Foreningen.
Tønsberg Sjømannsforening – stiftet 5. desember 1846 – har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt å verne om sjømanns– og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsten. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg (den gamle Tollboden). Eiendommen rommer foreningslokaler, utleie- lokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmanntallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret (Grasrotandelen).
Virksomhet.
I tillegg til ordinær generalforsamling har foreningen avholdt 7 spiseaftener, herav 2 med damer og 7 ordinære medlemsmøter. På møtene har det vært holdt 12 foredrag og intervjuer. Foreningen har i juli 2011 avholdt den nå årlige Bacalaofesten på Tollbod– plassen.
Foreningens styre har avholdt 16 møter i 2011. Likeledes har det vært holdt 3 ekstra møter med et forhandlingsutvalg i forbindelse med å få nye drivere av våre lokaler etter at Tollboden Mathus ble sagt opp. Det ble tatt kontakt med 8 forskjellige interessenter. 2 av disse ble det etter hvert avholdt møter med og tilslutt ble driverne av Gimle Selskapslokaler, Nina og John Helge Larsen, valgt til å drive utleielokalene våre videre. De overtok driften 1. juli 2011 og bruker navnet Tollboden Spiseri.
Utleie av lokaler.
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av egen eiendom til næringsvirksomheter. Tollboden Mathus & Catering ANS har i 2011 leid selskapslokalene i 2. etasje og lokalene i 1. etasje fram til 30. juni. Tollboden Spiseri overtok driften fra 1. juli. Samlede leieinntekter for 2011 er kr. 495 426.-.
Bygning og vedlikehold.
 For å kunne bespise 110 personer i Wilhelmsensalen og likeledes opprettholde den flotte standarden, ble det senhøstes 2011innkjøpt 40 nye stoler maken til de vi har fra før. Det ble også bestilt, fra et lokalt snekkerverksted, 3 nye runde bord til Wilhelmsensalen. I samråd med Huskomiteen ble det i høst, hos Skallevold Trevare, bestilt 5 stk. nye vinduer for sydveggen i 1. etasje. Det skal også nevnes at vedlikeholdsfondet var på kr. 321 532,- ved utgangen av 2011.

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforening. Det ble på dugnad ved flere av medlemmene foretatt en nedvask av lokalene med åpne utstillingsobjekter den 6. april 2011. Foreningens kulturkomité forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger var i 2011 kr. 76 535. Antall besøkende har vært 852. Det har også vært 33 omvisninger med guide, samt skolesekken som i 2011 fikk besøk av 28 stk 9. klasser med til sammen 448 elever.

Medlemstall – Medlemskontingent.
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2012, 271 medlemmer. 219 stemme – berettigede og 52 ikke stemmeberettigede. I 2011 har 8 medlemmer meldt seg ut av foreningen, 2 medlemmer er strøket og 3 medlemmer har kastet anker. Foreningen fikk i 2011 7 nye medlemmer, herav 2 ikke stemmeberettigede.
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2012 6 æresmedlemmer og 61 honnørmedlemmer. På generalforsamlingen i 2011 ble medlem av Tønsberg Sjømannsforening, advokat Tor Olstad, utnevnt til æresmedlem med diplom i foreningen. Sjøkapteinene Svein Willie Holbu og Sven O. Lystang, maskinsjef Arne Christophersen og bokbindermester Arne Kjell Johansen ble i 2011 utnevnt til hedersmedlemmer med merke og diplom. I 2011 ble også vårt æresmedlem, sjøkaptein Kay Otto Myhre, tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv.
Medlemskontingenten for 2011 har vært kr. 500. Honnørmedlemmene betalte halv kontingent. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent.  Medlemskontingenten vil være den samme i 2012. Samlede medlemskontingenter for 2011 var på kr. 122.750,-.
Styresammensetning.
Styret består etter valgene på ordinær generalforsamling 24. februar 2011 av:
Formann:   Sjøkaptein Ragnar Henriksen.                         

Viseformann:  Sjøkaptein Eilif H. Hundal.                                        

Styremedlem:  Maskinist Tor Smith.              

Styremedlem :  Sjøkaptein Svein Willie Holbu.            

Styremedlem:  Maskinsjef Oddvar Mangård Olsen.        

