Tønsberg Sjømannsforening 20.11.14 Spiseaften

Med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen Sjøkaptein Kay O.Myhre  50 medlemmer og 25 medlemmer fra Larvik Sjømannsforening samt foredragsholderen Audun Norbotten velkommen han hilste spesielt til foreningens æresmedlemmer Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen,Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun og Maskinsjef Arne Christophersen.

Formannen fortalte litt om Tollboden og museet, samt samarbeidet med Larvik vedrørende de
maritime gjenstander som ligger på lager i Sandefjord fra begge foreninger. Han nevnte også
samarbeidet i Tønsberg Maritime Kulturforum som består av flere foreninger.

Det var mottatt søknad fra Vidar Bekkavik om medlemskap og han ble enstemmig innvotert.

Ordet ble gitt til foredragsholderen og emnet «En reise i isbjørnens rike». Han fortalte om en tur
ved Svalbard fra Longyearbyen tur/retur via Ny Ålesund, Barentsburg og var innen om Danskøya
med minnetavlen for Roald Amundsens ekspedisjon over polhavet . Turen ble foretatt med et
tidligere svensk etterretningskip. Det var anledning til å gå på land kravet var imidlertid å være
utstyrt med gevær i tilfelle angrep fra isbjørn. Han viste meget fine bilder av vegetasjonen,  fugler og dyrelivet.
Han takket tilslutt for anledningen til å komme og fikk applaus. Formannen overrakte Audun Norbotten foreningens 150 års jubileumsbok «Vi seiler videre» som takk for det interessante foredrag.

Etter en pause ble aftenens meny bacalao servert og formannen utbrakte en skål under måltidet og
spurte om maten smakte.   
Formannen i Larvik Sjømannsforening Henning Thorsen holdt en kort tale hvor han takket for invitasjonen til besøket og utbrakte en skål for Tønsberg Sjømannsforening. Formannen overrakte
Henning Thorsen foreningens 150 års jubileums bok og opplyste at datoen for neste bacalao-festen var 11.07.15.
Erling Melsom fra Larvik Sjømannsforening bad om ordet og etter en god historie takket han for
invitasjonen og den gode kontakt han hadde med formann Kay O.Myhre i Tønsberg Sjømannsforening om muligheten for et maritimt museum i Larvik og Tønsberg. Han utbrakte tilslutt en skål for vertskapet.
Jan Høeg fra Larvik fikk ordet om hans ønske om minnetavler for sjøfolk som mistet livet under
2nd verdenskrig med transport av flyktninger til Sverige fra Vestfold. Formannen foreslo at han
skriftlig sendte en likelydende  henvendelse til både Nøtterøy og Tjøme sjømannsforeninger.       

Erik Graue holdt talen for foreningens æresmedlemmer. Han ga en oversikt over æresmedlemmer
fra stiftelsen i 1846 og opplyste at foreningen for tiden har 9 æresmedlemmer. Han avsluttet med å utbringe en skål for æresmedlemmene og formannen takket for talen.

Kaffe ble servert og shanty koret sang fire shanties med forsangerne Finn-Aage Kristoffersen,
Arne Johan Asmyhr og Erik Graue til applaus.
Einar Sjuve/Finn-Aage Kristoffersen/Jan Høeg fortalte noen gode historier til applaus.Formannen avsluttet aftenen med å takke for besøket fra Larvik og så frem til mer kontakt.

Han bad ellers medlemmene merke seg at neste møte var spiseaften med ledsager 11.12.14 og ønsket alle vel hjem. Spiseaftenen var slutt kl.2215.

Svend Erik Jensen/sekretær.

Tønsberg Sjømannsforening 04.11.2014 Medlemsmøte

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 38 medlemmer velkommen og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen,Driftssjef Sigmund Opthun og møtets foredragsholder Losoldermann Elise Rusten.

Ordet ble gitt til foredragsholderen som fortalte litt om sin bakgrunn. Hun hadde hatt tilknytning til sjølivet fra 11/12 års alderen og var via sjøgutt skole, rederiet Leif Høegh & Co A/S, Navigasjonskolen i Tønsberg, ett år på Christian Radich blitt ansatt i Kystverket 2002 og ble Losoldermann 2009 for området svenskegrensen/Tønsberg Tønne til Oslo. Det ble også vist en film om Kystverket og lostjenesten langs norske kysten og at kysten var inndelt i 5 regioner med et budsjett på 1,3 milliarder og er underlagt Samferdsels Departementet.
På landsbasis er det i underkant 290 loser, 18 losstasjoner, 25 losbåter og ca. 103 båtførere. Det blir totalt utført ca. 45.000 oppdrag pr. år.
Det ble også vist tall for trafikkveksten av skip for 30.10.14 og en grafisk fremstilling av skip med fartsledbevis, los pliktige skip og skip uten losplikt. 
Det ble i mars 2012 nedsatt et utvalg for ny  lov om los-ordning som ble vedtatt av regjeringen 11.04.14 og vil tre i kraft fra 1.1.2015. Den nye loven vil gi en ny organisering av lostjenesten. Det er imidlertid alt bestemt at tilbringerservicen skal organiseres av private selskaper og ved en presentasjon viste hele 24 selskaper interesse for å overta denne tjenesten. Den nye ordningen vil imidlertid få økonomiske konsekvenser for Kystverket med en betydelig kostnadsreduksjon.
Det er 5 sjøtrafikk sentraler langs kysten, samt lostjeneste som er basert på 24 timers drift og det er plassert oljevernutstyr i Horten samt en lense på Hvasser samt andre steder på kysten.
I Oslofjorden er det ennå ikke bestemt hvor det nye bordingfelt for loser etableres, men det blir sannsynligvis lenger inn i fjorden enn nåværende sted.
Anløp utgiftene for store cruiseskip til blant annet Oslo er store og foredragsholderen opplyste at «Queen Mary» som skal anløpe neste uke ville utgiftene være ca. kr.335.000 med tillegg av havne/kai utgiftene.
Foredraget var meget interessant og sluttet kl.2005 med applaus. Medlemmene hadde anledning til å stille spørsmål under og etter foredraget som ble besvart.

Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» samt drammeglasset med logo. Foredragsholderen takket for gaven. Formannen fortsatte med foreningssaker og opplyste at Reidar Andersen, Knut Brekke, Otto Eugen
Wølfer Johansen, foreningens eldste medlem med medlemskap på 56, år og Ragnar Foyn hadde  gått bort og de ble minnet med ett minutt stillhet og åtte glass på skipsklokken.

To nye søknader om medlemskap fra Arne Iversen og Einar Engenes ble behandlet og begge ble
etter tur votert inn som nye medlemmer.

Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Vidar Bekkavik som vil bli behandlet.

Foreningen hadde mottatt en innbydelse for deltakelse ved Vestfold Arkivenes presentasjon av hvalfangsten digital i Sandefjord kl. 1200 8.11.14 på Sandefjord Bibliotek. Interesserte medlemmer kan henvende seg til formannen for nærmere opplysning eventuelt hjelp til transport.

Det var mottatt takkekort fra Odd Knutsen for mottatt blomsterhilsen i forbindelse med sykdom.

Biskopen i Tønsberg Per Arne Larsen var skriftlig invitert til foreningens julemiddag, men han hadde nå svart at han ikke hadde anledning til å komme.

Arkivar Einar Sjuve ønsker hjelp av et medlem som assistent og formannen bad interesserte medlemmer melde seg. Formannen opplyste også at Einar Sjuve er styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum.

Den 8.11.14 vil det bli dugnad for rengjøring av foreningens museum og bad medlemmer møte opp
kl. 1000. Lørdags kaffen vil være åpen som vanlig.

Guide kurs for omvisning i Tollboden og museum vil bli arrangert 12.11.14 med oppmøte kl.1200 og ba interesserte medlemmer melde seg.

Foreningen vil få besøk 5.11.14 av Peer Gynts Tours for omvisning i foreningens museum med henblikk på å arrangere reiser til Tønsberg.

Den 24.11.14 vil Tønsberg Maritime Kultur Forum avholde møte.

