Spiseaften 24.november 2016
Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen alle hjertelig velkommen til Spiseaften. En spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkapteinene Ole M. Brynjulfsen. Finn- Aage Christoffersen, Kai O. Myhre, Maskinsjefene Arne Christophersen, Ole J. Olsen og Driftssjef Sigmund Opthun. Formannen ønsket kveldens foredragsholder Per Angell-Hansen som på en sporty måte stilte opp på kort varsel. Formannen ønsket også gjest Tarald Frette og nytt medlem Anne Britt Pedersen velkommen.
Formannen ga så ordet til foredragsholderen som fortalte om hvalstasjonene i Finnmark og nord Troms fra 1860 årene og frem til første halvdel av 1900 tallet. Det var ca. 30 hvalstasjoner i denne perioden. Det hele startet med at Svend Foyn fikk bygd hvalbåten Spes & Fides i 1864 som ble sendt nordover for å fange hval utenfor østfinnmark. Etter hvert som fangsten ble dårligere flyttet fangstfeltet sørover langs kysten. Nesten alle stasjonene ble bygd av redere og andre interesserte hvorav de fleste var fra Østlandet. Ingen av stasjonene står i dag, men foredragsholderen hadde besøkt alle stasjonene og funnet vrakgods og deler av stasjonene på alle plassene, Mange historielag og museer hadde tatt vare på en del utstyr. Vraket av Spes & Fides ble funnet ved Kvaløya ved Tromsø i 2014. Formannen takket for foredraget og overrakte foreningens jubileumsbok fra 150 års jubileet.
Formannen tok så opp dresskoden ved medlemsmøter og spiseaftener og det ble konkludert med at medlemmene skulle stille i jakke, skjorte og langbukse på medlemsmøtene og pent antrekk med slips på spiseaftene.
Formannen informerte om at ca. 20 medlemmer var invitert til Drammen sjømannsforening 27.01. 2017. Han forklarte at Olav Nilsen arbeidet med neste års høsttur og det ble bestemt at kostnadene for turene ikke måtte overstige Kr. 5000.-
Det ble så servert Lutefisk med tilbehør og godkjent drikke til. Maten smakte utmerket.
Trond Presterud holdt en fin tale for æresmedlemmene, Normann Riksen takket for maten og forklarte om lutefiskens/tørrfisken tilgang i USA. Shantykoret fremførte 3 sanger under ledelse av Erik Graue.
Finn-Aage Christoffersen fortalte en historie fra en brann om bord i Wilh. Wilhelmsen skipet Tiber i Suez.
Formannen avsluttet kveldens møte og ønsket alle vel hjem.
Spiseaften avsluttet kl.2150
Referent:
Eilif H Hundal

Medlemsmøte i Tollboden 8.november. 2016 kl.1900.

Formann Tore Simonsen ønsket 40 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Kay O.Myhre. Aftenens foredragsholdere fra Høgskolen i Vestfold med foredraget «Maritim utdanning» Ketil Sollien og Fred Arne Hoifødt ble også ønsket velkommen.
Det var ingen gjester eller nye medlemmer tilstede.

Formannen bad alle om å reise seg opp og han leste opp minneord for foreningens medlem Øistein Gomnes som hadde gått bort og ble avsluttet med ett minutt stillhet og åtte glass på skipsklokken.

Det var mottatt takk for oppmerksomheten ved hans 80 års dag fra Kåre Kristiansen.

Søknaden fra Svein Ivar Nymoen var ferdig behandlet og han ble innvotert som nytt medlem.

Ordet ble deretter gitt til foredragsholderne som først presenterte seg selv og fortalte at den maritime utdanning nå var lokalisert ved Høgskolen Sørøst Norge på Bakkenteigen. Opptak til utdanningen krever ingen fartstid og elevene kan studere og ta Master/Bachelor og Dr,grad i studiet. For å få sertifikat må elevene imidlertid gjennomføre en minimum 6 måneders kadett periode med opplæring ombord på skip.

Maritim utdannelse var tidligere liten i forhold til annen utdannelse. I dag er utdannelsen basert etter de internasjonale regler for utdanning av maritimt personell.
Det er vanlig at 30/40 elever begynner, men det er bare 15/20 som fullfører studiet ved skolen. Det er mulighet for elevene å oppnå skipsfører/maskinsjef sertifikat i løpet av 5 til 6 år.
Elevene på skolen får under studiet utstrakt undervisning på simulator både innenfor det maritime og maskin tekniske område. Foredragsholderne mente derfor at elevene i dag står i betydelig bedre i stand til å utføre arbeidet på brua eller maskinen i dag enn tidligere. Etter studiet har elevene skaffet seg arbeide på land innenfor shipping, offshore virksomhet og marinen.

 Under og etter foredraget var det anledning for medlemmene å stille spørsmål som ble besvart dessuten ble det vist bilder og plansjer fra undervisningen samt utdannelsen.

 Kl.2020 takket begge for oppmerksomheten og fikk av formannen overrakt en flaske vin hver samt boken « Vi seiler videre» som takk for det interessante foredrag. De fikk stor applaus.

Formannen opplyste medlemmene at etter Pål Thomas Sundhell siste besøk vil det bli gjort omfattende endringer i museet som krever hjelp utenfra. Det var også mottatt forslag om endring av kleskoden i foreningen som vil bli tatt opp i neste styremøte. Formannen bad også medlemmene henvende seg leder av arrangementkomiteen for en 15 min historie om en hendelse i livet.

På spiseaften 24,11 blir forfatter Jon Michelet foredragsholder,maksimum 100 medlemmer kan delta og det er ikke anledning til å ta med gjester.

Et medlem tok opp at det ved siste spiseaften hadde blitt servert utenlandsk øl og aquavit av ukjent merke. Det var også glass som ikke var rene tidligere. Formannen lovet å ta dette opp med leietaker. Et annet medlem tok opp forhold før inngåelse av ny kontakt for leieforholdet 2015 for Tollboden og tilleggsavtalen gjort 2016. Formannen bad medlemmet sende en skriftlig redegjørelse til foreningen for behandling av styret.

Han takket til slutt for kvelden og fremmøtet. Møtet slutt kl.2050. Kaffe og kake ble servert.

Svend Erik Jensen/sekretær.

Spiseaften i Tollboden 27.oktober 2016 kl.1900.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 68 medlemmer og 8 gjester fra Drammen Sjømannsforening velkommen til spiseaften og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Flykaptein OddKnutsen
Aftenens foredragsholder Skipfører og jusutdannet Odd Manvik med foredrag om «Arv og Testamente» og gjestene fra Drammen ble også ønsket velkommen og fikk applaus.
To nye medlemmer Sigfrid Nordfjellmark og Karl Nordfjellmark var tilstede for første gang.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledet med at han hadde vært kontor leder ved Sandefjord Tingrett i ca.20 år. Fortsatte med at det er arveloven som gjelder når noen faller bort i familien. I boet etter den avdøde er det både aktiva/passiva og eventuelle pantelån. Arvinger er derfor ofte ivrige etter å få tilgang til avdødes bankkonti. Det må imidlertid skje et skifte av dødsboet før det kan skje. Da kan det velges mellom privat og offentlig skifte av boet. Offentlig skifte tar imidlertid
lenger tid ofte opp til et år. Anders Jahres dødsbo tok f.eks. 29 år. Privat skifte skjer ofte ved å bruke
advokat, men kan være kostbart.
Har avdøde en gjenlevende ektefelle, har denne en rett til å sitte i uskiftet bo. I de tilfeller hvor den ene har særskilte barn fra et tidligere ekteskap kan disse kreve at boet skal skiftes. Det samme gjelder hvis gjenlevende ektefelle ønsker å gifte seg igjen da er det et krav om underskrift av barna. Retten til å sitte i uskiftet bo er dog begrenset til f.eks. kan den gjenlevende ektefelle ikke selge huset som har en verdi av kr. 5 mill. for kr.100.000. Ektefellen kan dog bruke opp midlene i boet uten at det kan gjøres innsigelser.
Det er også anledning til å proklamere boet, dette vil si at eventuelle krav i boet må melde fra innen en frist på 6 uker. Han nevnte også at arvinger kan frasi seg sin arv, men en som krever arv også overtar en eventuell gjeld.
Han informerte også om at de første som kunne arve var avdødes barn. Ved barnløshet kan brødre og søstre arve og siste ledd som kan arve er deres barn. Etter dette tilfaller boet staten.
Det er i dag mange som lever sammen i samboerskap. Derfor er det viktig at det i slike tilfeller opprettes en samboerkontrakt og viste til et samboerskap som varte 18 år hvor samboeren ikke hadde rett til arv.
Det ble også vist til det å gi en arvtaker fullmakt til å undertegne dokumentene for dødsboet innebærer en risiko for de andre av arvtakerne hvis arvtakeren benytter anledningen til å bruke opp midlerne i boet.
I et testamente kan avdøde bestemme fordelingen av arv etter at gjeldende krav etter lovene er oppfylt. Det er også krav til at arv blir gitt til formål som er fornuftige med mere. Testamentet skal undertegnes og vitner skal bekrefte underskriften til vedkommende som har satt opp dokumentet.
Et testamente som inneholder rettelser er ikke gyldig. Rettelser settes opp i et nytt testamente og
det er det nyeste som gjelder.
Oppbevaring av et testamente er også viktig og han anbefalte at testamentet ble overlevert til Tingretten på hjemstedet da ville alle landets tingretter ha tilgang til dette. Han sluttet med å si at arv og skiftelovgivingen er ufravikelige.
Han besvarte deretter enkelte spørsmål fra medlemmene før han takket for oppmerksomheten.
Foredraget slutt kl.1950 og formannen takket ham for det interessante foredrag og overrakte ham foreningens 150 års bok, glasspokal med logo og han fikk stor applaus.

