Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening, stiftet 5. desember 1846, har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 Tønsberg. (Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet

I 2019 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.

Det har vært avholdt 6 medlemsmøter, hvorav 5 med foredrag, og det har vært avholdt 9 styremøter.

Sjømannsforeningen hadde også i 2019 en representant som holdt tale og bekranset Svend Foyn-statuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket den 8.mai. Sjømannsforeningen hadde åpent hus på Tollboden 17. mai.

Den tradisjonsrike Bacalaofestivalen, den 12i rekkenble avholdt 13. juli, og blir mer og mer populær for hvert år. Takeaway er et meget godt bidrag til en solid økonomi rundt arrangementet. Bacalaofestivalen markerte også slutten på en «Maritim uke» i regi av Tønsberg kommune og Tønsberg Maritime Kulturforum.       

Fra 1. til 5.september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening en ny og meget vellykket tur.

Denne gangen reiste vi med turbuss fra Tollboden til Hjortneskaia og «Color Fantasy». Mange av oss fulgte utseilingen fra Oslo fra Observation Lounge i et nydelig høstvær. Vel framme i Kiel, etter nydelig middagsbuffet og solid frokost dagen etter, gikk turen mot Stralsund. Lunsj på «Huset i skogen» var hyggelig og det samme kan sies om lett servering på bussen. Dagen etter kjørte vi til Rugen, og her var det mange sterke inntrykk fra krigens dager i DDR. Blant annet en av verdens lengste boligblokker, 4,8 km lang i 6 etasjer. Dagen etter gikk turen tilbake til Kiel, og underveis ble det en hyggelig servering på en rasteplass langs veien. Turen tilbake til Oslo var behagelig og sjåføren vår, Bjørn, tok oss trygt og behagelig tilbake til Tønsberg.

Bare storfornøyde deltagere på denne turen også!

Tønsberg Sjømannsforening er fortsatt aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det begge plasser er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs maritime historie generelt og vår forening spesielt.

Flere av våre medlemmer er fortsatt aktivt med i den riksdekkende prosessen med å registrere krigsseilere.

Med hjelp fra filmskaper Erik Jacobsen, er vi i god gang med å lage en film som skal handle om, og belyse foreningens historie. Filmen skal være ferdig i god tid før 175-års-jubileet.

Jubileumsfeiringen er berammet til lørdag 4.desember 2021 på Hotell Klubben.

«Regweb» er vårt nye system for medlemsregisteret og Dropbox er vårt nye arkivsystem.

Vi har dessverre ikke kommet i mål med hensyn til plasseringen av varpankret som vi fikk av Kari og Finn-Aage Christoffersen. Ankeret er en del av en formidabel gave som vi fikk høsten 2018. Gaven består av mange klenodier og verdifulle gjenstander med maritim tilhørighet.

 Finn-Aage har også skrevet bok, «Finn-Aages sjøhistorie», og foreningen har kjøpt inn 50 eksemplarer.

I forbindelse med Bjarne Ruds bortgang den 19.juli 2019, fikk vi en pengegave fra hans datter, Hanne Donovan. I denne forbindelse og som et minne om Bjarne, har vi hengt opp et bilde av ham i museet vårt.

 Utleie av lokaler

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.

Gimle Selskapslokaler og Catering A/S, avdeling Tollboden Spiseri, har vært leietakere av våre lokaler i 2019. Leieperioden utløper 31.12 2020. Samlede leieinntekter for 2019 er

Kr 573.938,-, det vil si en stabil og god inntekt.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter

Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av våre medlemmer. Foreningens kulturkomite, sammen med huskomiteen, forestår den daglige virksomhet. Inntekter ved publikumsbesøk, omvisninger og eksterne foredrag var i 2019 kr 40.711,-.

Medlemstall / Medlemskontingent

Tønsberg Sjømannsforening har pr 31.12.2019, 278 medlemmer, hvor av 8 æresmedlemmer. 17 av våre medlemmer er tildelt hedersmerket m/diplom, (pluss alle æresmedlemmer har også hedersmerket). 8 av våre medlemmer har fått Tinnfat med logo. Vi har 70 honnørmedlemmer og 10 kvinnelige medlemmer. 13 medlemmer har meldt seg ut, eller er strøket. Foreningen fikk 28 nye medlemmer og 9 medlemmer kastet anker i 2019.
Medlemskontingenten for 2019 har vært kr. 500.-. Opptagelsesgebyret har vært kr 500,-. Honnørmedlemmer betaler halv kontingent. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Total medlemskontingent/opptagelsesgebyr i 2019 var kr 131.000,-.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den 7. februar 2019 bestått av:
Formann Sjøkaptein Tore Simonsen
Viseformann Sjøkaptein Eilif H Hundal
Styremedlem Driftssjef Sigmund Opthun
Styremedlem Skipsmegler Inge Thorstensen
Styremedlem Skipselektriker Rolf R. Halvorsen
Varamann Radiotelegrafist Even Skredsvig Varamann Sjøkaptein Trond Presterud
Varamann Ingeniør Jan Tønnesen

Revisor
Foreningens revisor i 2019 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær Revisor Svenn Richard (Rich) Åsvang

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Tønsberg Sjømannsforenings representant i stiftelsen er sjøkaptein Svein W Holbu, med sivilingeniør Tormod Pettersen som vararepresentant.

Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har, i tillegg til valgkomiteen, 4 komiteer, arrangementskomiteen, huskomiteen, kulturkomiteen, og ordenskomiteen, pluss shantykoret vårt.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen ledes av maskinsjef Olav Nilsen og består av 9 personer, og har i løpet av året hatt 6 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 32 lørdagskaffemøter.
Arrangementskomiteen er tilrettelegger for alle medlemsmøter, spiseaftener, og generalforsamlingen. De skaffer også foredragsholdere.
Arrangementskomiteen legger også til rette for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening, herunder også en tur til Arendal Sjømannsforening.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av driftssjef Sigmund Opthun og består av 6 personer som deler på vaktmestertjenester og andre arbeidsoppgaver. Sjøkaptein Ole M Brynjulfsen er referent. Huskomiteen har i 2019 hatt 5 ordinære møter.
Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter, hvor de utfører planlagte og akutte arbeidsoppgaver. Medlemmene deler på vaktmesteroppgavene som for eksempel flagging. Alle uterommene rundt Tollboden holdes i orden av huskomiteen.
Hvert år utføres sliping og lakkering av gulvene i selskapslokalene. IT-anlegget i Tollboden er oppgradert og fiber er installert. Ny prosjektor i Wilhelmsensalen.
Alle servicekontrakter med heis, brann, sikring, ventilasjon og IT blir fulgt opp og noen nye kontrakter er etablert.
Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen. Komiteene gjør en uvurderlig innsats for foreningen.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av ingeniør Jan Tønnesen og har 11 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiteen er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen, pluss guiding av gjester gjennom hele året. Dette sammen med «Den kulturelle skolesekken» for Tønsberg kommune, er komiteens største aktivitet. Medlemmer av komiteen holder også eksterne foredrag. Komiteen, sammen med huskomiteen, tar seg av alt renhold, jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle justeringer i museet. Digitaliseringen av dokumenter og bilder, pluss rydding i museumskontoret er en nesten kontinuerlig arbeidsoppgave, og har pågått hele året. Flere av foreningens seniorer gjør en stor innsats her. Komiteen samarbeider godt med Tønsberg Maritime Kulturforum.

Ordenskomiteen
Komiteen ledes av sjøkaptein Kay O Myhre, og har to medlemmer og et varamedlem.
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats for foreningen, og på grunnlag av dette, eventuelt fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Dette gjøres i et godt og nært samarbeid med styret og de andre komiteene. Registrering av medlemmers bortgang er viktig.

Shantykoret
Shantykoret ledes av utviklingssjef Nils Terje Ottestad. Koret har gjennom hele året gjennomgått en meget positiv og nyttig vitaliseringsprosess, og har i dag 22 medlemmer. Øvingen er styrket og nye forsangere har kommet til. Shantykoret underholdt på alle våre spiseaftener, inkludert generalforsamlingen.
Det skal ikke stikkes under stol, at i tillegg til Nils Terjes innsats, så har Finn-Aages bidrag i denne prosessen vært avgjørende.

Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær, arkivar, bibliotekar, og mange andre medlemmer som gjør andre viktig arbeidsoppgaver. Styremedlemmene og varamedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr 89.453,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr 136.176,-.

Fond
1. Tønsberg Sjømannsforenings fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital pr. 31. 12.19 er på kr 3.975.832,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2019.

2. Thorstein Gjermundrøds Minnefond
Fondets kapital er pr. 31.12.19 på kr 1.342.796,-. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2019.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak på generalforsamlingen 2019, er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av påløpende, men ikke dokumenterte utgifter. Det er utbetalt kr. 6000.- i godtgjørelse til deling mellom medlemmer i huskomiteen for vaktmestertjenester. (Eks: Flagging)

Bidrag og gaver
Sjømannsfondet av 1918 kr 5.000,-
Bjarne Ruds datter, Hanne Donovan kr 15.000,-

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.
Alle myndighetskrav for gjenvinning av forurenset avfall blir fulgt.

Tønsberg 31.januar, 2019

Styret i Tønsberg Sjømannsforening:Tore Simonsen Formann, Eilif H Hundal Viseformann, Sigmund Opthun Styremedlem, Inge Thorstensen Styremedlem, Rolf R. Halvorsen Styremedlem,