Spiseaften 26.11.15 kl.1900 i Tollboden

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 69 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Driftssjef Sigmund Opthun, Flykaptein Odd Knutsen og Maskinsjef Arne Christophersen. Han ønsket også aftenens foredragsholder forfatter og statslos Arild Syvertsen, to gjester Eivind Johnsen, Gard Andersen samt Per Harald Henriksen som var tilstede første gang velkommen.
Foreningen hadde mottatt takkekort for mottatt blomsterhilsen fra Odd Knutsen i anledning hans 80 års dag. Det ble også opplyst at leiekontrakten for Tollboden var undertegnet for perioden 1.7.16 til 31.12.20. Beløpet fra foreningens tidligere medlem Arne Mathisens testamente kr.100.000 var  også mottatt.
Formannen opplyste at styret hadde blitt enige om å lage en film om foreningens historie i samarbeide med Erik Jacobsen og henstilte til medlemmene om å se om de har aktuelle saker hos seg hjemme. 

Et nytt medlem Per Harald Henriksen ble enstemmig innvotert i foreningen.

Formannen ga deretter ordet til foredragsholderen med emnet «Norske sjøfolk i krig og terror».  Han takket for anledningen til å komme og var imponert over foreningens museum. Under Gulf 
krigen mellom Iraq og Iran 1980 til 1988  hadde han vært kaptein på «Havfrost» et LPG skip. Skipet hadde ikke blitt angrepet ved anløp av Den arabiske Gulf  men han hadde nå skrevet bok om emnet. Før han begynte arbeidet med boken hadde det vært vanskelig å skaffe opplysninger fra de offentlige norsk myndigheter, men fikk tilslutt hjelp fra Sjøfartsdirektoratet.
Det ble vist kart over krigssonen og bilder av to LPG skip fra P.Meyers rederi «Havglimt» og «Igloo Espo» som ble angrepet og ble påført store skader av mindre hurtiggående iranske marinefartøyer og også et større marinefarøy. Mannskaper ble drept og mange fikk skuddskader og det sikreste sted ombord var skipets proviant rom.
Han fortalte også om skip som anløp Kharg Island var utsatt for angrep fra irakiske bombefly og nevnte blant annet Oslo skipene «Wind Eagle» og «Wind Enterprise». Det sistnevnte fikk meget store skader på overbygningen.
Til slutt nevnte han også det faktum at ved å opprettholde energi-flyten til vesten unngikk mann en katastrofe pga. oljemangel. Det var dessuten viktig at skipene seilte til gode frakter og inntekter til rederiene. Alle norske sjøfolk hadde imidlertid frihet til å velge om de ville bli med skipene for anløp innenfor krigssonen. Han fikk applaus for foredraget og formannen bad om medlemmenes meninger og det ble nevnt at «Barwil» hadde agentkontorer i AG under krigen som også tok hånd om skadde/dødsfall. Det ble også nevnt at havområdene i midtøsten fortsatt er farlige for skipstrafikken  med angrep av pirater særlig utenfor Somalia.

Som takk for foredraget ble foredragsholderen overrakt foreningens glass pokal med logo og 150 års jubileumsboken av formannen.

Kl.2000 tok serveringen til av aftenens meny «Lutefisk» med tilbehør og drikke og den var meget velsmakende. Formannen utbrakte under middagen en felles skål.

Etter middagen holdt Arne Johan Asmyhr talen for æresmedlemmene. Han tok utgangspunkt i foreningens æresmedlemmer fra 1846 til i dag  og nevnte spesielt to æresmedlemmer fra året 1900 H.A.Haraldsen og 1928 Skipsfører/Losoldemann A.Andersen. Han leste også opp en beretning
om en reise med seilskip fra Vest-Afrika til Europa med et feber-sykt mannskap hvor bare kapteinen og en matros overlevde.
Han avsluttet med å utbringe en skål for æresmedlemmene.                                                                    
Foredragsholderen overtok ordet og holdt en kort og velformulert «Takk for maten» tale. Han takket for omvisningen og guidingen i museet. Han uttrykte også at «Lutefisken» var fortreffelig og avsluttet med en god historie om et komplisert familieforhold.

Erik Graue fikk ordet og leste opp Erling Dittmann`s sang skrevet 2007 «En ode til «lutefisken» og fikk applaus.

Shanty koret som var 16 mann sang fire shanties med forsangere Finn-Aage Christoffersen, Arne Johan Asmyhr og Erik Graue og ble belønnet med applaus.

Formannen avsluttet med å opplyse om at lørdags-kaffen i «Pelagosrommet» vil fortsette til 12.12.15 og begynne igjen i januar. Julemøtet med ledsagere vil bli 10.12.15. Det vil bli servert en julemiddag og vi får besøk av Tunsberg Biskop Per Arne Dahl. Det vil også bli bli åresalg med gevinster.

Kl.2140 takket formannen for fremøtet og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær.             

Medlemsmøte 03.11.2015 i Tollboden

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 46 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også foredragsholder og forfatter Oddvar Schjølberg og trubadur Per Carolus Vatne som skal synge og spille gitar velkommen. Et medlem Gunnar Halvorstad var tilstede for første gang.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som etter omvisning i museet var imponert over foreningens museum. Han fortsatte med å fortelle om sin oppvekst i fødebyen Larvik. Han opplyste at han hadde utgitt sin første bok 2005  «Krigsseilere og tidsvitner». Det var utgitt 7 bøker hovedsakelig om krigsseilerne. Etter et oppdrag som reiseleder i 1992 for krigsseilere til Ohmha Beach i   Normandie ble han interessert i historien om de norske sjøfolks historie under verdenskrigen 1940 til 1945 både i innenriks og utenriksfart. Bare i tiden 1.9.1939 til 9.4.40 mistet 700 norske sjøfolk  
livet pga torpederinger.
Han fortalte om Birger Helge Kolstad som reiste ut 1938 som var ute hele krigen og ikke fikk utbetalt hyre etter forlis/torpedering. Kolstad opplevde en torpedering hvor den tyske u-båt kapteinen ga de overlevende to flasker med rom og de etter 14 dager i livbåt med 13 mann bare hadde fantasier om mat. En måke som ble fanget ble fortært uten tilberedning. Da han kom hjem etter krigen var hjemkomsten vond fra myndighetenes side og han emigrerte til Australia reiste senere hjem og arbeidet ved Norsk Hydro.
Han fortsatte med å fortelle om «Hjemmeflåten» hvor 1200 sjøfolk herav 60 kvinner mistet livet.
Hvalfangerne ble også nevnt og kokerier som ble oppbrakt av tyskerne. En del av hvalbåtene ble også ombygd til eskortefartøyer og hvalfangerne ble opplært som skyttere.
De norske myndigheter var når krigsseilere kom hjem etter krigen ikke særlig imøtekommende.
Han fortalte om sjømannen som kom hjem som søkte om hjelp på trygdekontoret og fikk avslag og om en som fikk besøk av kemneren pga. hans far skyldte kr.40 i skatt fra før krigen.

En som hadde vært mannskap på Jageren «Stord» under krigen hadde ved et arbeidsuhell mistet begge armer delvis pga at han fikk «nerver» søkte myndighetene om støtte til å skrive bok om sine opplevelser under krigen og fikk bare beskjed om at søknaden var avslått.
Han avsluttet foredraget med å fortelle litt om boken «Krigsseilernes barn». En bok som forteller om at krigsseilerne ikke fortalte om sine opplevelser under krigsårene til kone og barn.
Til slutt nevnte han også om den engelske stasminister Winston Churchill under krigen uttalte «Hadde det ikke vært for den norske handelsflåte og sjøfolk hadde vi bare kunnet kapitulere for Tyskland»
Under foredraget spilte og sang trubadur Per Carolus Vatne først en sang om en førstereisgutt. Han fortalte også litt om seg selv og en sang om far og sønn. Fortalte litt om hans far hadde seilt ute under krigen og truffet sin kone i New York etter å ha blitt torpedert. Han avsluttet med sangen «Stille hav».