Formannen leste opp to takkekort fra medlemmer. To søknader ble behandlet Anne Britt Pedersen og Lars Ludviksen begge ble enstemmig innvotert som medlemmer. Det var også mottatt en ny søknad om medlemskap som vil bli behandlet. Medlemmene ble informert om at etter endringer av leiekontrakten for Tollboden løper kontraktstiden til 31.12.2020 og kuvert prisen på spiseaftener er nå økt til kr.300. Foreningens historie som Erik Jacobsen arbeider med fortsetter, men han er interessert om noen av medlemmene har bilder fra Kongens og kronprinsens besøk til foreningen i anledning av 100 års jubileet. Han fikk applaus for informasjonen.

Kl.2000 begynte serveringen av aftenens meny «Skipskost» med drikke og under middagen utbrakte formannen en skål for Drammen Sjømannsforening. Formannen for Drammen takket for invitasjonen, omvisningen i museet og håpet på gjen-visitt. Han fikk applaus.

Etter en utmerket og vel-smakende meny holdt Erik Graue «Talen for de seilende». Han fremhevet at det har skjedd en stor tilbakegang av norske sjøfolk i Norge og da han spurte om hvor mange av de tilstedeværende som seilte var det bare en. Han bad om at vi i dag bare kunne minnes Kong Olav`s nyttårstaler hvor han ønsket alle nordmenn i utlandet og norske sjøfolk et godt nyttår. Han avsluttet med å utbringe en skål for norske sjøfolk. Han fikk applaus.Sigmund Opthun fortalte en god historie til applaus før kaffen ble servert og foredragsholderen holdt «Takk for maten talen». Han fortalte litt om han som første reis på hvalfangst hadde vært med til å ta ombord tønnene med kjøtt fra Argentina, flesk fra Danmark og avsluttet med en god historie.

Han fikk applaus.

Foreningens shanty-kor sang deretter 4 shanties under ledelse av Finn-Aage Christoffersen, Erik
Graue og Arne Johan Asmyhr.

Formannen takket igjen for besøket fra Drammen. Lørdags-kaffen fortsetter i Pelagos-rommet og på neste medlemsmøte 8.11.16 vil det bli foredrag om den maritime utdannelse og på spiseaftenen 24.11.16 vil vi få besøk av forfatteren Jon Michelet. Han avsluttet med noen ord om den berømte basket spilleren Michael Jordan og hans motto «Ikke gi opp selv om det er mørkt». Takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Spiseaftenen slutt kl.2200.

Svend Erik Jensen/Sekretær.

Medlemsmøte i Tollboden 11.oktober 2016.

Kl.1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 50 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Driftssjef Sigmund Opthun,Maskinsjef Arne Christophersen,Sjøkaptein Kay M.Myhre og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Foredragsholder Terje Gansum med foredraget «Slottsfjell-utviklingen» og et medlem Trond Wilhelm Presterud som var tilstede første
gang ble også ønsket velkommen.
Formannen opplyste at foreningens medlem Tore Ulf Severinsen hadde kastet anker og leste opp minneord om ham som ble avsluttet med ett min. stillhet og åtte glass på skipsklokken.
To nye søknader om medlemskap ble lest opp. En fra Lars Ludvigsen og en fra Anne Britt Pedersen. Søknadene vil bli behandlet på vanlig måte.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som begynte med å fortelle om en samordnet plan, bruk og utvikling av slotts-fjell området og samarbeids programmet mellom Tønsberg Kommune, VestfoldMuseene og Vestfold Fylkeskommune som har en intensjonsavtale. Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 7 mill. og foreløpig er det utbetalt noe til et aktivitetsområde.
Slotts-fjell-området hadde det største borganlegg i Norge og i Norden i sin tid og det er derfor viktig å kvalitets-løfte området.
I dag er området mest kjent som festival område hvor blant annet «Slottsfjellfestivalen» bruker  ca.kr.500.000 hvert år til å legge kabler. Ved endringer på ankomstveiene kan det legges ned kabler permanent til området. Bygging av ny ringmur vil også være aktuell noe Riksantikvaren foreløpig ikke er enig i. Det er derfor en lang prosess som har pågått i to år, men en plan for området er ventet høsten 2017.
Det er i Seterkafee/Tallek området som er et tiltenkt aktivitetsområde og det er også tenkt på å bedre adkomsten til fjellet tilpasset handikapet og rullestolsbrukere. Derfor vil heis eller annen transport bli aktuell sammen med bygging av toalettanlegg. Dette for at området kan bli benyttet i større grad enn i dag.
Gerrard Fisher drev med utgraving av ringmuren på fjellet 1920/1930 tallet og gjorde store ødeleggelser på det som var igjen. Den ringmur som finnes der i dag er derfor den som ble bygget opp da. Svenskene gjorde omfattende ødeleggelser i 1503 av bygninger som var der og var uten tvil årsaken til at restene ble borte ved at byens borgere brukte stein fra fjellet til bygging av grunnmurer i byen. Under 2nd Verdenskrig gravde tyskerne ut kanonstillinger og sprengte ut to huler i fjellet. Derfor er det spørsmål om det finnes noe særlig av arkeologisk verdi.

Det hadde vært diskusjoner med Riksantikvaren om høyden på bygging av ny ringmur og det er planlagt å lage en digital modell av hele slotts-fjell området. Hvis politikerne får det inntrykk av Slotts-fjellet at det ligger en borg der vil det åpenbart gi en mer positiv innstilling til projektet.

Hugging av trær i området for å bedre synet til slotts-fjellet fra alle sider har blitt utført. Her er det også motstand, men mente at sikt og bedre belysning av fjellet var viktig.

Han nevnte også at Riksantikvaren hadde gitt tillatelse til endringer på andre bygninger som var fredet blant annet Nidarosdomen. Derfor håpet han også det skal bli enighet med Riksantikvaren om endringer på Slottsfjellet. Til slutt besvarte han enkelte spørsmål fra medlemmene og foredraget var slutt kl.2005. Han fikk stor applaus og formannen overrakte foreningens 150 års jubileumsbok «Vi seiler videre» og takket for det interessante foredrag.

Formannen opplyste at forhandlinger om ny kontrakt med leietakerne fortsatte og i øyeblikket var det mulighet for at det skal gå i orden. Registreringen av krigsseilerne fortsatte. Odd Knutsen informerte om arbeidet med logoen på sørøstveggen ventes avsluttet til våren 2017 etter nærmere undersøkelse av veggen og maling.

Formannen opplyste at kostnadene i følge Erik Jacobsen for filmen om foreningen vil beløpe seg til ca.kr.80.000.

Formannen ga ordet til Tormod Pettersen for å redegjøre for en bok om hvalfangst fra Shetland.
Boken var mottatt fra formannen i klubben for Ex.Whalers på Shetland og var veldig interessant.
Han opplyste også at det var foreløpig ingen som hadde meldt til å fortelle om en hendelse i livet, men henstilte til medlemmene å melde seg til ham eller leder av arrangementkomiteen.
Ved spiseaftenen 27.10.16 vil vi få besøk av Drammen Sjømannsforening. Det vil bli foredrag av Odd Manvik om arv og testamente Det ble også henstilt til medlemmene om å informere gjester om å følge kleskoden for foreningen.
Formannen tok også opp og informerte medlemmene om at foreningen bare hadde seks parkeringsplasser ved Tollboden og bad medlemmene respektere dette.

Det var også spørsmål fra et medlem om når flaggstangen kom opp igjen. Formann kunne da opplyse at havnevesenet v/Per Svenner arbeidet med saken for å få på plass flaggstangen.

Formannen avsluttet med å lese ord for dagen, takket for fremmøtet og opplyste at kaffe og winerstang var klar for servering.

Møtet slutt kl.2020.
Svend Erik Jensen. Sekretær.

Spiseaften i Tollboden 29.09.2016. kl.1900.

Etter seks slag på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 78 medlemmer velkommen til høstens første spiseaften og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun.
Aftenens foredragsholder med foredraget «Mellom to Poler» Direktør Jan-Erik Warbo og frue ble også ønsket velkommen samt et nytt medlem som var tilstede for første gang.

Formannen tok opp forenings-saker. Det var mottatt takkekort fra Maskinsjef Odd Jacobsen i anledning av hans 85 års-dag. To nye medlemmer Sigfrid Nordfjellmark og Karl Nordfjellmark blesamlet enstemmig innvotert. Han minnet også om bisettelsen til Tore Ulf Severinsen 30.09.16.

Det ble også opplyst at leietaker av Tollboden hadde sagt opp leieavtalen 30.08.16 med foreningen. Foreningens forhandlingsutvalg arbeider med saken.
Registreringen av krigsseilerne foregår ved at opplysninger om dem blir lagt over i et digitalt søkbart system. Han takket de av foreningens medlemmer som deltar i arbeidet.

Ved besøk av Salvesen ex Whalers fra Scotland 14.09.16 fikk foreningen et flott maleri av «Southern Actor» malt av George Cummings som også deltok i besøket.

Kommunen hadde nå gitt tillatelse til at foreningen kan plassere et skilt med foreningens logo på sørøstveggen.
Styret var også enige om at forslaget fra Finn-Aage Christoffersen om medlemmers anledning til et 15 min. innlegg fra sitt liv på møter. Henvendelser kan gjøres til leder av Arrangementkomiteen.

Ved spiseaften 27.10.16 vil foreningen få besøk av Drammen Sjømannsforening og avsluttet med å henstille til medlemmene om å benytte seg av «Grasrotandelen» ved spill. Det hadde foreløpig kommet inn ca.kr. 20.000 for 2016 fra «Grasrotandelen».

