Tønsberg Sjømannsforening. Årsberetning 2014

Foreningen
Tønsberg Sjømannsforening stiftet 5. des. 1846 har som formål å fremme sjøfartens interesser og virke til beste for sjømannen, samt verne om sjømanns- og sjøfartskulturen, herunder hvalfangshistorien. Foreningen eier eiendommen Nedre Langgt. 38 i Tønsberg.
(Den Gamle Tollboden) Eiendommen rommer foreningslokaler, utleielokaler og lokale for foreningens museum, Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter.

Tønsberg Sjømannsforening er siden 27. februar2007 registrert i Foretaksregisteret og frivillig registeret i Merverdiavgiftsmantallet for utleie av lokaler. Foreningen er også registrert i Frivillighetsregisteret. (Grasrotandelen)

Virksomhet
I 2014 ble det avholdt 1 ordinær generalforsamling, 8 spiseaftener, herav 2 med ledsagere.
Det har vært avholdt 6 medlemsmøter hvorav 5 med foredrag. Det har vært avholdt 12 styremøter.
Sjømannsforeningen hadde også i 2014 en representant som bekranset Svend Foyn statuen
17. mai. Foreningen stilte med fane i Minneparken ved bekransning av krigsminnesmerket.
Sjømannsforeningen hadde åpent hus 17. mai. Den årlige Bacalaofestivalen ble avholdt 12. juli.
I perioden 17-19 september arrangerte Tønsberg Sjømannsforening tur med ”Pearl Seaway”  til København / Helsingør for besøk til Københavns Sjøfartsmuseum. 30 medlemmer deltok på turen.
Tønsberg Sjømannsforening er aktivt med i Tønsberg Maritime Kulturforum og Den Kulturelle Skolesekken, hvor det er stor aktivitet i å fremme Tønsbergs Maritime historie.

Utleie av lokaler
Tønsberg Sjømannsforening leier ut ca 2/3 av bygningsmassen til næringsvirksomhet.
Gimle Selskapslokaler og Catering, avdeling Tollboden Spiseri har vært leietakere av våre lokaler i 2014. Samlede leieinntekter for 2014 er kr. 547.800

Tønsberg Sjøfartshistoriske Senter
Senteret er et maritimt museum og opplevelsessenter som eies av Tønsberg Sjømannsforening og drives på dugnad av Tønsberg Sjømannsforenings medlemmer. Foreningens kulturkomite forestår den daglige virksomhet på frivillig basis. Inntekter ved publikumsbesøk og og omvisninger var i 2014 kr. 61.100

Medlemstall /  Medlemskontingent
Tønsberg Sjømannsforening har pr. 1. januar 2015,  265 medlemmer, hvorav  9 æresmedlemmer, 63 honnørmedlemmer og 4 kvinnelige medlemmer. 9 medlemmer har meldt seg ut av foreningen og et medlem er strøket. Foreningen fikk 16 nye medlemmer i 2014. 13 medlemmer kastet anker i 2014.
                                                           2
Samlede medlemskontingent i 2014 var kr. 123.500.
                                                          
19 medlemmer og 1 kvinne er tildelt Tønsberg Sjømannsforening`s hedersmerke med diplom.
På foreningens møte med ledsagere i desember 2014 ble Gunnar H. Andersen, Olav Nilsen og Erik Henningsen tildelt hedersmerke med diplom.

Styret vil foreslå at kontingenten for 2015 holdes uforandret på kr. 500.- og at honnørmedlemmene betaler halv kontingent

Styresammensetning
Styret har etter ordinær generalforsamling den  6. februar 2014 bestått av:
Formann                               Sjøkaptein       Kay O. Myhre
Viseformann                          Sjøkaptein       Tore Simonsen
Styremedlem                         Flykaptein       Odd Knutsen
Styremedlem                         Sjøkaptein       Eivind Normann Riksen
Styremedlem                         Driftssjef         Sigmund Opthun

Varamann                             Maskinsjef      Franz W. Hofer
Varamann                             Skipsmegler    Inge Thorstensen
Varamann                             Sjøkaptein       Sverre Ekeberg          


Revisor
Foreningens revisor  i 2014 har vært Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Administrasjon
Forretningsfører                    Maskinsjef Agnar Kristoffersen
Sekretær                                Sjøkaptein Svend E. Jensen

Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum
Sjøkaptein Einar Sjuve har i 2014 fungert som styremedlem i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum, med Sjøkaptein Svein W. Holbu som varamann.

Komiteer
Tønsberg Sjømannsforening har 4 komiteer, huskomiteen, kulturkomiteen, arrangementkomiteen, ordenskomiteen  og et shantykor.

