Foreningen.

 Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen). 

Virksomhet.

I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 13 foredrag og intervjuer. Foreningen har i juli 2010 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbod – plassen og det har vært holdt 2 sangaftener for medlemmer med familie og venner.Foreningens styre har avholdt 19 møter i 2010. 

Utleie av lokaler.

Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Mathus & Catering ANS har i hele 2010 leid selskapslokalene i 2. etasje og lokalene i 1. etasje. Samlede leieinntekter for 2010 er kr. 392.830,-Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter. Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2010 kr. 90.876,-Medlemstall – Medlemskontingent. Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2011, 278 medlemmer. 224 stemme – berettigede og 54 ikke stemmeberettigede. I 2010 har 8 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 1 medlem er strøket og 5 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2010 16 nye medlemmer, herav 3 ikke stemmeberettigede. Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2011 5 æresmedlemmer og 51 honnørmedlemmer.  I 2010 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, maskinsjef Ole Jacob Olsen tildelt foreningens hederstegn og diplom.Medlemskontingenten for 2010 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent. Samlede medlemskontingenter for 2010 var på kr. 131.600,-. 

Styresammensetning.

 Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 25. februar 2010 av: Formann:  Sjøkaptein Ragnar Henriksen. Viseformann:   Sjøkaptein Eilif H. Hundal. Styremedlem:  Maskinist Tor Smith. Styremedlem:  Sjøkaptein Svein Willie Holbu. Styremedlem:  Statslos Jon Brun. Varamann:      Sjøkaptein Tore Olsen.                           Varamann:      Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen.Varamann:      Statslos Eivind Rusten. 

Revisor.Foreningens revisor har i 2010 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg. 

Administrasjonen.

Forretningsfører:  Flykaptein Odd Knutsen.Sekretær:           Advokat Tor Olstad.   Fra medio november og ut 2010 har sekretæren vært syk og hans jobb har blitt delt mellom medlemmene i styret og midlertidig sekretær Gunnar Fadum. 

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum senere Slottsfjellmuseet. 

Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes museum, senere Slottsfjellmuseet. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2010 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem. 

Komiteer – Shantykor.

Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor. Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 5 ordinære møter i 2010, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning. Kulturkomiteen består av 9 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 7 møter i 2010. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Kulturkomiteen har også en referansegruppe på 5 mann.  Program- og arrangementskomiteen består av 10 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 8 ordinære møter i 2010. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for spiseaftener og medlemsmøter, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen. Ca 30 lørdager i 2010. Komiteen har også bistått ved flere andre arrangementer.Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 40 medlemmer, og det samme antall ved årets slutt. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener, 2 sang  aftener og bacalaofesten. Likeledes underholdt det ved generalforsamlingen til Essos Pensjonistgruppe, ved den offisielle åpningen for allmennheten av Torås Fort på Tjøme og oppstarten av prosjektet ”Nytt Osebergskip” på Lindalplan. Shantykoret underholdt også ved Slottsfjellmuseets gjenåpning etter ombyggingen og ved pensjonistgruppen fra Leif Høeghs rederis besøk på Tollboden. Sist, men ikke minst, så underholdt koret for 28. gang! beboerne ved Trelleborg Bo – og Behandlingshjem. 

Administrasjon.

Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.Regnskap. Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr. 269.048,-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 6.350,-.Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig. 

Godtgjørelser.

Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 3.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester. Bidrag og gaver. Tønsberg Sjømannsforening har i 2010 mottatt bidrag fra: AS Norske Essokr.              100.000,-Sjømannsfondet av 1918 kr.    3.000,- 

Miljø.

Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.  Tønsberg, den 16. februar 2011.Styret i Tønsberg Sjømannsforening. Ragnar HenriksenFormann Eilif H. HundalViseformann Tor SmithMedlem Svein Willie HolbuMedlem Jon BrunMedlem