Formannen takket begge for foredrag og sang og spill og de fikk applaus. Det ble også opplyst at begge hadde bøker og CDer til salgs.
Formannen overrakte tilslutt forfatter Oddvar Schjølberg og trubadur Per Carolus Vatne foreningens glass med logo og jubileumsboken.

Formann fortsatte med medlemsaker og leste opp to takkekort fra henholdsvis Sven Gjeruldsen og Sigmund Opthun. Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Per Harald Henriksen som ble lest opp. Det ble også opplyst at foreningens forhandlingsutvalg hadde i dag møte med leier av lokalene
i Tollboden for perioden fra 1.7.2016 til 31.12.2020. Etter mindre justeringer vil kontakten bli underskrevet.
Moss Sjømannsforening var blitt invitert til å delta på en spiseaften 2016. Foreningen hadde også blitt invitert til Larvik Sjømannsforening og det vil bli opplyst senere om dette.

Inge Thorstensen opplyste at Lillesand Sjømannsforening sammen med medlemmer fra Grimstad vil få omvisning i
museet fredag 6.11.15. Det ble også opplyst at en representant fra Lillesand Sjømannsforening vil komme til foreningen i begynnelsen av 2016 for å gi en orientering om registrering av krigsseilere.
Formannen informerte også om at enkelte medlemmer ikke måtte bli overrasket om de fikk besøk av leder av valgkomiteen Jon Brun for verving av medlemmer til styret og komiteer.

Kl.2020 var møtet slutt og formannen opplyste at kaffe og wienerbrød var klar for servering i «Pelagos» rommet og ønsket alle vel hjem.

Før møtet kl.1800 var Shanty-koret med 14 medlemmer samlet og sang flere shanties. Koret ønsker
nye medlemmer velkommen til å delta.

Svend Erik Jensen Sekretær.     

Spiseaften 22.10.2015 Kl. 1900 i Tollboden
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 67 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Kay O.Myhre, Sjøkaptein
Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun.
Han ønsket også tre nye medlemmer som var tilstede for første gang Rune Frank Andersen, Ulf Gramer og John-Erik Kjettorp velkommen.

To nye medlemmer ble samlet og enstemmig votert inn som medlemmer Kai Haagensen og Gunnar Halvorstad.

Formannen ga deretter ordet til kveldens kåsør Finn-Aage Christoffersen og kåseriet «Litt om  rederiet Wilhelmsen fra start og litt oppover». Han fortalte om at Wilhelmsen familien stammer fra Wilhelm Zachariassen Holst ca.1732-1807 og som arbeidet på Vallø saltverk. Saltverket hadde store bygninger for produksjon av havsalt som blant annet besto av to graderhus ca.600 meter lange og 10 meter høye/brede. Saltet var imidlertid av dårlig kvalitet for salting av fisk men brukbar til husdyr og smørsalting. Saltverket hadde fire forskjellige eiere og var i drift ca.120 år og produserte ca.8900 tonn i gjennomsnitt per år. Saltproduksjonen var slutt 1861.

Han fortsatte med å fortelle om familiene etter Zachariassen Holst. Hans sønn Johan Christian Hanche Wilhelmsen (1783-1845) var gårdbruker på Adamsrød i Slagen og var far til garvemester i Tønsberg, senere kjøpmann og skipreder Abraham Wilhelm Wilhelmsen som igjen var far til Morten Wilhelm Wilhelmsen.
Wilhelm Zachariassen Holst var oldefar til firmaets grunnlegger Morten Wilhelm Wilhelmsen (1839-1910).

Etter at den engelske loven  «Navigasjonsakten» ble opphevet i 1849 blomstret norsk skipsfart og Morten Wilhelm Wilhelmsen grunnla selskapet «Wilh.Wilhelmsen» 1861 og begynte med skipsmegling og skipshandel i Kochegården ,Tønsberg. Det var i hovedsak skipsmegling for Østersjøområdet. I 1965 kjøpte selskapet sitt første skip barken «Mathilde». Etterhvert ble flere skip kjøpt inn og på midten av 1870 tallet var rederiet Tønsbergs største rederi. Sønnen Halfdan Wilhelmsen (1864-1923) fikk sin opplæring innenfor «Shipping» i utlandet og 1886 begynte han i rederiet. Han var imidlertid overbevist at fremtiden lå i dampskip. Derfor og med økonomisk støtte av en annen Tønsberg reder Gustav Conrad Hansen ble D/S «Talabot» innkjøpt. Innkjøpet var vellykket og i 1889 ble 4 nye dampskip kjøpt inn og forbokstaven «T» har siden blitt benyttet på rederiets skip.
Ved inngangen av 1900-tallet hadde rederiet 22 dampskip og 1902 ble det siste seilskip solgt.
1910 var det Norges største rederi. 1913 ble rederiets første tankskip « San Joaquin» 10.360 tonn DW innkjøpt og ved slutten av første verdenskrig hadde rederiet 10 tankskip og Scandinavias største tankrederi.

På 1800 tallet drev rederiet hovedsakelig med trampfart og langsiktige fraktavtaler. Rederiet viste etterhvert interesse for linjefart og 1910 inngikk rederiet sammen med andre Skandinaviske rederier avtaler om linjefart til mange steder i verden.

I 1902 flyttet rederiet sitt hovedkontor til Ørsnes i Nøtterøy Kommune og i 1916 ble det flyttet til Kristiania. Skipene forble registrert i Tønsberg. Det ble fortalt om at det ved Ørsnes kontoret var 18 ansatte og om de enkeltes arbeidsoppgaver og nevnte at det å få posten hentet fra Vestfold togetfør rederen skulle forlate kontoret var krevende når det var forsinkelse. Han nevnte også at Thorvald Berg som senere ble skipsreder var ansatt på kontoret.

Det ble også fortalt om «Gunnarsbø». Her bygget Skipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen en stor herskapelig villa som sto ferdig 1878 og overdratt til Tønsberg Kommune 1938. Ragnhild og Halfdan Wilhelmsen oppførte også i 1926 et bygg ved sykehuset og ga det som gave til bruk som elevhjem og utdanning av sykepleiere i Tønsberg.
Kåseriet var slutt kl.2005 etter det var fortalt om rederiets historie frem til ca.1920. Rederiet driver idag et verdensomspennende selskap med kontorer over hele verden og en stor flåte av spesial skip for sjøtransport.
Han fikk applaus for det interessante kåseri og formannen takket for kåseriet og  Finn-Aage Christoffersen ble overrakt en flaske vin.

Etter en kort pause ble aftenens meny « Skipskost» servert med valgfri drikke. Etter middagen holdt Finn-Aage Christoffersen «Takk for maten talen». Talen var kort og han nevnte at det hadde vært mange middager med skipkost under sitt medlemskap siden 1974. Han avsluttet med en god historie
fortalt under en middag med japanere på «Grand Hotell» i Oslo.
Etter middagen ble kaffen servert og Gunnar Auve ble bedt om å holde talen for «De seilende».Han tok for seg at det hadde skjedd store endringer i norsk skipsfart fra tiden etter 2de verdenskrig og til idag. Lønnsforhold hadde blant annet forårsaket at andel norske sjøfolk på skipene hadde blitt
redusert. Med ca.100 forsyningsskip i opplag på Vestlandet gjorde ikke situasjonen bedre. Det var
derfor prisverdig at norsk ungdom var villig til å satse på maritim utdannelse. Formannen takket og Auve fikk applaus for talen.

