeret som foreningen hadde fått i gave fra Finn Aage Christoffersen. Dette mente alle tre at dette måtte kunne bli mulig så lenge det var flyttbart. Saken skal opp i bystyret i januar 2021. Siste sak var minneplaketten som henger på Haugar. Dette skulle de ta opp med fylket da Haugar faller inn under fylket.

Utleie av lokaler

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.

Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2020. Ny kontrakt ble signert 12.11.2020 for nye 5 år. Kontrakten utløper 31.12 2025. Samlede leieinntekter for 2020 er kr 606 348, -, det vil si en stabil og god inntekt. Leien økes med kr 100 000.- pr år fra 01.04.21

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, sørger for den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk, omvisninger og eksterne foredrag var i 2020 kr 1 000 -.

Medlemstall / Medlemskontingent

Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2020, 267 medlemmer, hvor av 7 æresmedlemmer. 22 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 12 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 70 honnørmedlemmer og 10 kvinnelige medlemmer. 15 medlemmer har meldt seg ut, eller er strøket. Foreningen fikk 8 nye medlemmer og 7 medlemmer kastet anker i 2020.

Medlemskontingenten for 2020 har vært kr. 500.-. Opptagelsesgebyret har vært kr 500,-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Total medlemskontingent/opptagelsesgebyr i 2020 var kr 120 809, -.

Styresammensetning

Styret har etter ordinær generalforsamling den 6. februar 2020 frem til 01. september.2020 bestått av:

Formann                                 Sjøkaptein                   Tore Simonsen

Viseformann                          Sjøkaptein                   Eilif H Hundal

Styremedlem                         Driftssjef                     Sigmund Opthun

Styremedlem                         Skipsmegler                Inge Thorstensen

Styremedlem                         Skipselektriker            Rolf R. Halvorsen      

Varamann                              Radiotelegrafist         Even Skredsvig                              

Varamann                               Sjøkaptein                  Jarl M. Kristensen til 30.06.20

Varamann                              Ingeniør                      Jan Tønnesen  til 30.06.20

Interim styre har etter ekstraordinær generalforsamling 01.09.2020 bestått av:

Formann                                 Sjøkaptein                  Eilif H. Hundal

Viseformann                          Sjøkaptein                  Trond Presterud

Styremedlem                         Driftssjef                     Sigmund Opthun

Styremedlem                         Skipsmegler                Inge Thorstensen

Styremedlem                         Skipselektriker            Rolf R. Halvorsen

Varamann                              Radiotelegrafist         Even Skredsvig

Varamann                              Maskinsjef                  Olav Nilsen

Varamann                              Utviklingssjef              Nils Terje Ottestad

Revisor

Foreningens revisor i 2020 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon

Forretningsfører                    Maskinsjef                  Agnar Kristoffersen

Sekretær                                 Revisor                       Svenn Richard (Rich) Åsvang

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er Sjøkaptein Svein W Holbu, med Sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant. Rørleggermester Arnt Olav Holm overtok i november som vararepresentant på grunn av Tormod Petterson helse.

Komiteer

Tønsberg Sjømannsforening har, i tillegg til valgkomiteen, 4 komiteer, arrangementskomiteen, huskomiteen, kulturkomiteen, og ordenskomiteen, pluss Shantykoret vårt.

Arrangementskomiteen

Arrangementskomiteen ledes av Maskinsjef Olav Nilsen og består av 10 personer, og har i løpet av året hatt 4 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 19 lørdagskaffemøter.

Arrangementskomiteen er tilrettelegger for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.

Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening,

Huskomiteen

Huskomiteen ledes av Driftssjef Sigmund Opthun og består av 5 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Huskomiteen har i 2020 hatt 5 ordinære møter.                                                            

Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver. Medlemmene deler på vaktmesteroppgavene som for eksempel flagging. Alle uterommene rundt Tollboden holdes i orden av huskomiteen.

Alle servicekontrakter med heis, brann, sikring, ventilasjon og IT blir fulgt opp og noen nye kontrakter er etablert.

Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.

Kulturkomiteen

Kulturkomiteen ble ledet av Ingeniør Jan Tønnesen frem til 30.06.20. Kulturkomiteen ledes av Rørleggermester Arnt Olav Holm fra 01.09.2020 Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Museet har ikke vært åpent i 2020. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her.

Ordenskomiteen

Komiteen ledes av Sjøkaptein Kay O Myhre, og har to medlemmer og et varamedlem.

Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Registrering av medlemmers bortgang er viktig.

Shantykoret

Shantykoret ledes av Utviklingssjef Nils Terje Ottestad. Koret har gjennom hele året gjennomgått en meget positiv og nyttig vitaliseringsprosess, og har i dag 22 medlemmer. Øvingen er styrket og nye forsangere har kommet til. Shantykoret underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen.

Det skal ikke stikkes under stol, at i tillegg til Nils Terjes innsats, så har Finn-Aages bidrag i denne prosessen vært avgjørende.

Administrasjonen

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar, bibliotekar, og mange andre medlemmer som gjør andre viktig arbeidsoppgaver. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.

Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap

Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 235.941, -. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 86.328, -.

Fond

1. Tønsberg Sjømannsforenings fond til vedlikehold av Tollboden

Fondets kapital pr. 31.12.20 er på kr 4.042.572, -. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2020.

2. Thorstein Gjermundrøds Minnefond

Fondets kapital er pr. 31.12.20 på kr 1.567.396, -. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2020.

Godtgjørelser

Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2020, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3 000.- til hver.

Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke dokumenterte utgifter. Det er utbetalt kr. 5 000.- i godtgjørelse til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester. (Eks: Flagging)

Bidrag og gaver

Minnegave fra Wilh. Wilhelmsen                             kr 246 283.-

Sjømannsfondet av 1918                                             kr     5 000, –

Bortfall av Bacalao fest                                            kr 140 000.-

Bortfall av den kulturelle skolesekken                      kr   15 000.-

For tiltak i forbindelse med byjubileet 2021            kr   20 000.-

Miljø

Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

Tønsberg 10.februar, 2021.

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Eilif H. Hundal                                              Trond Presterud                                  Sigmund Opthun

Formann                                            Viseformann                                      Styremedlem

                     Inge Thorstensen                                                      Rolf R Halvorsen          

                     Styremedlem                                                 Styremedlem