Protokollutskrift

Tønsberg Sjømannsforening 170. generalforsamling

11.februar 2016.

Ved styrebordet           Formann         Sjøkaptein Tore Simonsen.

                                    Viseformann   Flykaptein Odd Knutsen.

                                    Styremedlem  Sjøkaptein Eivind Normann Riksen

                                    Styremedlem  Driftssjef Sigmund Opthun.

                                    Styremedlem  Skipsmegler Inge Thorstensen

                                    Forr.fører        Maskinsjef Agnar Kristoffersen.

                                    Sekretær         Sjøkaptein Svend Erik Jensen.

Øvrige tilstede fra styret

                                   Varamedlem    Maskinsjef Franz W.Hofer.

Kl.1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formann Tore Simonsen 70 medlemmer velkommen til foreningens 170. generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd

Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Maskinsjef Arne Christophersen, Sjøkaptein Kay O.Myhre og Sjøkaptein Ole M.Brynjulfsen.

To nye medlemmer Arvid Fjell og Roar Fjell var tilstede for første gang og ble ønsket velkommen.

Det var mottatt en hilsning i anledning generalforsamlingen fra Erik Graue. 

Sak 1: Konstituering

       a)   Formannenkunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovenes § 11 hadde blitt

             gjort i Tønsbergs Blad lørdag 30.januar 2016. Medlemmer med e-mail hadde også blitt 

             underrettet to ganger. Ingen bemerkninger.

       b)  Refererte til sakslisten : Lovenes § 11, punktene 1-11.

       c)  Det ble foreslått to medlemmer til å undertegne protokollen, Maskinsjef Ole Jacob Olsen og

            Orlogskaptein Jon Arnfinn Byberg. Vedtatt.    

      e)  Til tellekorps ble foreslått Maskiningeniør Øyvind Brevik, Lektor Arne Sigurd Grønhaug og

           Forpleiningssjef Tore Strøm, vedtatt.

      f)  Formannen erklærte  så generalforsamlingen for lovlig satt.

Sak 2: Årsberetning         

       Formann leste styrets  årsberetning for 2015.

       Årsberetningen viser at året har vært meget aktivt og positivt. Komiteene har også vært meget                                                                                                                                                 

       aktive og deres arbeide ble fremhevet. Ingen bemerkninger og årsberetningen ble godkjent.

Sak 3-4-5: Årsoppgjør med revisjonberetning.

       Forretningsfører Agnar Kristoffersen  presenterte foreningens regnskaper. Regnskapet for

       foreningen er gjort opp med et overskudd på kr.259.761, mens Tollbodens drift ga et

       underskudd på kr. 108.228.

       Det ble spørsmål om honorar til økonomisk rådgiving på kr.31.535 for foreningen og Odd

       Knutsen opplyste at utgiftene var påløpt i forbindelse med kontraktsforhandlingene med

       Gimle Selskapslokaler & Catering A/S avdeling Tollboden.

                                                                                                                                                      -2-

        Forøvrig ingen bemerkninger og årsoppgjøret ble godkjent.      

        Flykaptein Odd Knutsen leste  revisjonsberetningen fra revisjonsfirmaet Åsvang & Co.A/S,

        Ingen bemerkninger.

       Formannen ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.

       Forr.fører Agnar Kristoffersen redegjorde for  Sjømannshjemmets fond (Tønsberg

       Sjømannshjems fond for vedlikehold av Tønsberg Sjømannsforeningens eiendom (Tollboden).

       Statuttene for fondet ble vedtatt på generalforsamlingen 24.februar 2010. Styret forvalter

       fondet. Fondets kapital pr.31.12.15 var kr. 2.356.434 Det er ikke gjort uttak fra fondets

       grunnkapital i 2015.   

       Videre refererte han til Thorstein O. Gjermundrøds Minnefond. Statuttene ble vedtatt på

       generalforsamlingen 21.februar 2013. Minnefondet er på kr.1.290.137 Det er ikke gjort uttak

       fra fondets grunnkapital i 2015.

       Han refererte også til bidrag og gaver mottatt i 2015. Testamentgave fra Arne Mathisen

       kr.100.000 og gave fra Sjømannsfond av 1918. Kr.5.000. Det fulgte ikke med føringer for bruk

       av testamentgaven og styret forvalter gaven.  