Formannen bad deretter leder av shanty koret  Erik Graue samle korets medlemmer for å synge.
Det var 14 mann tilstede. I anledning at formannen fylte 70 år  idag sang koret først «Fødselsdagsangen». Viseformann Odd Knutsen overrakte deretter formannen en blomsterbukett og gratulerte ham med dagen. Formannen takket for oppmerksomheten.
Koret sang deretter fire shanties først «Old Swansea Town, once more» med forsanger Finn-Aage
Christoffersen deretter «Clear the track, let the Buligine run» forsanger Arne Johan Asmyhr, deretter «Kan du danse Polka» og tilslutt «A-Roving» med forsanger Erik Graue. Koret fikk applaus.

Formannen bad huskomiteen og andre medlemmer som hadde deltatt i arbeidet med installere nytt avløp fra kafeen til fettutskiller tanken etter pålegg fra Tønsberg Kommune. Arbeidet var meget omfattende og vanskelig og hadde blitt utført med minimalt hjelp av andre. De som hadde deltatt var Sigmund Opthun, Ole M.Brynjulfsen, Tor Smith, Ole Jacob Olsen, Arnulf B.Olsen Oddvar Mangård Olsen og Per Torstein Høgset som ikke var tilstede. Alle ble overrakt en flaske vin og takket for arbeidet som hadde spart foreningen for betydelig beløp.

Formannen informerte at neste møte var medlemsmøte 3.11.15 med foredrag av Oddvar Schjølberg som har skrevet flere bøker om krigsseilere.
Leder i Shantykoret informerte også at koret ville øve fra kl.1800 samme aften og at nye medlemmer var velkommen.

Formannen fortalte en god historie og takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2200.

Svend Erik Jensen Sekretær.

Medlemsmøte 6.10.2015 kl.1900 i Tollboden.
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 37 medlemmer velkommen med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole B Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun og ønsket også foredragsholderen for møtet Forfatter Margaret Skjelbred hjertelig velkommen.
Foredragsholderen tok over og begynte med å fortelle om litt om sitt liv og forfatterskap. Hun fortalte litt om bøkene og diktene hun har skrevet og som hun solgte. Inntekter fra salg av bøker og dikt ble idag hovedsakelig gitt videre til organisasjoner som driver med veldedighetsarbeide.
Foredragsholderen fortsatte med å fortelle om hvorledes det var å vokse opp i et sterkt religiøst hjem i Andebu. Jeg ble født i Stokke i 1949 siden bosatt i Andebu og utdannet seg etter endt skolegang til psykiatrisk sykepleier og arbeidet nesten 20 år ved Vestfold Sentralsykehus.
Hun fortalte også om boken «Andrea D» utgitt 2006 som handlet om en jødisk pike på flukt under den 2re verdenskrig fra Polen til Litauen. En japansk konsul der reddet 8-10.000 jøder ved å utstede visum til Curacao. Flukten fortsatte til Vladivostok, Kobe og sluttet i Shanghai.
Hun fortalte om boken skrevet om sin demente mor «Mors bok». Det ble også vist til at illustrasjoner i bøkene hadde blitt utført av flere blant annet Odd Børresen.
Det ble også lest vers fra en bok med Vestfold dialekt. Det ble også nevnt om velstanden i Vestfold grunnet hvalfangsten og ungdom som kom hjem med scootere og motorsykler, utedoen hvor det var plassert leselige ting så som ukeblader og aviser. Hun fortalte også om diktboken «Ved Jacobs Løe». Sin ungdomstid med minner om kjærlighet, det første kyss og sorg. Foredraget ble avsluttet med et dikt om en sang skrevet av henne og takket for anledningen til å komme til foreningen. Foredragsholderen fikk fortjent applaus for det interessante foredrag og besvarte spørsmål fra medlemmene.
Formannen overrakte tilslutt foredragsholderen foreningens jubileeumsbok og takket for foredraget.
Han fortsatte møtet med å lese opp mottatte takkekort fra familiene til medlemmene som hadde kastet anker Ingvald Vågsholm og Tore Gunleik Johansen.
Tre nye medlemmer ble samlet votert inn som medlemmer Dag Haraldsen, Ulf Gramer og Kåre Rambo. Det ble lest opp to nye søknader om medlemskap fra Kai Haagensen og Gunnar Halvorstad.
Sigmund Opthun ble gitt ordet om årsaken til gravingen ute og inne i Tollboden. Da bygningen ble renovert ved overtakelsen av Tollboden var det bare kjøkkenet i 2nd etasje som ble tilkoplet fetttslam tanken. Endringen for drift av kafeen i 1ste har imidlertid ført til klage fra Tønsberg
Kommune om at avløpet fra kafeen ble tilknyttet til fettslam tanken. Arbeidet vil bli avsluttet innen kort tid. Formannen takket huskomitens medlemmer for det omfattende arbidet  og bad Sigmund Opthun om å overgi takken videre til medlemmene.
Formannen sammen med formann i arrangementkomiteen Olav Nilsen hadde bestemt for å endre det vanlige rutinen med et maritimt foredrag til kveldens foredrag og håpet at det var hyggelig.
En av foreningens medlemmer nevnte også at han sammen med en annen forening hadde hatt omvisning i museet og Tollboden. Foreningen hadde vært veldig imponert over omvisning og av lokalene.
Tormod Pettersen hadde som vakt i museet hatt besøk av en gruppe fra «The Salvesen Ex Whalers
Club» i Edinburgh Scotland. Formannen for klubben George R.Cummings fortalte at det var han som hadde malt maleriet av «Southern Venturer» som finnes i museet og selvom det antakelig var siste gang at klubben ville besøke Norge kunne museet vente besøk av ham også neste sommer.
George R.Cummings er også kjent som marinemaler og besøket er også omtalt på forenings hjemmesider.
Kay O.Myhre informerte om TMKs møte 21.10.15 kl.1400 i Tollboden  som vil bli en fortsettelse av møtet med kulturministeren om søknaden for et nytt sjøfartsmuseum i Tønsberg.
Medlemmer av foreningen ville være velkommen til møtet.
Formannen opplyste om spiseaftenen 22.10.15 med foredrag av Finn-Aage Christoffersen.
Tilslutt takket han for fremmøtet og sa at kaffe og wienerstang var klar for servering i Pelagosrommet.
Før møtet kl.1800 øvet Shantykoret  på fire shantyer som vil bli fremført på spiseaftenen.
Møtet slutt kl.2025
Svend Erik Jensen Sekretær.