Ordet ble gitt til foredragsholderen. Han begynte med å fortelle om sin første tur som gikk med en gammel Collin Archer skøyte over 50 år og hadde bare en sekstant som hjelpemiddel. Turen gikk via Europa, Kanariøyene, Brasil, nordover til Caribbean og endte i Florida.
Fortsatte med og fortelle om turen til Antarktis med seilbåt. Seilasen gikk mellom store isfjell og med en fantastisk natur. Her ble det også kjørt snowboard på et isfjell for første gang i verden. Det ble også fortalt om en seilbåt bygget 2011. Første turen gikk til Lofoten og seilasen fortsatte langs kysten og endte i Skudeneshavn.
Han fortalte oss også om turen til Nepal i Himalaya 2005 hvor han var på Imia Tse 6.189 moh. Det
var imidlertid meget tungt å komme til toppen. Hjemme igjen var det seilas til iskanten nord for
Svalbard fortsatte til østkysten av Grønland og til Island. Han hadde også vært på sykkeltur i Sahara ørkenen som var fantastisk og hvor han møtte mange hyggelige mennesker. På Nordpolen var han i 2002 14.04, men det var kaldt minus 35 grader og veldig rått. Ble hentet ut av et russisk helikopter. På Sydpolen er klimaet meget tørt, men klær viktig.
I 2004 var han også på Grønlands østkyst og brukte da kajakk.
Sammen med et venne-par foretok han også en seiltur 2012 gjennom øygruppene Vanuatu og Solomon i Stillehavet på 6 uker. Her var det vanlig at besøkene måtte gi gaver til de lokale høvdinger på øyene. Kameraer var også ukjent for de innfødte. På turen ble det fanget en 250 kg.fisk som var vanskelig å få opp.
Tur på ski til Sydpolen ble foretatt 2012 og tok ca. en måned. På Sydpolen tar det imidlertid ca.14 dager på å få hjelp hvis det oppstår vanskeligheter. Flyturen fra fastlandet og over til utgangspunktet var meget spesiell. Landingen var på en meget glatt isflate. Flyet stoppet ikke motorene pga. kulden, og pga. vindstyrken på landingsplassen ble siste del av utstyret kastet ut av flyet mens det begynte å ta av.
Han fortalte at familien hadde hytte på Norefjell og det var tradisjon å feire jul der. Han fortsatte med om den fantastiske natur der. Noe som også gjelder for Oslofjorden, deler av den svenske vestkyst, Ferder fyr og Svenner fyr hvor han hadde foretatt seilturer mange ganger.

Under foredraget ble det vist film og bilder av hans mange turer. kl.2000 avsluttet han med å takke for anledningen til å komme til foreningen, og formannen takket ham og overrakte foreningens glasspokal med logo samt 150 års jubileumsboken «Vi seiler videre». Foredragsholderen fikk stor applaus for det interessante foredraget og besvarte enkelte spørsmål fra medlemmene.

Aftenens meny «Hvalbiff» med drikke ble servert og var velsmakende. Under måltidet ble det utbrakt en felles skål for foreningen. Ved kaffen holdt foredragsholderen takk for maten talen som handlet om en episode fra en tur i Afrika. På en safari støtte de påen flokk sovende løver. Utfallet av møtet med løvene var både tragisk og uventet for ham og han avsluttet med å si «Takk for maten». Han fikk stor applaus for talen.

Formannen takket for talen og bad Shanty-koret komme frem. Koret sang fire shanties med forsangerne Finn-Aage Christoffersen, Erik Graue og Arne Johan Asmyhr og fikk applaus.

Formannen minnet medlemmene til slutt om lørdags-kaffen, medlemsmøtet 11.10.16, ord for dagen
og takket for fremmøtet.

Spiseaftenen var slutt kl.2130.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

Medlemsmøte i Tollboden 06.09.2016 kl.1900.

Formann Tore Simonsen ønsket 40 medlemmer velkommen til møtet etter 6 glass på skipsklokken og sendte en spesiell hilsen til foreningens æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen,Flykaptein Odd Knutsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Driftsjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og Sjøkaptein Kay O.Myhre.

Formannen opplyste at tre av foreningens medlemmer hadde gått bort: Sjøkaptein Einar Sjuve, Pensjonist Jan Salvesen og Sjøkaptein Åge Golid. Han leste opp minneord for alle tre som ble avsluttet med at alle reiste seg, et min. stillhet etterfulgt av 8 glass på skipsklokken.

Ordet ble gitt til Sigmund Opthun som informerte om at det ville bli avholdt en brannøvelse. Han leste opp branninstruksene for bygningen, fortalte om hvor de var plassert, viste tegninger og presenterte de av huskomiteens medlemmer som har spesielle oppgaver i bygget i tilfelle brann. Han la spesiell vekt på at heisen ikke måtte brukes ved brann. Foreningen har en avtale med et
firma som årlig inspiserte springleranlegget som da reduserte forsikrings premien med nesten 50%.
Brannalarm ble utløst og alle forlot bygget gjennom nødutgangene. Etter brannøvelsen var det anledning for medemmene til å stille spørsmål som han besvarte.
Formannen takket Sigmund Opthun for gjennomgangen av brannøvelsen.

Fortsatte med å lese opp mottatte takkekort. Liv Sjuve takket foreningen for deltakelse ved sin manns Einar Sjuves bortgang og Thomas-Jørgen Hansson og Arne Johan Asmyhr takket for kortet fra foreningen ved 70 års dagen.

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap fra Sigfrid Nordfjellmark og Karl Norfjellmark
som ble lest opp og vil bli behandlet.

Formannen bad Ole M.Brynjulfsen fortelle litt om den årlige bacalao fest 9.7.16. Det var 9 året og det var en erfaren gjeng av medlemmer som deltok i forberedelser og oppsetting av teltet. Kostnadene til teltet hadde blitt redusert ved at leietaker av Tollboden også hadde benyttet teltet.
Ved den store pågangen for serveringen i teltet ved 1330/1400 hadde det vært kø. Dette vil bli forsøkt løst. Medlemmer som hadde deltatt hadde evaluert årets arrangement 23.8.16 hvor resten av bacalao ble servert. Foreløpige beregninger viste et overskudd på kr.166.500. Han fikk stor applaus for et vellykket arrangement.

Formannen informerte om at leietakeren av Tollboden hadde sagt opp kontrakten. Styret vil behandle dette og foreningens forhandlingutvalg vil forsøke å løse denne saken best mulig.

Det ble også opplyst at medlemmer av foreningen hadde begynt kurset i Drammen for registrering av krigsseilerne og Inge Thorstensen fortalte litt om opplegget og hvorledes registreringen foregår.
Det var imidlertid et ønske om at flere medlemmer kunne være villig til å delta. Lillesand Sjømannsforening som sammen med Arkivet har vært initiativtakere til registreringen. Thorstensen fikk applaus.

Formannen nevnte at felles turen til Stockholm med ledsagere hadde vært vellykket og henviste til referatet som som hadde blitt sendt ut til medlemmene med e-mail.
Odd Knutsen fikk på turen telefon fra Tønsberg Kommune og opplyst at foreningen vil få tillatelse til å sette opp foreningens logo på sørøstveggen av Tollboden som foreslått. Derfor vil det bli arbeidet med å få laget logoen og få den på plass noe som kan by på problemer pga. murveggens tilstand. Han fikk applaus for for sitt arbeide med å få tillatelsen.
Det ble også opplyst at referatet fra Stockholm turen var lagt ut på foreningens hjemmesider.
Olav Nilsen ble også takket for opplegget for turen og han fikk applaus.

Tormod Pettersen hadde blitt informert om at «Salvesen Whalers» fra Scotland vil besøke museet 14.9.16 og han som har malt maleriet av «Southern Venture» som er plassert i museet vil komme.

Formannen informerte også om at han hadde hatt et møte med Erik Jacobsen vedrørende filmen om Foreningens historie. Det var gjort noen intervjuer, men det skal gjøres flere.

Olav Nilsen opplyste også at det ved spiseaftener vil være mulighet for medlemmene å betale med
kort eller kontanter. I baren i Pelagosrommet vil det imidlertid fortsatt være kontant betaling.

Ordet ble gitt til Finn-Aage Christoffersen som har foreslått at medlemmene kan få 15 min.til å fortelle om hendelser de har opplevd i sitt liv til sjøs. Han hadde ved sine besøk på Husvik Bedehus deltatt i noe som ble kalt «Kveldstanker». Han fortalte deretter om en hendelse fra flere anløp av Cebu på Philippinene. Her anløp den spanske sjøfareren Magellan året 1521 og han ble drept. På dette stedet ble det reist et hvitt kors, og det oppstod etterhvert blant lokal befolkningen en form forovertro om dette kors. Ved sitt første anløp av havnen som Lettmatros ble han kjent med en mor og datter som påtok seg arbeide for mannskapet. Senere anløp han havnen og som kaptein var han hos Notarius Publicus for å innlevere en protest i tilfelle det var skadet last pga. dårlig vær. Han traff da ved en tilfeldighet datteren som han var blitt kjent med tidligere. Etter en hyggelig lunsj med datteren vandret de litt i gatene og kom til en åpen bygning hvor det satt flere sortkledde kvinner. Han spurte da datteren hva det var og fikk til svar at det var de sorte enkene som voktet Magellan`s kors. Før han skulle stille datteren flere spørsmål hadde hun forsvunnet og han fant henne ikke igjen. Han mente derfor at det er en del overtro selv i dag. Han takket for oppmerksomheten og fikk applaus.Formannen mente det var nyttig med slike historier av 15 min. også for fremtiden.

Han opplyste også han hadde kontakt med flere sjømanns-foreninger og Drammen vil besøke oss ved spiseaftenen i oktober og 20 var invitert.

Formannen nevnte at det var sendt søknad om støtte fra Sjømennenes Fond men regnet ikke med å få støtte da fondet hadde bedt om siste års regnskap. Han opplyste også at det ved skoleskipet MS «Sjøkurs» besøk 17.09.16 vil bli arrangert omvisning i museet.