Sak 6. Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.

       Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2016. Formann kr.4.000,

       Forretningsfører og Sekretær kr 3.000 hver. Huskomiteens medlemmer vil få kr.1000 hver etter

       at komiteen overtok vaktmester tjenesten på deling fra 1.januar 2014. Godkjent.  

Sak 7. Fastsettelse av kontingent og opptakelsegebyr.

Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelse-gebyr for 2016, kontingent kr.500 og  opptakelsesgebyr kr.500, halv kontingent for honnørmedlemmer, og æresmedlemmer er fritatt. Godkjent.

Sak 8 Budsjetter. 

        Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for

       2016 som begge viste overskudd. Godkjent uten kommentarer.

Sak 9 Valg   

       Formann ga ordet til valgkomiteens Formann  Statslos Jon Brun som fremmet  følgende forslag

       overfor generalforsamlingen:

       Styret : a) Formann-Sjøkaptein Tore Simonsen (ikke på valg)

                     b) Viseformann Sjøkaptein Eilif Harald Hundal for to år. Ny

                     c) Styremedlem Driftssjef  Sigmund Opthun for to år. Fortsetter.

                         Styremedlem Skipmegler Inge Thorstensen (ikke på valg)

                         Styremedlem Statslos Jon Brun for to år. Ny

                     d)Varamedlem  Sjøkaptein Trond Presterud. Ny ett år

                        Varamedlem  Skipselektriker Rolf R.Halvorsen. Ny ett år

                        Varamedlem  Revisor Sven Richard Åsvang. Ny ett år.

                    e)  Offentlig autorisert revisor : Revisjonsfirmaet Åsvang & Co.A/S.

                    f) Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum Sjøkaptein

                        Einar Sjuve og varemedlem Sjøkaptein Svein W.Holbu.

                                                                                                                                                      -3

                     Alle de ovennevnte ble votert inn i henhold § 11 punkt 9, og jf.§ 13 valg-votering. 

                          I henhold til foreningens lover § 13 og § 5 er styrets forslag til:

                     g) Valgkomite: Formann Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen, Sjøkaptein Per Ness,

                         Sjøkaptein Sven O. Lystang. Varamedlem Kjøkkensjef Gunnar H.Andersen.

                         Vedtatt.         

                         I henhold til foreningens lover § 13 og § 5 er styrets forslag til:

                    h) Ordenskomite: Sjøkaptein Kay O.Myhre, Maskinsjef Arne Christophersen og

                         Sjøkaptein Einar Sjuve. Varamedlem Driftssjef Sigmund Opthun.

                         Vedtatt.

                         (Komiteen velger selv sin egen leder.)

                    Sak nr.10.: Innkomne forslag til lovendringer. Ingen.                     

                    Sak nr.11.: Innkomne forslag til andre saker. Ingen.

I henhold til § 9 har styret oppnevnt ny Arkivar Inginør Nils Toreskaas.

Æresmedlemmer.           

     Formannen bad et styremedlem om å ta Maskinsjef Ole Jacob Olsen ut fra generalforsamlingen.

     Formannen fremmet da forslaget fra et enstemmig styre iht.§ 5 om å utnevne Maskinsjef Ole

     Jacob Olsen til æresmedlem og styrets begrunnelse ble opplest. Vedtaket ble godkjent.

     Han ble overrakt diplom og blomst, han takket for utmerkelsen og fikk stor applaus.

Tinnfat med logo :

     Styret hadde også vedtatt å overrekke foreningens tinnskål  med logo til Forretningsfører

     Maskinsjef Agnar Krisftoffersen og Maskinist Svenn Olav Andreassen for deres arbeide for

     foreningen. Begge ble  kalt frem og overrakt utmerkelsen av formannen. De takket og fikk

     applaus ved overrekkelsen.    

Avslutning.      

    Kl. 1905 erklærte formann i Tønsberg Sjømannsforening den 170.generalforsamling for avsluttet.

                                                   Protokollen undertegnet

                                               ………………………………………………         

                                                            Tore Simonsen

                                                                  Formann

    ……………………………………………                                                      …………………………………………

               Ole Jacob Olsen                                                                          Jon Arnfinn Byberg          

                  Maskinsjef                                                                                    Orlogskaptein