Spiseaften 24.09.2015 i Tollboden
Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Odd Knutsen 48 medlemmer velkommen til høstens første spiseaften med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Age Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Driftsjef Sigmund Opthun samt tre gjester Ferdinand Juel, Tor
Johannesen og Knut Olson. Han ønsket også aftenens foredragholdere Trygve Eklund og Jan Erik Solheim velkommen. To medlemmer var tilstede på spiseaftenen for første gang.
Viseformannen bad alle reise seg og det ble lest minneord for to medlemmer som hadde kastet anker henholdsvis Tor Gunleik Johansen og Ingvald Vågsholm. Det ble avsluttet med 8 glass på skipsklokken og ett minutt stillhet.
Han opplyste det var mottatt tre nye søknader om medlemskap og de ble lest opp. Han foreslo også at seks søknader om medlemskap ble votert inn samlet. Etter votering ble Terje Rindal, Freddy Røising, John-Erik Kjettorp, Henning Andreassen, TrondWilhem Presterud og Jon Waggestad enstemmig votert inn som nye medlemmer.
Viseformannen bad deretter Trygve Eklund ta ordet om emnet «Hvordan jeg ble klimarealist «
Han fortalte litt om sin oppvekst i Tønsberg og ble utdannet ved Blinderen. Han hadde arbeidet som forsker på mat og miljø. Det ble også vist til et møte om klimaet vårt i Tønsberg 14.12.14. Grunnen til dannelsen av «Klimarealistene» var at mange av påstandene om vårt klima med økende luft temperatur, smelting av havis/breer, økt vannstand med oversvømmelser etc viste seg å være diskutable. I arbeidet ble han etterhvert overbevist om at påstandene om at CO2 utslippene ødela for miljøet ikke var korrekte men hadde sin naturlige forklaringer med klimavariasjoner. Han avsluttet med å gi ordet til Jan Erik Solheim med foredraget «Naturlige klimavariasjoner. – Kan vi få en ny istid ??»Han opplyste at han hadde arbeidet som forsker i Tromsø og han hadde vært med på
opprettelse av flere foreninger i Norge av «Klimarealistene».
Han viste til forskning av blant annet Tycho Brage ( f.Tyge Ottesen Brahe) og Albert Einstein at den globale oppvarmingen pr.100 år bare hadde vært 0,15 grader og at det skyldtes CO2 var svaret nei.
I den forbindelse viste han diagrammer over middelmålinger i perioden 1768 til 2012. Han forklarte også at jorden vår har en syklus på temperatur forskjeller på 20/60/90 år. Han tok også opp spørsmålet om hvorfor stiger havet og forklarte det med at vi har kortere vintre og lenger somrer og at årsaken til det er at jorda  i perioder var nærmere sola. Jordens temperatur synker og stiger og hva skjer. Solas avstand til jorda blir større og vi kan gå mot en kaldere periode år 2042 + 11 år. Periodisk skifte av vind har også innflytelse. Sola styrer derfor også iskanten i Artisk og derfor er det ventet at iskanten øker med et kaldere klima slik som det har skjedd tidligere.
Han informerte også om at det i neste måned ville bli avholdt en konferanse av flere lands representanter med samme syn på klimaet og miljø som «Klimarealistene. Det vil bli utarbeidet et memorandum fra konferansen som vil bli presentert på FN`s klimatoppmøte i Paris i desember 2015.
Kl.2035 avsluttet fordragsholderen foredraget og begge Trygve Ekholm og Jan Erik Solheim ble takket for det interessante og aktuelle foredrag om vårt klima og ble overrakt foreningens jubileumsbok av viseformannen. Spørsmål fra medlemmene til foredragsholderne ble utsatt til senere. 
Viseformannen opplyste også at menyen var endret til hvalbiff som vil bli servert en gang og av
drikke kunne det velges mellom vin /øl og en akevitt.
Serveringen tok til og under middagen utbrakte visformannen en skål for serveringen og maten.                                                                -2-
Etter middagen ble det servert kaffe og  takk for maten talen ble holdt av Jan Erik Solheim.                                                                
Han holdt en kort men interessant tale hvor han blant annet nevnte om  opphold ved Vestfjorden i Lofoten i desember var store mengder av hvaler som jaktet på de store stimer med sild som finnes på ca.300 meters dyp på den årstid.
Etter talen ble shanty-koret med forsanger  Arne Johan Asmyhr bedt om å synge to sanger. Først sang koret «Leave her Johnny.Leave her» og avsluttet med «Blow the man down» med forsanger Finn Aage Christoffersen. Koret fikk applaus og Christoffersen uttrykte igjen ønsket om at flere av foreningens medlemmer vil melde seg til øvelser med koret.
Viseformannen spurte medlemmene om de hadde spørsmål vedrørende foredragene og Jan Erik Solheim besvarte disse.
Visformannen avsluttet spiseaftenen med å opplyse om neste medlemsmøte 6.10.15, gravingen som foregår utenfor inngangen til Tollboden, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Spiseaftenen var slutt kl.2215.
Svend Erik Jensen Sekretær.

Spiseaften 23.04.2015 i Tollboden.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Tore Simonsen 76 medlemmer og   ledsagere hjertelig velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.  Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen,Maskinsjef Arne Christophersen, Driftsjef Sigmund Opthun og Sjøkaptein Einar Sjuve samt Jon Erik «Joppa» Lunde
som skal underholde med sang, musikk og vitser.
Han ønsket også velkommen et medlem som var til stede første gang Bjørn Willy Drangevåg.

Formannen tok opp enkelte medlemsaker da neste medlemsmøte er 01.09.15. To nye søknader ble behandlet Inga Maria Renate Bartsch Karlsen og Leif Harald Brevik og votert inn som medlemmer. Karlsen er foreningens første kvinnelige medlem med tittel som sjøkaptein.
Det ble også opplyst at styret hadde besluttet å kjøpe inn 50 caps av god kvalitet med foreningens nye logo til en kostnad av ca. kr.50.
Formannen ønsket også at det ble fremstilt en film på ca.30 min. om foreningen og bad medlemmer om bilder/film som de hadde. Det ville bli søkt om økonomisk bistand og hjelp fra Erik Jacobsen
til filmen.
Formann i arrangementskomiteen Olav Nilsen hadde sendt ut detaljene for fellesturen for medlemmene 07.09.15 til Kiel med frist for påmelding 20.06.15 og ventet på påmeldinger.
Det er fortsatt behov for vakter til museet særlig i perioden juni/juli. Interesserte medlemmer kan henvende seg til Jon Arnfinn Byberg e-mail joarnfi@online.no, tlf. 33327072 Mobil 90143076.

Formannen introduserte «Joppa» til underholdningen. Han takket for anledningen til å underholde. Det ble fortalt vitser, sang og spill på gitar og inviterte til allsang. Det begynte med sangen «Det går bedre og bedre dag for dag». Det fortsatte med viser og sanger av kjente norske visesangere som Øystein Sunde/Erik Bye/Einar Rose. En sang diktet av foreningens medlem Arne Kjell Johansen som var tilstede ble fremført og Johansen fikk også applaus. Han fremførte også viser av den svenske viseforfatteren Evert Taube og avsluttet med «Skomværvalsen» og en trøndervits. Han fikk applaus for fremføringen og formannen takket Jon Erik Lunde med å overrekke foreningens 150 års jubileumsbok til ham.

Serveringen av aftenens meny «Sennep-marinert svinekam begynte kl.2010.

Etter hovedmenyen holdt Inge Thorstensen den tradisjonelle tale «For damene». Den hadde mange gode poenger og var
morsom. Han avsluttet med å utbringe en «Skål» for damene og de mannlige deltagere reiste seg.

Det ble servert is med jordbær til dessert og det ble fortalt noen gode historier og vitser av Formannen, Sigmund Optun og Einar Sjuve før kaffe ble servert og salget av åre fortsatte.

Takk for maten ble holdt av Laila Gurijordet som ble avsluttet med en stor takk for god mat og service.

Formannen opplyste at ordens-komiteen og styret hadde vedtatt at gi en påskjønnelse til tre av foreningens medlemmer. Tore Gunleik Johansen ble overrakt foreningens tinnfat med logo for sitt arbeide med å digitalisere foreningens protokoller fra 1846 til i dag og Svend Erik Jensen fikk overrakt foreningens tinnfat med logo for sitt arbeide som sekretær.
Dessuten ble Eivind Normann Riksen overrakt en flaske vin for sitt arbeide for foreningen. Formannen hilste også fra Kay O.Myhre som var forhindret i å delta på spiseaftenen.

Formannen bad deretter leder av shanty-koret Erik Graue samle medlemmene for aftenen 10 mann. Shanty-koret fremførte fire chanties. Først «Old Swansea Town Once More» med forsanger Finn-Aage Christoffersen, deretter «Lowlands» med forsanger Erik Graue, deretter «Stormy Along, John med forsanger Christoffersen og tilslutt «Rolling Home med forsanger Graue.
Koret fikk applaus for fremførelsene.