Det var også spørsmål vedrørende åpningstider i museet under «Vikingfestivalen» 9/11.09.16. Formannen bad kulturkomiteen om å ordne dette internt.

Han opplyste også at det ved spiseaftenen 29.09.16 vil bli foredrag av Direktør Jan-Erik Warbo «Mellom 2 poler» og lørdagskaffen vil begynne igjen 10.09.16 fra kl.1000 til 1200.

Formannen takket for fremmøtet kl.2025 og kaffe og kake ble servert.

Før medlemsmøtet var foreningens shanty-kor samlet og sang flere shanties.

Svend Erik Jensen /Sekretær.Spiseaften m/ledsagere i Tollboden 21.04.2016. kl. 1900.Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 94 medlemmer og ledsagere hjertelig velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Han ønsketogså orkesteret «Rust» som skal underholde velkommen.
Det var ingen gjester eller nye medlemmer tilstede for første gang.Formannen opplyste at foreningen hadde mottatt hilsninger fra to medlemmer som ikke hadde anledning til å være tilstede Sjøkaptein Einar Sjuve og Befrakter Erik Graue. Foreningen hadde også mottatt takkekort fra Sivilingeniør Tormod Pettersen i anledning av hans 80 års dag.Nytt medlem Wilhelm Butler Wang ble innvotert i foreningen.Formannen informerte at foreningens medlemmer var invitert til deltakelse i «Sjøfolkenes minnedag 2016» 4.09.16 av sammenslutningen av sjømanns-foreningene i Telemark. Han vil også sende invitasjon til medlemmer med e-mail.
Fellesreisen for medlemmene til Stockholm 26.-28.08.16 var fulltegnet med 49 deltakere.Formannen bad deretter orkesteret «Rust» komme frem for aftenens underholdning. Orkesteret besto av 5 mann som spilte på forskjellige instrumenter og kledd i fargerike gensere. Lederen opplyste at de ikke ville synge og spille Shanties, men viser av kjente og mindre kjente forfattere og sangere. Det ble sunget og spilt gårds-viser og om det å være skiftarbeider i Sauda før de sang og spilte «Menn av hjerte» fra Langesund og en morsom vise om influensa. De fortsatte med Jens Book Jensens sang «Det å være blid» og «Vamps» sang om «Liten fuggel» og en vise om å plukke egg og visen om å lufte hunder av Øystein Sunde «Det står skrevet i Grøfta». Vi fikk også høre Finn Kalvigs «Se dagen gryr» før «Rust» avsluttet med en svensk vise med ny tekst «Det er vanskelig å være beskjeden», «Vippetangens Konditori og revyvisen av Bjelleklang «Menn Menn». Orkesteret fikk stor applaus etter hver vise/sang og stor applaus helt til slutt.Leder for orkesteret takket for anledningen til å underholde og formannen takket orkesteret for deres hyggelige underholdning. Formannen overrakte til slutt  orkesterets medlemmer foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre»Kl.2010 begynte serveringen av menyen «Sjømannskost», dessert «Ostekake» og kaffe». Først ble det servert nydelig ertesuppe etterfulgt av salt kjøtt og flesk og til-slutt dessert med kaffe. Til maten ble det også servert Øl, Akevitt og vin.
Etter maten utbrakte formannen en felles skål.Måltidet ble avsluttet med at Arne Kjell Johansen og Finn-Aage Christoffersen som forsangere at alle sang Johansens sang «Erter, kjøtt og Flesk».Formannen bad Trond Presterud  holde talen for damene. Presterud tok utgangspunkt i linjene på et skipsskrog med stavn og hekk. Fortsatte med det ansvaret kone/familie hadde mens sjøfolk var borte fra hjemmet. Tidligere var det opptil 2 år og lengre mens det i dag bare dreier seg om uker eller få måneder. Hans erfaring var at han ikke kunne skifte bleier på sitt første barn og at barna stilte det spørsmål hvem er den mannen som var kommet hjem. Talen ble avsluttet med at han bad de mannlige medlemmer om å reise seg og han utbrakte damenes skål. Han fikk applaus for talen og formannen takket.Eva Sæther ble presentert av formannen for «Takk for maten talen». Hun leste opp et vers av en sang og kalte til slutt inn personalet som hadde stått for serveringen og tilberedningen av maten. Personalet ble takket for god betjening og god sjømannskost og dessert. Formannen takket for talen
og hun fikk applaus.Formannen bad Arne Johan Asmyhr samle tilstedeværende medlemmer av Shanty-koret.  Shanty koret sang deretter tre shanties og avsluttet med «Skomværvalsen», Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr var forsangere.        Trekking av gevinster i åre-salget ble foretatt med 10 flotte gevinster.Formannen avsluttet den vellykte spiseaften med å opplyse medlemmene om at siste lørdags-kaffe
i Pelagos rommet var 14.05.16 kl.1000 til 1200. 17.05.16 ville Wilhelmssalen være åpen for
medlemmer med familie fra kl.1000 til 1300 med servering.
Leder av bacalao-komiteen Ole M.Brynjulfsen har bedt om avløsning etter noen år som leder og
det vil bli arbeidet med å skaffe ny leder.
Neste medlemsmøte vil være 6.09.16 med spiseaften 28.09.16.Formannen takket for fremmøtet ønsket alle en god sommer og alle vel hjem. Han fikk stor applaus.Spiseaftenen var slutt kl.2245.Svend Erik Jense.n Sekretær. Medlemsmøte I Tollboden 12.04.2016. kl.1900.Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 44 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Flykaptein Odd Knutsen.Formannen bad alle reise seg og leste minneord over foreningens medlem Tingell Kjær som har gått bort og etter et min. stillhet  ble det slått 8 glass på skipsklokken.Formannen leste opp en søknad om medlemskap fra Wilhelm Butler Wang som vil bli behandlet.
Et medlem Eddy Ferreira var tilstede for første gang.Formannen ga deretter ordet til foreningens medlem Jon Brun med foredraget «Seilas gjennom indre Europa». Foredragsholderen fortalte først kort om turen fra Tønsberg med kystseilas via Lillebælt, Kielkanalen, Holland, Belgia, Frankrike, Spania,Portugal, Gibraltar til Frankrikes sydkyst. Her er foredraget sitat :  Vi nordmenn er et seilende folk. Vi liker å ferdes på sjøen og å komme til fremmende land og kyster. Så langt tilbake som historien går har nordmenns liv vært knyttet til skip og sjø. Ta f.eks Sigurd Jorsalfar som seilte til Konstantinopel med sine vikingskip. Og hva med Lif Ericson som krysset atlanteren og oppdaget Amerika. Disse hadde nok større utfordringer enn med en liten tur fra nordspania, ned portugalkysten, inn Gibraltar og vannveiene i det indre Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland.
For å ta Frankrike først.  Der finnes 8800 kilometer med navigerbare elver og kanaler. Mye av dette er sammenbundet. På 1600 tallet så en nødvendigheten av å bygge sluser beregnet for lektere inntil 150 tonn 38×5,20×1,80 m. I 1953 kom de store slusene bl.a.opp Rhonen som har dimensjoner på 190×11,40×3 meter. Har valgt å ta for meg et lite utvalg av de havnene vi anløp.
I Avignon lå vi 2 dager. Der besøkte vi pavepalasset med den forgylte jomfru Maria i toppen. Dette palass ble påbegynt på 1100 tallet hvor katedralens paver gjerne ønsket å sammenligne seg med med paven i Roma. Neste dag syklet vi over Rhonen og så på slottet «La Chartreuse du val de Benediction» Deretter så vi Fort St.Andre som ble bygget i 1350-1364 for å bevokte broen og ble et symbol på Royal Power. Innen vi forlater Rhonen er det verd å nevne at her finnes det 5716 vingårder i denne dalen Det var også flere kjernekraftverk som tok kjøling fra elva. I Lyon ble vi også liggende i 2 dager. Dette er den 3.største by i Frankrike etter Marseille og Paris og er verdens mathovedstad. Dette skyldes først og fremst Paul Bocuse og hans årlige mesterskap for kokker. Byen er også senter for kultur,vitenskap og forskning. Dessuten hovedkvarter for Europol. Her besøkte vi Notre Dame Basilika med 2 kirkerom over hverandre. Innvendig var den veldig vakker.
Så litt om VNF-kontorene. Disse ble opprettet i 1991 og har ansvaret for kanaler og sluser. Hyggelige mennesker hele veien , men det så ut til å være et manglende samarbeide seg imellom.  Det jeg var interessert i var om det var vann nok for oss grunnet tørken i Europa. Det viste seg at turistkontorene hadde bedre informasjon.
Etter Lyon gikk vi inn i den mindre Saone. En av havnene ble Chalon sur Saone. Der besøkte vi en katedral og et museum som viste utviklingen fra menneskene kom til Frankrike og opp til vår tid. Fra Saone måtte vi velge «Canal entre Champagne et Bourgogne grunnet vannstanden. Her var det en voldsom alge oppblomstring i kanalen som bremset farten samtidig som motoren arbeidet tungt.
Etterhvert ankom vi Hetuilley Cotton. Her gikk vi inn i Balesmes tunell på 4,8 km lang fram til Langrees.  Tunellen var 8 meter bred med maks. Båtstørrelsen 58mx5,06x 1,8 og airdraft 3,5 m. Det er å merke seg at tunnelen var 350 m over havet. Over tunnelen var det en landsby og kirke.
Etter et par dager nærmet vi oss Ardennene ved hjelp av 27 sluser på 5 timer. Vi kjenner tragedien  i 1916 hvor 300.000 tyskere og 400.000 franske allierte ble slagtet ned. Under siste krig gikk så tyskerne bakveien gjennom Belgia og kom innenfor forsvarsverkene og bevirket en blodig slakting.
Etterhvert forlot vi Frankrike og inn i Belgia. Belgia har vannveier på 1600 km takket være en minister ved navn Gustave Willems som oppgraderte og moderniserte kanalene og det er også verdt å nevne en kjempesluse på 73 m høy ved «Strepy-Thien som ble åpnet i år 2002, men der var vi ikke. Den første dagen i Belgia passerte vi veldig mange slott og herskapshus. Vi var veldig imponert. Etterhvert kom vi inn i Nederland som 2200 km.vannveier.Videre inn i Tyskland som har 7350 km vannveier og som frakter 240 millioner tonn pr.år.  På vår kanalvei mot Elben gikk vi inn
i en kjempesluse hvor vi gikk ned 39 meter på et min. slå den. Ved ankomst Travemunde tok min kone kielerferja hjem men jeg måtte vente noen dager på masten min. Det var i korte trekk våre opplevelser gjennom det indre av Europa med seilbåt uten mast. Under foredraget ble det vist fotografier av hele turen. sitat slutt.
Han fikk stor applaus for  det interessante foredrag som var slutt kl.1947, Han besvarte spørsmål om turen og anbefalte sterkt å gjøre turen sammen med en annen båt. Jon Brun ble til slutt takket av formannen og overrakt en flaske vin til applaus.Formannen nevnte at foreningen «Øyas venner» planlegger en reise for besøk på Syd Georgia som kanskje kunne være av interesse for medlemmer.
Ordet ble gitt til Erik Grane som orienterte om at Forfatter Jon Michelet  som også har arbeidet innenfor mange yrker vil bli foredragsholder på foreningens spiseaften 24.11.16. Det kom også forslag om at menyen skulle være «Erter kjøtt og Flesk». Formannen opplyste også at det ville være
et maksimum på 120 deltakere ved den anledning.Det ble også opplyst at «Den kulturelle skolesekken» for elevene ved Tønsberg skolenes 9.klassinger vil begynne 13.04.16. Det ble også orientert om foreningens deltakelse i «Safari messen 4.og 5.06.16 hvor foreningen vil profilere seg. Formannen orienterte også kort om samarbeidet med «Lardex» i Sandefjord og at han hadde hatt kontakt med Drammen og Moss Sjømanns-foreninger om besøk.   Justeringer av de foreslåtte endringer i museet av Pål Thomas Sundhell var nå utsatt til høsten.Leder av arrangement komiteen Olav Nilsen hadde fremmet forslag om å fortsette med lørdagskaffe i Pelagos-rommet til og med 14.05.16 og at tiden kl.10-13 ble endret til kl.10.-12. Dessuten var det forslag om at det på medlemsmøter vil bli servert kaffe og winerstang i Wilhemsen-salen.
Gimle selskapslokaler & catering A/S,avd. Tollboden leier av lokalene har gitt sin tillatelse og det ovennevnte ble vedtatt med applaus.På spiseaften 28.04.16 med ledsagere vil antall deltakere også være maksimum 120.
17.mai vil det bli det vanlige arrangement for medlemmene og Kay O.Myhre vil holde talen ved Svend Foyn statuen. Formannen avsluttet med å takke for fremmøtet og leste et sitat  av Winston Churchill og sa var kaffen og wiener-stang  klar for servering og fikk applaus.
Møtet hevet kl.2020.Svend Erik Jensen, sekretær Spiseaften i Tollboden 31.03.2016.Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken kunne formann Tore Simonsen ønske 67 medlemmer velkommen  og ga en en spesiell hilsen til Æresmedlemmene Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Ole Jacob Olsen. Aftenens Foredragsholder Styreleder i Lundin Oil Thorstein Sannes samt tre gjester og tre nye medlemmer som var tilstede for første gang ble også ønsket velkommen.Ordet ble gitt til foredragsholderen med emnet « Hva nå med norsk sokkel og noen betraktninger om Lundin Oil». Han takket for anledningen til å bli invitert til foreningen og ga en oversikt med plansje over selskapets utvikling fra det ble stiftet høsten 2003 og til i dag. Lundin Petroleum (svensk) investerte og kom inn på norsk sokkel 2003.Samme år ble Lundin Norway stiftet for å koordinere selskapets interesse der. Selskapet begynte i en periode hvor nye oljefunn var redusert og det var derfor muligheter for nye selskaper til å komme inn på oljeleting/boring i Nordsjøen, Norske havet og Barents havet. Selskapet boret sin første letebrønn i 2007 (Edvard Grieg feltet).
Leting og boring etter olje for selskapet har vært vellykket og stod for påviste ressurser på norsk sokkel i perioden 2007 til 2014 til over 50% noe Johan Sverdrup feltet oppdaget 2010 bidrog til.
Høye kostnader for de etablerte oljeselskaper, leverandørene, rigger, rigg/fartøy, myndighetenes krav var kostnads-drivende sammen med fallende oljepriser. Dette var derfor muligheten for etmindre selskap med få ansatte til å etablere seg og gjøre vellykkede boringer med oljefunn selv i områder hvor de store oljeselskaper mente det ikke var olje.
Tiltakene selskapet gjorde var å redusere ratene på rigger, reduksjon av kostnads-drivende prosjekter, skaffe personell med tverrfaglig kompetanse og en forenkling av arbeidsprosessen med mere. Selskapet har en liten organisasjon med erfaring, moderne ledelsesfilosofi, beslutnings dyktige ansatte og bruker høy andel norske erfarende leverandører. Daglige møter med de ansatte ved beslutninger og under arbeidsprosessene har også bedratt betydelig. I øyeblikket har selskapet ca.350 ansatte og har fått mange søknader fra kompetent personell.
Til utbygningen av Johan Sverdrup feltet ble et norsk verft foretrukket fremfor et japansk/koreansk verft fordi behovet for inspektører der ville være stort mot en i Norge. Til samme felt vil en elektrifisering fra land være meget kostbart. Han avsluttet det interessante foredrag med å si at «De som har evnen til å forandre seg vil overleve».
Etter foredraget kl.1940 besvarte foredragsholderen enkelte  spørsmål fra medlemmene og fikk applaus. Formannen overrakte deretter foredragsholderen foreningens glassbolle med logo og 150 års jubileums-boken til applaus.Formannen leste opp et takkekort fra Nils D.Arnesen for oppmerksomheten til hans 80 årsdag.Tre nye medlemmer Geir Otto Værnes, Hans Willy Simensen og Hans Jacob Kleppan ble enstemmig votert inn i foreningen.Medlemmene ble også opplyst om at den kulturelle skole sekken for elever fra skolene i Tønsberg vil begynne fra 13,04.16.Til safari-messen 4.-5.juni 16 er foreningen påmeldt og at det blir anledning for medlemmer å være på stand for å representere foreningen.Det ble også gjort oppmerksom på at til spiseaftenen 28.04.16 var maksimum deltakere satt til 120.Turen til Stockholm er fulltegnet med 50 deltakere og medlemmer vil bli sponset med kr.1000.                                                               -2-
Kl.2000 opplyste formannen at menyen «Hvalbiff» med drikke var klar for servering som var utmerket og god. Under middagen utbrakte han en felles skål. Etter middagen fortalte noen av medlemmene noen morsomme vitser og fikk applaus. Kaffe ble servert og foredragsholderen holdt
«Takk for maten talen» og avsluttet med en god vits til applaus. Med forsanger Arne Johan Asmyhr sang deretter shanty-koret tre shanties og fikk applaus.Formannen opplyste at lørdags-kaffen fortsatte. Ved medlemsmøtet 12.04.16 vil Pelagos-rommet være opptatt og kaffe vil bli servert i Wilhelmsen-salen. Det vil også bli foredrag over temaet «Slottsfjellområdets utvikling». Årets bacalao fest vil bli arrangert 9.07.16 og leder Ole M.Brynjulfsen vil i nærmeste fremtid ta kontakt med medlemmer til arrangementet
Han avsluttet med et sitat av Winston Churchill og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen ble avsluttet kl.2120.Svend Erik Jensen. Sekretær. 

