Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening- stiftet 5. desember 1846- har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangsthistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgate 38 i Tønsberg. (Den gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar 2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registrert i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet
I 2013 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 7 spiseaftener, herav 2 med damer. Det har vært avholdt 7 medlemsmøter hvorav 6 med foredrag. Det har vært avholdt 13 styremøter i 2013.
Sjømannsforeningen hadde også i 2013 en representant som bekranset Svend Foynstatuen 17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransningen av krigsminnesmerket. Sjømannsforeningen hadde åpent hus 17. mai. Den årlige Bacalaofesten ble avholdt 13. juli.
29-30 august ble det arrangert en busstur til Gøteborg Sjøfartsmuseum med 34 av foreningens medlemmer.
I 2013 har Tønsberg Sjømannsforening sammen med Tønsberg Havnevesen tatt initiativ til å etablere Tønsberg Maritime Kulturforum, hvor Vikingskipet Saga Oseberg, D/S Kysten AS, Stiftelsen Berntine og Loggen Kystlag nå er fullverdige medlemmer. Formålet er å ivareta Tønsbergs maritime kulturhistorie, lage felles arrangementer for å trekke folk til byen.  Foreningen arbeider også med å få tilbake Sjøfartsmuseet til Tønsberg.

Utleie av Lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca. 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre
Lokaler i 2013. Samlede leieinntekter for 2013 er kr. 534.432
Tønsberg Sjøfartshistorisk Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforenings medlemmer. Foreningens kulturkomite forestår den daglige virksomheten. Inntekter ved publikumsbesøk og omvisninger  i 2013 var kr.65.100

Medlemstall- Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2014, 272 medlemmer, herav 52 ikke stemmeberettigede. 4 medlemmer har meldt seg ut av foreningen, 1 medlem er strøket. 7 medlemmer kastet anker i 2013. Foreningen fikk 12 nye medlemmer i 2013. Samlede medlemskontingenter i 2013 var kr. 120.500

Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2014,  9 æresmedlemmer og 66 honnørmedlemmer. På Generalforsamlingen 2013 ble Sjøkapteinene  Ole Brynjulvsen, Einar Sjuve og Driftssjef Sigmund Opthun utnevnt til Æresmedlemmer.
På spiseaften med damer i desember ble Sjøkaptein Gunnar Lien, sivilngeniør Tormod Pettersen, maskinist Tor Smith og maskinsjef Odd Jacobsen tildelt foreningens hederstegn.    
Styret vil foreslå at medlemskontingenten for 2014 holdes uforandret på kr. 500.-og at honnørmedlemmer betaler halv kontingent.

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling 21.februar 2013 bestått av:
Formann     Sjøkaptein    Kay O. Myhre
Viseformann     Sjøkaptein   Eilif H. Hundal
Styremedlem    Sjøkaptein    Bjørn Haave
Styremedlem    Sjøkaptein Tore Simonsen
Styremedlem    Flykaptein Odd Knutsen

Varamann    Kjøkkensjef Gunnar H. Andersen
Varamann    Statslos        Tore Severinsen
Varamann    Driftssjef      Sigmund Opthun

Revisor
Foreningens revisor har i 2013 vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS.

Administrasjonen
Forretningsfører    Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær    Hyresjef Gunnar Fadum / Sjøkaptein Svend E. Jensen
Sekretærene har gjennom året vekslet på sekretærjobben.

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2013 fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum med Sjøkaptein Svein W. Holbu som varamann.

Kommiteer- Shantykor
Tønsberg Sjømannsforening har 3 komiteer, Huskomiteen, Kulturkomiteen og Arrangementkomiteen samt et shantykor.

Huskomiteen 
Huskomiteen ledes av Ole Brynjulvsen og består av 4 personer som forestår alt vedlikehold av vår bygning Tollboden.
Tollbodens vaktmester er også medlem av huskomiteen. Vaktmesterordningen ble avviklet 1/1-2014, og vaktmestertjenesten fordeles nå på huskomiteens 4 medlemmer.
Hvert år vaskes, slipes og lakkes gulvene i Wilhelmsensalen, styrerom, Pelagosrom, trapp og ganger. All malingslitasje, reparasjoner av møbler etc. repareres fortløpende. Fast oppdrag er flagging på alle offentlige flaggdager.
Alle medlemmene av huskomiteen er pådrivere i bacalaofesten.

Huskomiteen har hatt 5 ordinære møter i 2013. Komiteen møtes hver mandag gjennom hele året for planlegging og utførelse av vedlikeholdsarbeider.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av siviling. Tormod Pettersen, og består av 8 personer. Komiteen har hatt 5 møter i 2013. Medlemmene forestår driften av Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter, som omfatter omvisninger, ansvarlig for foreningens bibliotek, Den Kulturelle Skolesekken, foreningens kulturaktiviteter og utvikling av museet.
Av større arbeider som nå er forestående er oppgradering av Tønsberg Sjøfartshistorisk Senter ved arkitekt Pål Sundhell, og produksjon av Pelagosfilm. Styret har bevilget opp til kr. 210.000 til arbeider som skal utføres i museet.

Arrangementkomiteen
Arrangementkommiteen ledes av Olav Nilsen og har 11 medlemmer. Komiteen er ansvarlig for all tilrigging før møter, foredragsholdere, menyer, arrangere lørdagskaffen i Pelagosrommet, innkjøp av kaker og drikke til baren. Bemanner baren og kassa og loddsalg ved utlodninger, og innkjøp av gevinster. Komiteen sto som arrangør av Gøteborgturen i august.
Komiteen hadde 10 møter i løpet av året.

Shantykoret
Shantykoret var ledet av sjøkaptein Finn- Aage Christoffersen fram til august, hvoretter  Erik Graue overtok ledelsen. Koret har 35 aktive medlemmer. Shantykoret har øvelser i forkant av hvert medlemsmøte, og underholder ved hver spiseaften. Koret har også i 2013 underholdt ved Træleborg Sykehjem for 32.gang.

Administrasjon 
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar, alle medlemmer av foreningen. Disse rapporterer til foreningens formann. Styret har i tillegg engasjert ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på kr. 64 288.  Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 128 858.
Styret mener at årsresultatet gir et riktig bilde av foreningens finansielle stilling og resultat og anser fortsatt drift av forening, maritimt senter og eiendom som forsvarlig.

Fond
1.Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
Fondets kapital er pr. 31/12 2013 på kr. 1 275 003 . Det er ikke gjort uttak  av fondet i 2013.
2.Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
Fondets kapital er pr. 31/12 2013 på kr. 1 220 586 . Det er ikke gjort uttak av fondet i 2013.

Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det alt vesentlige på dugnad, eller ved innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Etter vedtak i generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.

Formann er tildelt kr. 4000 til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- til vaktmester.

Bidrag og gaver
Tønsberg Sjømannsforening har i 2013 mottatt fra:
Grasrotandelen     kr. 25.000
Anders Jahres Humanitære Stiftelse   kr. 25.000
Jac Lyngaas Stiftelse     kr. 70.000
Norske Esso AS     kr. 20.000

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

      
Tønsberg 22. januar 2014
Styret i Tønsberg Sjømannsforening

Kay O. Myhre    Eilif H. Hundal    Odd Knutsen
Formann           Viseformann      Styremedlem

Tore Simonsen           Bjørn Haave 
Styremedlem             Styremedlem