Ved spiseaftenen 24.11.14 vil vi få besøk av Larvik Sjømannsforening med ca. 22 medlemmer og
de vil også få en omvisning i museet.

Kl. 2035 takket formannen for fremmøtet og informerte om at kaffe og winerstang var klar for
servering i Pelagosrommet. Han fikk applaus.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

Tønsberg Sjømannsforening 23.10.2014 Spiseaften

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket formannen 70 medlemmer velkommen og sendte

en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M.

Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen og Driftssjef Sigmund Opthun.

Kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund med foredraget «Norsk Skipsfart og hva vil fremtiden vise» samt tre gjester ble også ønsket velkommen.

Formannen innledet med noen ord om dagens situasjon i skipsfarten, redusert bemanning og rekruttering til norske skip før ordet ble gitt til foredragsholderen.

Han fortalte litt om hans tidligere og nåværende arbeide. Det ble vist en informasjons film om

norsk skipsfart idag som viste at et lite land var en stor skipsfartsnasjon og en film fra Oslo om hva folk på gaten hadde av  kjennskap til norsk skipsfart generelt.

I 1950 hadde Norge en flåte på ca.1200 skip mens det i 2014 var over 1800 skip under norsk flagg.

Med grafikk viste han også hvorledes typen/størrelsen av skip var fordelt. Tidligere var det vanlige

skip for transport, mens det idag var mange kostbare spesial skip. Spesial skipene krever imidlertid

byggeverksteder og mannskaper ombord som har stor kompetanse.

Under perioden 1960 til 1985 ble antall norske mannskaper sterkt redusert og  idag mister forbundet skip som fører norsk flagg. For 2014 har skipsfarten imidlertid økt vekst i maritim verdiskapning. Assuranseselskapene GARD og SKULD er fortsatt eksisterende med assuranse av skip på global basis.

Aktiv maritim politikk er positiv for norsk skipsfart. Idag står skipsfarten imidlertid overfor store

utfordringer på miljø og klima dessuten står en overfor konflikter i mange områder.

Middelhavet med båtflyktninger fra Libya til Italia og Hellas ble også nevnt under foredraget. Her

hadde norske skip reddet ca.3000.

Etter foredraget var slutt kl.1940 hadde medlemmene anledning til å stille spørsmål som ble besvart

av foredragsholderen.

Formannen takket tilslutt for et interessant foredrag og overrakte foreningens 150 års jubileumsbok « Vi seiler videre» og foreningens drammeglass med logo til applaus.

Kl.2000 tok serveringen av aftenens meny saltkjøtt og erter til. Under middagen ble det utbrakt

skål og formannen spurte om maten smakte.

Gunnar Auve holdt talen for de seilende. Han fremhevet blant annet krigsseilernes urettferdige behandling av myndighetene etter 2nd verdenskrig og fikk velfortjent applaus.

Inge Thorstensen holdt takk for maten talen som var velformulert med gode historier og fikk til

slutt velfortjent applaus.

Sigmund Opthun ble oppfordret til å fortelle et par historier og han fikk applaus for sin innsats.

Ved serveringen av kaffen underholdt Shantykoret med fire shanties og fikk applaus.

Formannen opplyste at en søknad om medlemskap var mottatt og vil behandlet. Det var mottatt et takkekort fra Ole Jacob Olsen i anledning av hans 80 års dag.

Losoldermann Elise Rusten vil holde foredraget påmedlemsmøtet 4.november om losing i Oslofjorden og fremtiden, hva den blir.

Foreningen hadde mottatt en klokke fra «PELAGOS» som vil bli plassert i Pelagosrommet.

Klokken er utlånt til foreningen.

Formannen hadde mottatt en  litt uvanlig henvendelse fra en yngre dame som ønsket å få hjelp til å seile en skøyte fra Tønsberg til Risør. Jon Brun var villig til å seile skøyten til Risør.

En pensjonist forening fra Telemark ville besøke Tønsberg og hadde bedt om omvisning i museet.

Det er planlagt et kurs for medlemmer for å guide i Tollboden og muset i november.

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.                                                                                                   

Svend Erik Jensen/Sekretær

Tønsberg Sjømannsforening 07.10.2014 Medlemsmøte

Kl.1900 med seksglass på skipsklokken ønsket formann Kay O.Myhre 37 medlemmer velkommen til møtet og hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Einar Sjuve ,Maskinsjef  Arne Christophersen samt foredragsholder Trond Barth Andersen og en gjest Arne Walter Iversen.

Møtet hadde for første gang ikke blitt annonsert i Tønsbergs Blad som vanlig til en besparelse av ca.kr.20.000 pr.år, men sendt til alle medlemmer med tilgang til e-mail.  Dessuten henviste formannen til det at alle møter/spiseaftener er oppgitt i det årlige medlemskort.Tre nye medlemmer hadde søkt medlemskap Trond Pedersen, Thomas Huste og Per Stensli. Alle
ble votert inn som medlemmer.

Det var kommet en søknad om medlemskap fra Arne Walter Iversen til behandling.

Formannen henstilte til medlemmene om at ta med vekselpenger til bruk for innkjøp fra baren da det ofte var vanskeligheter med å veksle store pengesedler.

Ordet ble gitt til foredragsholderen Trond Barth Andersen med foredraget «Vikings» dramatiske ferd over Atlanteren i 1893.
Han viste først fram gamle gjøser fra Unionstiden med Sverige benyttet ombord i norske skip. Fortsatte med foredraget om «Viking» som var en kopi av Gogstadskipet og seilasen til Verdensutstillingen i Chicago 1893. Ideen til dette var Kaptein Magnus Andersen født ved Larvik 1857 som bestemt mente at det var Leiv Eriksson og ikke Columbus som oppdaget Amerika.
Han grunnla NHST og var den første redaktør. Senere ble han vår første Sjøfartsdirektør. «Viking» ble bygget ved Framnes i Sandefjord og sjøsatt 20.02.1893. Skipet ble liggende i Kristiania i ca. 2 måned hvor det ble samlet inn penger og  hvor 11 erfarende sjøfolk ble ansatt slik at det totalt var et mannskap på 12. Skipet anløp deretter en rekke byer på kysten, men avikk fra
Bergen 1.5.1893 og ankom New York 13.6. fortsatte til Lakene via Eire-kanalen og ankom Chicago
og Verdensutstillingen 12.7. I Alanteren hadde skipet 4 dager med full storm og 9 meter høye bølger. Det traff også på isfjell.
Skipet oppnådde også en gjennomsnittsfart på 11 knop enkelte ganger. Verdensutstillingen var en feiring av 400 års jubileet for Columbus. Spania hadde derfor sendt kopier av Colombus skip til utstillingen. Det var imidlertid «Viking» som ble omtalt i amerikansk presse og fikk en fantastisk mottakelse  og hadde ca.1 million besøkende i løpet av 6/7 måneder. Kaptein Magnus Andersen holdt også mange foredrag om skipet og reisen. Dessuten hadde han to møter med President Cleveland. På det første møte ordnet Presidenten taubåt assistanse oppover Eire-kanalen og på det andre lovet han at skipet skulle få plass i hagen foran Det Hvite Hus. Kort fortalt har en amerikansk forening i Chicago 2008 restaurert «Viking» og det er bygget et hus for det etter at skipet i mange år forfalt.

Kl.2030 var det interessante foredrag ferdig og formannen overrakte ham foreningens drammeglass.
Formannen opplyste om spiseaftenen  23.10 med foredrag av kommunikasjonsjef Erik Glercksky
fra Norges Rederforbund og kl.2045 takket han for fremmøtet og som vanlig var det kaffe og kake
i Pelagosrommet.

Svend Erik Jensen
Sekretær.