Huskomiteen
Huskomiteen ledes av Sigmund Opthun og består av 4 personer som deler på vaktmestertjenester. I tillegg er det et varamedlem / sekretær. Huskomiteen har i 2014 hatt 5 ordinære møter. Huskomiteen møter hver mandag til arbeidsmøter hvor de utfører planlagte arbeidsoppgaver. Hvert år utføres sliping og lakking av gulvene i selskapslokalene.
Alle servicekontrakter med heis, brann og It blir fulgt opp.
Huskomiteen forestår all flagging på offentlige helligdager. Alle medlemmene i huskomiteen er pådrivere på Bacalaofestivalen.                                                                                                                                                               

Arrangementskomiteen
Arrangementkomiteen ledes av Olav Nilsen og består av 11 personer. og har i løpet av året hatt 7 komitemøter. I tillegg har komiteen hatt ansvaret for 27 lørdagskaffemøter.
Arrangementkomiteen er tilretteleggere for alle medlemsmøter, spiseaftener og generalforsamling. Herunder ligger også å skaffe foredragsholdere.
Arrangementkomiteen er også tilrettelegger for turer i regi av Tønsberg Sjømannsforening.

Kulturkomiteen
Kulturkomiteen ledes av Jan Tønnesen og har 13 medlemmer. Kulturkomiteen har gjennom året avholdt 5 komitemøter. Komiten er ansvarlig for bemanningen / vaktholdet i museet i sommersesongen. Det er også avholdt guidekurs i  museet for å øke antall guider. Komiteen tar seg av alt renhold og jobber med vedlikehold av museumsgjenstander og eventuelle forandringer. Det er igangsatt et stort arbeide med digitalisering av alle møteprotokoller fra 1846 og frem til i dag. Komiteen jobber også med markedsføring av museet og prøver på å få inn Nøtterøyskolene i den kulturelle skolesekken.

Ordenskomiteen
Komiteen har hatt 1 møte i 2014
Komiteens oppgave er å bistå styret med informasjon om personer som har gjort / gjør en spesiell innsats i foreningens arbeide, og eventuelt grunnlag for dette, fremme et forslag om en passende påskjønnelse. Komiten har 3 medlemmer og en varamann 

Shantykoret
Shantykoret ledes av Erik Graue, og har 33 medlemmer. Gjennom året har Shantykoret hatt 6 øvelser og underholdt på 7 av våre spiseaftener.
Shantykoret har i år deltatt for 32. gang på sjømannsfesten på Træleborg Sykehjem. I tillegg har Shantykoret deltatt med Byorkesteret i Peisen, Tønsberg Maritime Kulturforum, Quality Hotel for 150 sykepleiere, og tilslutt på Kystkulturfestivalen sammen med Loggen Kystlag.

Administrasjonen
Det administrative arbeidet i foreningen utføres av forretningsfører, sekretær og arkivar. Styremedlemmene bidrar også når dette er nødvendig. Alle rapporterer til styrets formann.
Styret har engasjert en ekstern regnskapsfører.

Regnskap
Foreningens årsregnskap viser et samlet overskudd på 33.861. Driften av egen eiendom ga et underskudd på kr. 71.771

Fond
1 Tønsberg Sjømannshjems fond til vedlikehold av Tollboden
    Fondets kapital pr. 31. 12 er på kr 1.718.695. Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2014.
2. Thorstein Gjermundrød`s Minnefond
     Fondets Kapital er pr. 31/12  på kr. 1.458.880 Det er ikke gjort uttak av fondets grunnkapital i 2014.           
Godtgjørelser
Arbeidet i foreningen utføres i det aller vesentligste på dugnad, eller ved hjelp av innleid hjelp. Det er ikke utbetalt styrehonorarer, etter vedtak i Generalforsamlingen er det utbetalt en godtgjørelse til forretningsfører og sekretær på kr. 3000.- til hver.
Formann er tildelt kr. 4000.- til dekning av ikke legitimerte utgifter. Det er utbetalt kr. 4000.- i honorar til vaktmesterne, dvs. kr. 1000.- til hver.                                                         
Bidrag og gaver
Jac. O.Lyngaas og Hustrus Stiftelse                          kr. 80.000
Sjømannsfond av 1918                                            kr.   5.000    

Miljø
Styret er ikke kjent med at foreningens utleievirksomhet bidrar til å forurense miljøet.

Tønsberg 6.februar 2015
Styret i Tønsberg Sjømannsforening

Kay O. Myhre                                     Tore Simonsen                                   Odd Knutsen
Formann                                                 Viseformann                                            Styremedlem

                     Eivind Normann Riksen                                  Sigmund Opthun
                     Styremedlem                                                  Styremedlem