Medlemsmøte i Tollboden 8.03.2016. kl.1900.

Med 6 glass på skipsklokken ønsket Formannen 35 medlemmer velkommen og sendte en spesiellhilsen til æresmedlemmene Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Det var ingen gjester og ingen nye medlemmer tilstede. Foredragsholderen Tormod Pettersen ble også ønsket velkommen.

Formannen opplyste at to medlemmer Svein Ludvig Andreassen og Hans Henrik Nyrerød hadde gått bort og bad alle reise seg. Etter minneord var det ett minutt stillhett og det ble  slått 8 glass på skipsklokken.

Foreningen hadde mottatt og formannen leste opp takkekort fra Øystein Olsen Gomnes i anledning av hans 90 års dag. Takkebrev fra Kirkens Bymisjon samt Frelsesarmeen for gaven til jul ble også lest opp. Foreningen ved Inge Thorstensen hadde mottatt et takkebrev fra foreningen Nordstrand Damp Oslo som hadde besøkt Tollboden,museet og fremvist «Pelagos» filmen 1.2.16.

Tre nye søknader ble behandlet og søkerne Arnulf L`Orsa, Eva Sæther og Leif Strøm Olsen ble samlet votert inn som medlemmer. Det var  også mottatt tre nye søknader fra Geir Otto Værnes, Hans Willy Simensen og Hans Jacob Kleppan. Søknadene vil bli behandlet.

