oto: Arnulf B. Olsen. Ny formann Tore Simonsen gratuleres av avtroppende formann Kay O. Myhre

Protokollutskrift

Tønsberg Sjømannsforening 169 generalforsamling
12. februar 2015.

Ved styrebordet

                                    Formann        Sjøkaptein  Kay O.Myhre
                                    Viseformann   Sjøkaptein  Tore Simonsen
                                    Styremedlem  Flykaptein  Odd Knutsen
                                    Forr.fører       Maskinsjef Agnar Kristoffersen.
Øvrige tilstede fra styret
                                   Styremedlem   Driftssjef  Sigmund Opthun
                                   Styremedlem   Sjøkaptein Eivind Normann Riksen
                                   Varamedlem    Skipsmegler Inge Thorstensen
                                   Varamedlem    Maskinsjef Franz W.Hofer
                                   Sekretær         Sjøkaptein Svend Erik Jensen

Kl.1800 og etter 4 glass på skipsklokken ønsket formannen Kay O.Myhre 67 medlemmer velkommen til foreningens 169. generalforsamling med en spesiell hilsen til tilstedeværende æresmedlemmer, Sjøkaptein Finn-Aage Christoffersen, Sjøkaptein Einar Sjuve, Flykaptein Odd Knutsen, Driftssjef Sigmund Opthun, Sjøkaptein Finn Tronstad og Maskinsjef Arne Christophersen.

Sak 1: Konstituering
       a)  Formannen kunngjorde at innkalling til generalforsamlingen iht. lovenes § 11 hadde blitt
            gjort i Tønsbergs Blad lørdag 31.januar 2015. Medlemmer med e-mail hadde også blitt 
            underrettet. Ingen bemerkninger.
       b)  Refererte til sakslisten : Lovenes § 11 tredje ledd nr.1 til og med 9.
                  Sak nr.11.: Innkomne forslag til andre saker. Ingen.

       c)  Det ble foreslått to stemmeberettigede medlemmer til å undertegne protokollen, Sjøkaptein
            Einar Sjuve og Sjøkaptein Erik Henningsen, vedtatt.

       d)  Antall medlemmer tilstede: 67 stemmeberettigede.

       e)  Til tellekorps ble foreslått Sjøkaptein Svein W. Holbu, Maskinsjef Arne Christophersen,og
            Sjøkaptein Svend Erik Jensen, vedtatt.

       f)   Formannen erklærte så generalforsamlingen for lovlig satt.
                                                                                                                                                 
Sak 2: Årsberetning         
       Formann leste styrets årsberetning for 2014.
       Årsberetningen viser at året har vært meget aktivt og positivt. Komiteene har også vært    

       meget aktive, og deres arbeide ble fremhevet. Ingen bemerkninger og årsberetningen ble godkjent.

Sak 3-4-5: Årsoppgjør med revisjonberetning.
       Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte foreningens regnskaper. Regnskapet for
       foreningen er gjort opp med et overskudd på kr. 33.862. mens Tolbodens drift ga et underskudd på kr. 77.771.

       Ingen bemerkninger og årsoppgjøret ble godkjent.

       Flykaptein Odd Knutsen leste revisjonsberetningen fra revisjonsfirmaet Åsvang & Co.A/S. 
       Ingen bemerkninger.
    
       Formann ba om generalforsamlingens godkjennelse og ansvarsfrihet for styret. Godkjent.
                                                                                                                                                 2.
       Forr.fører Agnar Kristoffersen redegjorde for  Sjømannshjemmets fond (Tønsberg
       Sjømannshjems fond for vedlikehold av Tønsberg Sjømannsforeningens eiendom (Tollboden).
       Statuttene for fondet ble vedtatt på generalforsamlingen 24.februar 2010. Styret forvalter
       fondet. Det er ikke gjort uttak fra fondets grunnkapital i 2014.   

       Videre refererte han til Thorstein O. Gjermundrøds Minnefond. Statuttene ble vedtatt på
       generalforsamlingen 21.februar 2013. Minnefondet er på kr.1.458.880. Det er ikke gjort uttak
       fra fondets grunnkapital i 2014. 
      
Sak 6. Godtgjørelse til forretningsfører og sekretær o.a.
       Godtgjørelse til de ovennevnte samt formann vil være uendret for 2015. Huskomiteens fire
       medlemmer vil få kr.1000 hver, totalt kr.4000, etter at komiteen overtok vaktmester
       tjenesten på deling fra 1.januar 2014. Godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av kontingent og opptakelsegebyr.
       Styret foreslår uforandret kontingent og opptakelsesgebyr for 2015, kontingent kr.500 og  opptakelsesgebyr kr.500, halv  

       kontingent for honnørmedlemmer, og æresmedlemmer er fritatt. Godkjent.

Sak 8 Budsjetter. 
       Forretningsfører Agnar Kristoffersen presenterte budsjettene for foreningen og Tollboden for
       2015 som begge viste overskudd. Godkjent uten kommentarer.

Sak 9 Valg   
       Formann ga ordet til valgkomiteens formann  Sjøkaptein Svein W.Holbu som fremmet
       følgende forslag overfor generalforsamlingen:
       Styret : a) Formann-Sjøkaptein Tore Simonsen for to år,
                   b) Viseformann Flykaptein Odd Knutsen for et år.
                   c) Styremedlemmer ikke på valg: Driftssjef  Sigmund Opthun og Sjøkaptein
                       Eivind Norman Riksen et år igjen, Styremedlem Inge Thorstensen for to år, ny.
                   d) Varamedlemmer  Maskinsjef  Frantz W. Hofer, Sjøkaptein Svein Johan Aas
                       og Pensjonist Tore Gunleik Johansen  alle for et år.
                   e) Offentlig autorisert revisor : Revisjonsfirmaet Åsvang & Co.A/S.
                   f) Foreningens representant til styret i Stiftelsen Vestfold Fylkesmuseum Sjøkaptein
                      Einar Sjuve og varemedlem Sjøkaptein Svein W.Holbu.
                  g) Valgkomite: Formann Statslos Jon Brun, medlemmer Sjøkaptein Tor Henrik Karlsen,
                      Sjøkaptein Per Ness, og Kjøkkensjef Gunnar H.Andersen.
     
      Alle de ovennevnte ble votert inn i henhold til § 11 punkt 9, og jf. §13 valg –votering.

Avslutning.      
      Kl. 1905 erklærte formann i Tønsberg Sjømannsforening den 169. generalforsamling for avsluttet.

                                                   Protokollen undertegnet
 
                                              ………………………………………………         
                                                             Kay O.Myhre
                                                                  formann            
 ……………………………………………                                                      …………………………………………
            Erik Henningsen                                                                                      Einar Sjuve          
                Sjøkaptein                                                                                          Sjøkaptein

Bilder: Arnulf B. Olsen

1.  Årsmøtet kan begynne 

2.  Formann i Huskomiteen Sigmund Optun hedres

3  Einar Sjue har nettopp fortalt en god historie