Trekkingen fra aftenens åresalg ble foretatt med mange flotte gevinster.

Formannen takket arrangementskomiteen ved Olav Nilsen og medhjelpere for deres innsats for å arrangere en vellykket spiseaften.

Han ga også opplysninger om arrangementet på Tollboden 17.05.15 som vil være åpen fra kl.1000 til kl.1300. Siste lørdagskaffe før sommeren i Pelagosrommet vil bli 9.05.15.

Tilslutt takket formannen alle for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Kl 2215 ble spiseaftenen avsluttet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.

Medlemsmøte 14.04.2015 i Tollboden

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Tore Simonsen 34 medlemmer velkommen og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen,Maskinsjef Arne Christophersen og Driftsjef Sigmund Opthun samt foredragsholder Sjøkaptein Eivind Normann Riksen med emnet «Olje & Gass – fakta og tilfeldigheter».

Ordet ble gitt til foredragsholderen som innledningsvis fortalte om funnet av olje i Pennsylvania,U.S.A. 1859 og nevnte også at det etterhvert ble gjort funn i Trinidad, Venezuela, Texas, California.
I Canada med store forekomster av oljesand blir det hevdet at utvinningen forurenser men han sa at
sanden blir renset og beplantet etter utvinningen.
Utvinningen av olje foregår idag på verdensbasis og nevnte at selv på «Fridtjof Nansen Field» på Terminal Island, San Pedro. (velkjent sted for sjømanns-idretten) drives det olje utvinning.
Oljeutvinning i 1859 i begynnelsen ble gjort ved at en banket en påle ned i jordoverflaten og fikk en form for «Blowout». Oljen ble hovedsakelig brukt som lampeolje og oppvarming. Som måleenhet har det blitt brukt barrel og gallon.
I begynnelsen ble oljen transportert i fat og i USA var John D.Rockefeller med selskapet Standard Oil  (SO) – senere Esso og Exxon en stor transportør. Skipning av fat var vanskelig og utsatt for lekkasje. Derfor bygget Sjøkaptein Even Tollefsen fra Tønsberg  seilskipet «Lindesnes» i 1877 utstyrt med tanker og pumper for lossing. Han var medlem av Tønsberg Sjømannsforening og idag står det en byste av ham på Teie. Den første norske importør av parafin til Norge var Fredrik Sundt som eide det som idag er statsminister bolig med et skilt med navnet «Villa Parafina».
Grunnleggeren til «Shell» Marcus Samuel hadde ved sine reiser til østen og Indonesia  og handel med skjell sett muligheten for oljeutvinning der og bygget det første tankskip «Murex» for transportav olje gjennom Suez-kanalen og «The Royal Dutch Shell Group» var i samarbeide med de Nederlandske/Indonesiske myndigheter til 1958.
Arbeid med oljeutvinning i Norge begynte for ca.50 år siden. Det hadde også blitt arbeidet med delelinjer med blant annet Danmark og England om fordelingen av områdene til havs. Senere har flere funn blitt gjort på eller nær delelinjen. Derfor var delelinjer viktig.

Norge åpnet opp for boring i første omgang på sin sokkel til 62 grader nord. Siden ble det åpnet opp for 62 grader og inn i Barentshavet. Det eneste område som det ikke er åpnet opp for er utenfor Lofoten.
Norges første funn av olje var på Ekofisk feltet av Phillips med boreriggen «Ocean Viking» høsten 1969. Senere er mange andre felt funnet og det første store gassfunn var «Frigg» feltet.

Norske rederier ble interessert i bygging av rigger. Det var ingen erfaring ved norske verksteder. Totalt ble det bygget 29 Aker H3 rigger ved verksteder i Norge, Japan,Singapore og Canada. Totalt ble det bygget ca.100 rigger for norske selskaper. Norsk Boreriggeier forening ble stiftet i 1972 og 10 år senere innlemmet i Norges Rederiforbund. Utdanning av personell var det viktigste i oppstartfasen.

Det er kostbart å lære, derfor var ulykken med Alexander Kielland med tap av mange menneskeliv og «Blowout» på Ekofisk hvor firmaet til Red Adair fikk stengt oljebrønnen en påminnelse om det er risikofylt å drive oljeboring. Grunnen til Ekofisk-bowouten var en feilmontert ventil.

I dag er det mange store gassrørledninger fra Norge til Tyskland/England/ Nederland og Frankrike for eksport av gass. «Ormen Lange» kan levere 25% av Storbritanias behov. Det eksporteres også gass med skip fra Hammerfest til USA. Foredragsholderen mente derfor at det var et politisk problem at det ikke ble bygget gassledninger til Norge. 
Norge eier idag mye i utlandet ved Oljefondet eller det som nå kalles Pensjonsfondet. Idag er det sterkt reduserte inntekter pga av fallende olje/gasspriser blant annet pga at USA har et overskudd av olje. USA har det som kalles skifer revolusjonen oljeutvinning fra skifer for oljen ligger i soner.

Foredragsholderen avsluttet med å svare på spørsmål fra medlemmene og foredraget sluttet kl.2005 med fortjent applaus.
Formannen takket foredragsholderen for det meget interessante foredrag.

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap som ble lest opp og hengt opp på tavlen.

Styret har hatt et møte med leietaker 9.4.15 sammen med Advokat Rune Frank Andersen fra Advokatfirmaet Lie & Co. Odd Knutsen sa at kontrakten med leietaker utløper 30.06.16, og det ble fra leietakers side vist stor interesse for å forlenge kontrakten for 5 år med en ytterligere opsjon på 5 år. Kontrakten er idag bare indeksregulert, men det arbeides med å få inn en markedsregulering av leien. Formannen hadde ellers fått god omtale av foreningens lokaler.

Formannen spurte om noen av medlemmene hadde forslag til navn som kan tildeles krigsmedaljen for deltakelse i krigen 1940 til 1945. Et av våre medlemmer vil bli nominert.

Skipsmegler Inge Thorstensen orienterte om Lillesand Sjømannsforenings forslag til samarbeide om å registrere krigsseilere. Styret behandlet saken på styremøtet 8.04.15 og det ble bestemt å legge det frem for medlemmene. Ingen av medlemmene hadde innsigelser og derfor vil Lillesand Sjømannsforening bli meddelt at foreningen ikke ønsker å delta.

Formannen ga ordet til Ole M.Brynjulfsen formann i bacalao-komiteen og han opplyste at liste for bestilling av tørrfisk var satt opp på tavlen med frist for bestilling 1.7.15. Medlemmer for deltakelse til i bacalao arrangementet var iorden.              
Formannen bad formannen i arrangementkomiteen sende ut programmet for fellestur til Kiel medio september uten overnatting i Kiel til medlemmene.

Han opplyste også at Museumarkitekt Pål Thomas Sundhell hadde kommet med forslag til mindre endringer i museet. Utgiftene vil bli holdt innenfor budsjettet for 2015 og arbeidet vil bli utført av Sverres Snekkerservice og ikke kreve innsats fra hus og kulturkomiteen.

Det ble også informert om at TMK vil avholde møte i Wilhelmsensalen 22.04.15 kl.1900  hvor det blir arbeidet med å få lagt et nytt sjøfartsmuseum til Tønsberg. Medlemmer er velkommen til møtet.

Den kulturelle skolesekken er begynt og har 2 klasser pr.dag kl.1000 og kl.1200.

Spiseaften 23.04.15 er menyen «Sennepmarinert svinenakke.

Formannen i arrangementkomiteen opplyste at sesongens siste lørdagskaffe vil bli 9.5.15.

Kl.2035 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem. Etter møtet ble det servert kaffe og wienerstang i «Pelagosrommet».