Formannen ga ordet til Tormod Pettersen med foredraget «Hurtigruten-historie og tur til Lofoten og Svalbard». Det ble reist med fly til Ålesund. Byen er preget av bygninger i jugendstil etter den store bybrannen i 1904. Keiser Wilhelm i Tyskland sendte da 4 skipslaster med nødhjelp til byen. På byens museum kunne man se utstilling av de åpne båter som ble nyttet til fiskeri. Fra 1961 etter at det kom svensker til byen ble båtene overbygde og derfor ikke så avhengig av godt vær. Han fortsatte å fortelle litt om Hurtigrutens historie. I 1893 ble flere skipsrederier enige om å danne Hurtigruten med skip som hadde faste anløp av byene fra Bergen til Hammerfest senere helt fram til Kirkenes. Kaptein Richard With i Vesteraalske Dampskipsselskap hadde opparbeidet omfattende opplysninger om tid,distanser og kurser som gjorde det mulig å foreta seilas under de fleste værforhold som ga faste anløp av byene langs kysten. Han forklarte også utviklingen av skipstypene fra 1893 til i dag for passasjerer og gods og det ble vist plansjer av alle skipstyper. Hurtigruta selskapene trenger i dag 11 skip for å opprettholde ruten. I enkelte perioder benyttes enkelte spesial skip til turist turer i arktisk og antarktiske farvann. Etterhvert etter 2nd verdenskrig er
hurtigrute skipene kjent for turister som ønsker å oppleve vestlandet og nordnorsk natur. Under 2nd verdenskrig ble imidlertid 9 av 15 skip torpedert og bombet og oppbygningen av nye skip tok tid.
I 1956 begynte skipene å gå igjennom Raffsundet som er meget trangt og i 1962 hadde hurtigrutaen meget alvorlig skipsulykke da «St.Svithun» forliste på Folla sør for Rørvik pga. feil styrt kurs manglende kontroll av styrt kurs og nesten lik karakter på to fyrlykter.

Fra Ålesund fortsatte reisen med hurtigruta inn fjorden til Geiranger kjent turistmål. Etter anløpet der fortsatte skipet til Trondheim med 4 timers opphold. Her ble domkirken besøkt og andre turistmål. På «Kong Harald» som også har anløpt Tønsberg som representasjon skip var utsmykningen
ombord veldig flott. Skipet har kapasitet til ca. 700 passasjerer, men på denne reisen var det bare 400. I tillegg til den vanlige spisesal hadde skipet også en gourment restaurant og i spisesalen var det godt med plass. På akterdekket og i oppholdsrom var det god plass. Det var dog ikke noe diskotek. Ved anløp av Bodø var oppholdet 4 timer og flymuseet samt M.S «Salten» et mindre skip bygget i 1956 og brukt til avløser skip i Hurtigruta  ble besøkt.

I Svolvær/Kabelvåg ble (Vågan kirke) også kalt «Lofotkatedralen», Lofoten Museet som viser Lofoten-fiskeriets historie og Lofotakvariet samt et malerigalleri og i Henningsvær var det en stor vikinghall samt en kunstutstilling med kjente Lofotmalerier ble besøkt.
Underveis på hurtigruteskipet «Lofoten» mot Tromsø anløp skipet Trollfjorden hvor det er meget trangt. Spisesalen var liten, men hadde en meget flott utsmykning og med en modell av «Lofoten».
Fjellheisen i Tromsø  ble tatt opp til toppen med flott utsikt  over byen. Byen hadde også mye for turister blant annet rorbuer innredet som restaurant, senter for opplevelse og Nordnorsk museum med malerier av Peder Balke som også har malt et maleri av saltverket på Vallø.

Reisen fortsatte med fly til Svalbard og etter en overnatting i Longyarbyen fortsatte turen til Barentsburg den russiske by med skipet «Langøysund» med plass til 15 passasjerer. Her var det anledning til å se på bebyggelsen. Ved sjøreisen tilbake til Longyarbyen var det vanskelig å bedømme avstander pga. den klare luft.
På Svalbard drives det fortsatt kullgruve drift, men det blir også satset på havforskning og turisme.                       
En tur med trekkhunder og vogn hvor deltakerne måtte sele hundene selv. Besøkte også et museum med utstoppede dyr og fugleliv fra Svalbard før reisen ble avsluttet med fly til Oslo.

Under foredraget viste foredragsholderen fotografier av hele turen som var meget vellykket og slutt
kl.2000 og fikk stor applaus. Etter foredraget var det anledning til spørsmål.

Formannen takket for det interessante foredrag og overrakte Tormod Pettersen en flaske vin med applaus.

Han opplyste også at Stockholms-turen nå var fulltegnet med 50 deltakere og det var medlemmer på
venteliste. Leder i Arrangementskomiteen Olav Nilsen fikk applaus for arbeidet.
Rydding av kontoret i museet pågår og vask/rengjøring av museet er planlagt til 17.03.16. Vakter til museet i Påsken og sommer er arrangert. Leder av kulturkomiteen Jan Tønnesen opplyste at det var gjort avtale med Tønsberg Kommune om Den kulturelle skolesekken men avventet planen for avviklingen.
Foreningen hadde mottatt brev fra kommunen og mottatt avslag om kjøp foran Tollboden. Det ble derfor arbeidet med et møte med havnevesenet om bruken av plassen.
Havnevesenets flaggstang som er til reparasjon vil etter nåværende plan ikke være ferdig før 1st mai/17de mai.
Fra Erik Jacobsen avventer foreningen et anslag om kostnadene for produksjonen av filmen.

Leder av huskomiteen Sigmund Opthun opplyste at sliping og lakkering av gulv i Tollboden var planlagt fra 14.15.og 16.03.16  Han henstilte også til medlemmene å vise forsiktighet med gulvet i Wilhelmsen-salen grunnet merker på gulvet etter sand under sko.

På spørsmål om andre saker opplyste Arne Christophersen at han ønsket hjelp til utleveringen av brevene med giroene for betaling av kontingent.

Formannen opplyste at neste spiseaften var 31.03.16. Meny hvalbiff og foredrag av Torstein Sannes
om «Ludin Oil». Han avsluttet med et sitat av Winston Churchill takket Tormod Pettersen igjen for foredraget og ønsket alle vel hjem og fikk applaus.

Møtet slutt kl.2020.

Svend Erik Jensen/Sekretær.

Spiseaften i Tollboden 25.02.16.

Med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Eilif H. Hundal 64 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æremedlemmene Sjøkaptein Kay O.Myhre, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen og Flykaptein Odd Knutsen. Foredragsholderen Reidar Smedsrud samt nytt medlem som var tilstede for første gang samt en gjest ble  ønsket velkommen.

Viseformannen opplyste at det bare var noen få foreningsaker. Det var blitt sendt ut et forslag til medlemmene om en felles tur til Stockholm 26.8-28.8.16. For å få tilstrekkelig deltakere har styret drøftet muligheten til å ta med en ledsager, men da til full pris. Medlemmer som ønsket å delta må melde sin interesse til leder av arrangement-komiteen Olav Nilsen helst innen ca.14 dager.

Foredragsholderen ble gitt ordet om emnet «Hvalfangst og sine 50 år i SørAfrika». Han var oppvokst i Andebu nær Lardal. Hans far hadde vært flere sesonger på hvalfangst og faren tok ham med til Sandefjord hvor han ble hyret som kjøttskjærer på et hvalkokeri. Etter sesongen kunne han mønstre av med kr.12.000 som da var et anseelig beløp. Etterhvert kom han ombord en hvalbåt med Anders Andersen fra Onsøy som skytter og her fikk han grundig opplæring i arbeidet på hvalbåt. I de første årene var det mye hval og tidlig i sesongen hadde ekspedisjonen han var med over 40.000 fat med hvalolje. Vi tenkte vel ikke så mye over konsekvensene av rov-fangst på hval dadet også ble skutt hval med foster. På slutten av 50 tallet hendte det ofte at det gikk en hel uke uten at en så hval. Han nevnte også at han hadde 25 sesonger på hvalfangst og skutt ca.6000 hval. Det ble også benyttet asdic utstyr til å lete etter hval, noe som tilsynelatende skremte hvalene.

Navigasjons-utdannelsen ble fullført i Tønsberg i sommerhalvåret. Med bakgrunn av en dårlig folkeskole var utdannelsen vanskelig for ham, men med ekstra timer ble den fullført.
Han hadde blitt kjent med en dame fra Sør-Afrika og hadde forlovet seg med henne i Grandkjelleren i Tønsberg og da han skulle gifte seg 11.desember ble en hvalbåt holdt igjen en dag slik at han fikk giftet seg.
Han var bosatt i Durban og i årene til 1975 var han ansatt ved hvalstasjonen der. Oppsigelsen om at det var slutt med hvalfangst fra Durban fikk de ansatte ikke fra selskapet, men gjennom  avisen. I den tiden det ble drevet hvalfangst fra Durban var innbyggerne også plaget av vond lukt i byen fra hvalskrottene.
I sin tid i Sør-Afrika opplevde han også at styret i landet ble endret fra apartheid til demokrati og at den hvite del av befolkningen aksepterte de innfødte og han var selv med til den dagen da alle tok hverandre i hendene og dannet ringer. Sør-Afrika har 11 offisielle språk og endringene skjedde da ANC leder Nelson Mandela ble løslatt etter fengselopphold på Robben Island og tilslutt i Cape Town. Nelson Mandela ble landets President i 1994 til 1999 og hans dyktige lederskap førte ikke til represalier mot den hvite del av befolkningen.
Han avsluttet med å fortelle en morsom historie om at han hadde vært på en båttur en mørk kveld hvor de kjørte på en politibåt. Viseformannen takket og overrakte foreningens glasspokal og foreningens jubileumsbok til  Smedsrud som takket og fikk applaus for det interessante foredrag som var slutt kl.1935.

Viseformannen overrakte deretter WEB redaktør Tormod Pettersen og leder for  kulturkomiteen Jan Tønnesen en flaske vin hver da de ikke var tilstede på generalforsamlingen 11.02.16. De takket og fikk applaus.