Tønsberg Sjømannsforening 29.09.2014 Medlemsmøte

Formann Kay Myhre ønsket 62 medlemmer velkommen til spiseaften og foredrag med 6 glass på skipsklokken. Han hilste spesielt til forenings æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Driftssjef Sigmund Opthunog kveldens foredragsholder Erik Evensen.
To nye medlemmer Kathleen Hellmann og Frithjof Aasvang samt 3 gjester og Trond Aspelin ble også ønsket spesielt velkommen.
Han fortsatte med at foreningen med 31 medlemmer hadde hatt en meget flott tur til København med besøk i sjøfartsmuseet Helsingør og fortalte litt om det. Som takk til omvisningen sang foreningens medlemmer shantien «Rolling Home» til stor begeistring av omviser og publikum.
Ordet ble deretter gitt til kveldens foredragsholder som takket for invitasjonen til å holde foredraget om emnet «Tur til Syd Georgia». Turen var arrangert av foreningen «Øyas Venner» og var en jubileumsekspedisjon i anledning av at kirken i Husvik Harbour var 100 år. Etter flyreisen fra Norge kom deltakerne til Ushuaia på sydspissen av Argentina. Han viste lysbilder og film fra hele turen. Her gikk man ombord i det norske hurtigruteskipet «FRAM». Reisen fortsatte til Port Stanley på Falklandsøyene hvor kirken i Grytviken ble offisielt ble overdratt til den engelske guvernør for øya Sør Georgia.
Skipet fortsatte reisen mot øya Sør Georgia og med skipet var det en rekke forskere som holdt foredrag om forholdene i Antarktisk for passasjerene som i tillegg besto av flere andre nasjoner.
Ved ankomst Husvik Harbour fikk deltakerne anledning til å gå på land. Bygningene på den gamle hvalstasjon var meget forfallet. De engelske myndigheter har laget opptegnelser av alt, men ønsker å la det forfalle til det blir borte.
Det ble også arrangert turer til andre gamle hvalstasjoner i området hvor alt var som for Husvik Harbour. Det er strenge regler for besøk på øya og dyr/fuglelivet på øya er rikt på hvalrosser/ sel /sjøelefanter og pingviner.
I kirken på Gytviken ble det også avholdt en gudstjeneste og kirkegården ble besøkt. Det bleogså opplyst at reinsdyra som var importert til øya, var blitt uryddet i et antall av ca.14.000 dyr.
Turen fortsatte til Deception Island en av øyene for Syd Shetland. Øya er av vulkansk opprinnelse og har hatt utbrudd i nyere tid 1848/1967/69/70. I Krateret er det en ca.7 km bukt med en trang åpning til en naturlig havn. Åpninger i jordskorpen på øya har vist ganske høye temperaturer. Her ble det i mange år drevet hvalfangst med en rekke av kokerier fordi sjø og værforhold var gunstige for driften, dessuten var det god fangstforhold ved Syd Shetlandsøyene.

Turen ble avsluttet med retur til Ushuaia og hadde vært meget interessant.
Kl.2005 var foredraget ferdig og foredragsholderen fikk fortjent applaus. Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens 150 års jubileums bok og drammeglass med logo som takk for foredraget.

Etter en kort pause ble kveldens meny nydelig fiskesuppe og torsk servert. Etter måltidet utbrakte formannen en skål og spurte om maten hadde smakt, dessuten opplyste han om at kaffe ville bli servert og at shantykoret ville synge.

Eivind Normann Riksen holdt takk for maten talen som inneholdt mange momenter om torskens verdi for mange mennesker både her i Norge, Canada og U.S.A. Han utbrakte tilslutt en skål fortorsken.                                                                          -2-

Formannen overrakte deretter kveldens gjester og to andre foreningens jubileums bok som gaver for at de skulle få et innblikk i om hva foreningen arbeidet med som landets nest eldste sjømannsforening stifteti1846.                                                                
Einar Sjuve fortalte deretter noen gode historier og fikk fortjent applaus.

Erik Graue fortalte at han hadde fått et eksemplar av et hefte utgitt av hvalfangst museet i Sandefjord som var sanger fra revyene som ble spilt på ned/opptur fra hvalfangst feltet. Han avsluttet med å synge en sang fra heftet «Guttane fra isen» og fikk applaus.

Deretter kom shantykoret frem og de sang tre shanties  med forsangere Erik Gaue, Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen. Erik Graue henstilte medlemmene om at det var ønskelig at flere deltok i koret og håpet at flere ville møte opp på neste sangøvelse før neste medlemsmøte kl.1800.

Formannen opplyste at Trond Barth Andersen ville holde foredraget på medlemsmøtet 7.10.14 og at kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund vil holde foredrag om emnet «Norsk Skipsfart og hva vil fremtiden vise» på spiseaftenen 23.10.14.
Larvik Sjømannsforening vil også besøke foreningen på spiseaftenen.  

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Svend Erik Jensen
sekretær.                

Tønsberg Sjømannsforening 02.09.2014 møtereferat

Kl. 1900 og med seks glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 37 medlemmer velkommen til møtet og med en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn Aage Kristoffersen, Sjøkaptein Ole M,Brynjulfsen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Driftsjef Sigmund Opthun og Flykaptein Odd Knutsen. Han ønsket også Vera Synnøve Lervik velkommen, som var tilstede for første gang.

Han opplyste om en planlagt brannøvelse kl.2000 og om veggmaleriet som er blitt malt på østveggen i Wilhelmsens salen av Museums Arkitekt Pål Thomas Sundhell etter et fotografi fra tidlig på 1900 årstallet.

Formannen fortsatte med å lese opp navnene på tre medlemmer som hadde gått bort Maskinist Ole, Reidar Olsen, Advokat Tor Olstad og Statslos Oddvar Andreassen og de ble minnet med ett minutts stillhet og åtte glass på skipsklokken.

Det forelå to nye søknader om medlemskap Frithjof Aasvang og Kathleen Hellmann til behandling. Begge ble votert inn som nye medlemmer.

Det var mottatt tre nye søknader om medlemskap som vil bli behandlet på vanlig måte.

TSHS hadde i perioden mai til 31.8.14 706 besøkende. Pelagosfilmen hadde blitt vist hver torsdag. I samarbeide med kulturkomiteen vil det bli vurdert om filmen også skal vises neste år.
Det har i sommer blitt gjordt endringer i museets avdeling for hvalfangst og en gave med  medaljer fra sjømannsidretten samt en pokal for en redningsdåd  gjort av et Wilh.Wilhelmsens skip  av mannskaper fra et engelsk skip i Magellan Stredet vil bli plassert i eget skap.
Museums arkitekten har nå avsluttet sitt arbeide.

Bacalao-festen i juli ble avholdt etter planen og de medlemmer som deltok hadde en samling i august hvor alle deltakerne sa seg villige til å delta også i 2015. Overskuddet fra festen er foreløpig beregnet til ca.kr.100.000.

Tønsberg Kystkultursenter var arrangør for kystkultur dagene 8.-10.08.14. Foreningen var representert med egen stand og shanty-koret deltok. Det var delvis dårlig vær under arrangementet, men ved allsangen var det mye folk.

Foreningen er medlem av Øyas venner som koster kr.500 pr år og var representert ved avdukningen av en minneplate i Sevika ved Vrengen på Nøtterøy i anledning av Svend Foyns avreise for 150 år med den første spesialbygde hvalbåt «Spes & Fides» og var begynnelsen på moderne hvalfangst.

Pelagos-filmen som Erik Jacobsen har fremstilt for foreningen kostet ca.kr 130.000. Foreningen har nå mottatt kr.80.000 i bidrag fra Jac.Lyngaas & hustrus legat og tidligere mottatt bidrag fra Anders Jahres humanitære Stiftelse og Norsk Esso som dekker alle omkostninger for filmen.

Leietaker av Tollboden har tatt opp med styret om skifte av strømleverandør og det har nå blitt mottatt et tilbud fra Oslo Kraft. Avtale er foreløpig ikke gjort, men styret arbeider videre med en løsning og vil komme tilbake.  

Søknaden om plassering av foreningens Logo på sydvest veggen er fortsatt til behandling hos
kommunen og fylket, mens Riksantikvaren tilsynelatende ikke ønsker å uttale seg.                                                                   
Odd Knutsen viste tegning av Tollboden med Logoen som er ca. H.1,70xB 3,5meter. Logoen vil
være det samme som merket i foreningens fane fra 1859 og malt i samme farger og lagd i aluminium. Han orienterte også medlemmene om merkets historie.