Shantykoret kom som alltid sammen kl.1800 før det ordinære medlemsmøteet for å hygge seg med Shantysang og det kameratslige samværet og  kunne bekrefte at 12 mann var tilstede.

Svend Erik Jensen, Sekretær

Spiseaften 26.03.2015 kl. 1900 i Tollboden
48 medlemmer ble ønsket velkommen og etter noen enkle foreningssaker ble ordet gitt til kveldens foredragsholder som denne gangen var Bjørn V Strandli. Hans foredrag het «Nasjonalparken og bosettingen på øyene».
Vi fikk en grundig og interessant innføring i hvordan nasjonalparken ble en realitet, hvordan den drives i dag og hvordan framtidsutsiktene ser ut.
Den offisielle åpningen av Færder Nasjonalpark fant sted 31.august 2013, mens åpningen av parkens administrasjonssenter finner sted på Verdens Ende den 27.juni 2015 og vil bli foretatt av HKH Dronning Sonja.
Bjørn fortalte om geologi, antropologi, biologi, men ikke minst om botanikk. Han fortalte om alle rødlisteartene og presiserte viktigheten av at alle brukerne av nasjonalparken forholder seg til gjeldende regler og instrukser. Vi fikk se mange flotte bilder fra spennende områder.
Han berømmet frivilligheten og dugnadsinnsatsen i forbindelse med å holde bebyggelse og landskap i hevd.
Bjørn fikk stor applaus for et meget lærerikt og interessant foredrag.
Etter foredraget fikk vi servert nydelig fiskesuppe og kokt torsk. Nok en gang, tusen takk til Nina og John Helge for velsmakende mat og effektiv servering.
Arne Christophersen takket for maten, akkompagnert av gode historier.
Vårt dyktige Shantykor avsluttet en meget hyggelig kveld med fire shanties.

Ref.
Tore Simonsen

Medlemsmøte 10.03.2015 kl. 1900 i Tollboden

Kl.1900  med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Tore Simonsen 31 medlemmer velkommen til møtet med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen og Maskinsjef Arne Christophersen. Han ønsket også foredragsholderen Arne Osmundsvaag velkommen og takket ham for at han på kort varsel kunne holde foredraget «Fra sivbåtseilas med «Abora» til elektriske Ferger».

Formannen ga ordet til foredragsholderen som takket for invitasjonen. Han fortalte om «Abora II» en sivbåt som ble bygget 2002 i anledningen åpningen av biblioteket i Alexandria, Egypt bygget etter tegninger av det norske arkitekt firmaet Snøhetta. Sivbåten foretok også en seilas fra Alexandria via Beirut og Cyprus. Prøveseilasen var vellykket bortsett fra at seilet og mast måtte
fornyes. Han fortalte også om andre sivbåter «Abora III» i 2007 og «Abora IV» 2012 som med start fra New York hadde krysset Atlanterhavet og seilt til Azorene og Spania.
Det ble også fortalt om teorien hvorledes bygningen av pyramidene/gravkammerne ble bygget.

Han fortsatte å fortelle om at selv om det ble bygget bro/forbindelse mellom Vestfold og Østfold så var det et behov for båt forbindelse i tilfelle broen ble stengt og henviste til Danmark som hadde fergeforbindelse hvor det også var bygget broer.
Behov for hurtige båter med slanke skrog til en slik forbindelse ville derfor være nødvendig for kryssing av Oslofjorden. Han viste også forslagene fra studenter på HIVE for slike båter.

Han fortalte også om konstruksjonen av båter med slanke skrog og høy fart bygget i aluminium fra Hobart, Tasmania, (Catemaraner/Incats) Siste båt kan gjøre opptil 58 knop. Dessuten har den type  båter rekorden for kryssing av Atlanten fra New York til Europa.

Under foredraget ble det vist bilder/film og foredragsholderen avsluttet med å ønske at kaianlegg i havnene ikke bare ble bebygget med boligblokker, men også kunne brukes til båttrafikk.
Han besvarte også enkelte spørsmål fra medlemmene før formannen overrakte foredragsholderen foreningens drammeglass med logo og 150 års jubileumsboken og takket for foredraget.

Tre nye søknader om medlemskap lest opp 26.02.15 ble etter spørsmål fra formannen samlet tatt  opp for votering. Alle tre Rune Frank Andersen, Olaf Mathiassen og Rolf Roar Halvorsen ble votert inn som nye medlemmer.
Formannen leste opp tre nye søknader for behandling.

Formannen informerte medlemmene at det nye styret hadde holdt sitt først møte 04.03.15 og det viktigste arbeide var en ny kontrakt med Gimle Selskapslokaler & Catering A/S avd. Tollboden. Nåværende kontrakt utløper 30.06.2016 og det er en opsjon for forlengelse som må erklæres senest 30.06.15.

Medlemsavgift giroer og nye medlemskort var klare, men det ble opplyst at spiseaften 30.04.15 på kortet er feil datoen er 23.04.15.

Det ble også informert om at felles tur for medlemmene ikke var bestemt etter spørsmål fra Olav Nilsen.

Kulturkomiteens brosjyre vil bli distribuert til medlemmene via e-mail og Facebook.

Foreningen hadde mottatt en skipsmodell fra Severin Dahl og enkelte hvalfangst gjenstander fra Sandefjord. Museumarkitekt Pål Thomas Sundhell vil hjelpe med plasseringen.  
Med start 08.04.15 vil foreningen få ca.500 elever fra Tønsberg Kommune i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Det var foreløpig ingen avtale med Nøtterøy Kommune.

Huskomiteen hadde begynt arbeidet med forberedelser til sliping og lakking av gulv i Wilhelmsen-salen 23/24.03.15. Flaggstangen foran Tollboden vil også bli vasket eventuelt malt.

Det var mottatt takkebrev fra Frelserarmen og Kirkens Bymisjon for pengegavene til jul.

Formannen henstilte også til foreningens medlemmer om å gi grasrot andelen til foreningen når de spilte Lotto/Tipping etc.

Styret hadde også bestemt seg for å sende korte referater fra foreningens spiseaftener/medlemsmøter og generalforsamling for å bli tatt inn i Tønsbergs Blad under forenings-nytt.

Formannen opplyste at det var mottatt en henvendelse fra Lillesand Sjømannsforening om et samarbeide om  registering av krigsseilere. Inge Thorstensen som har kontakten regnet med  at arbeidet trengte 2 til 3 mann og foreslo at det ble invitert en representant fra Lillesand til foreningen. Styret vil arbeide videre med henvendelsen.

Det var kommet svar fra Tønsberg Kommune om søknaden til å sette foreningens logo på sør-østveggen av Tollboden. Odd Knutsen redegjorde for svaret, men da kommunen forlangte at logoen skulle males på selve veggen vil foreningens ønske om å få montere logoen laget av aluminium ca. 3m lang og 1,7m høy igjen bli fremmet for kommunen.

Tidligere formann Kay O.Myhre var ikke tilstede, men formannen opplyste at han fortsatt arbeidet med å overta/kjøpe området foran Tollboden og planer om flytting av førstereisgutten til plassen utenfor. Det var også planer om å plassere andre maritime gjenstander ved Tollboden.

Olav Nilsen opplyste at det ikke ble servert lørdagskaffe 11.04.15 pga påsken og opplyste at hjemmesidene er oppdatert med foreningens aktiviteter.

Foreningens museum vil bli holdt åpent i påsken. 

Formannen opplyste også at neste spiseaften var 26.03.15 med servering av torsk, takket for fremmøtet og kaffe med kake var klar for servering i Pelagosrommet .