Finn-Aage Christoffersen`s far hadde i sin tid laget en hvalfangervise under sitt opphold på Syd Georgia (Øya) og Christoffersen sang denne og fikk applaus for fremførelsen.

Aftenens meny «Fleskeduppe» med drikke ble servert og avsluttet med kaffe.

Kl.2040 holdt Foredragsholderen Reidar Smedsrud «Takk for maten talen». Han takket personalet for god mat og service og uttrykte en takk til foreningen om å holde foredrag. Han satte også pris på å møte kjente fra hans tid på rekruttskolen til marinen på Madla. Avsluttet med å si «Takk for maten».

Shanty-koret med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen som forsangere sang fire shanties og fikk applaus.

Viseformannen hadde seilt for Anders Jahre i koffardi sammen med folk som tidligere hadde vært på hvalfangst. I den forbindelse kunne han fortelle at hvis han tok opp emnet hvalfangst satte vedkommende straks igang med å tegne og fortelle om hvorledes dette foregikk.

Sigmund Optun fortalte også  en god historie før Viseformannen informerte om medlemsmøtet 8.3.16 kl.1900. Han henstilte også medlemmene til deltakelse i Shanty koret som øver samme dag fra kl.1800. Til slutt takket han Arrangementkomiteen for aftenens arrangement.

Spiseaftenen ble avsluttet kl.2110.

Svend Erik Jensen. Sekretær.

Årsmøte/-middag i Tollboden 11.02.2016

Maskinsjef Ole Jacob Olsen nytt æresmedlem i Tønsberg Sjømannsforening.
Den 11.februar 2016 holdt Tønsberg Sjømannsforening sin 170. generalforsamling i Tollboden.
Kl 1800, med fire glass på skipsklokken, kunne formannen ønske 70 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.
Formann Tore Simonsen leste årsberetningen, og den vitnet om en stor og god aktivitet.
Høstturen til Kiel og den tradisjonsrike Bacalaofesten i juli var to av årets store høydepunkter.
Arrangementskomiteen, kulturkomiteen og huskomiteen ble berømmet for grundig arbeid og stort engasjement. Disse tre komiteene er selve motoren i foreningen. Shantykoret må også berømmes.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte regnskapet som viste et greit overskudd. Budsjettet for 2016/17 ble også lagt fram. Kontingenten holdes uendret for det kommende året.
Revisjonsberetningen ble lest av flykaptein Odd Knutsen. Ingen bemerkninger til regnskapet.
Valgkomiteen, ved formann statslos Jon Brun, hadde gjort en grundig jobb, slik at valget var unnagjort på 10 minutter.
Valget gav dette resultatet:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundahl
Styremedlem Statslos Jon Brun
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Varamedlem Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamedlem Sjøkaptein Trond Presterud
Varamedlem Revisor Sven Richard Åsvang

Det var ikke innkommet nye saker til behandling.

Kveldens høydepunkt var nå kommet.
Maskinsjef Ole Jacob Olsen ble utnevnt til nytt æresmedlem i foreningen. Begrunnelsen ble lest og generalforsamlingen hilste med stående applaus. En av våre mest iherdige og trofaste medlemmer var nå behørig hedret.
Forretningsfører Agnar Kristoffersen og maskinist Svend Olaf Andreassen ble tildelt foreningens «Tinnfat med logo» for utmerket innsats for foreningen.
Festmiddagen:
Tradisjonen tro ble det servert skipskost (erter-kjøtt-flesk) under den påfølgende middagen som ble arrangert etter et tradisjonsrikt mønster.
Æresmedlem, sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen utbragte Kongens skål. Formannen leste opp telegrammet som var sendt til H M Kong Harald V i anledning av foreningens 170. generalforsamling. Han leste også opp svaret som vi hadde fått fra Kongen.
Ett vers av kongesangen ble sunget.
Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen holdt tale for fedrelandet og ett vers av nasjonalsangen ble sunget.
Skipsmegler Inge Torstensen takket for maten, og betjeningen ble overrakt en blomsterbukett som takk for nydelig mat.
Etter middagen ble mange av foreningens ildsjeler hedret med en liten oppmerksomhet.
Diakon Arne Johan Asmyhr leste prologen til punsjbollen og denne ble satt fram.
Undertegnede kom med en enkel oversikt over foreningens aktiviteter, både avsluttede saker og saker som fortsatt er til behandling.
Shantykoret avsluttet kvelden med tre shanties, og fikk stor og oppriktig applaus.
Formannen takket for et meget hyggelig og vellykket arrangement, og ønsket alle vel hjem.

Ref.
Tore Simonsen. Formann

Spiseaften i Tollboden 28.01.16.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 57 medlemmer velkommen og ga en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Sjøkaptein Erik Henningsen og Sjøkaptein Einar Sjuve. Foredragsholderen for aftenen Inger Bjar Kessler med foredraget om Nøtterøydamen og stortingspolitikeren Claudia Olsen ble også ønsket velkommen samt to nye medlemmer som var tilstede for første gang og en gjest.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som takket for anledningen til å komme til foreningen. Hun fortsatte med å vise bilder samt fortelle om livet til Claudia Olsen født  22.9.1896 av foreldrene sjømann Andreas Olsen og Tellefine Christensen.Når faren var hjemme ønsket han nyheter i tillegg til Tønsbergs Blad og da rodde hun fra Kaldnes til Tønsberg for innkjøp av hovedstads aviser.
Hennes far døde 1910 da hun var 14 år og utdannelsen var beskjeden folkeskole, folkehøyskole og handelsskole 1917 til 1918.
Hennes første jobb var i en bakeributikk i Tønsberg og hadde deretter flere jobber hos kommunale og private bedrifter i Tønsberg. Under krigen 1940 til 1945 var hun ansatt i Tønsbergs Blad som kasserer og deltok også i det illegale arbeide. Ved en rassia i avisen hadde hun  lister over folk som mottok hjelp for illegalt arbeide. Hun sørget imidlertid for at listene ble fjernet ved hjelp av avisens bud.
Stemmeretten for kvinner i 1913 hadde stor betydning for henne og var tidlig med i speiderbevegelsen KFUM, var også med på turnstevner i Vestfold. Hadde også stor interesse for friluftsliv med turer til fjellet sammen med gode venner.
Hun var også Leder for Tønsbergs Menighetspleie og deltok tidlig i politisk arbeide for Høyre i Tønsberg. Ved Stortingsvalget 1945 ble hun etter kampvotering i Høyre for Vestfold hvor hun først fikk bare en stemme valgt som 1ste kandidat med 34 stemmer av 39 avgitte stemmer. Hun ble innvalgt til Stortinget samme år. 10 dager etter hun møtte på stortinget holdt hun sitt første innlegg som hun viet sjømenn og deres ektefellers kår. Sjøfolkene og især krigsseilerne ble hennes merke sak ved siden av trygdepolitikken. Ved behandlingen av Nortraships hemmelige fond i Stortinget i 1948 stemte hun mot regjeringen sammen med kommunistene at krigsseilerne skulle få utbetalt fondets 43 millioner kroner som var tilbakeholdt hyre under krigen. I 1972 bevilget Storting dog en en « ex. gratia »utbetaling til krigsseilerne. I  Stortinget var hun medlem av flere komiteer blant annet Helsekomiteen hvor hun var formann fra 1945 til 1949. Hun var også med til å sikre vedtaket om nylonstrømper. Under debatt i 1950 årene ble hun også beskrevet som « Det eneste mannfolk i
i Høyres stortingsgruppe.
Som medlem av Nordisk Råd med utenlands reiser var hun også flink til å sende postkort til familie og tantebarn.
Etter krigen bygget hun hus på Råel utenfor Tønsberg og kjøpte sin første bil i 1948. I kolonialbutikken hun handlet i var det eieren som ekspediderte henne ifølge betjenningen.
I tillegg til Stortinget var hun medlem av Tønsberg Bystyre/Formannskap, Høyre kvinners sentralstyre, Høyres Landsstyre og Norges Kvinners Nasjonalråd.

Hun mottok også en rekke utmerkelser Ridder av 1.klasse St. Olavs Orden, Kommandør av den svenske Vasaorden, Norges Forsvarsforenings hederstegn og æresmedlem av Vestfold Krigsseilerforbund.
På Stortinget var hun representant fra 1945 til 1961 for Vestfold og var med i trygdepolitisk arbeide frem til 1967. Hun døde 9.10.1980, bisatt fra Tønsberg Krematorium (Solvang Gravkapel) og gravlagt på Tønsberg Gamle Kirkegård. Det er idag Kirkevergen som har ansvaret for vedlikehold av graven. Foredragsholderen takket tilslutt for oppmerksomheten som var slutt kl.1945. Enkelte
medlemmer stilte deretter  spørsmål til foredragsholderen som ble besvart.                                                                    
Formannen takket deretter Inger Bjar Kessler for foredraget og overrakte henne foreningens 150 års
jubileumsbok og hun takket og fikk applaus fra medlemmene  for hennes interessante foredrag.

Formannen bad deretter om medlemmene godtok en samlet innvotering av syv nye medlemmer. Det var ingen protester og medlemmene ga enstemmig et ja til at Pål K.Røsand, Lars Steinar Larsen, Roar Fjell, Armann Fjell, Arvid Fjell, Svein Sangkvist og Jan Willy Sundby ble nye medlemmer av foreningen. Foreningen hadde mottatt søknader om medlemskap fra Arnulf L`Orsa, Eva Sæther og Leif Strøm Olsen som vil bli behandlet.

Det hadde kommet forslag om en fellestur på 3 dager til Stockholm til kostnad av 4.-4500 per
person uten sponsing og en fest for medlemmene fredagen før bacalao festivalen 9.7.16. Formannen vil sende ut programmet for Stockholms turen til alle for å undersøke interessen.
Kay O.Myhre opplyste også at festen 8.7.16 ville være en  markering av foreningens 170 års
jubileum og en sponsing av medlemmene som ikke har anledning til å reise til Stockholm.       

