Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)
Virksomhet
I 2017 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 8 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2017 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket den 8.mai. Formann Tore Simonsen holdt dagens tale og Shantykoret sang. Shantykoret sang også på «Slektsforskerdagen» på Slottsfjellmuseet den 28.oktober.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.
Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 10. i rekken, ble avholdt 8. juli, og blir mer populær for hvert år. Takeaway er et meget godt bidrag til en solid økonomi rundt arrangementet. Vi har skaffet oss Vipps. Nr. 133309.
Den 3.august, da «NRK-Sommertoget» dro gjennom fylket vårt, var vår forening representert ved jernbanestasjonene i Tønsberg og på Stokke.
Fra 6. til 9.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en meget vellykket tur, først til Kiel og deretter opp gjennom Danmark med buss, vi besøkte Ribe, Kolding, Odense og så hjem med Colorline fra Hirtshals til Larvik. Turen var også i år med ledsagere, så den ordningen har kommet for å bli. Bare storfornøyde deltagere på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.
Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere. Registreringen gjøres digitalt og vil gjøre det mulig å søke opp alle våre norske krigsseilere. Dette er en stor, krevende, men ikke minst viktig oppgave.
Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie.
Vi har fått en Bofors hvalkanon av Liv Ellefsen på Skjærsnes i Stokke. Den er nå til oppussing hos Henriksen Mek. Kanonen skal plasseres på Tollbodkaia.
Vi har levert sterke innsigelser til Bane NOR mot å velge «Nøtterøykorridoren». Med en slik løsning vil Tønsbergs dager som havneby være talte.
Vi er fortsatt interessert i å få flere eksemplarer av vår hundreårs-jubileumsbok «Arven fra Bjørn Farmann».
Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2017. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2017 er
kr 591.090,-. Det vil si en stabil og god inntekt.
Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2017 kr 36.067,-.
Medlemstall / Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2017, 267 medlemmer, hvor av 9 æresmedlemmer. 14 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 7 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 78 honnørmedlemmer, 9 kvinnelige medlemmer og 8 medlemmer har meldt seg ut av foreningen. Pga noen utfordringer med kontingentinnkrevingen, ble ingen medlemmer strøket i 2017. Foreningen fikk 9 nye medlemmer og 10 medlemmer kastet anker i 2017.
Medlemskontingenten for 2017 har vært kr. 500.-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Total medlemskontingent/innmeldelsesgebyr i 2017 var kr 114.250,-.
Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 9. februar 2017 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Statslos Jon Brun
Varamann Skipselektriker Rolf R Halvorsen
Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann (Til 29.august) Revisor Sven Richard (Rich) Åsvang
Revisor
Foreningens revisor i 2017 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS
Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Sjøkaptein Svend E. Jensen
Sekretær (Fra 29.august) Revisor Svenn Richard (Rich) Åsvang
Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er sjøkaptein Svein W Holbu, med sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant.
Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementskomiteen og ordenskomiteen, pluss shantykoret vårt.
Huskomiteen
Huskomiteen ledes av driftssjef Sigmund Opthun og består av 6 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen er referent. Huskomiteen har i 2017 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver.
Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene. Montering av skilt og lyssetting av sørveggen er utført av huskomiteen. Oppgradering av innvendig belysning er også utført. To nye dører på vestveggen er innkjøpt og vil bli montert medio februar.
Alle servicekontrakter med heis, brann og IT blir fulgt opp.
Flaggstangen savnes fortsatt, men den er ikke glemt. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen. Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.
Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av maskinsjef Olav Nilsen og består av 10 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 28 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.
Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening, herunder en tur til Drammen Sjømannsforening.
Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av økonom Jan Tønnesen og har 12 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 8 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her. Komiteen jobber også med å markedsføre museet.
Ordenskomiteen
Komiteen ledes av sjøkaptein Kay O Myhre, og har tre medlemmer og et varamedlem.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Her må også nevnes maskinsjef Arne Christophersens uvurderlig arbeid med medlemsregisteret.
Shantykoret
Shantykoret ledes av befrakter Erik Graue, og har 29 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen.
Shantymenn, i tillegg til Erik, har vært Finn-Aage Christoffersen og Arne Johan Asmyhr.
Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar og bibliotekar. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.
Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet underskuddskudd på kr 35.358,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 109.143,-.
Fond
1. Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.17 er på kr 3.107.626,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2017.
2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.17 på kr 1.315.250,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2017.
Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2017, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i honorar til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester.
Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Lyngaas Stiftelse kr 30.000,-
Anders Jahres Humanitære Stiftelse kr 25.000,-
Finn Wilhelmsens Stiftelse kr 25.000,-
Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

Tønsberg 1.februar 2018

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:

Tore Simonsen Eilif H Hundal Sigmund Opthun
Formann Viseformann Styremedlem

Inge Thorstensen Jon Brun