Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)


Virksomhet
I 2016 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2016 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 9. i rekken, ble avholdt 9. juli, og blir mer populær for hvert år.
Fra 26. til 28.august arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket busstur til Stockholm, turen var åpnet for ledsagere, så det ble med 49 meget fornøyde deltagere på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie.
Flere av våre medlemmer er aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere. Registreringen gjøres digitalt og vil gjøre det mulig å søke opp alle våre norske krigsseilere. Dette er en stor, krevende, men ikke minst viktig oppgave.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie.

Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre lokaler i 2016. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2016 er
kr 604.694,-.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2016 kr 47.630,-. 

Medlemstall / Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2016 274 medlemmer, hvorav 9 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (alle æresmedlemmer har også hedersmerket). Vi har 79 honnørmedlemmer og 9 kvinnelige medlemmer. 4 medlemmer har meldt seg ut av foreningen, og 9 medlemmer er strøket. Foreningen fikk 19 nye medlemmer i 2016. 8 medlemmer kastet anker i 2016.
Medlemskontingenten for 2016 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2016 var kr 126.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 9. februar 2016 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Statslos Jon Brun
Varamann Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang

Revisor

Foreningens revisor i 2016 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Sjøkaptein Svend E. Jensen

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum

Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2016, fram til sin bortgang den 24.mai, fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum. Etter Einars bortgang har Sjøkaptein Svein W. Holbu fungert som medlem av stiftelsen. Stiftelsen har hatt 2 styremøter.

Komiteer

Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementskomiteen, ordenskomiteen, pluss et shantykor.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av Sigmund Opthun og består av 5 personer som deler på vaktmestertjenester. I tillegg er det et varamedlem / sekretær. Huskomiteen har i 2016 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver. Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene.
Alle servicekontrakter med heis, brann og it blir fulgt opp.
Flaggstangen er nede for vedlikehold, så det var lite flagging i året som gikk. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av Olav Nilsen og består 11 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 27 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. Herunder ligger også å skaffe foredragsholdere.
Arrangementskomiteen er også tilrettelegger for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening.

Kulturkomiteen

Kulturkomiteen ledes av Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 8 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, dette sammen med Den kulturelle skolesekken for Tønsberg kommune er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander, og eventuelle forandringer. Digitaliseringen av dokumenter og bilder har pågått hele året. Komiteen jobber også med å markedsføre museet.

Ordenskomiteen

Komiteen har hatt 1 møte i 2016.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats i foreningens arbeide, og på eventuelt grunnlag av dette, fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Komiteen har 3 medlemmer og en varamann.

Shantykoret

Shantykoret ledes av Erik Graue, og har 31 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.

Administrasjonen

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar og bibliotekar. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 142.077,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 94.893,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.16 er på kr 2.781.710,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.16 på kr 1.303.518,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2016.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2016, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- i honorar til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester.

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr. 5.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

Tønsberg 1.februar 2017

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Jon Brun
Styremedlem Styremedlem