Protokollutskrift
Tønsberg Sjømannsforening 175/176. Generalforsamling

 1. Mars. 2022.
  Kl. 1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Eilif H: Hundal 81 medlemmer velkommen
  til foreningens 175/176. Generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende
  æresmedlemmer Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Ole Jacob Olsen, Maskinsjef Olav Nilsen og
  Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen.
  Sak 1: Konstituering.
  a) Formann kunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovens § 11 hadde blitt gjort i
  Tønsbergs Blad 17. februar 2022. Medlemmer med e-mail hadde også blitt underrettet.
  b) Refererte til sakslisten: Lovens § 11 punktene 1 – 11.
  c) Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen: Maskiningeniør Øivind Brevik
  og Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen.
  d) Til tellekorps ble foreslått : Sjøkaptein Bjørn Haave, Elektriker Svein Sandquist og Revisor
  Sven Rich. Åsvang.
  e) Formann forespurte om noen hadde innvendinger til innkallingen og sakslisten. Sjøkaptein
  Bjørn Haave bemerket at § 11 i våre lover tilsier at innkalling til generalforsamling skal skje
  ved kunngjøring i Tønsbergs Blad nest siste lørdag før møte. Han bemerket også at
  sakspapirene til generalforsamlingen burde vært sendt ut / lagt ut på forhånd.
  Formann bemerket at praksis de siste årene har vært å annonsere generalforsamlingen i
  avisen 14 dager forut. (Kanskje grunn til å endre lovens § 11).
  f) Formann erklærte Generalforsamlingen for lovlig satt.
  Sak 2 : Årsberetningen
  Formann leste styrets årsberetning for 2021.
  Årsberetningen viser tilbake på et aktivt og positivt år på tross av Corona. Komiteene har også vært
  aktive og deres arbeide ble fremhevet. Årsberetningen ble godkjent.
  Sak 3-4-5: Årsoppgjør.
  Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte foreningens regnskap. Regnskapet for foreningen er
  gjort opp med et overskudd på kr. 70752.- mens driften av egen eiendom ga et overskudd på kr.
  57045.- Forretningsføreren leste også konklusjonen i Revisors beretning. Han redegjorde også for
  foreningens forskjellige fond.
  Formannen ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.
  Sak 8: Budsjett: Forretningsfører Agnar Kristoffersen hadde under årsoppgjøret presenterte
  budsjettene for foreningen og Tollboden for 2022. Godkjent.
  Sak 6.Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.
  Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2022. Formann får kr. 4000 og
  Forretningsfører og Sekretær kr. 3000 hver. Huskomiteens medlemmer får en
  vaktmestergodtgjørelse på kr. 1000.- hver. Godkjent.
  Sak 7: Fastsettelse av kontingent og opptaksgebyr.
  Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelsesgebyr for 2022, kontingent kr. 500 og
  opptakelsesgebyr kr. 500. Halv kontingent for honnørmedlemmer. Æresmedlemmer er fritatt.
  Godkjent.
  Sak 8: Budsjetter.
  Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for 2022
  som viste overskudd. Godkjent.
  Sak 9: Avstemming om ekskusjon av 2 æresmedlemmer.
  Formannen presenterte for medlemmene at 4 medlemmer Kay O. Myhre, Odd Cimber, Jarl M
  Kristensen og Jan Tønnessen var blitt gitt varsel om eksklusjon fra foreningen 6. september 2021, og
  at det nå skulle stemmes over deres fortsatte medlemskap i foreningen i henhold til § 14. Bare Kay O.
  Myhre og Odd Cimber hadde anket saken. Det ble avgitt totalt 81 stemmer hvorav 62 stemte mot
  fortsatt medlemskap for Kay O. Myhre og 17 stemte for fortsatt medlemskap. I avstemmingen for
  Odd Cimber stemte 63 mot fortsatt medlemskap og 16 stemmer for. 2 blanke stemmer i begge
  avstemmingene.
  Sak 10: Valg.
  Formann ga ordet til valgkomiteens formann Lektor Sigurd Arne Grønhaug som fremmet følgende
  forslag for generalforsamlingen:
  Styret og varamedlemmer:
  Formann – Sjøkaptein Bård Norberg 2 år
  Viseformann – Sjøkaptein Per Barstad 1 år
  Styremedlem – Radiotelegrafist Katleen Hellmann 2 år
  Styremedlem – Skipsmegler Inge Thorstensen 1 år
  Styremedlem – Skipselektriker Rolf R. Halvorsen 2 år
  Varamedlem – Maskinsjef Olav Nilsen 1 år
  Varamedlem – Sjøkaptein Knut E. Olson 1 år
  Varamedlem – Rørleggermester Arnt Olav Holm 1 år
  Offentlig autorisert revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co A/S.
  Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum: Sjøkaptein Svein W. Holbu ,
  Varamedlem Rørleggermester Arnt Olav Holm.
  Innstillingene i valgkomiteen var enstemmig. Alle valg ble gjort i henhold til foreningens lover § 8 og
  11 punkt 9 og vedtatt enstemmig i henhold til valgkomiteens innstilling.
  Styres forslag til Valgkomite: Formann Lektor Sigurd Arne Grønhaug, Statslos Egil Aarø og Maskinist
  Tor Smith. Varamedlem Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen. Vedtatt.
  Styrets forslag til ny Ordenskomite’: Sjøkaptein Tore Simonsen , Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen,
  Statslos Egil Aarø og Varamann Driftssjef Sigmund Opthun . Medlemmene velges for 2 år. Komiteen
  velger selv sin egen formann. Vedtatt.
  Styrets forslag til medlemmer i Tønsberg Maritime Kulturforum:
  Sjøkaptein Tore Simonsen, Varamann Rørleggermester Arnt Olav Holm
  Sak 11: Innkomne forslag til lovendringer. Følgende foreslåtte lovendringer ble godkjent av
  Generalforsamlingen:
  § 6 Opptakelsesgebyr og Kontingent.
  Det settes inn i loven: Honnørmedlemmer betaler halv kontingent.
  § 13 Valgkomite – Valg – Votering.
  Det settes inn i loven: Ved stemmegivning er det tillatt med fullmakt:
  Sjøkaptein Bjørn Haaves og styrets forslag til endring av § 8 Styret ble av generalforsamlingen utsatt
  til neste års generalforsamling.
  Sak 12: Innkomne forslag til andre saker.
  Det var ikke kommet forslag til andre saker.
  Formann erklærte kl. 1935 foreningens 175/176. Generalforsamling for avsluttet og ønsket deretter
  velkommen til festmiddagen som startet kl. 2000.
  Protokollen undertegnet:

Eilif Harald Hundal, formann


Øivind Brevik Tor Henrik Kalse