Formannen bad formann i huskomiteen Sigmund Opthun om å gi medlemmene en orientering om
den årlige brannøvelse for Tollboden. Opthun presenterte medlemmer og deres gjøremål ved brann og fortalte kort om at det var lagd en spesiell brannteknisk bok. Foreningen har også en service kontrakt for det tekniske utstyr som gir en besparelse på ca.kr 20.000 på den årlige forsikringspremien. Til slutt ble brannalarmen prøvd og alle forlot lokalet. Etter øvelsen ble det
litt diskusjon om hvem som hadde ansvaret for at handikappede/blinde kom seg ut ved brann og det ble også vist hvordan nødlyset virket.

Formannen fortsatte med å opplyse om at han hadde hatt møte med representanter fra Larvik Sjømannsforening. Saken ble diskutert, og det var enighet om at begge parter skulle prøve å få til et møte med den nye direktøren og styreformann for Vestfoldmuseene for å fremme våre synspunkter ang. sjøfartsmuseet ikke eksisterende tilstedeværelse i våre respektive byer. Vi skulle holde hverandre underrettet om diskusjonene.
Det ble var blitt mottatt invitasjon fra Drammen Sjømannsforening i anledning av Sjøfolkenes Minnedag 7.9.15 kl.1300 i Drammen. Det er påmeldingsliste for deltakelse i arrangementet.

Medlemsmøter/spiseaftener blir annonsert i Tønsbergs Blad til en kostnad av ca.kr.24.000 årlig. Det synes i dag ikke å være nødvendig når største delen av medlemmene har tilgang til e-mail. Dessuten har medlemskortet opplysninger om det ovennevnte. Formannen vil derfor ta dette opp i styret og med arrangementskomiteen.

Det ble opplyst at på spiseaftenen 23.oktober vil vi få besøk av kommunikasjonssjef Erik Giercksky fra Norges Rederiforbund, som vil foredra over emnet »Norsk skipsfart og hva vil fremtiden vise».

Det var mottatt et takkebrev fra Brevik Sjømannsforening for deltakelse i spiseaftenen 27.02.14.

Larvik Sjømannsforening vil bli invitert til spiseaftenen 25.09.14.

Lillesand Sjømannsforening har spurt foreningen om et samarbeide om databasen og Tormod Pettersen vil bli bedt om å undersøke om det kan være av interesse.

Det var mottatt et takkebrev fra Svend Foyn Bruun (Sønn av avdøde Carsten Bruun). som i anledning hans 50 års dag fikk fremvist «Pelagosfilmen» for sine gjester i Wilhelmsensalen. 

Det hadde også blitt mottatt en rekke takkekort som ble lest opp for blomsterhilsninger fra foreningens medlemmer som fylte runde år.  

Tore Simonsen har blitt forespurt om å fremvise Pelagosfilmen for en pensjonistforening i Andebuog styret vil diskutere om dette også kan være aktuell for andre foreninger.

København-turen for medlemmene vil bli sponset med kr.1000 for hver deltaker.

Til slutt kl.2105 takket formannen for fremmøtet og ønsket alle velkommen til neste møte og  kaffe og kaker ble servert i Pelagos rommet.

Svend Erik Jensen/Sekretær.

Tønsberg Sjømannsforening 24 .04.2014 Spiseaften.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 92 medlemmer og ledsagere velkommen til spiseaften. Han hilste spesielt til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen, Flykaptein Odd Knutsen, Maskinsjef Arne Christophersen og Driftssjef Sigmund Opthun. Aftenens underholdere Thomas Huste og Reidar Møyland ble også ønsket velkommen. Det ble også gitt praktiske opplysninger om programmet for aftenen.

Ordet ble gitt til aftenens underholdere og Thomas Huste takket for innbydelsen og  fortalte litt om begge underholdere og deres arbeide i yrkeslivet. Deretter underholdt de delvis med tale og sang kjente viser av Prøysen og Sandbekk og spill på pianoet. Det ble også fortalt litt om hver vise/sang. Etter underholdingen var slutt takket formannen begge underholdere. Han overrakte også Thomas Huste foreningens medlemssøknad da han hadde overveid å søke. Tilslutt ble begge overrakt foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» som  takk og begge fikk applaus.

Formannen presenterte to nye medlemmer Laila Gurijordet og John Gurijordet som var tilstede forførste gang.

Han opplyste også at Shantykoret var invitert til å synge 25.04.14 kl.0900 til 0915 på Quality Hotell for sykepleiere på kurs. De tilstedeværende medlemmer av Shantykoret sa ja til invitasjonen. 

Aftenens meny «Filet Camenbert» ble servert og formannen utbrakte en skål og spurte om matensmakte. Tidligere viseformann Eilif Hundal holdt damenes tale og som ble avsluttet med at det ble utbrakt en skål for damene. Desserten som var en overraskelse fra kokken ifl. formannen viste seg å være karamellpudding med krem.

Viseformann Tore Simonsen holdt Takk for maten talen og serverings/kjøkken personalet ble kalt inn og de ble takket for serveringen og maten med applaus. Han avsluttet talen med en morsom historie. Formannen takket Tore Simonsen for talen og fortsatte med at i 168 år hadde det ikke vært anledning for kvinner å få medlemskap. Derfor hadde foreningen fått noe negativ kritikk og det har vært til behandling likestillings ombudet. Etter at spørsmålet hadde blitt behandlet i to generalforsamlinger ble medlemskap for kvinner vedtatt. Foreningens første kvinnelige medlem Vera Gram Simonsen ble deretter overrakt en blomst til applaus. Hun takket for oppmerksomheten. 

Formannen fortalte om møtet 22.04.14 i Tønsberg Maritime Kulturforum i den hensikt at det nye Sjøfartsmuseum blir plassert i Tønsberg med blant annet fire lokale ordførerer og formannen for Vestfold museene tilstede hadde vært vellykket.

Han takket også arrangementkomiteens medlemmer for at det arbeide de utførte for foreningen og Anne Brit Nilsen fikk overrakt en blomst for arbeidet med innkjøp av gevinster til åre-salget. Hun fikk applaus og takket for oppmerksomheten. 

Sigmund Opthun og Einar Sjuve fortalte noen morsomme historier og fikk applaus. 

Da aftenen var det siste møte før sommeren nevnte formannen arrangementet for 17.mai. Tore Simonsen vil tale og legge ned krans ved Statuen av Svend Foyn kl.0810. Kl.1000-1300 vil Tollboden være åpen for medlemmer og gjester for servering. Kl.1300 vil foreningen delta medfanen i minneparken. 

Det vil i år bli tilberedt 1,2 tonn med bacalao til festen 12.07.14. I fjor var det utsolgt kl.1630, men i år antok man at det kunne være tomt kl.1800. Det vil i år bli et utvidet tilbud for salg av bacalao som «Take away». Han takket også alle medlemmer som har sagt seg villig til å delta.  

Det er også planlagt å arrangere en sangaften i samarbeide med Tønsberg Sangforening i bacalao-teltet 11.07.14.  

Museet vil være åpen hele sommeren og ha fremvisning av Pelagos filmen med foredrag hver torsdag kl.1200. Til nå hadde 460 skoleelever sett filmen i forbindelse med den kulturelle skolesekken. Filmen er produsert i samarbeide med Erik Jacobsen har fått god kritikk av alle som har sett den.  

Han minnet også om Tønsberg Kystkultursenter`s arrangement 8.-10.08.14 hvor foreningens shantykor vil delta 9.08.14. 2015 har Tønsberg Maritime Kulturforum planlagt et stort arrangement.    

Det ble avholdt trekning av de flotte gevinster fra åre-salget.  

Aftenen ble avsluttet med tre shanties og «Skomvær-valsen» av shanty-koret under ledelse av  

Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage Christoffersen.  

Spiseaftenen var slutt kl.2220. 

Svend Erik Jensen/sekretær.