Møtet slutt kl.2035
Svend Erik Jensen


Spiseaften 26.02.2015 kl. 1900 i Tollboden

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Viseformann Odd Knutsen 48 deltakere velkommen til spiseaften med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Åge Christoffersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre ,Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Han ønsket også medlemmene fra Åsgårdstrand Sjømannsforening, Skipskonstruktør Roar Ramde som er foredragsholder om emnet «Nyere Skipsdesign» samt en gjest Asle Johnsen og et nytt medlem overført fra Langesund Sjømannsforening Nils Toreskaas velkommen.

Det hadde levert inn tre nye søknader om medlemskap som vil bli behandlet på medlemsmøtet 10.03.15.

Viseformannen informerte om at foreningen ved  generalforsamlingen 12.02.15 hadde fått endringer i styret. Han opplyste også om hans tidligere arbeide i foreningen og nevnte det store arbeide tidligere formann Kay O.Myhre hadde utført for foreningen.

Ordet ble gitt til leder i Kulturkomiteen Jan Tønnesen som ønsket medlemmer til vakter i museet særlig i Juli og August og bad interesserte medlemmer om å melde seg.

Deretter ble ordet gitt til foredragsholderen som fortalte at ved sitt arbeide med skipskonstruksjoner hadde presentert et forslag til firmaet PGS som drev med seismikk skip for undersøkelser i havområder etter olje/gass forekomster. Skipet med (Ramform) hadde en lengde på 120 meter og bredde 70 meter. Akter skipet var kuttet av slik at bredden var 70 meter. Derfor var det mulig å slepe 24 kabler etter skipet med hydrofoner. Tidligere var maksimum 15 til 18 kabler eller mindre. På akterdekket var det plass til «Gundekk» og to arbeids-båter til bruk når skipet drev med undersøkelser for å unngå andre fartøyer/hvaler og andre objekter. Forut på skipet var det plassert bysse, spise-messe og dagligrom og det var plass til en stor sportshall på dekket under. Det ble vist diverse diagrammer for skipets fart og høyden på bølger skipet kunne arbeide i. Kablene som skipet brukte tok det 24 timer å ta inn og under arbeide dekket de et område på 30.000 mål. Skipets spesielle konstruksjon var viktig for seismiske undersøkelser. Det var utstyrt med tre separate maskinrom med dieselelektrisk drift og kunne arbeide med en propell ute av drift. Propellene var dessuten konstruert slik at ved skade på en vinge kunne den skiftes ut uten at skipet måtte dokksettes. Dokking av skipet vil bare være nødvendig hvert 7de år ved at undervannskroget ble børstet med jevne mellomrom. Dessuten ga bredden på akterskipet mye bedre stabilitet enn konvensjonelle skip fordi skroget ikke mistet kontakt med overflaten noe som også ble vist ved modelltank forsøk. Skipet rullet heller ikke så mye men stoppet opp hurtigere. Foredragsholderen nevnte også kort om planer for å bygge cruise skip, transport av store konstruksjoner til olje installasjoner «Off-shore» og plasseringen av vindmøller til havs med skip bygget med «Ramform». Han nevnte også at han hadde arbeidet med konstruksjonen av det tidligere etterretningsskip «Marjata» ferdig bygget 1994 og kabel skipet «Skagerak»

Da foredraget var slutt kl.2000 besvarte han enkelte spørsmål fra medlemmene før Viseformannen takket for foredraget og overrakte ham foreningens drammeglass med logo og 150 års jubileums boken og han fikk velfortjent applaus  for det interessante foredrag og takket for gavene.                                                         

Viseformannen informerte deretter om serveringen og ønsket alle velkommen til bords.
Etter serveringen av hovedretten hvalbiff fortalte Finn-Åge Christoffersen om en hvalfangstvise fra 1925 som han sang. Han fikk fortjent applaus. 

Viseformannen opplyste det ville bli servert kaffe med karamellpudding til dessert og fortalte at det ikke var vanlig med hvalbiff på foreningens spiseaftener, men det ville være mulighet for at hvalbiff oftere ble menyen.

Under serveringen fortalte Sigmund Opthun en god historie og fikk applaus.

Foredragsholderen ble gitt ordet og takket for anledningen til å komme og holdt en kort «Takk for
maten tale» som ble avsluttet med en god historie.

Ordet ble gitt til «vikarierende formannn» i Åsgårdstrand Sjømannsforening Torbjørn Andreassen som takket for omvisningen i museet og for invitasjonen til å delta på spiseaftenen. Han overrakte to gaver til foreningen, en bok og et mindre innrammet bilde. Viseformannen takket for gavene og overrakte Åsgårdstrand Sjømannsforening foreningens 150 års jubileums bok.
Viseformannen opplyste at gavene vil bli overlevert til foreningens arkivar for plassering i foreningens lokaler.

Viseformannen bad Arne Johan Asmyhr om å samle medlemmene av foreningens shanty-kor som var tilstede. Koret sang fire shanties: «Shenandoah», «Leave her Johnny leave her», «Hooraw for the Black ball line» og ble avsluttet med «Rolling home» som allsang. Koret høstet stor applaus for shantiene.

Spiseaftenen ble avsluttet kl. 2200 med at Viseformannen takket for fremmøtet og opplyste om
neste medlemsmøte 10.03.15 kl.1900 og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen Sekretær.               


Spiseaften 29.01.2015 Kl. 1900 i Tollboden

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formann Kay O.Myhre 60 medlemmer og gjester velkommen til årets første spiseaften og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Einar Sjuve og Driftssjef Sigmund Opthun og til aftenens foredragsholder Urolog Tomas Urnes og en av gjestene Tor A. Johansen.

Det forelå enkelte medlemsaker og formannen opplyste at styret hadde diskutert og kommet fram til at den foreslåtte tur til Stavanger med Fjordline var mest aktuell.

Det var mottatt to nye søknader om medlemskap og etter enkeltvis votering ble Jan Henrik Wesenberg og Rita Wesenberg votert inn som nye medlemmer.

Formannen opplyste også at styret hadde enstemmig vedtatt at Nils Toreskaas fikk overføre sitt
medlemskap fra Langesund og Omegns Sjømannsforening til foreningen. Han beholder sin ansiennitet og skal bare betale vanlig medlemsavgift.

Formannen opplyste også at det ble arbeidet med å få anløp av det russiske seilskip «MIR» i anledning av skipets besøk til Larvik 17. mai 2015. Anløpet er klaret med Tønsberg Havnevesen.

I forbindelse med foreningens medlemskap i TMK opplyste formannen at TMK hadde levert en protest mot den planlagte brobygging over byfjorden. MTK hadde nå mottatt en invitasjon til
å delta i Bypakke Tønsberg. 

Formannen presenterte foredragsholderen Urolog Tomas Urnes og han ble gitt ordet. Han takket for invitasjonen før han tok opp emnet «Den aldrende mann».
Med skjematiske oversikter og bilder forklarte han livsløpet for kvinner og menn. Hvor han viste
at kvinner i yngre alder oftere søkte lege/sykehusbehandling enn menn, mens dette var endret for kvinner og menn i eldre alder.
Han tok også opp at det fra dagens antall eldre vil det bli en kraftig økning i antall eldre over 80 år. Livs-stilsykdommer som diabetes og demens vil derfor øke sterkt, men vil reduseres med en sunnere livs-stil ved endring av kost og økt fysisk aktivitet.
Urnes fortsatte med å ta opp sykdommen forstørret prostata som ofte rammer eldre menn. Han tok for seg måling av PSA/Prostata-kreft/Urin-lekkasje og tablettbehandling. Den største ulempe for menn var imidlertid urin-lekkasje. Generelt fremhevet han igjen at fysisk aktivitet minsket aldringen. Selv det å slutte med å røke som 60/65 åring ville gi økt levealder.
Han fikk applaus for det meget interessante foredrag og formannen takket og overrakte ham foreningens «Drammeglass» med logo og jubileumsboken «Vi seiler videre».