Formannen opplyste så at aftenens meny var Fiskesuppe og kokt Torsk var klar for servering.
Etter middagen ble ordet gitt til foredragsholderen Inger Bjar Kessler med takk for maten talen.
Hun takket personalet som hadde tilberedt en god middag og servering. Fortsatte med å fortelle en
historie oversatt fra fransk til norsk om en frosk som tilslutt lærte å si «Bacalao». Før hun takket for
en hyggelig aften og fikk applaus.

Inge Thorstensen fortalte også en morsom historie.

Kaffe ble servert og Kay O.Myhre holdt talen for foreningen. Han innledet med at foreningen som nå er 170 år er en vital forening som kan deles i to perioder før og etter innkjøp av Tollboden.
Tønsberg Sjømannsforening ble stiftet 1846 hvor blant annet Svend Foyn ble medlem. På spiseaftener var det den gang forbudt  å servere alkohol. Foreningen har vært med til å gi økonomisk støtte til mange forskjellige prosjekter. Bygging av vei over kilen, opprettelse av Sjømannsskole 1859 og senere ble det bygget skole på Haugar 1922 hvor foreningen åpnet et museum med maritime gjenstander. I 1939 ble imidlertid disse gjenstander ca.3000 gitt til Vestfold Fylkesmuseum med skriftlig garanti om at disse skulle forbli i Tønsberg. Gjenstandene ligger imidlertid nå lagret i Sandefjord. Dette fordi myndighetene bestemte seg for at museene  i Vestfold byene skulle baseres på at Larvik fikk Grevskap, Sandefjord Hvalfangst og Tønsberg
Middelalder.
Foreningen så i 1915 at det var behov for et Sjømannshjem og i 1924 ble eiendommen Storgaten 17 kjøpt, men brant ned 1949. I 1955 var et nytt bygg på plass som i 1965 ble Hotell Maritim.

Foreningen har også støttet reisingen av bysten for Even Tollefsen, statuene av Svend Foyn og Roald Amundsen.
I  1996 ved foreningens 150 års jubileum ble boken «Vi seiler videre» utgitt. Tidlig på 2000 årene ble det vanskelig og trangt å drive i Hotell Maritim hvor bygningsmassen var organisert som en Stiftelse. I 2003 ble lovene revidert og Stiftelsen ble oppløst i 2005. I 2004 spurte Havnefoged Per Svennar om foreningen kunne tenke seg å kjøpe Tollboden med frist til 1.7.2005. Det ble tatt et lån på 8.millioner og Tollboden ble kjøpt for 7 millioner. Hotell Maritim
ble besluttet solgt og fikk bud på 15 millioner som styret avslo. Senere ble imidlertid hotellet solgt for 27,5 million men måtte betale 6 millioner i skatt.
Foreningen var nå istand til ombygning og renovering av Tollboden med en byggekomite på tre personer. Riksantikvaren hadde også innsigelser blant annet ved ønsket om oppretting av nye gulv. En dugnadsgjeng av medlemmer gjorde også en omfattende jobb før innleide firmaer tok over.
Foreningen mottok også en gave på en million kroner fra Rederiet Wilh.Wilhelmsen og ved overtakelsen av bygget 2007 var nesten hele bygget betalt.

Foreningen har idag tre komiteer Hus-komiteen, Arrangement komiteen og Kulturkomiteen samt noen mindre komiteer med medlemmer som gjør en stor innsats.

I de siste årene har det vært en rekke av omvisninger i museet og ca 500 elever fra skolene i Tønsberg har besøkt det i forbindelse
med «Den kulturelle skolesekken». Protokollene fra foreningens spiseaftener og møter er ferdig
digitalisert og det har blitt laget en film om Hvalkokeriet «Pelagos».

Registrering av krigsseilere vil også bli påbegynt. Han nevnte at Inge Thorstensen og ham selv hadde deltatt i stort møte i Oslo 19.1.16 med landets sjømannsforeninger og andre interesserte.
Til arbeidet med registrering var det behov for 2 til 3 personer og interesserte kunne melde seg til ovennevnte. Det var 378 sjøfolk fra Vestfold som ikke kom hjem etter 2nd verdenskrig.

Han håpet også at medlemmene ville vise frivillighet til «Bacalao» festivalen 9.7.16

Medlemmer har deltatt i tre felles reiser en til Gøteborg, København og Sjøfartsmuseet i Helsingør
og til Kiel.

Til slutt utbrakte han foreningens skål og fikk applaus.

Shanty-koret med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen ble kalt frem og fremførte fire
shanties.

Formannen avsluttet aftenen med opplysninger om at medlemmene kunne vente seg telefon fra kulturkomiteen for spørsmål for vakter til museet. For Generalforsamlingen 11.02.16 vil det være annonse i Tønsbergs Blad 30.1.16 og regnskaper m.m. vil bli sendt til medlemmer via e-mail og lagt ut på Tollboden 6.2.16. Det vil være servering av lørdagskaffe som vanlig. Leste ord for dagen, takket for ikveld og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær

Medlemsmøte i Tollboden 5.1.2016.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 47 medlemmer velkommen til foreningens første medlemsmøte 2016. Han ga også en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre,Maskinsjef Arne Christophersen og Flykaptein Odd Knutsen. Møtets foredragsholder lege og radiolog Arne Heilo med ledsager med foredraget «Kan du høre hva jeg sier» ble også ønsket velkommen.

Et medlem var tilstede for første gang og og et medlem var på sitt første medlemsmøte.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som hadde arbeidet som lege i 40 år og hadde i alle år hatt dårlig hørsel. Han viste tegninger av øret og forklarte om de forskjellige funksjoner som øret har. For barns vedkommende løses propp i øret idag ved at det settes inn dren. Vanligvis åpnes dotter i ørene ved at vi svelger. Forkalkning i øreknoklene gir også nedsatt hørsel. Alder er imidlertid den viktigste årsak og kraftige lyder og støy kan forårsake hørselstap midlertidig eller permanent. Det er hovedsakelig to typer hørselstap nemlig «Diskanttap og Basstap».
Han fortsatte med å fortelle om forløpet av sitt eget hørselstap. Hans mor og mormor hadde mistet hørselen tidlig og var det derfor arvelig. Klarte etterhvert ikke å skille lyden av to bokstaver og var overfølsom overfor enkelte lyder.  I 1999 fikk han sin første «Gnresound» høreapparat som dog var overfølsom for lyd. 2001 til 2014 utprøvde han 4 ulike apparater med varierende kvalitet på hørsels-hjelp.
Det ble også informert om kostnadene til anskaffelse av høreapparater. I USA bør en ha egen forsikring, i Sverrige dekkes de av det offentlige, i Danmark må en dekke det selv og i Norge dekker NAV ca.kr.5.600.
Det er ca.1.mill. Nordmenn som har problemer med hørselen og derfor er det ventetid på å få hjelp. Det ble derfor foreslått av myndighetene en rett til fritt sykehusvalg som han mente var et dårlig forslag. Det som kreves er økte resurser, flere audiografer slik at apparatene blir brukt og ikke ligger i skuffen. Brukere av høreapparater bør også prøve flere typer apparater før valg av et apparat.   
Tilslutt nevnte han også «Meiere» som var kjennetegn med svimmelhetsanfall, dottfølelse i øret og høreselstap hvor blant annet hvile kan lindre, unngå stress og ha et sunt kosthold. Ved «Tinnitus» suser og piper det i øret hvor årsaken ofte var slitenhet eller en hadde vært utsatt for høye lyder.
Problemer med kjeveleddene var også mulig. Dette skyldes ofte at øre og hjerne ikke samarbeider.

Etter en kort spørrerunde med spørsmål fra medlemmene takket formannen foredragsholderen for det interessante foredrag og fikk overrakt foreningens pokal og 150 års bok med applaus.

Formannen ga ordet til Finn-Aage Christoffersen som leste opp et julebrev han hadde mottatt fra en gammel japansk venn i Kobe. Han hadde nevnt den 43 årige skihopperen Kasai i hans eget brev til vennen og han fortalte da at han var i slekt med Kasai. Vennen var opprinnelig fra byen Aomori og var begge etterkommere etter en gammel samoraislekt. I Japan er slekt meget viktig og vennen fortalte også om at det i familiehistorien hadde skjedd det at en sønn av en annen familie ble adoptert for å kunne føre slekten videre. Han fikk applaus for sitt spesielle innlegg.

Formannen fortsatte med forenings saker og opplyste at det var mottatt julekort fra Leganger Hansens Legat.
Han leste opp søknader om medlemskap fra følgende Pål.K. Røsand, Lars Steinar Larsen, Roar Fjell, Armann Fjell, Arvid Fjell, Svein Sangkvist og Jan Willy Sundby og opplyste at votering vil bli på spiseaftenen 28.1.16.
Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon hadde fått en gave på kr.5.000 hver til jul.
Søknad om kjøp av plassen foran Tollboden var sendt Tønsberg Kommune/Havnevesenet og en
avventet svar.
Arbeidet med filmen om foreningens historie var begynt og foreningen ventet på Erik Jacobsens kostnadsoverslag.
Det hadde også blitt sendt en søknad til Norges Rederiforbunds Sjømannsfond om støtte og det hadde blitt mottatt kr.5000.
Lørdags-kaffen i «Pelagos» rommet vil begynne igjen 9.1.16 som vanlig fra kl.1000 til kl.1300.
Formannen avsluttet med at neste møte vil bli spiseaften 28.1.16 med foredrag av Inger Bjar Kessler om Claudia Olsen kjent Stortingspolitiker.
Så opplyste han at nå var kaffen klar for servering, takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Møtet slutt kl.2010.

Svend Erik Jensen Sekretær.