Tønsberg Sjømannsforening Medlemsmøte 8.4.2014.

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Sjøkaptein Kay O. Myhre 58 medlemmer og 2 gjester velkommen til møtet og sendte en spesiell hilsen til æresmedlemmene Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Flykaptein Odd Knutsen, Driftsjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen og Maskinsjef Arne Christophersen.

Formannen orienterte medlemmene om «Pelagos» filmen og det ble vist bilder fra premieren den  26.03.14 for spesielt innbudte gjester dessuten hadde den blitt vist i forbindelse med feiringen av Svend Foyn-Bruun`s 50 års dag (Sønn av Carsten Bruun senior reder for «Pelagos»). Filmen blir også vist for skoleklassene i museet i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Filmen hadde blitt godt mottatt av alle og ga et godt bilde av hvorledes hvalfangst ble drevet. Erik Jacobsen som har produsert filmen ble presentert og fortalte litt om seg selv og hans families tilknytning til hvalfangst. Etter filmen som var både i svart/hvitt og farger hovedsakelig fra opptak av Åge Floding og Bjørn Wang sesongen 1948/49 og 1961/62. Filmen viste blant annet opptak av en hval med tvilling foster som var sjeldent. Erik Jacobsen  beklaget at Tønsberg Sjømannsforening ikke hadde fått den oppmerksomhet og honnør med i artikkelen i Tønsberg Blad, noe som skyldtes hans kommunikasjon med journalisten.

Formannen informerte medlemmene om at det foreløpig ikke ville bli kopier av filmen til salgs, men styret har bestemt at den vises hver torsdag kl.1200 under museets sommersesong.

Det hadde blitt mottatt 5 søknader om medlemskap formannen forslo derfor at avstemningen ble foretatt ved håndsopprekning. Hver søknad ble behandlet enkeltvis. Den første var Vera Gram Simonsen, andre Vera Synnøve Lervik, tredje John Gurijordet, fjerde Laila Gurijordet, femte Eugen Erling Kristiansen. Alle ble innvotert som medlemmer iht. foreningens lover § 4 og Vera Gram
Simonsen ble derfor foreningens første kvinnelige medlem.
To nye søknader om medlemskap hadde blitt mottatt.

Formannen opplyste at Tønsberg Maritime Kulturforum hadde invitert ordførerne fra Nøtterøy og Tønsberg samt Fylkesordføreren og andre fra administrasjonen til et 2-3 timers møte 22.04.14 i den hensikt å få Tønsberg til å bli Vestfolds Maritime hovedstad. Tønsbergs Blad vil også være tilstede.I 2015 har TMK også planer om å få til et arrangement i bryggeområdet.

Formannen minnet om spiseaftenen 24.04.14 og ønsket fra arrangementkomiteen at ved betalingen kunne unngå å måtte veksle. Annonsen vil bli innsatt i Tønsbergs Blad onsdagen før påske. Han spurte også om behovet for å sette annonser i avisen ved møter/spiseaftener idag når dette kunne meddeles via mail/SMS. Kostnader for en annonse er idag ca.kr.1000. 17. mai 14 vil  Tore Simonsen holde talen ved statuen av Svend Foyn ved Domkirken. Tollboden vil være åpen for medlemmer og gjester kl.1000 til 1300 for servering. Kl.1300 vil foreningens fane være tilstede ved arrangementet i Minneparken.

Det ble opplyst at bacalao-komiteen vil holde møte 9.4.14.

Styret vil diskutere muligheten for bruk av bacalao-teltet fredag 11.7.14 til å avholde sangaften med underholdning av shanty-koret og samarbeide med Tønsberg Sangforening.                                                                            
Museet vil være åpen i påsken fra kl.12-1500 og åpen igjen fra lørdag 10.5.14. Vaktliste for
sommeren er satt opp, men kulturkomiteen v/ Jon Arnfinn Byberg ønsker vakter til reserver.
Arkitekten for utbedring i museet vil begynne sitt arbeide 9.4.14 og Sjøkaptein Einar Sjuve vil bistå.
Arbeidet med digitalisering gamle dokumenter og protokoller vil bli påbegynt og medlemmer av
kulturkomiteen ble presentert.

Formannen informerte om at Lektor Arne Sigurd Grønhaug hadde kontaktet Høyskolen i Vestfold avdelingen for maritim utdannelse med spørsmål om foreningen kunne bistå med ønsker fra elevene. Elevene hadde da uttrykt et ønske om å få opplæring i bruk av sekstant. Tre medlemmer sa seg villig til å ta seg av opplæringen. Formannen tok også opp foreningens tradisjon med antrekket nevnt i medlemskortet. Antrekket til medlemsmøter : Pent dagligantrekk, spiseaftener: Dress og slips. Generalforsamlingen : Mørk dress. Medlemmene som var tilstede var enige om at tradisjonen blir opprettholdt. Han spurte også om titler fortsatt skulle brukes i foreningen og flertallet av medlemmene ønsket at dette ble opprettholdt.

Odd Knutsen viste frem søknadskjemaet for opptak av nye medlemmer som nå blir lagt inn på foreningens hjemmesider. Her blir det blant annet spurt om det er ønsket å ha foreningens fane tilstede ved begravelsen. Tidligere var det bare for styremedlemmer, men nå gjelder det alle.
Sjøkaptein Eilif Hundal har hatt ansvaret for fanen ved begravelser i 6 år og formannen bad om at medlemmer som ønsket å delta om å si fra til ham.

Rentene fra Thorsteins Gjermudrøds minnefond kan brukes til fellestur for medlemmene og to reiser ble presentert. En tur til København med DFDS og en tur med Color-line til Kiel. De fleste av medlemmene ønsket en tur til København og i samarbeide med formann i arrangementkomiteen. Maskinsjef Olav Nilsen vil styret arbeide videre med å arrangere en slik tur.

Det ble opplyst at lørdags kaffen i Pelagos-rommet vil være stengt 19.4.14 pga.påsken, men vil være åpen 26.4.14 og det blir siste før sommeren. Lørdags-kaffen vil ta til igjen lørdag 6.9.14.
Etter spørsmål opplyste formannen i Program- og arrangementskomiteen Olav Nilsen at det vanligvis var ca.10 medlemmer tilstede ved lørdags-kaffen.

Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen formann i bacalao-komiteen opplyste om at medlemmene som ønsket å kjøpe klippfisk kunne få kjøpt dette i pakninger a`5 kg. Priser vil bli satt på tavlen. Utleveringen vil bli 10.7.14. Det ville også være mulig å kjøpe ferdig bacalao. Som i 2013 vil tilberedningen av bacalao finne sted på Jarlsberg Konferansesenter. Bemanningen for reising av teltet med mere for arrangementet 12.7.14 vil bli sendt ut på mail og det var kanskje behov for 4/5 medlemmer til.

Til slutt bad formannen medlemmene om at eventuelle klager etc ble rettet til styret og takket for fremmøtet.

Møtet avsluttet kl.2045.

Som vanlig ble møtet avsluttet med kaffe og kake i Pelagos-rommet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.    

Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 27.03.2014.

Kl.1900 og med 6 slag på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 65 medlemmer velkommentil spiseaftenen, en spesiell hilsen ga han til æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Finn Trondstad, Ole Brynjulfsen, Einar Sjuve og Arne Christophersen og hedersmedlemmer.
Foredragsholder for aftenen tidl. ambassadør Per Kristian Pedersen ble også presentert og ønsket velkommen.
Tre gjester var tilstede Sven Haraldsen (32 år som lærer i sjørett ved Navigasjonsskolen i Tønsberg), leder i Åsgårdstrtrand Sjømannsforening og Frithjof Aasvang.
To nye medlemmer var tilstede for første gang. Det hadde også blitt mottatt tre søknader om medlemskap.

Formannen orienterte medlemmene om Pelagos filmen som hadde blitt vist 26.03.14 med Tønsbergs ordfører, politikere innenfor kultur og andre spesielt inviterte gjester.