Aftenens meny fiskesuppe og kokt torsk ble servert og etter fiskesuppen ble Einar Sjuve bedt om å holde talen for foreningen. Han tok opp en del om foreningens historie det som hadde hendt med samlingen av maritime gjenstander som var gitt til det tidligere Vestfold Fylkesmuseum og som nå er plassert på et lager i Sandefjord. Sjuve avsluttet talen med å håpe at de maritime gjenstander igjen kunne plasseres i et nytt sjøfartsmuseum i Tønsberg.Han fikk applaus for talen og formannen takket.

Kokt torsk ble servert og foredragsholderen Tomas Urnes holdt en kort men underholdene takk for maten tale og avsluttet med en god historie.

Arne Kjell Johansen og Sigmund Opthun fortalte også noen gode historier og fikk applaus.

Formannen bad shanty-koret om å synge. Det viste seg imidlertid at det bare var et mindre antall av korets medlemmer tilstede, men fire shanties ble fremført under ledelse av Arne JohanAsmyhr og Finn-Aage Christoffersen. Koret høstet applaus for fremføringen.
Arne Johan Asmyhr fortalte også at koret skulle synge på Træleborg Bo-og Behandlingssenter for 33de gang den 17.02.15.

Formannen takket koret og opplyste at kaffen var klar for servering. Han informerte også medlemmene om foreningens 169. generalforsamling 12.2.15 kl.1800 og minnet om dresskoden.
Annonse for generalforsamlingen vil bli innsatt i Tønsbergs Blad 31.1.15 Regnskaper og andre saksdokumenter kan også hentes på Tollboden lørdag 7.2.15 kl.10-13. Medlemmer med e-mail vil mottatt den ovennevnte annonse og regnskaper og andre saksdokumenter via e-mail.

Det ble også opplyst at på spiseaften 26.2.15 vil foreningen motta besøk av Åsgårdstrand Sjømansforening med 10 til 15 medlemmer.

Tilslutt takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Spiseaftenen var slutt kl.2220.

Svend Erik Jensen Sekretær.   

Medlemsmøte 06.01.2015. kl.1900 i Tollboden
Med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 45 medlemmer godt nyttår og velkommen  med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Kristoffersen, Flykaptein Odd Knutsen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve og Maskinsjef Arne Christophersen  samt aftenens foredragsholder Sjøkaptein Tore Simonsen.

Formannen informerte om at et medlem Losoldermann Vidar Rygh hadde gått bort  han ble minnet med ett minutt stillhet og 8 glass på skipsklokken.

Formannen fortsatte med å lese opp to søknader om medlemskap som vil bli behandlet. Dessuten var det mottatt en søknad om overførsel av medlemskap i Langesund Sjømannsforening til foreningen. Vedkommende hadde blitt bedt om å sende søknad til foreningen på vanlig måte da lovene ikke dekker overførsel av medlemskap. Finn-Aage Kristoffersen mente dog at det  tidligere
i foreningen historie hadde blitt akseptert inkludert overførsel av ansiennitet.

Formannen opplyste at det var mottatt takkekort for blomster hilsninger  fra Johan Frithjof Kjørboe i anledning av hans 80 års dag og fra Leganger Hansens Legat.

Det ble også opplyst at det på Generalforsamlingen 12.02.15  ikke ville bli fremmet spesielle saker.

Det var mottatt fra Tønsberg Kommune at i forbindelse med den kulturelle skolesekken ville ca.500 skoleelever fra 9.klasse i løpet av april måned få undervisning om Svend Foyn og «Pelagos» filmen
vil bli fremvist i museet.
Formannen spurte også formann i kulturkomiteen Jan Tønnesen om det var noe nytt vedrørende diskusjonen med Nøtterøy Kommune om deltakelse i den kulturelle skolesekken, men en avgjørelse var ikke tatt av kommunen.
Formannen opplyste også at Åsgårdstrand Sjømannsforening var invitert til å delta på spiseaftenen enten 26.02.15 eller 26.03.15.

Formannen bad deretter foreningens representant i styret for Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum Sjøkaptein Einar Sjuve om en orientering fra stiftelsens siste møte.
Han opplyste at det nå var gjort endringer i styret, Halvard Kausland (Styreleder) og Nils Anker (Direktør). Sistnevnte ønsket å løfte skipsfart mer frem i museet, men hadde selv lite erfaring. Han opplyste også om Slottsfjellets Museets økonomiske stilling pga vanskelighetene med å skaffe midler til drift og vedlikehold da Tønsberg Kommunes tilskudd også i år var redusert.
Kausland mente at forhandlerne fra Museet hadde gjort en dårlig jobb da avtalen ble skrevet ved overgang til IKS. Sandefjord hadde gjort en god avtale med et direkte tilskudd fra starten utenom
de bevillinger som staten overførte til IKS.
Den store saken som har pågått lenge er gaven som Stiftelsen har mottatt nemlig Gumserød Gård ved Larvik hvor vedlikehold er kostbart. Derfor må det snarest bli vedtak om salg eller egen drift.

Styret vedtok nye forskrifter for stiftelsen:
Stiftelsen har som formål å bevarer gjenstander og bygninger og stille samlingene til rådighet for Vestfold-museene IKS etter den til enhver tid gjeldene samarbeidsavtale.  
Stiftelsens styre reduseres fra 10 til 9 medlemmer.
Stiftelsens styre består av 9 medlemmer valgt slik: 3 fra Vestfold Fylkes kommune, 2 fra Tønsberg Kommune, 3 fra Vestfold Historielag og 1 fra Tønsberg Sjømannsforening.                                                                        -2-
Formannen takket Einar Sjuve for orienteringen.

Spørsmålet om opprettelse av et nytt Sjøfartsmuseum i Tønsberg ble tatt opp av Finn-Aage Kristoffersen som nevnte at det en kanskje måtte legges press på myndighetene og politikerne ved å bruke pressen ved Tønsberg Blad.
Formannen mente at det var ikke foreningen, men TMKF som skulle arbeide videre med dette.
Tanken er blant annet å bygge opp en kopi av Tønsberg Reperbane ca. 100 meter lang og samtidig få inn et sjøfartsmuseum i samme bygning.   

Han fortsatte med å orientere om at medlemskortet ga fyldig informasjon om medlemmenes antrekk ved møter/spiseaftener og Generalforsamling. Etter spørsmål fra formannen var det imidlertid enighet om at jakke,bukse og slips på spiseaftener var tilsvarende dress og slips. Det var også viktig at nye medlemmer ble informert om kleskoden i foreningen.

Det ble også opplyst at styret i samarbeide med arrangementkomiteen arbeidet om en felles reise på
sensommeren 2015, men endelig avgjørelse var ikke tatt.

Ordet ble gitt til foredragsholderen Tore Simonsen om emnet « Selfangst og hvalfangst med utgangspunkt i Svend Foyn». Han opplyste at foredraget var basert på det som elevene i 9.skoleår ble presentert for i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Det var ønsket at flere av medlemmene i foreningen ville delta i dette arbeide og at de kunne henvende seg til ham for videre opplæring.
Tore Simonsen viste bilder og fortalte kort om Svend Foyns liv og hans pioner arbeide som dannet grunnlaget for moderne hvalfangst.
Han avsluttet foredraget med å vise «Pelagos»  filmen som viste arbeidet på hvalkokeriet på vei til feltet i antarktisk, hvalfangst og hjemtur.
Han fikk applaus for foredraget og formannen takket.

Formannen takket også for fremmøtet og opplyste at neste møte var spiseaften 29.01.15 og at kaffe og kake var klar for servering i Pelagos-rommet.

Møtet ble avsluttet kl.2100.

Svend Erik Jensen Sekretær.