Varamann:   Sjøkaptein Ole Kristian Knapp.                                          

Varamann:   Ingeniør Arnulf Olsen.                     .                    

Varamann:   Statslos Jon Brun.

Revisor.
Foreningens revisor har i 2011 vært statsautorisert revisor Sven R. Åsvang, Tønsberg.
Administrasjonen.
Forretningsfører:  Flykaptein Odd Knutsen.      Sekretær:  Advokat Tor Olstad. 
I 2011 har sekretæren vært syk og hans jobb er blitt utført av midlertidig sekretær Gunnar Fadum.

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum.
Tønsberg Sjømannsforening har en plass i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkes- museum. Sjøkapteinene Finn Aage Christoffersen og Einar Sjuve har i 2011 fungert som henholdsvis styremedlem og varamedlem.
Komiteer – Shantykor.
Tønsberg Sjømannsforening har tre komiteer: Huskomiteen, Kulturkomiteen og Program- og Arrangementskomiteen, samt et shantykor.
Huskomiteen består av 4 mann og ledes av sjøkaptein Ole M. Brynjulfsen. Komiteen som har ansvar for vaktmestertjenester, utvikling og vedlikehold av foreningens eiendom, har hatt 4 ordinære møter i 2011, men har også vært inne nesten hver mandag for planlegging og utføring av diverse vedlikehold. Medlemmene følger opp eiendommen gjennom en vaktordning.
Kulturkomiteen består av 9 medlemmer og ledes av sivilingeniør Tormod Pettersen. Komiteen har hatt 3 møter i 2011. Dens medlemmer forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter med bl.a. omvisninger og videre utvikling av museet. Komiteen har også ansvaret for foreningens arkiv og bibliotek og deltar i foreningens kulturarrangementer. Herunder Den Kulturelle skolesekken for elever i 9. klasse. Kulturkomiteen har også en referansegruppe på 5 mann. Høsten 2011 fikk Tønsberg Sjømannsforening sine nye hjemmesider i gang. Nettsidene er levert av nettselskapet ”Really” v/Jørgen Kirsebom og kulturkomiteens formann står som redaktør.
Program- og arrangementskomiteen består av 11 medlemmer og ledes av maskinsjef Olav Nilsen. Komiteen har hatt 10 ordinære møter i 2011. Komiteen har hatt et krevende arbeidsår. De har, foruten å tilrettelegge for spiseaftener og medlemsmøter, også skaffet foredragsholdere og arrangert lørdagskaffen. Ca 35 lørdager i 2011. Komiteen har også bistått ved andre arrangementer.
Alle komiteene gjør en formidabel jobb for foreningen og dens medlemmer.
Foreningens shantykor ledes av sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen. Koret hadde ved årets begynnelse 38 medlemmer og det samme antall ved årets slutt, 8 av disse er sjelden til stede av forskjellige årsaker. Det har vært nok et aktivt år for shantykoret med underholdning på foreningens spiseaftener. Likeledes underholdt de ved åpningen av ”Sjøstua” på Husvik. Shantykoret underholdt også, sammen med Husvik Foreldreorkester, ved en konsert i Presterød Ungdomsskoles aula. De har også underholdt ved et par middagsarrangementer i Wilhelmsensalen, nemlig for Røyken Rotary og Norwegian Oil Tradings. Alle steder til stor applaus fra tilhørerne.
Shantykorets opptreden under Bacalaofesten 23. juli 2011 ble naturlig nok avlyst pga. tragedien på Utøya og i Regjeringskvartalet dagen før.

Administrasjon.
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Foreningen har i tillegg engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap.
Foreningens årsregnskap for 2011 viser et samlet overskudd på kr. 104 208.-. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 122 162.-.
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.
Godtgjørelser.
Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3.000 til hver. Formannen er tildelt kr. 3.000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4.000 til vaktmester.
Bidrag og gaver.

Miljø.

Tønsberg Sjømannsforening har i 2011 mottatt bidrag fra:
Sjømannsfondet av 1918   kr. 3.000,-
Styret er ikke kjent med at foreningens virksomhet forurenser miljøet.

Tønsberg, den 15. februar 2012.         
Styret i Tønsberg Sjømannsforening.