Ordet ble gitt til Pedersen og foredraget «Konsulatsaken – skipsfartinteressenes rolle i unionsoppløsningen». Han takket for hilsningen og fortalte først litt om seg selv i utenrikstjenesten og en diplomats syn på konsulatsaken da Norge og Sverige var i union fra 1814 til 1905. Rammene for tiden i union med Sverige var en god tid for Norge og for modning i inngangen til moderne tid og fikk utviklet seg politisk. Karl 14 Johan svensk konge var også konge for Norge fra 1818 til han døde 1844 fikk
blant annet endret utkastet til unionen noe Sverige tapte på, men ga den norske regjering ettergrunnloven friere hender. Fra 1814 da Norge aksepterte unionen fikk Sverige ansvaret for utenrikssaker på vegne av begge land en ordning som ble årsak til strid. Norge hadde krav på egetkonsulatvesen, men det ble ikke imøtekommet av Sverige.Etter at England opphevet Navigasjonsakten 1849 (en lov som sa at alle utenlandske varer bare skulle transporteres med engelske skip til England) ble opphevet ble Norge fra 1850 og utover en stor sjøfartsnasjon. Årsaken til dette var at norsk skipsfart hadde lov til å skipe trelast til England  og Krim-krigen som England deltok i på 1850 tallet.

I 1880 var Norge tredje største skipsfarts nasjon i verden og hadde derfor et behov for egen handels politiske interesse og med handel trengte landet diplomati og eget konsulatvesen.   Etter hvert viste det seg også at de felles svenske/norske konsuler prioriterte svenske interesser og etter flere konflikter ble det i Norge reist krav om oppløsning av felles konsuler og opprettelse av et særskilt norsk konsulatvesen.Spørsmålet ble også behandlet av en svensk/norsk komite` som anbefalte at Norge fikk egne konsuler. Kongen hadde utsettende veto rett og da svenskene truet med krig ble opprettelsen utsatt.

I 1905 under Statsminister Michelsens regjering oppløste Norge unionen med Sverige og utenrikstjenesten ble opprettet og selv om det nesten ble krig ble forhandlinger løsningen. Det var tidligere bare store nasjoner som hadde ambassader. Norge hadde i begynnelsen hovedsakelig konsulater, generalkonsulater og enkelte ambassader. Idag er det flest ambassader og
enkelte konsulater.

Utenrikstjenesten hadde store utfordringer under første verdenskrig og de ble ikke mindre under
annen verdenskrig med store tap av norske skip og sjøfolk. I skipsfartens gullalder etter annen
verdenskrig har utenrikstjenesten også gitt stor bistand til norske skip verden over.
Han avsluttet med å si at etter over 40 år  i utenrikstjenesten hadde den endret mye i karakter.                                                    

Formannen takket for foredraget og overrakte foredragsholderen foreningens drammeglass og
jubileumsbok «Vi seiler videre» til applaus.

Etter en pause ble middagen servert først fiskesuppe etterfulgt av kokt torsk. Etter middagen holdt foredragsholderen Per Kristian Pedersen takk for maten talen hvor han omtalte både Mao`s lille røde, Røde Orms saga og at det er viktig med høy standard på råvarene for å lage god mat. Han avsluttet med to gode historier og fikk applaus.
Kaffen ble servert og Lars-Arnt Foyn ble av formannen bedt om å komme frem. Lars-Arnt Foyn
fortalte at modellen av «Spes & Fides» Svend Foyn`s første hvalbåt i 1864 som tømmermannen på «Spes & Fides» hadde lagd var testamentert til Tønsberg Sjømannsforening, men besluttet å gi den som gave til foreningen nå. Formannen ble overrakt gaven og takket Lars-Arnt Foyn og lovet at foreningen ville ta godt vare på den flotte modell. Lars-Arnt Foyn ble overrakt en blomsterbukett
og fikk applaus. 
Formannen nevnte også at Øyas venner vil sette opp et minnesmerke i Sevikkilen ved Kjøpmannskjær over Svend Foyn`s avreise med båten i 1864. Han fortalte også om foredraget for den kulturelle skolesekken og at det i sommerhalvåret hver torsdag kl.1200 ville bli foredrag om Svend Foyn og Pelagosfilmen vist i Tollboden.

Shanty-koret ble kalt frem og fremførte fire shanties med Arne Johan Asmyhr og Finn-Aage
Christoffersen som forsangere.

Formannen nevnte tilslutt møtet i Tønsberg Maritime Kulturform 22.04.14 og medlemsmøtet 8.04.14 med  medlemssaker, fremvisning av Pelagosfilmen og en hvor en felles tur for medlemmer
vil bli presentert.

Spiseaftenen ble avsluttet med at Einar Sjuve fortalte to gode historier tidligere fortalt av foreningens tidligere medlem Thorstein Gjermundrød.

Kl.2210 takket formannen for fremmøtet.

Svend Erik Jensen.Sekretær.

Tønsberg Sjømannsforening Medlemsmøte 11.03.2014.

Kl. 1900 etter 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 40 medlemmer velkommentil møtet og ga en spesiell hilsen til æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Odd Knutsen,Ole B.Brynulfsen og Arne Christophersen samt foredragsholder Jan Lydersen med foredraget «Fiskerioppsyn på Vest-Afrika».

Han opplyste at filmen om «Pelagos» produsert av Erik Jacobsen var ferdig for fremvisning. Filmen vil ha verdens-premiere for medlemmene samt ca.20 medlemmer av Pelagos/Antartic klubben onsdag 26.02.14 kl.1400 i Wilhelmsens-salen. Tidligere hadde filmen blitt vist for familien til Foyn-Bruun  og ca.60 gjester hos Carsten Bruun jr. på Aker Gård i anledning av 50 års dagen til
Svend Foyn-Bruun i Wilhems-salen og som hadde omvisning i museet.

Formannen foreslo for medlemmene at referatene fra møter/spiseaftener ikke skal leses opp på medlemsmøtene men sendes via E-mail til medlemmene. Et medlem spurte om hva med medlemmer som ikke hadde tilgang til e-mail. Formannen opplyste da at 212 medlemmer hadde e-mail og at vi må innse at dette er fremtiden.
Formannen leste opp minneord over  medlemmer som hadde gått bort Telegrafist Axel Jensen,Maskinsjef/T.insp. Finn Bøe, Maskin-ingeniør Jan Petter Kløvstad og Sjøkaptein Thomas Fekete. Det ble slått 8 glass på skipsklokken og avsluttet med ett minutts stillhet.

Det var mottatt en søknad om medlemskap fra Per E.Hødnebø og han ble enstemmig votert inn som medlem. Det var mottatt to nye søknader om medlemskap fra Even Erling Kristiansen og Vera Gram Simonsen.

Det var mottatt to takkekort fra medlemmer som fylte rundt år. Dessuten var det mottatt takke brev fra Svend Foyn-Bruun Vise-President i Odfjell Tankers og Astrid Foyn-Bruun. Begge takket foreningen for et meget interessante besøk i museet og satte stor pris på fremvisningen av «Pelagos» filmen.
Formannen i Brevik Sjømannsforening Kai Lunde hadde  sendt takkebrev for omvisningen i museet og deltakelse på spiseaftenen 27.02.14.

Det ble opplyst for medlemmene at skonnerten «Anna Rogde» vil begynne en grunnlovseilas fra Hammerfest 14.05.14 og anløpe en rekke steder langs kysten til den ankommer Oslo 6.06.14. Skipet vil anløpe Tønsberg 5.06.14 fra kl.0900 til kl.2000.

Den kulturelle skolesekken for skolelever i museet vil bli arrangert i tiden 1.til 8.4 2014. og
formannen håpet at medlemmer med interesse for museet vil melde seg for guidekurs. Han bad om medlemmer til å ta vakter i museet når det åpnet i påsken og i sommersesongen. De kunne  melde seg til Tormod Pettersen.

Det hadde blitt mottatt brev fra Larvik Sjømannsforening om at de ønsket å besøke foreningen med 12 til 15 medlemmer, men formannen vil utsette det  til høsten.

Formannen presenterte Monrad Menes fra Horten som måtte ha underskrift fra sin far for å mønstre ut på hvalfangst som 15 åring. Han hadde samlet en del frimerker/hvalfanger post og viste kopi av et brev fra en skipper i Amsterdam sendt til Svend Foyn. Menes ønsket å gi det ovennevnte til foreningen som gave. Arkivar Einar Sjuve som ikke var tilstede vil ta kontakt med Menes senere. Medlemmene applauderte for Menes og formannen takket for gaven.

Foredragsholderen Jan Lyders med foredraget «Fiskerioppsyn på Vest-Afrika» ble gitt ordet. NORAD prosjektet han deltok i tok til i 1991 og var basert på opplæring av mannskap fra Sør-Afrika (Namibia og Angola) til å utføre fiskerioppsyn. Prosjektet var beregnet til å vare 3 til 4 år men det tok 14 år før det var fullført. I begynnelsen hadde prosjektet bare to eldre skip til disposisjon, men hadde store driftsproblemmer og lå hovedsakelig ved verksted. Det ble derfor anskaffet nye skip og han viste bilder fra
Namibia – Angolan Fishery Patrol 02.04 med FPV «Anna Kakurukaze Mungunda» monotoring control and surveillance.
Mannskapslisten viste at det var et meget internasjonalt mannskap ombord. Inspeksjonen som ble utført mellom Walvis Bay og Luanda viste imidlertid at det forgikk mye illegal fiskeri i området.Inspeksjon av kinesiske trålere viste at skipene var i meget dårlig teknisk stand og selve trålene var små. Det var derfor nesten uforståelig hvorledes trålerne hadde kommet til Vest-Afrika.
Trålerne leverte sin fangst til et moderskip og var overrasket over å bli inspisert. Ved en anledning kuttet en utenlandsk  tråler også trålen ved inspeksjon for å unngå arrest noe som må ha kostet mange penger. Det var hovedsakelig japanske, spanske, kinesiske og russiske trålere som fisket i området. Ved anløp av Luanda med skipet viste det seg at de Angolske myndigheter ikke var særlig begeistret for fiskerioppsyn i deres farvann. Konklusjonen ble derfor var måtte være dårlig kommunikasjon og
at reglene for fiskerioppsyn oppgaven var uklare.
Foredragsholderen ble til slutt spurt om hvem som finansierte prosjektet og det var NORAD og driften ble utført av Barber Ship Management.

Formannen takket Jan Lyders for foredraget og fikk overrakt en flaske vin og foreningens jubileumsbok «Vi seiler videre» med applaus fra medlemmene.

Formannen minnet medlemmene om spiseaftenen 27.03.14 og foredrag av tidligere ambassadør Per Kristian Pedersen om «Konsulatsaken- skipsfartinteressenens rolle i unionsoppløsningen». Tønsberg Maritime Kulturforum vil inviterte ca.50 til et møte 22.04.14 kl.1400. Invitasjonen vil  bli  sendt til ordførere/Fylkeordfører/politikere og andre kultur interesserte fra Vestfold i den hensikt å få et sjøfartsmuseeum plassert i Tønsberg. Det er også planlagt at shanty-koret skal  synge en eller to shanties.
Det var mottatt brev fra den nye Færder Nasjonalpark om et kurs for verter 23.-24.04.14. Kurset koster kr.1500 og formannen opplyste at han hadde brevet hvis noen hadde interesse for kurset.

Møtet var slutt kl.2010 og det ble servert kaffe og kake på Pelagos rommet.

Svend Erik Jensen. Sekretær.                        


Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 27.02.2014.

Klokken 1900 og seks glass på skipsklokken  ønsket formann Kay O.Myhre 51 medlemmer og 27 gjester fra Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger samt 2 gjester totalt 80 velkommen til spiseaften. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, Odd Knutsen, Einar Sjuve, Ole M.Brynjulfsen, Arne Christophersen og Sigmund Opthun samt foredragsholder Sjøkaptein Christian Lorang  tidligere formann i Oslo Sjømannsforening spesielt velkommen.

Han presenterte først formannen i Brevik Sjømannsforening Kai Lunde og opplyste at den
forening hadde arrangert bacalao fest i 18 år hvor det nå blir lagd 5 tonn bacalao. Forøvrig hadde en stuert fra den forening gitt ham oppskriften på å tilberede bacalao. Formannen i Porsgrunn Sjømannsforening Arne Erik Hansen ble også presentert samt de to gjester Per Hødnebø samt Petter Kilde fra Oslo Sjømannsforening.

Ordet ble gitt til foredragsholder Christian Lorang med foredraget «Tilbakeblikk på et langt liv i det maritime miljø». Han fortalte først litt om familienavnet. Hugenotterne ble tvunget ut av Frankrike av katolikkene på slutten 1600 årene. Familien hans bosatte seg i Vestfold og var skipskapteiner/gårdbrukere/kirketjener på Tufte/Jonstang/Ramnes Gård. Han selv ble født i Sveits, men vokste opp i Holmestrand hvor hans far arbeidet innenfor aluminium industrien. I 1943 ble faren arrestert og
sendt til Tyskland, men kom hjem 1945. Han begynte imidlertid å arbeide igjen dagen etter han
kom hjem.
Som 14åring hadde han tidligere vært passasjer på en Fred Olsen båt og han bad om å dra til sjøs. Faren sa nei, måtte fullføre realskolen først. I sommerferiene fikk han imidlertid 5 måneders fartstid med Fred Olsens båter i Middelhavsfart. Etter realskolen gikk han derfor først til Fred Olsen, men måtte gå til Wilh.Wilhelmsen hvor han fikk jobb på «TARIFA» som hadde åpen bro. Han arbeidet hos Wilh.Wilhelmsen i over 40 år.
Etter styrmannsskolen fikk han hyre som 4.styrmann/Matros og ved et sykehus opphold i Oslo ble han kjent med og senere gift med en sykepleierske. Han ble Overstyrmann på «TROJA» 1961/1962 og ble senere kaptein på linjeskip, senere  rigger i offshore 1974 til 1985. Arbeidet også på kontoret og da «TEMPLAR» grunnstøtte og sank i Peru ble han sendt dit.
Som 63-åring ble han pensjonist og drev en tid med salg av anoder til skip. Han har vært styremedlem i Sjøfartsmuseet på Bygdø. Har også sammen med sin eneggede bror malt malerier av et anselig antall Wil.Wilhelmesen skip.

Han fikk fortjent applaus for et interessant foredrag som var slutt kl.1950 og formannen takket Christian Lorang for foredraget og overrakte ham foreningens drammeglass og 150 års  jubileumsboken «Vi seiler videre».

Serveringen av menyen «Biff Provencale» med drikke øl/akevitt/vin tok til og var meget velsmakende og da formannen spurte om maten var god fikk han applaus.

Formannen i Brevik Sjømannsforening reiste seg og takket for invitasjonen til å komme til Tønsberg og at det hadde vært interessant å se museet og lokalene. Han nevnte også med stolthet Breviks årlige bacalao tradisjon med salg av 5 tonn med bacalao og også et arrangement av OL 2012.
Formann Kay O.Myhre svarte med å si at han hadde stor respekt for Brevik som hadde holdt på i 18 år med bacalao fest og var imponert over at Brevik avholdte OL i isfiske midt i juli måned hvor store isopor flakk ble benyttet og tauet ut til fiskeplassene. Etter konkurransen ble vinneren den som hadde fisket mest premiert. Han fikk tilslutt overrakt en bok som gave av formannen for Brevik.    
Formannen for Porsgrunn  takket også for invitasjonen og ga uttrykk for at det var hyggelig at Brevik hadde vært villige til å avse 10 plasser i bussen for besøket i Tønsberg. Han overrakte deretter to bøker som gave til formann Kay O. Myhre blant annet Porsgrunn Sjømannsforenings150 års jubileumsbok.

Formann Kay O.Myhre opplyste for de besøkende gjester fra Brevik og Porsgrunn at Tønsberg Sjømannsforenings 150 års jubileumsbok var lagt ut og kunne taes gratis med hjem.
Han nevnte også at foredraget på neste medlemsmøte ville bli «Fiskerioppsyn på vest-afrika ».

Serveringen av kaffe og dessert  (desserten var for anledningen spandert av Tollboden Spiseri) tok til og etter en stund bad formannen aftenens foredragsholder Christian Lorang om å holdetakk for maten talen. Han holdt en kort tale og uttrykte at servering og måltidet var førsteklasses. Han fikk applaus for talen.

Foreningens shanty-kor ble kalt frem og under forsangerne Finn-Aage Christoffersen og Arne JohanAsmyhr`s ledelse fremførte koret tre shanties og avsluttet med en felles sang «Skomvær-valsen». Arne Johan Asmyhr minnet shanty-koret om at koret var invitert til å synge på «Kaffekonsert med Tønsberg Byorkester» søndag 2.mars kl.1700 i Messehuset.

Formannen bad tidligere formann i huskomiteen Ole M.Brynjulsen og leder for bacalao festen samt tidligere vaktmester Ole Olsen siden 2004 komme frem. Han fremhevet at begge hadde gjordt et stort og viktig arbeide for foreningen. Begge ble overrakt en flaske vin og foreningens fat som takk for innsatsen og fikk applaus.Han uttrykte også håpet om at det ville være hyggelig om at både Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger snart vil gjenta besøket og takket for at de hadde kommet.

Formann Kai Lunde fra Brevik takket for besøket og omtalen foreningen hadde fått og håpet at de vil få anledning til å gjenta besøket.

Etter at Brevik og Porsgrunn Sjømannsforeninger hadde reist med bussavgang kl.2200 ga formannen medlemmene noen opplysninger om foreningens neste møte og takket for fremmøtet.

Middagen ble avsluttet kl.2145.

Svend Erik Jensen
Sekretær. 


Tønsberg Sjømannsforening. Spiseaften 23.01.2014.

Klokken 1900 og seks glass på skipsklokken  ønsket formann Kay O.Myhre 50 medlemmer velkommen til spiseaften. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Kristoffersen, Odd Knutsen, Einar Sjuve og Sigmund Opthun samt foredragsholder Eivind Normann Riksen spesielt velkommen.

Han fortalte at aftenens meny var fiskesuppe etterfulgt av torsk som ville bli servert to ganger.

Ordet ble gitt til foredragsholderen med foredraget «Offshore før og nå». Han innledet med enorientering om at i årene 1960 til 1970 var uttrykkene offshore og boreplattformer ikke særligkjent i Norge. Store gassfunn utenfor Nederland i sørlige del av Nordsjøen i begynnelsen av 1960-årene var uten tvil årsaken til at et amerikansk oljeselskap oppsøkte tidligere genralsekretær TrygveLie i 1962 og bad om å få olje-og gasskonsesjoner på områder under norsk jurisdiksjon, med enerett. Regjeringen begynte derfor arbeidet med å forhandle med blant annet Danmark og England om delelinjer for landenes kontinentalsokkel. Ekspedisjonssjef Jens Evensen ble her en meget sentral person. Han fortalte også om vanskelighetene som oppsto med organiseringen av bemanningen i offshore virksomhet på boreplattformer og supply skip som ble løst etter henvendelse til Norsk Sjømannsforbund.

Han fortsatte med å fortelle om hvalkokeriet «Thorshøvdi» som ble solgt til Aker mek.verkste 1966 for ombygging til oljeboreskip og vanskelighetene for skipet ved oljeboring i dårlig vær.
A/S N.R.Bugge`s rederi, Tønsberg ved Finn Axel Bugge, ble nevnt for supply skip. Tegning og bygging av olje-plattformer tok til ved norske verksteder og det ble bygget 28 i Norge. Alle unntatt en er fortsatt i drift blant annet «Ross Isle» bygget ved Kaldnes mek verksted.

Til slutt fortalte han litt om sitt arbeide i Hagbart Waage`s Rederi og som skipsmegler.
Foredraget var slutt kl.1950 fikk applaus og formannen overrakte Riksen foreningens bok «Vi seiler videre» som takk.

Formannen tok opp to nye søknader om medlemskap og begge ble stemt inn som medlemmer. En ny søknad om medlemskap var  mottatt. Alle medlemmer med e-mail vil få tilsendt foreningens årsberetning og regnskap for 2013 før generalforsamlingen 6.2.14 kl.1800. Ved neste spiseaften 27.2.14 vil Brevik Sjømannsforening komme på besøk med 40 medlemmer.

Aftenens meny ble servert og formannen utbrakte en skål under måltidet.

Etter middagen spurte formannen om middagen smakte og fortsatte med «Talen for foreningen» hvor han berettet om
foreningen historie fra 1846 og til idag. Talen ble avsluttet med en skål for foreningen. Kaffe ble servert og Shanty-koret sang fire shanties og fikk applaus for fremføringen.

Foredragsholderen holdt en morsom takk for maten tale om torsken og det ble skålt for maten som hadde blitt servert.

Formann avsluttet med å informere om at det hadde vært fem omvisninger i museet iår og bad medlemmene om å melde seg på til Guide-kurs ved å ringe ham. Han takket for fremmøtet og ønsket medlemmene velkommen til generalforsamlingen 6.2.14.

Spiseaftenen ble avsluttet kl.2150.  
         
Tønsberg Sjømannsforening. Medlemsmøte 7. januar 2014.

Kl.1900 og med 6 glass på skipsklokken ønsket Formann Kay O.Myhre 55 medlemmer velkommen til møtet. Han ønsket også æresmedlemmene Finn-Aage Christoffersen, OleM.Brynjulfsen, Odd Knutsen,  Einar Sjuve, og foredragsholderne Henrik og Henrich N.Henriksen spesielt velkommen. Formannen takket  begge for hjelpen foreningen hadde mottatt ved etableringen av foreningens 
Sjøfartshistoriske Senter med blant annet hvalkanonene.

Ordet ble gitt til foredragsholderne og foredraget «H.Henriksen Mek.Verksted gjennom 157 år».H.Henriksen ga først en oversikt over hva bedriften hadde produsert fra 1856 og til perioden forhvalfangst tok slutt på 1960 tallet. Bedriften er familieeiet gjennom fem generasjoner og samarbeidet i begynnelsen med Svend Foyn og utviklingen av harpunen og kanonen for hvalfangst.  

Henrich N.Henriksen ansatt fra 1998 og tok over bedriften fra 2000 viste bilder av de mange spesielle produkter som er utviklet etter hvalfangsten tok slutt innen for den maritime skipsindustri,offshore og forsvar. Bedriften holder på med mange prosjekter og har idag totalt ca. 42 ansatte.
Formannen takket begge for foredraget og overrakte foreningens 150 års bok og foreningens drammeglass til applaus.   

Foreningen hadde mottatt en søknad om medlemskap og ble votert enstemmig inn i foreningen.
To nye søknader  om medlemskap var mottatt.Formannen informerte deretter om arbeidet i foreningen. Han fortalte om oppgraderingen av museet og utarbeidelse av ny brosjyre, planleging av fellestur for medlemmene, nye instruksjoner for foreningen har blitt utarbeidet og arbeidet med å få foreningens logo plassert på sydveggen, men venter på godkjennelse av søknad.

Han nevnte Tønsberg Maritime Forum har planlagt et møte i mars med deltakelse fra myndighetene om plasseringen av nytt sjøfartsmuseum i  Vestfold. For bacalao-festen ble det arbeidet med en løsning med bruk av teltet 11.07.14 for å redusere leieutgiftene.

Formannen uttrykte stor tilfredshet med arbeidet huskomiteen utfører. Foreningen har imidlertid behov for medlemmer med IT kunnskap for digitalisering av dokumenter, guider til museet og medlemmer til kulturkomiteen.

Han avsluttet med å takke for fremmøtet og opplyste at neste møte var spiseaften 23.01.14.
Kaffe og kake ble servert som vanlig i Pelagos-rommet.

Møtet avsluttet kl.2030.

Svend Erik Jensen/sektretær.